9, ఫిబ్రవరి 2023, గురువారం

సమస్య - 4333

10-2-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్”
(లేదా...)
“కలిఁ బూనెన్ వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్”

15 కామెంట్‌లు:

 1. కలతలు రాజేసి జనుల
  పలు విధముల బాధ పెట్టు వైరుల ద్రుంచ న్
  బలవంతుo డొక్క డు రో
  కలి బూని వధించె శత్రు గణ ముల నెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అలనాడు రామ రావణ
  కలిలో చేబూనిరిగద కర్కశ హనువుల్
  పలువురు రాక్షసులే రో
  కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కలకున దాలేకుండుట
  దెలిసికొని పగతులు
  బెట్టు దేరుట నెరుగన్
  గలిగిన గాంతాళము బెను
  కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తలచెను ప్రాణముకన్నను
  కలికికి మానమ్మె మిన్న  కలుషాత్ములపై
  యలుకన్ తెంపుగ పెనురో
  “కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కలలోనైన పిపీలికమ్ముకయినన్ గల్పించదే ముప్పు తా
  నలిగెన్ కోమలి ధూర్తులేవురొకటై యత్యంత హేయమ్ముగా
  బలవంతంబుగ మానహాని యొనరింపం జూడగా పెద్దరో
  కలిఁ బూనెన్, వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అల మాగధుం డపుడు పే
  రలుకఁ బురము ముట్టడింప నత్యుగ్రుండై
  బలరాముఁ డాయుధము రోఁ
  కలిఁ బూని వధించె శత్రు గణముల నెల్లన్

  అలుకం బూని యరాతి సంచయము వీరావేశముం బొంది యా
  కలనం బార్థకుమారుఁ డాత్మ పతి చక్కం ద్రుంపఁ దాఁ దక్కువే
  పొలయం గాంచిన వంట యింట నలుకన్ బొద్దీఁకలం బెద్ద రోఁ
  కలిఁ బూనెన్ వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కమ్మని కుంపటి కూడు ను కాదని
  కచ్చి పశువులను పచ్చి గ తిని
  నప్పక , తప్పక వచ్చిన కరోనా
  కలి బూని వధించె, శత్రు గణ ముల నెల్లన్ ||

  - ప్రజ్ఞ నవీన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సాహిత్య ఔత్సిహులందరికి నా నమః సుమాంజలి
   నా సమస్యాపూరణంలో తప్పులను నాకు తెలియజేస్తారని ఆశిస్తున్నాను .

   తొలగించండి
  2. మీరు నవీన ప్రజ్ఞను గనఁబఱచినారు. బాగుంది. కాని యిక్కడ సమస్యను ఛందోబద్ధమైన కంద పద్యములోఁ బూరింప వలయును. ఛందమునఁ బ్రవీణులైన బాగుగ వ్రాయఁ గలరు.

   తొలగించండి
  3. మీ యొక్క సూచనను అనుసరించి నా తప్పులను తప్పక సరిచేసుకుంటాను. ధన్యవాదములు

   తొలగించండి


 8. లలనను పరాభవించగ
  కుకోలహీనవనుచును దొరలు కోపముతా తా
  నలువుచు చెంతన గల రో
  కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్.

  బలవంతుండ్రము మేమటంచు గడు గర్వబందు భూస్వాములే
  పలురీతుల్ బలహీనులైన జనులన్ బాధింపగా రోసి చా
  కలి యైలమ్మయె సాహసించి దొరలౌ కల్ముచ్చులన్ దాను రో
  కలిఁ బూనెన్, వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మ.

  చెలులన్ గల్పన రాక్షసాంతకమునే చేయంగ గౌరీ చనెన్
  మెలగెన్ గౌశికిగా నిశుంభుని వధన్ మెట్టంగ శుంభున్ మొనన్
  బలుకుల్ స్తోత్రములై సురల్ పొగడగన్ భాసిల్లె శస్త్రాలు, కా
  *కలిఁ బూనెన్ వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్.*

  రిప్లయితొలగించండి

 10. కందం
  తొలిగా నరిషడ్వర్గము
  వెలివేయగ ధ్యానవిద్య వేద్యమ్మనగా
  నలసటఁ గుదరఁగఁ జిరు యా
  కలిఁ బూని వధించె శత్రుగణముల నెల్లన్

  (ధ్యానము చక్కగా కుదరవలయునన్న చిరు అలసట, చిరు యాకలి ఉపయుక్తమని గురుబోధ)

  మత్తేభవిక్రీడితము
  కలతల్ గోపములన్నవెప్పుడు నినున్ గాల్చేసిడిన్ శత్రువుల్
  నలగన్ జూడక యొత్తిడే తొలఁగు వైనమ్ముల్ బ్రమోదమ్మనన్
  వలువల్ బిండెడు వేళజూపు కసి సాంత్వమ్మీయ కీటాల రో
  కలిఁ బూనెన్! వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పొలమందున్ నివసించు చుండ దృతి నోపూబోఁడి సేద్యమ్ములో
  ఫలమున్ బొందుచు బిడ్డలున్ విబుధుడౌ ప్రాణేశుడండుండ దొం
  గలు నక్తమ్మున పంటదోచుకొన రాగా సత్వమున్ జూపి రో
  కలిఁ బూనెన్, వధియించె శత్రుగణమున్ గంజాక్షి క్రోధమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి