24, ఆగస్టు 2023, గురువారం

సమస్య - 4513

25-8-2023 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్”
(లేదా...)
“రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో కిలపర్తి దాలినాయుడు గారి సమస్య)

16 కామెంట్‌లు:

 1. పట్నములను, పల్లెలందు
  పాట్నా, కాన్పూరులందు పట్టిరి జనముల్
  రాట్నము, స్వయముగ గాంధీ
  రాట్నమ్మును దిప్పి తాను స్వరాజ్యము బొందెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రాట్నమువడకుటనేర్పచు
  రాట్నముతోనూలువడకిరయమునరిపులన్
  పట్నమునుండియెతరుముచు
  *“రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పుట్నాలమ్మెడి వాడిని
  కట్నము కొరకు సలిపిన బకాయి మిగులగన్
  పట్నమున బంది జేయగ
  రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పట్నము పల్లెయున్ మరియు భారతపుత్రులు నుద్యమించగా
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి వల్వలను లక్ష్యముసేసెగదా మహాత్ముడే
  కొట్నము సైపలేమనుచు కూడి జనుల్ ధృడదీక్షబూనగా
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పట్నముఁ పల్లియ నెల్లరు
   కొట్నము సహియింపమనుచు కూడిన వారై
   కట్నములిడగా గాంధీ
   రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్

   తొలగించండి
 5. పట్నములందున పల్లెల
  రాట్నముతో నూలువడుక రండని గాంధీ
  రాట్నమ్మేయస్త్రముగా
  రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కట్నము తేని గృహిణియని
  పట్నపు పెనిమిటియె గాంచె బానిసగను తా
  కొట్నము విడి జాతరలో
  రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్.  పట్నపు వాసి భర్త పలు బాధలు పెట్టుచు దాసి దానిగా
  కట్నము తక్కువయ్యెనని కాంచగ కావరి నింక నోపకన్
  కొట్నము జేయలేననుచు కొంపను వీడుచు జాతరందునన్
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  పట్నమ్ములు పల్లెలనక
  కట్నమ్ములు సేకరించి కాల్బలముల న
  ప్పట్నను గాంధి ప్రజలకని
  రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్

  ఉత్పలమాల
  పట్నము పల్లెలన్ దిరిగి పంపగ నెంచి బ్రిటీషు పాలనన్
  గట్నము సేకరించి ప్రజఁ గాల్బలమాయనఁ గూడగట్టి య
  ప్పట్న నహింస సత్య కరవాలములంచన నిల్వగాంధియే
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి, భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పట్నములు పల్లె లన్నియు
  కట్నము గా సేకరించి కౌతు క మొ ప్పన్
  రాట్నములు వడు కగాంధీ
  రాట్న మ్మును ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్య ము పొందె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పట్నములందు గ్రామముల బాపుజి యుద్యమ మట్టు లెల్లరిన్
  కొట్నము తెల్లవారికిక కూడదహింసయె సాధనమ్ముగా
  రాట్నము చేతబూనుడు స్వరాజ్యము సాధనకంచు బిల్వఁగా
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యము పొందె నదేమి చిత్రమో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ రాట్నము సహాయ రహితముఁ
  బట్నము పల్లెలకు ప్రాకి ప్రాభవ మొందన్
  గొట్నము తప్పెను దేశము
  రాట్నమ్మును ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్

  ఉ॥ రాట్నముఁ ద్రిప్పి వస్త్రములు రాజిల నేయుచు సాఁగుచున్ జనుల్
  పట్నము పల్లెలన్ బ్రిటిషు పాలన వద్దని సంచరించుచున్
  గొట్నము సైఁచకన్ బ్రజలు కోరి స్వరాజ్యము నుద్యమించఁగన్
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యముఁ బొందె నదేమి చిత్రమో

  రిప్లయితొలగించండి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పట్నములందు పల్లెలను పట్టుదలన్ దిరుగాడి దీక్షతో
  కట్నములన్ గ్రహించి పలు కార్యములన్ బొనరించ స్వేచ్ఛకై
  కొట్నము మానకోరుచును కుత్సితులౌ పర జాతి వారికిన్
  రాట్నముఁ ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్యముఁ బొందె నదేమి చిత్రమో

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పట్నము పల్లెటూరనక భారత
  దేశపు మానవాళియున్
  చట్నను గాంధి మాటవిని సాగిరి
  ముందుకు ఖాదియుద్యమున్
  సట్న నొనర్చిరందరును సంబర
  మొప్పగ దేశమంతటన్
  రాట్నము ద్రిప్పి భారతి స్వరాజ్య
  ము బొందె నదేమి చిత్రమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పాట్నా‌ కాన్పూర్‌ మొదలగు
  పట్నంబులుపల్లెలన్ని‌ బలముగ‌ నిలవన్
  బట్నా‌ నేర్వగ‌ గాంధీ‌
  రాట్నమ్మునుఁ ద్రిప్పి తాన్ స్వరాజ్యము పొందెన్”

  రిప్లయితొలగించండి