3, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4227

4-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా”
(లేదా...)
“పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే”
(ఆముదాల మురళి గారి విజయవాడ అష్టావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య)

16 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  సద్యశమందిన కవులును
  విద్యావిషయాల మెరయు విజ్ఞుల కొలువై
  హృద్యమనిపించనివనన్
  బద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా!

  ఉత్పలమాల
  విద్య విభూషణంబనెడు విజ్ఞులకెల్లను నాలవాలమై
  సద్యశమంది భాసిలెడు సత్కవి వర్యులు నేర్చి కూర్చెడున్
  హృద్య సుభావరంజితమె యిష్టము గాగ కవిత్వహీనమౌ
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే!

  రిప్లయితొలగించండి

 2. వేద్యులు విజ్ఞులు దండిగ
  విద్యార్జన చేసినట్టి విబుధులు గదరా
  గద్యములను చూపుచు నవి
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా.


  విద్యలవెన్నియో చదివి విజ్ఞులుగా వెలుగొందు వారలౌ
  వేద్యులు జ్ఞానపూర్ణులట పెక్కురులుండిన ప్రాంత మేకదా
  గద్యము జూపి దానిని సుగాత్రము తోడపఠించి వాటినే
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హృద్యముగాపద్యములను
  సద్యస్ఫూర్తిగ బలికెడు సత్కవివర్యుల్
  సద్యశ మందుదు రన్యుల
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఉ.

  సేద్యపు కట్టఁ దెల్లదొర చేయగఁ గర్షకులైరి శ్రీకరుల్
  విద్యకు విశ్వనాథ కవి పేరునుఁ దెచ్చినవాడు లేడిటన్
  గద్యములే నవోదయము, గర్వులు నాస్తిక ముఖ్యులుండగా
  *పద్యములన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే*!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సద్య స్ఫూర్తి గ నుండక
  విద్యా వంతుల కు మరియు విజ్ఞుల కెల్లన్
  హృద్యము గా నుండ ని వి యగు
  పద్యములన విజయ వాడ ప్రజ లొప్పరు గా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆద్యంతము దినమందున
  మద్యము సేవించి దాని మత్తున మునుగన్
  చోద్యము నొందకు నీవిక
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పద్యము హృద్యమై దనర పండిత పామర రంజకమ్ముగా
  సద్యశమున్గడించుఁగవి సత్కవివర్యునిగా జనావళిన్
  చోద్యముగాదె పద్యమును శుష్కపదంబులఁ బేర్చి చెప్ప నా
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పద్యము హృద్యంగమమై
  యాద్యంతము రసమయమ్ము నానందముతో
  నుద్యోగింపని నీరస
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా

  పద్యము హృద్యమే ననుచు పండితులెల్లరు మెచ్చు రీతినిన్
  పద్యము మద్యమే ననుచు పామరులెల్లరు నొప్పు రీతినిన్
  పద్యము చెప్పగాదగును, వాస్తవమే రసహీనమైనవౌ
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఖాద్యములు గావలెఁ దినఁగ
  హృద్యమ్ములు గావలె విన నేరికి నైనన్
  హృద్యమ్ములు గానివి నీ
  పద్యము లన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా

  ఆద్యము భాష పద్యమున కైనను నయ్యది గద్య మైననున్
  విద్యయె నేర్పు వ్యాకరణ బృందము ఛందము నేరి కైననుం
  జోద్యము సెప్ప నెల్లరును సుంత గణింపక వాని నంచు నా
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కందం
  విద్యోపాసన పురియిది
  హృద్యంగా పద్యగద్య కృతులు వెలయగన్
  మద్యప్రియుల పలుకు లివి
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. హృద్యపదమ్ములన్ బొదిగి హేల రచించిన పద్యమైన నే
  గద్యము నైన రసజ్ఞులయి కైకొను చుందురు చిత్తశుద్ధితో
  చోద్యముగా స్వభావమును సుంతయు చూపక పల్కినట్టివౌ
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పద్యమదెట్టులుండవలె పండిత పామర రంజకంబుగా
  విద్యలరాణి కద్భుత నివేదనమౌ గతి నొప్పుటన్ గదా
  సద్యశమీయనట్టి రస సార విహీనములైన వ్యర్థమౌ
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పద్యములెట్టులుండవలె బాల రసాల కిసాల సామ్యమై
  సద్య రసోద్భవానుభవ సంభృత సంతసకారకంబులై;
  సద్యశమీయనట్టి రస సార విహీన పదోచ్చయంబులౌ
  పద్యము లన్నచో విజయవాడ ప్రజల్ విన నిచ్చగింపరే

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మద్యముఁగొనువా రగుటను
  పద్యపు సారమ్ము నెఱుగవారలు లేమిన్
  హృద్యము గానుం డగ, నా
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజ లొప్పరుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సద్యఃస్ఫూర్తియుగల్గిన
  పద్యములను మెత్తురెల్ల పండితులిలలో
  హృద్యముకానట్టితెలుగు
  పద్యములన విజయవాడ ప్రజలొప్పరుగా

  రిప్లయితొలగించండి