20, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3848

21-9-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పుణ్యాత్మునిఁ జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్”
(లేదా...)
“పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే”
(డా॥ ఎన్.వి.ఎన్. చారి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

23 కామెంట్‌లు:

 1. పుణ్యాహమందుసేవలు
  పుణ్యాత్ముడుసేసెనపుడుపురముననంతన్
  పుణ్యజనుఁడుదాసరియను
  పుణ్యాత్మునిఁజంపిపాపిపోందెనుముక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. పుణ్యమదన్న తెలియని భ
  రణ్యువు తో పలికెనిట్లు రట్టడి వీధిన్
  నాణ్యతలేని మధువుగొని
  పుణ్యాత్మునిఁ జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :

  పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్
  బొందెన్ గదా ముక్తినే

  ( తన శత్రువు పుత్రుడైనా వేరుగా పరిగణించక
  ధనుర్విద్య నేర్పిన ద్రోణాచార్యుని పైకి లంఘించి
  కంఠాన్ని నరకిన ధృష్టద్యుమ్నుడు చివరకు గురు
  పుత్రుడు అశ్వత్థామ చేతిలో ముక్తుడైనాడు )

  గణ్యుండాతడు ద్రోణవర్యు డెపుడున్
  గర్వంబు లేకుండగన్ ;
  పణ్యంబైన విధంబునన్ జదువునే
  భద్రంబుగా నేర్ప ; గా
  ర్పణ్యుండౌ ద్రుపదాత్మజుండు మెడనే
  రాకొట్టి ఖండించెనే !
  పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి ; తుదకున్
  బొందెన్ గదా ముక్తినే !!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  జన్యము నొందెను మృగముగ
  పుణ్యాత్ముని జంపి పాపి; పొందెను ముక్తిన్
  గుణ్యమునౌ చేష్ఠలతో
  పుణ్యము నార్జించి యున్న పుణ్యాత్ముండున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గణ్యంబగు నరకమ్మును
  పుణ్యాత్ముని జంపి పాపి పొందెను : ముక్తిన్
  నాణ్యంబగు పని జేసియు
  పుణ్యాత్ముo డైన వాడు పొందుట నిజమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. స్తన్యంబీయగలేగదూడకునుఘోషన్పర్వువెట్టెన్గదా
  పుణ్యంబెంతయుఁజేసెనాపులియుతాఁబోనిచ్చెగోవున్దయన్
  పుణ్యాత్మన్గనిదానుతించెనటనాపూతాత్మగోశ్రేష్ఠమున్
  పుణ్యాత్మున్వధియించిపాపితుదకున్బోందెన్గదాముక్తినే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అన్యోన్యత సేవించగ
  పుణ్యాత్ముని, జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్
  గణ్యంబైనట్టి యహము
  సన్యాసిగ మారి ముక్తి సాధనములచే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పుణ్యము పాపము రెండును
  గణ్యంబగునట సలిపెడి కర్మల వలనన్
  పుణ్యక్రియలుమరచి యే
  పుణ్యాత్మునిఁ జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్?

  రిప్లయితొలగించండి

 9. పుణ్యాత్ముండ్రకె సాధ్యమౌను కదరా భూజానినిన్ గాంచగా
  నన్యాయంబని యెంచకుండ ముని సంహారంబులన్ జేసినన్
  ధన్యుండయ్యెను రావణుండు కడకున్ దామోదరున్ గాంచి తా
  బుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం:

  పుణ్యశ్లోకుడు ద్రోణుడు
  పుణ్యానికి జంప బడెను పోరున విధిగన్
  గణ్యుడు దృష్టద్యుమ్నుడు
  పుణ్యాత్ముని జంపి, పాపి పొందెను ముక్తిన్

  వై.చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వణ్యపు భటుడు మలిగె, కా
  రుణ్యము జూపక రణమున రుద్రుండై స
  ద్గుణ్యున్ శత్రువును మహా
  పుణ్యాత్మునిఁ జంపి; పాపి పొందెను ముక్తిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పణ్యము సేయక వృత్తిని
  పుణ్యము పొందెగద నొకనిపుణుడు నిడుచుకా
  రుణ్యమృతిని:, యాతనబడు
  పుణ్యాత్మునిఁ జంపి, పాపి పొందెను ముక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పుణ్యాత్ముండగు ధనికుడ
  రణ్యమునన్ గాంచి దస్యు రయమున బారన్
  గణ్యుండొక్కడుగాచెను
  పుణ్యాత్మునిఁ ,జంపి పాపి, పొందెను ముక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దుణ్యాయందునతంత్రపు
  విణ్యాసముజేయువారి విద్యోధరణే
  యణ్యలభలియేకోరగ
  పుణ్యాత్మునిజంపిపాపిపొందెనుముక్తిన్
  ...తోకల...

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గణ్యమ్మైన విధమ్మునన్ తలచుచున్ కంజాక్షుడౌ శౌరి, కా
  ర్పణ్యమ్మున్ భువి చూపుచున్ బడుగులన్ రక్షించుచున్ ప్రీతితో
  నన్యాయమ్ములు పూర్వజన్మవవి వెంటాడంగ తా దైత్యుడై
  పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పుణ్యాత్ముడనగ వీడని
  గణ్యంబేయేరికైన గణుతింపంగన్
  నన్యాయంబీపలుకులు
  పుణ్యాత్ముని జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కౌరవ పక్షం లోని సామాన్యుల భావన...

  కందం
  గణ్యమ్మను కృష్ణుని నై
  పుణ్యమున శిఖండిఁ గ్రీడి ముందుంచి యనిన్
  మాన్యుండగు గాంగేయుని
  పుణ్యాత్మునిఁ జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  గణ్యంబంచు రణమ్ము యాదవుడు వక్కాణింప గీతాది నై
  పుణ్యంబెంచుచు, నర్జునుండు దిగుచున్ ముందున్ శిఖండిన్ గొనన్
  గుణ్యంబెట్టులటంచు భీష్ముఁడు విడన్ గోదండమున్, సువ్రతున్
  బుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పుణ్యావశేష మహిమను
  గణ్య సుపాచనము వేగ కావింపఁగఁ గా
  రుణ్య రహితుఁ గ్రూరు, విడిచి
  పుణ్యాత్మునిఁ, జంపి పాపి పొందెను ముక్తిన్


  గణ్యంపుం గ్రతు సంచయమ్ము నటఁ దాఁ గావించి విశ్వమ్ము బ్రా
  హ్మణ్యశ్రేష్ఠ మరీచి సూనునకు నీయన్ యుద్ధ విద్యాగ్ర్య నై
  పుణ్యుం డుత్తమ విక్రముండు పగతో భూనాథ కోటిన్ వినా
  పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకుం బొందెన్ గదా ముక్తినే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పుణ్యాత్మునిం వధియించి పాపితుదకున్ బొందెన్ గదాముక్తినే
  పుణ్యాత్ముండని జెప్ప నోపుదుమె?యోభూలోకవాసానుజా!
  గణ్యంబెయ్యది యట్లుచెప్పుటకునీకై సాక్ష్యముంగల్గెనే?
  పుణ్యంబున్ మఱి పాపకృత్యములనన్ మోక్షంబుగల్గించునా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గుణ్యుండా గుజరాతి తాతను మహా
  క్రూరాత్ముడుం బాపి కా
  రుణ్యంబింతయులేక గాల్చెనుగదా
  క్రోధాగ్నిలో మున్గియున్
  పుణ్యశ్లోకుని చావు దేశ జనమున్
  ముంచెంగదా యార్తిలో
  పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుద
  కున్ బొందెన్ గదా ముక్తియే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పుణ్యస్త్రీ సతి సీతనా కపటి గొంపోవన్ నిరోధించుచున్
  గణ్యుండా ఘనుడా జటాయువటు లంకానాథు వారింప గా
  రుణ్యంబింతయు జూపకా పెనఁకువన్ క్రోధంబునన్ రేగుచున్
  పుణ్యాత్మున్ వధియించి పాపి తుదకున్ బొందెన్ గదా ముక్తినే

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పుణ్యంబందెను పొగడుచు
  పుణ్యాత్ముని,జంపిపాపి పొందెను ముక్తిన్
  యన్యాయమ్ములుచేయుచు
  గణ్యునివలెనటనమాడు ఖలునిలలోనన్

  రిప్లయితొలగించండి