25, ఆగస్టు 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4514

26-8-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో”
(లేదా...)
“మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో చంద్రశేఖర శర్మ గారి సమస్య)

14 కామెంట్‌లు:

 1. వేసము మగవానిదనుచు
  తోసము నొందుచు సొగసుగ దోతెం చ నలిన్
  పూసిన వెంటనె పెట్టుడు
  మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వేసరిజడలకువనితలు
  వాసినిఁజూపగకురులను భాసురమతితో
  త్రోసిరినిటునటువానిని
  మీసమ్ములుతెల్లనయ్యెమీనాక్షికహో

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  వాసముల నుట్లు దొంగిలి
  గాసిల గోపికలు సెలఁగు కన్నయ వలనన్
  వేసముగ వెన్నఁ బులుమఁగ
  మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  వాసాలందున దూరి బాలకులతో పాల్మీగడల్ దోచియున్
  గాసిల్లన్ యదువంశ గోపికలు సింగారింప మోమందునన్
  వేసమ్ముల్ నవనీతముల్ బులుముచున్ వెన్నుండు వీక్షింపఁగన్
  మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శా.

  భాసిల్లంచును మంత్ర పూర్వకముగా ప్రక్షాళనమ్మున్ గుడిన్
  దోసమ్ముల్ మెలగెన్ విభూతినిడగా దుర్వారమై మాతకున్
  బాసాడంగ జనుల్ దిగంగ నిరచే పల్వల్వపై పారగా
  *మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే..*

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం:
  దోసిలితో క్షీరమ్మును
  దోసమునెంచకను గ్రోల తొందరపడుచున్
  హాసమొదవ మూతికిగల
  మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శార్దూలము:
  గాసిం బొందుచు నత్త రేఁబవలు సాకన్గోవులన్ శ్రద్ధగా
  భాసిల్లెన్ గృహమందు పాడి దినముల్ పర్వంబుగా సాగె నే
  దోసం బెంచక జామి పిల్లివలె తాదుగ్ధంబునుం గ్రోలఁగన్
  మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ఆశపడి బాలిక యొక్కతె
  వేసెను తిమ్మరుసు పాత్ర వృద్ధుని దగు నా
  వేసమ్ము గని జనులనిరి
  మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో.  పాసెమ్మింటను జేసె మేటి రుచిఁ బబ్బంబంచు నాతల్లియే
  యా సాయంత్రము వచ్చె నల్లుడని తానానంద మున్ గూతురా
  పాసెమ్మించుక గ్రోల పై పెదవిపై పాలంట బావిట్లనెన్
  మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వ్రాసిన చిత్రము లోగల
  దోసము తొలగించదలచి తొందర పడుచున్
  చేసిన సవరణ వలనన్
  మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో

  వేసెన్ వర్ణములేర్చికూర్చి పతి నావేశంబునన్ చిత్రమున్
  నాసాగ్రంబున లేశమౌ సవరణన్ నాంచారు సూచించగా
  నాసామర్థ్యము చూడుమా యనుచు తానా రంగులే పూయగా
  మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కం॥ వేసము ముసలి మగనిదని
  బాసకు తగు యాసఁ జేర్చి వడలిన పగదిన్
  మీసము గడ్డము నతుకఁగ
  మీసమ్ములు దెల్ల నయ్యె మీనాక్షి కయో!

  (పాఠశాలలో నాటకమునందు అనేది అంతర్లీనమండి)

  శా॥ వేసంబొందఁగ నాటకమ్మునను వైవిధ్యంబుగా వృద్ధుడై
  యాసన్ బల్కెడి భర్తగన్ దగిన యాహార్యంబుకై మీసముల్
  రోసంబున్ గను గడ్డమున్ బడతికిన్ రోమంబులన్ గూర్చఁగన్
  మీసంబుల్ గడుఁ దెల్లనయ్యెఁ గనుమా మీనాక్షికిన్ బాపురే

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కాసుల కొరకై భీష్ముని
  వేసమ్మును దాల్చ బూన వేసిన మేక ప్
  చూ సిన వారికి న య్యే డ
  మీసమ్ములు దె ల్ల న య్యె మీనా క్షి కయో

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  వేసెను వేషము నొక్కతె
  మోసముతో బ్రతుకు నొక్క ముదుసలిపాత్రన్
  వేసమును గని జనులనిరి
  మీసమ్ములు దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మోసపు తైలము బూయగ
  వీసము మిగులక మగనికి వెంట్రుక లూడెన్;
  వేసము మారెను తొలగెను
  మీసమ్ములు; దెల్లనయ్యె మీనాక్షి కయో..

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దోసమ్మంచుదలంచకన్ దమసుతన్
  దుర్భాగ్య దుఃఖంబునన్
  కాసుల్ గల్గినవృద్ధుడొక్కనికిన్
  కన్యన్నిడెన్ దండ్రియే,
  మీసంబుల్ కడు తెల్ల నయ్యెగనుమా,
  మీనాక్షి కిన్ బాపురే!
  మోసంబాయెను బాపమంచు మదిలో
  పూబోడులున్ దల్చిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పూసిన‌ చాలును‌ తైలము
  లాసము‌ చేయును‌ ముఖమున‌ రంగనగానే
  మీసము లొచ్చెను పైగా‌
  మీసమ్ములు‌ దెల్లనయ్యె‌ మీనాక్షి కయో!  మేసెను‌ పాలుయు వెన్నను‌
  దోసిలి తో పట్టి తాను‌ తొందర‌ భంగిన్‌
  చూసిన నేస్తులు‌ పలికిరి‌
  మీసమ్ములు‌ దెల్లనయ్యె‌ మీనాక్షి కయో!

  రిప్లయితొలగించండి