29, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4518

30-8-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్”
(లేదా...)
“వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసురపక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారి సమస్య)

9 కామెంట్‌లు:

 1. ధీగ్దృందునశోభితుడై
  భాగ్దృక్కునజేరెమోహపరవశయగుచున్
  మాగ్దృగ్విలసితవిష్ణుడు
  వాగ్దృగలభ్యుండుసేరెబ్రాదయ్యములన్
  విష్ణుడుమోహినిగ, రక్కసులనలరించుఘట్టము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వాగ్దృగలభ్యుండయ్యును
  దిగ్దంతుల సాటియైన దివిజుల గావన్
  వాగ్దృగ్రూపమ్మునుగొని
  వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. దుగ్ధ పయోనిధి వాసియె
  ముగ్దమనోహరమగు సఖి మోహినిగా నా
  దిగ్దిశల నేలు వాడౌ
  వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్.  దిగ్దిశలేలు వాడగు తెదీకరికుండు సుధన్ సురాసురుల్
  దుగ్ధ పయోనిధిన్ జిలికి దుష్కర కార్యము నంగవించగా
  ముగ్ద మనోహరమ్మయిన మోహిని రూపము దాల్చీ ధౌర్త్యమున్
  వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసురపక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వాగ్దేవి కృపాపాత్రుడు
  వాగ్దానమిడిన తెఱగున వచియించెనహో
  వాగ్ధాటిన్ భగవత్కథ
  'వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్'

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఉ.

  స్నిగ్ధము మాయచే మయుడు సిద్ధ రసమ్మును బావిఁ జేయ, సం
  దిగ్ధము, గోవు దూడలయి తేల్చిన విష్ణువు బ్రహ్మ లీలలన్
  ముగ్ధులు రాక్షసుల్ కనరె, మూడెను రక్షణ, విష్ణుమాయచే
  *వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసురపక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో.*

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కం॥ దుగ్ద రవిశశిలు పడసి
  వాగ్దృగలభ్యుడని చూపఁ బ్రాదయ్యములన్
  దుగ్దత వలదని తెలుపుచు
  వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బాద్రయ్యములన్

  దుగ్ద ఆందోళన అమృతము పంచుతున్నప్పుడు ఘటన

  ఉ॥ దుగ్దను వెంటనంటిచను దుష్టుని దైత్యునిఁ జూప భీతితో
  వాగ్దృగలభ్యుఁడై కనుచు భావము, పార్వతి నూరడించుచున్
  వాగ్దృగలభ్యతన్ బడసి వాలక మాడుది గాను మార్చుచున్
  వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసుర పక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో

  భస్మాసుర ఘట్టమండి
  ఇలాంటి ప్రాసాక్షరములిస్తే ఎలాగండి. నేను వ్రాసిన దానిలో తప్పులు తెలిపిన వారికి కడుంగడు ధన్యవాదములు. సాధ్యమైనంతవరకు గ్ధ రాకుండా ప్రయత్నించానండి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాగ్దృగలభ్యుఁడైనహరి భక్తుల గావఁగ దీక్షబూని తా
  దుగ్ధఁపు వారిధిన్విడచి తోయజనేత్రిగ రూపుమార్చి సం
  దిగ్ధమునందు రక్కసుల దేల్చి సుధన్ సురలెల్ల గ్రోలగా
  వాగ్దృగలభ్యుఁడై యసురపక్షముఁ జేరె మురారి ప్రీతితో

  రిప్లయితొలగించండి
 8. స్నిగ్ధ సుకు మార రూపున
  దుగ్ధ ము పంచంగ వెడలి ద్రోహపు మతులన్
  దుగ్ధత రవి శశి యు దెలుప
  వాగ్దృగ లభ్యు o డు సేరె బ్రా దయ్యముల న్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ప్రాగ్దిశన యినుడు కృంగగ
  వాగ్దేవి పొత్తము విడిచి బాణము బట్టన్
  దుగ్గ బడెదవేల యిపుడు
  వాగ్దృగలభ్యుండు సేరెఁ బ్రాదయ్యములన్

  రిప్లయితొలగించండి