23, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3851

24-9-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కర్ణుఁ డిచ్చె ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను”
(లేదా...)
“కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్”

30 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

   కోటిరుడడగ కవచము కుండలములు
   కర్ణుడిచ్చె; ద్రౌపదికి గోకలను దయను
   నొసగె శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యుత్తమమగు
   భక్తితో వేడినంతట బాళిజూపి

   తొలగించండి
 2. కవచ కుండలములు కోర గట్టుదాయ

  కర్ణుడిచ్చె,ద్రౌపదికి గోకలను దయను

  కూడి సభలోన ఘన నంద గోప బాల

  కుండొసగెను వేడుచు నామె కోరినంత

  రిప్లయితొలగించండి

 3. గోత్రభిదుడు కొర కవచకుండలముల
  గర్ణుడిచ్చె, ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను
  యాదవాన్వయుడిచ్చె సభాంతరమున
  గోమలాంగియె యార్తితో గోరినంత.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మారు వేషాన నింద్రుడు మాయ జేసి
  కుండ లమ్ములు కవచము కోరినంత
  గర్ణు ఢిచ్చె : ద్రౌపదికి గోకలను దయను
  సభనొసంగెను కృష్ణుడు సంతసించి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సమస్య :

  కోకలు ద్రౌపదీసతికి
  గోర్కె నొసంగెను కర్ణు డొప్పుగన్

  ( శబ్దాలు సరిగా ఉచ్చరించలేని చవట నోట కృష్ణుడు కర్ణుడైనాడు )

  ఉత్పలమాల
  ..................

  వాకొనరాని వాక్కులకు
  వాడొక వాగుడుకాయయే సుమా !
  చేకొని కృష్ణుడంచు నన
  జెల్వుగ నాలుక తిర్గబోదుగా !
  నేకముగా పదంబునిక
  యిట్టుల మార్చుచు బల్కె వింతగా
  " కోకలు ద్రౌపదీసతికి
  గోర్కె నొసంగెను కర్ణు డొప్పుగన్ . "

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

   వీకగు భక్తితో తెలచ వేగమె కృష్ణుడు నెమ్మితోడుతన్
   కోకలు ద్రౌపదీ సతికి కోర్కెనొసంగెను; కర్ణుడొప్పుగన్
   తా కవచమ్ము పోగులను దానము జేసెను నింగినుండియున్
   వాకిలి వద్దకా ద్యుపతి వచ్చి వితమ్ముగ కోరినంతటన్.

   తొలగించండి
 7. కుంగోరినవరమునుగొంకులేక
  శిరముదాల్చినపుత్రుడైశీఘ్రగతిని
  కర్ణుడిచ్చె;ద్రౌపదికికోకలనుదయను
  కృష్ణుడిచ్చెనుశీఘ్రమేకృపనుజూపి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రిప్లయిలు
  1. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

   కోటిరు డడగ కవచంబు కుండలములు
   కర్ణుడిచ్చె; ద్రౌపదికి గోకలను దయను
   నిచ్చి గోపయ్య కృపతోడ నిల్చి గాచె
   నిండు సభలోన ముదముతో నెంతగాను

   తొలగించండి
 9. తేటగీతి
  చేరి మూకగ పాండవ చిత్రకథను
  బాలలచ్చట చర్చింప, బయట నుండి
  వింటి, యచ్చెరు వందగ పేర్చిరిట్లు
  కర్ణుఁ డిచ్చె ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను

  ఉత్పలమాల
  కేకలువేయుచున్ దుమికి గెంతెడు బాలలు నొక్కడొక్కడున్
  మూకగ జేరి ముంగిటను ముచ్చట పాండవ చిత్రరాజమున్
  కూకటి వేళ్ళతోఁ బెరికి గూర్చిన మేటి నవీన గాథలో
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 10. హ్రీకుడు కాగితమ్ముపయి నిట్టుల వ్రాసెను తేట తెన్గునన్
  గోకలు ద్రౌపదీ సతికి గోర్కెనొసంగెను కృష్ణుడొప్పుగన్
  బోకిరి పుత్రుడద్దిగని భోగముఁ గృష్ణును కర్ణుజేయగా
  సూకరుడేగుదెంచి యది చూచి పఠించెనమాయకమ్ముగా
  కోకలు ద్రౌపదీసతికి గోర్కెనొసంగెను కర్ణుడొప్పుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తోకలులేని కోతులగు తుంటరి బాలురు పల్కిరివ్విధిన్
  సాకెను కుంతిదేవి బహు సంబరమందుచు సూర్యపుత్రునిన్
  కోకలు ద్రౌపదీసతికి గోరియొసంగెను కర్ణుడొప్పుగన్
  నాకముకేగి ధర్మజుడు నర్తకి యూర్వశి శాపమందెగా
  భీకరమైన భీష్మునని భీముడు చంపెను బావమెచ్చగా  రిప్లయితొలగించండి

 12. ఇచ్చె కవచ కుండలముల నింద్రునకెవ
  రంటి? నెవరికి పతులేవురంటి? తెలుపు
  కృష్ణుడిచ్చెను సభలోన కృష్ణకేమి?
  కర్ణు డిచ్చె, ద్రౌపదికి, గోకలను దయను.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉ:

  లోకము నందు గ్రంథములు లోభ్యము నెంచి పరీక్ష జేయగన్
  తాఁకదు నిట్టి కల్పనము తర్కము కందని ప్రత్యయమ్ము గన్
  చేకొనుటెట్లు నిట్టులగు చిత్తము తల్లడబెట్టు వ్రాతలన్
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్


  గ్రంథములు=మహా భారత కథ పై వ్రాసిన గ్రంథములు

  లొభ్యము=ఆశ కలిగించునది

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆ కుల కాంత వేడికొన వ్యాకుల చిత్తను గావనెంచుచున్
  శ్రీకరు డిచ్చె దాను నిజ చెల్వము జూపి, మహా విశేషమౌ
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ; గోర్కె నొసంగెను కర్ణు డొప్పుగన్
  నాకవిభుండు గోరఁగ ననాదరమెంచక దంశ కుండలుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బవరమున పార్థు విడి యన్య పాండుసుతుల
  విడిచిపెట్టెద నని మాత పృథకభయము
  కర్ణుఁ డిచ్చె ; ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను
  కన్నడిడె నామె మానము గాపు గడకు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నిండు సభలోకి శిగబట్టి నీడ్చుకొచ్చు
  కౌరవులనుండి రక్షణ గోరు కృష్ణ
  తనను వేడగ నందనందనసునిశిత
  కర్ణుఁ డిచ్చె ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కేకలు వెట్టి వేడుకొన కృష్ణు డొసంగెను
  బ్రేమ మీరగన్
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికి గోర్కె నొసంగెను,
  కర్ణుడొప్పగన్
  నాక పురీశు డడ్గ దిననాథుడు
  వద్దని యన్నగాని తా
  నా కవచమ్ము కుండలము లర్థికి
  నిచ్చెను దానకర్ణుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అనేక భర్తృక గావున బంధకి యనంబడు, నిట్టి దాని విగత వస్త్ర జేసి
  తెచ్చినను ధర్మవిరోధమ్ము లేదని కర్ణుండనెన్
  కేకలు వేయుచున్ సతిని కేశములంటి పరాభవించగా
  శోకముతోడ కృష్ణ కడు స్రుక్కుచునుండ సభాంతరమ్మునన్
  పోకిరి మాటలన్ బలికె మూర్ఖత ద్రౌపతిఁ గాంచి, యెవ్విధిన్
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆ కరుణామయుండు పరమాత్ముడు మాధవుడక్షయంబుగా
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను; కర్ణుఁ డొప్పుగన్
  జేకొనుడంచు దానముల జేసెను కాదనకెల్లవారికిన్;
  ప్రాకట ధర్మ సూక్ష్మమిది పంచుటె పెంచును మంచినెన్నగా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దేవరాజగు మఘునకు దీసి తనదు
  కవచ కుండలముల డుగంగ దయకలిగి
  కర్ణుడిచ్చె,ద్రౌపదికి గోకలను దయను
  జారవిడిచెను దేవతల్ సంతసించ
  భక్తరక్షక! నీకివె వందనములు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కవచ కుండలము లడుగ గట్టుదాయ
  కర్ణుఁ డిచ్చె, ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను
  కృష్ణ భగవానుడొసగెను కృపనుబూని
  దాతయొక్కరు వస్త్రప్రదాతయొకరు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భక్తగణ రక్షకుండు కృపా రసేక్ష
  ణుండు దుష్ట సంచయ శిక్షకుండు కృష్ణుఁ
  డోర్వకయె విలపింప దుర్యోధనుండు
  కర్ణుఁ డిచ్చె ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను


  నాక ధరాత లాశ్రిత జనవ్రజ దుఃఖ మహాబ్ధి దాటఁగా
  నౌకకు వాసుదేవుఁడు ఘనమ్ముగ కర్ణము కాఁగఁ గర్ణుఁడం
  బ్రాకట నాముఁ డయ్యె నిల భామ సభక్తి నుతింప నార్తినిం
  గోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను కర్ణుఁ డొప్పుగన్

  [సహజ కర్ణకుండలములతోఁ బుట్టి నందుకు వసుసేనుఁడు కర్ణుఁడు కాఁగ దుఃఖాబ్ధి తరణమునకుఁ గర్ణము కాఁగ కృష్ణుఁడు కర్ణుఁ డుగుట సమంజసమే కదా.]

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శోకముతోడ నాయబల స్రుక్కుచు గృష్ణుని గోరనత్తఱిన్
  కోకలు ద్రౌపదీసతికి గోర్కెనొసంగెను, గర్ణుడొప్పుగన్
  నాకపుఱేడు కోరగను నమ్రతయొప్పగ గుండలంబులన్
  గూకటి వ్రేళ్ళతో నొలిచి కోరికతీరగ నిచ్చెనేగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గోకుల నందనందనుఁడు కోమలి కృష్ణ మొరాలకించి తా
  నా కులకాంత మానధనమందరి ముందర రక్షజేయగన్
  కోకలు ద్రౌపదీ సతికిఁ గోర్కె నొసంగెను, కర్ణుఁ డొప్పుగన్
  వ్యాకులమోర్చి వాసవుడు యాచనసేయగ నిచ్చె వర్మమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఇవ్వు దానము నాకని యింద్రుడడుగ,
  కవచ కుండలముల గోసి కడిగి నెత్రు,
  కర్ణుఁ డిచ్చె ; ద్రౌపదికిఁ గోకలను దయను
  కృష్ణు డిచ్చెను, కురుసభ దృష్టి చెదర.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వజ్రి యడిగిన యంతనే వడిగ తనదు
  కవచకుండలములనట ఘనముగాను
  కర్ణుడిచ్చె, ద్రౌపదికి గోకలును దయది
  నక్షయంబగునట్లుగానచ్యుతుండు.

  రిప్లయితొలగించండి