19, సెప్టెంబర్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3847

20-9-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ”
(లేదా...)
“కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్”
(విట్టుబాబుకు ధన్యవాదాలతో...)

55 కామెంట్‌లు:

 1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  చలుపు చుండెడి పనులందు సతము దాను
  వంక లెంచి పరిభవించి బాధపెట్టు
  శ్వశ్రువు గృహమునందున పైకొను వడి
  కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పుట్టినింటఁబూచినవిగపువ్వులివియె
  మేనగోడసుమేనత్తమెఱుపులటుల
  ముందరిచ్చినమరియాదమూటగట్ట
  కోడలికినత్తసన్నిధింగోపమెనగ

  రిప్లయితొలగించండి

 3. తిక్క నుడులతో నత్త సాధించు చుండ
  కపట కోపమ్ము నటియించు కలికి జూచి
  నోరు మెదపక తానింక నూరుకొనగ
  కోడలికి నత్తసన్నిధిం గోపమె నగ.


  ఏ పని జేయబూనిననదేలని వంకల నత్త పెట్టగా
  తాపము చెందెనా పడతి ధైర్యము తోకను లెర్ర జేయగా
  నాపి వహింప మౌనమది యా వనజాక్షి యెఱంగినంతనే
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దనయత్త సన్నిధిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

   కోపుగ నింటిలో పనుల గూర్చుచు నెల్లర కింబునిచ్చుచున్
   నైపుణమున్ సదా తను ఘనమ్ముగ సాగుచు నుండి యుండినన్
   లోపము లెంచుచున్నతిగ లోకువ జేసెడి శ్వశ్రువుండగా
   కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్.

   తొలగించండి
 5. తాపమునందకుండనెదతాల్మినిదాల్చెనుద్రౌపదీసతిన్
  చూపకభేదభావమునుసౌమ్యతపెండిలియాడెనిండుగా
  ఆపఁగలేనిదాయెనుగయత్తయనుజ్ఞనుకోడలాయెడన్
  కోపమెభూషణమ్మగునుకోడలికిన్తనయత్తసన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వంక బెట్టుచు పనులలో పలు విధాల
  రాచి రంపాన బెట్టె డు బూచి వోలె
  సతము వర్తించు చుండగా సహ న శీలి
  కోడలికి నత్త సన్నిధి o గోపమె నగ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పాపము! చిర్రుబుర్రుమని పల్కును
  వంకలు వెట్టుచుండు దా
  నాపక బాధ బెట్టు పను లన్నయు
  జేసిన తృప్తిజెందకన్
  చూపరులెల్ల చోద్యపడ, శూకము
  సూడని మూర్ఖురాలపై
  కోపమె భూషణంబగును కోడలికిన్
  దన యత్త సన్నిధిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పనులన్నియు... మూర్ఖురాలిపై" టైపాట్లు.

   తొలగించండి
 8. తేటగీతి
  తల్లిని మఱపించ మిగుల నుల్లమలర
  రాగలహరిఁ దేలంగఁ బరస్పరమ్ము
  తీపి తిననెంచ మధుమేహ తీరు దలఁచు
  కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ!

  ఉత్పలమాల
  చూపక యత్త నైజమది చొప్పడి తా మఱపించ తల్లినే
  ప్రాపుగ నుండి వారలు పరప్పరమెల్లరు నీర్ష్యఁ జెందగన్
  "దీపి తినంగ నిష్టపడితే మధుమేహమునెంచవేమ"నన్
  గోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తాపము గల్గినప్పుడక తాయిగ పల్కువిధమ్మదేమిటో
  రూపము జూచినంత కడు రోషము బొందరు నెవ్వరెప్పుడున్
  కాపురమందు నా పడతి నింగన గింపుగ తోచునోపగన్
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  తనదు వారల వీడుచు తరలి వచ్చి
  తనరు సంసార మందున తరుణి తాను
  తల్లి ప్రేమను పంచక తప్పు లెంచ
  కోడలికి నత్త సనిధిం గోపమె నగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రేపటి రోజుమాటవిని, రెప్పలు వేయుచు బద్ధుడవ్వ గా
  తాపము సంతసంబులును, దాచుచు జూపడు తండ్రి బిడ్డకున్
  కోపమె భూషణమ్మగును; కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్
  తీపిగ దోచ యా గృహము దీదివియై వెలుగొందు చల్లగా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "...దోచ నా గృహము" అనండి. 'దీదివియై'?

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువు గారు ఇలా సరిచేశానండీ!

   రేపటి రోజుమాటవిని, రెప్పలు వేయుచు బద్ధుడవ్వ గా
   తాపము సంతసంబులును, దాచుచు జూపడు తండ్రి బిడ్డకున్
   కోపమె భూషణమ్మగును; కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్
   తీపిగ దోచ నా గృహము దీదివియై వెలుగొందు చల్లగా!

   దీదివియై = స్వర్గమై

   తొలగించండి
 12. సమస్య :

  కోపమె భూషణమ్మగును
  కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్

  ( సూర్యకాంతం , ఛాయాదేవుల ఉమ్మడి లక్షణాల
  అత్తగారి నెదుర్కోవాలంటే మరి కోడలు కోపం చూపవలసిందేగా ...)

  ఆపగరాని మిక్కుటపు
  టాతురతన్ నటి సూర్యకాంతమౌ ;
  నోపగలేని మూర్ఖతను
  నోరిమి బూనని ఛాయదేవియౌ ;
  తాపపు టత్త నాపగను
  దప్పని దల్పకుడయ్య ! యెంచగా
  కోపమె భూషణమ్మగును
  కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఉ:

  పాపడు పాపడంచు పలు వంకలు దిద్దగ పట్టి పట్టి కై
  నాపని కడ్డు రాకనుచు నాథుడి తప్పు ను దెప్పి చెప్పతా
  రేపును మాపటంచు కడు లీలగ నెట్టుచు తూలనాడగన్
  కోపము భూషణమ్మగునుకోడలికిన్, దన యత్త సన్నిధిన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పాపకు పాలబువ్వ కడుపారగబెట్టి యనంతరంబు తా
  నాపసికందునూయలను హాయిగ నిద్దురబోవ నూపి యా
  పైపనులందు మగ్నమగు బాయక మోమున గానరానిదౌ
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె, నగ
  లివ్వ దని యత్త నొకతరి యింతి యలుగు,
  పంతములు హెచ్చు తమ వంతు పనులలోన
  యత్త ,కోడలి గొడవలు క్రొత్త వగునె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వధువు కొత్తగ నింటికి వచ్చియుండ
  వేళతప్పుచు నిరతము ప్రియుడు గృహము
  చేరుటను తాళలేకుండి చిందులాడు
  కోడలికి , నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కోపమనెడిభూషణముతో కోడలుండ
  హద్దు మీరక నడయాడు నత్తగారు
  హద్దు లెరిగిన వైఖరి హాయి గనుక
  కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఏపుగ బెర్గితీవు నిటనేపని జేయగ జేతరాదె! నిన్
  మేపగ తెచ్చితీవొ పలు మేటల సంపద సేవకాండ్రతో"
  తేపకు తేపకున్నిటుల తీరుగ దిట్టెడు నత్తయున్నచో
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్తసన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అత్తమామల సేవలం దలుపులేక
  వారి బాగోగులను జూచు నారి యామె
  మాట వినకున్న చనువుగా మందలించు
  కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఓపికలేనితత్వమున
  కోప్పులురెండునుకల్వలేకనే
  దూపమునేత్తురేమిగుల
  తుంటరిమాటలచెల్లుబాటులో
  తాపముపెంచి చిత్తమున
  తత్ క్షణమందున పేర్మినెంచుచున్
  కోపమెభూషణమ్మగును
  కోడలికిన్ దనయత్తసన్నిదిన్
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఓపిక నత్తమామలకు నుత్తమ సేవల నందఁ జేయుచున్
  చూపుచు వైద్యశాలలను క్షోభము నొందుచు నుండ, వ్యాధులన్
  మోపగు ముత్రరోగమున, మోజున తీపిని కోర నాపగా
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చూపుచు నోటరన్నలకు సొంపుగ జేతిన దేవలోకమున్
  పాపపు కార్యముల్ సలిపి పౌరుల నెల్లర మభ్యవెట్టగా
  జూపెడి రాజ్యపాలకుల, సూటిగ ధిక్క్రియ నెన్నగామదిన్,
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చేయుకొలదిని నింకను జేయుమనగ
  కినుక వహియించి కూర్చుండ,కేలుదమ్మి
  వట్టి యత్తమ్మ బ్రతిమాలు వట్టు చూడ
  కోడలికినత్తసన్నిధిం గోపమె నగ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రేపులు మాపులున్ ననక ఱేయియు బ్రొద్దును జేయుచుండగా
  నీపని యాపనియం చికను నిట్టుగ నట్టుగ జెప్పుచుండగా
  గోపమునొంది కూర్చునగ గోమున యత్తయు జేరదీయుటన్
  కోపమె భూషణమ్మగును గోడలికిన్ దనయత్త సన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తనదు భర్త పైననె కాదు ధాత్రి లోన
  సత్యము వచింతు నిట్లు నిస్సంశయము వి
  నుండు యుక్తానురాగము నిండి నట్టి
  కోడలికి నత్త సన్నిధిం గోపమె నగ


  పాప విహీన భావ చయ భాసిత కార్య నికాయ మగ్న సం
  స్థాపిత శుద్ధ చిత్త నిజ మాతృ దృగంచిత భక్తి యుక్త ని
  స్తాప నితాంత సద్వినయ శాంత గుణద్యుతి యుక్త నిత్య ని
  ష్కోపమె భూషణమ్మగును గోడలికిం దన యత్త సన్నిధిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. “పాపము కాదురా సుతుడ! భార్యను మెచ్చుచు సాగి పోవ సం
  తాపము వీడి దంపతులు తద్దయు ప్రేమముతోజరించగా
  దాపున గాక దూరముగ తల్లిని దండ్రిని యుంచ మేల”నన్
  కోపమె భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. రేపునశాంతి కారణము లేని విరోధములన్ రగుల్చుగా
  కోపమె; భూషణమ్మగును కోడలికిన్ దన యత్త సన్నిధిన్
  జూప వినమ్రతన్, గృహము శోభిలుగా గన స్వర్గసీమయై
  లోపములెన్నకొండొరులు క్రోధనమున్ దరి జేరనీనిచో

  రిప్లయితొలగించండి