21, ఫిబ్రవరి 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4345

22-2-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో”
(లేదా...)
“కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్”

21 కామెంట్‌లు:

 1. తాకీఁడునుతలపోయుచు
  బాకాలూదుచునరిగనుపాకిస్థానీల్
  లోకువజేసిరిభారతి
  కాకుల్గర్జించెఁగుక్కగాండ్రించెనయో

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మాయలకు వెరచిన లక్ష్మణకుమారుని మనోవ్యధ...

  కందం
  నాకు శశిరేఖకు మనువు
  సాకారము సేయఁ బోవ సంకటమయ్యెన్
  వేకువ నందునె మాయలఁ
  గాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  నాకెంచన్ శశిరేఖతో మనువు సంధానించి మీరెల్లరున్
  సాకారమ్మొనరించ బోవనయయో! సంక్క్షోభముల్ రేగెనే!
  వీకన్ మాయలు పెక్కు భీతినెదనింపెన్ వైపరీత్యమ్ములై
  కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. జోకుగ బల్కు చొ కండిల
  భీక ర ముగ జెప్ప దొడగె పిల్లల తోడన్
  కాకులు దూరని వనిలో
  కాకుల్ గర్జిo చె కుక్క గాండ్రించె నయో!!

  రిప్లయితొలగించండి

 4. చీకాకుల్ దొలిగెనె మా
  యాకారుని విద్య గాంచ నద్భుత మదియే
  యాకాశమున గరి యెగిరె
  కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో.


  లోకమ్మందున లేని వింతలనె యాలోకించితిన్ గాదె మా
  యాకారుండట చూపు విద్యలవి నాకానందమే యిచ్చెనే
  యాకాశమ్మున పిప్పిలాశనమదే యందమ్ముగా నాడగా
  కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కాకల్దీరిన యోధుం
  డాకులపడి జిక్క శత్రు హతకుల చెఱలో
  వ్యాకులపడుసింగముఁగని
  కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నాకెరుక లేదను కొనుచు
  నీ కొమిరె జరిగినదాన్ని నేరుగ దెలుపన్
  దేకువతో నుడివె నిటుల
  “కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో”

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చేకొని తెలుపుమ నాకున్
  కాకులు మృగరాజులైన కపిసము ఖరమై
  యేకరణిగ కూతలిడెన్?
  'కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో'

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చీకాకెత్తిన మౌనిశాప మహిమన్ సింహమ్ములే కాకులై
   యాకాంతారమునన్ విలోమములు గ్రామ్యాశ్వంబులై కూయగా
   నాకర్ణించి రవాళి నాకు చెపుమా యజ్ఞాత ప్రశ్నంబిదే
   'కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్'

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. కాకల్దీరిన యోధుడాతడనిలో గాయాలపాలయ్యి తా
  వీఁకన్ జిక్కెను శత్రుసైనికులకున్ వీరుండు తానొంటియై
  చీకాకున్ కలిగించుచున్ వదరుచున్ చీత్కారముల్ సేయుచున్
  కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వే కను మీ క్రమ మొప్పుగ
  వేకువ లేచి పరికించి భీతిని నిలువన్
  వీఁక హరివ్యాఘ్రమ్ములు
  కాకుల్ గర్జించెఁ గుక్క గాండ్రించె నయో

  పోకల్ ఘోరము లౌను స్వార్థపరులే భూగోళ మందెన్నఁగా
  లోకుల్ కాకులు కుక్కలౌదు రిల నాలోకింప సత్యమ్మునుం
  గా కెన్నండును వారి కీవు బలి దుష్కర్మాలి వీక్షింపుమా
  కాకుల్ గర్జన సేయఁగా శునకముల్ గాండ్రించె నుగ్రమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కోకలు లాగుచు సభలో
  చీకాకుపరచుచునుండచీత్కారముతో
  లోకులునాగ్రహమొందగ
  కాకుల్ గర్జించెగుక్క గాండ్రించెనయో

  రిప్లయితొలగించండి