23, ఆగస్టు 2023, బుధవారం

సమస్య - 4512

24-8-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్”
(లేదా...)
“ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో సమస్య)

16 కామెంట్‌లు:

 1. -

  అనఘా! మధురము రామా
  యణగాధ! మది పులకించె నానందముతో
  డనురాగమొప్ప శ్రీరా
  ముని కౌగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్


  జిలేబీయము

  రిప్లయితొలగించండి

 2. కం:
  మునివెంట మిథిల కేగెను
  ధనువును పైకెత్తి ద్రుంచె దశరథ సుతుడున్,
  మనువా డినదై శ్రీరా
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తన పావనమెరుకపరచ
  జనక కొమరి దూకె నగ్ని జ్వలనము నందున్
  ననలుడు విడ నినకుల సో
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ముని వెంటన్ మిథి లకు జని
  ధనువును భంగమును జేసి దర్పము తోడన్
  మునువాడి నట్టి శ్రీరా
  ముని కౌగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వనిలో నున్నను వదలక
  ననయము వెంబడి తిరుగుచు నానందముతో
  మనమునతమిహెచ్చగ రా
  *“ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జనవంద్యుడు కౌసల్యా
  యని దనుజాంతకుడు సద్గుణాంబుధి సోముం
  డినకుల తిలకుడు రఘురా
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్.


  మునిగణ వంద్యుడౌ పరమ పూజ్యుడు సద్గుణ సాంద్రుడాతడే
  దనుజ వినాశకుండు భువి ధర్మము నిల్పగ నెంచు దీక్షతో
  జననము నెత్తినట్టి దనుజ ద్విషుడైన నరోత్త ముండు రా
  ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధనువును విరిచిన వీరుడు
  మనసును దోచిన పురుషుడు మానసమున కా
  ముని తలపుకు తెచ్చెడి రా
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధనువును త్రుంచి రాఘవుడు తాగొనె జానకినగ్నిసాక్షిగా
   తనువున రేగుపుల్కలకు తన్మయమొందిన ధర్మపత్నిగా
   మనసుకు చేరువైన పతి మన్మథ రూపుని చెంతజేరి రా
   ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో

   తొలగించండి
 8. వనమున వెన్నెల రేయిని
  తన మనమున పతినిఁ గూడ తహతహ హెచ్చన్
  మునిజన వందితుఁడగు రా
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వనమున వెన్నెలల్ విరిసి పార్థివి కన్నుల వెల్గు నింపనె
  మ్మనమున వేయి వేణువులు మంగళ గీతము లాలపించగా
  మునిజన వందితుండు నవమోహనరూప విరాజితుండు రా
  ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కందం
  మనలేవని కారడవుల
  వనవాసమునకు వలదన పతి దేవుండున్
  వెనువెంటఁ జని విడక రా
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  చంపకమాల
  నన తనువంచు భామఁగని నాథుడు రావలదంచునన్న మి
  మ్మనయము వీడనంచు గహనాంతరవాసము సేయనొప్పి తా
  ననుగమనమ్మునెంచి బుధులందరు మెచ్చుకొనంగ సాగి, రా
  ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కనికరమించుకలేకను
  వినగాయాగముసలుపుటవింతగఁదోచెన్
  అనుచునువాల్మీకియనగ
  మునికౌగిటసీతవ్రాలిపొందెనుసుఖమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వనిలో నున్నను వదలక
  ననయము వెంబడి తిరుగుచు నానందముతో
  మనమునతమిహెచ్చగ రా
  *“ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్”*

  [
  మునిగణ సేవితుండు నతిపూజ్యుడు మాన్య చరిత్రు చెంతతా
  ననయముసంచరించుచునుహాయినిబొందుచునవ్వనిన్ సదా
  మునిజనమానసుండయినభూరిగుణోన్నతుడౌమనోభిరా
  మునిపరిరంభసౌఖ్యమునుబొందెనుజానకిపర్ణశాలలో.

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  వనవాసమైన తదుపరి
  మనుగడ సాగించ రాజమందిర మందున్
  ఇనకుల వంశోద్భవ రా
  ముని కౌగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కం॥ వినఁగ రఘుపతి చరితమును
  మనమున హాయినిఁ గనెదము మరిమరి భువిలో
  ఘనముగఁ బెండ్లి జరుగ రా
  ముని కౌఁగిట సీత వ్రాలి పొందెను సుఖమున్

  చం॥ అనిశముఁ దల్చు రామునిని యక్కున జేరి తరించు టొప్పుచున్
  వినయముఁ జూపి సేవలను బ్రేమము మీరఁగ జేయు సర్వదా
  ఘనముగ గౌరవించు తన కాంతుని రాఘవుఁ గొల్చు చుండు రా
  ముని పరిభంగ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వనమున కేగమంచు నరపాలుడు పుత్రుని, కోర, వెంటనే
  చనియెను తమ్ముడున్ సతియు సాగగ కానకు రాము డిచ్చతో
  వినయముగా సహోదరుడు వేగ రచింపగ నొక్క పాక రా
  ముని పరిరంభ సౌఖ్యమును బొందెను జానకి పర్ణశాలలో

  రిప్లయితొలగించండి