10, ఫిబ్రవరి 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4334

11-2-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మూగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి”
(లేదా...)
“చవులూరన్ వినిపించె మూఁగ యొకఁడున్ షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్”

12 కామెంట్‌లు:


 1. శాస్త్ర కోవిదులుండిన సభను జేరి
  పూజ్యులే మెచ్చు విధము హార్మోనియము పయి
  మూగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను, జదివి
  రెల్లరును దానితోపాటు నింపుగాను.

  రిప్లయితొలగించండి

 2. కవులున్ గాయకులున్న యట్టి సభకున్ కైమోడ్చి యచ్చోట పా
  టవమున్ జూపగ నిశ్చయించుకొని కష్టంబైన లెక్కింపకన్
  ధవళాంగిన్ స్మరియించి ఘోషవతినాదంబందు శ్రావ్యమ్ముగా
  చవులూరన్ వినిపించె మూఁగ యొకఁడున్ షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కవిని జూడగ నాసక్తి కలిగి నంత
  నతని మేధో శక్తి ని గాంచనాద రమున
  వెడలి జను లెల్ల విచ్ఛే య పెక్కు మంది
  మూగ వినిపించె ష ట్శా స్త్ర ములను జదివి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తేటగీతి
  బంధుమిత్రుల గురువులఁ బట్టి చంప
  లేనటంచు వైరాగ్యము క్రీడిఁ బూన
  విశ్వరూపాన కృష్ణయ్య వేడ్క గీత
  మూగ, వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి

  మత్తేభవిక్రీడితము
  జవమున్ గల్గిన పార్థుడున్ రణమునే సాగించలేనంచు బం
  ధువులన్ మిత్రుల విద్యగూర్చు గురులన్ దున్మంగ లేనన్న యా
  దవవేంద్రుండట విశ్వరూపమున సంధానించె! 'సద్గీతయే'
  చవులూరన్ వినిపించె 'మూఁగ' యొకఁడున్ షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శాస్త్రములగురించి యడిగె సయిగలిడుచు
  మూగ ; వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి
  చెలిమరికి , గూర్మి జూపుచు జెవిటి వాడు
  సరియగు సహవసతికిది సాక్ష్య మగును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పుట్టు మూఁగగ జన్మించి పుడమి మీద
  గట్టురాచూలి భక్తుడై గణుతికెక్కె
  మాత కరుణించి వరమీయ మాట వచ్చి
  మూగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. యామునాచార్యులు -- విద్వజ్జన కోలాహలుడు

  అల్పుడనుచెంచి యామునాచార్య వరుని
  శాస్త్ర ములను కోలాహలు చర్చ చేసె
  కాని యామునముని "సభలోని వారు
  మూగ" , వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సకల శాస్త్రములెరిగిన సంస్కృతుండు
  రోగమొదవగ తనగొంతు మూగవోయె
  గొంతు మూగవోకమునుపు కోవిదుడగు
  మూగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భువిలో మూగగ జన్మమొంది నగజన్ పూజించి సద్భక్తితో
  నవిరామంబుగ వేదశాస్త్రముల తానభ్యాసమున్ జేసె భై
  రవి యా భక్తుని వీక్షఁజేసి కృపతో రప్పింపగా బల్కులన్
  చవులూరన్ వినిపించె మూఁగ యొకఁడున్  షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కవి వరుం డొకండు ననర్గల విధ మచటఁ
  జెవుల పండువు నొనరింపఁ జెప్పుఁ డనుచు
  నింకఁ దనచుట్టు నెల్లరు నెలమి తోడ
  మూఁగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి

  [మూఁగు = కవియు]

  చెవి కింపారఁగఁ జెప్పఁ గోరఁగఁ బరీక్షిత్తుండు మోక్షార్థియై
  సవిశేషంబు రమా మనోహరు కథల్ సంతోష మేపారఁగన్
  భువిలోనం బరమంపు హంస శుక నాముం డాఁత డవ్వానికిం
  జవులూరన్ వినిపించె మూఁగ యొకఁడున్ షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్

  [మూఁగ = పక్షి విశేషము, ఇక్కడ చిలుక యని / మూఁగ = మూఁగయే]

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వీణ తోడ్పాటు మూలాన జాణఁ గలుగు
  మూగ వినిపించె షట్శాస్త్రములను జదివి
  మాట లేకున్న నేమియా మానవునకు
  బుద్ధి కుశలత నిచ్చెను బోధకుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అవురా యేమని జెప్పనొప్పుదును మాయాజాలమే చూడగన్
  చవులూరన్ వినిపించె మూఁగ యొకఁడున్ షట్శాస్త్రముల్ వింతగన్
  యవలీలంగను వేణువా తడట యాయారీతిఁదాకంగనౌ
  గవులుం గాయకు లందఱున్ దనిరి యాగానంబు నాఘ్రాణికిన్

  రిప్లయితొలగించండి