26, ఆగస్టు 2023, శనివారం

సమస్య - 4515

27-8-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే”
(లేదా...)
“పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా”
(బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి వారి శతావధానంలో రమణమూర్తి గారి సమస్య)

18 కామెంట్‌లు:


 1. కం:
  నిరపేక్ష తోడి మగడన
  వరతము మడిగట్టుకున్న వ్యర్థమ్మగునే
  నిరతివలదు, నలుగురిలో
  పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  నిరతము పరోపకారము
  గురుతర బాధ్యతగఁ దల్చు గుణమలవడగా
  నిరుగుపొరుగు వారలొసఁగు
  పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే

  చంపకమాల
  నిరతము దోడి వారలకు నిర్మల బుద్ధి పరోపకారముల్
  గురుతర బాధ్యతన్ బగిది గొప్పగఁ దల్చెడు భావనంబునన్
  దిరువును నిర్గుపొర్గు మదినిండుగ నొందుచు వారొసంగెడున్
  పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా

  (పరపతి = గౌరవము)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అరయగ నప్పులు వెదకుచు
  పరితాపమునొందుచున్న భర్తల కంటెన్
  నిరతము సంఘములోతమ
  పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నిరతమునప్పుకైవెదకి నేరక నప్పుల యూబిలోపలన్
   తిరపడు భర్తలన్ గనుచు తేకువ వీడక తాము నేరుగా
   సరియగు కాలమందు తమసంపద పెంపును నిర్వహించి మా
   పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా

   తొలగించండి
 4. ఇరుగుల పొరుగుల సఖ్యత
  పరులకు సాయమ్ము సలుపు భావన దోడన్
  బరగ సమాజము న గలుగు
  పరపతి మేలనుచు సతులు బల్కు ట సబబే!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నిరతము ప్రేమ భావమున నిక్కము
  గా తమ జీవితంబులో
  కరము దయార్ద్ర చిత్తమున గాలము
  గడ్పుచు సజ్జనాత్ములై
  పరులు నుతించు రీతిగను బ్రత్కెడి
  వారలయొక్క గొప్పదౌ
  పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు
  వల్కుట భవ్యమేకదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కం॥ పరపతితోఁ బనులు జరుగు
  పరపతి గణ్యు నొనరించుఁ బదుగురిలోనన్
  బరపతి లేకఁ బలచనగు
  పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే!

  పరపతి గౌరవము

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పొరచి కొరకయి జతనుపడ
  పురమున పయిసా యయినను పుట్టుట లేదే
  పొరుగున నైనను గొంచెము
  బరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే

  రిప్లయితొలగించండి

 8. నిరతము పరోపకారము
  వెరువక చేయుచు పదుగురు భేషని పొగడన్
  సిరులవియె లేక పోయిన
  పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే.

  (పరపతి=గౌరవము)


  తరుణికి వలువల నొసగుచు
  గరువమ్మును నిలిపినట్టి కరుణా మయుడా
  నరునకు సారథి యగు ద్వా
  పర పతి మేలనుచు సతులు పల్కుట సబబే.  ధరణిని ధర్మమున్ నిలుప దానవులన్ దునుమాడె వాడు సం
  గరమున తేర్పుపూన్పరయి కఱ్ఱికి గీతను బోధసేసె యం
  బరముల నిచ్చి కృష్ణ గరువమ్మును గాచిన కైటభారి ద్వా
  పర పతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చం॥ మరువక భార్య యక్కరలు మన్నన సేయుచు వెంట వెంటనే
  నిరతము నామె కోరికల నేమము తోడను దీర్చి ధాత్రిలో
  పరపతి తోడ సంఘమునఁ బ్రాభవ మొంది తనర్చు చున్నచో
  పరపతి మేలు మేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా!

  పరపతి గౌరవము
  ఆదర్శ పతి కాకపోతే దుర్లభమండి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నరులకు భూషణంబన ధనార్జనయే కలి కాలమందునన్
  వరుసగ వచ్చి చేరుగద ప్రాభవ మేంతయొ విత్తమున్నచో
  తరుణులెరుంగుటన్ సబబె దా మను మాటల నెంచి చూడగా,
  పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు పల్కుట భావ్యమే కదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కందం:
  పరులకు నుపకారమ్మును
  నిరతము నొనగూర్చునట్టి నిర్మలచిత్తుల్
  వరులుగ బొందిన కలిగెడు
  పరపతి మేలనుచు సతులు వల్కుట సబబే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చంపకమాల:
  నిరతము సత్కృతుల్ నెరపు నిర్మల చిత్తుని సద్గుణాన్వితున్
  సరసఁపు వాక్కులన్ బలికి సర్వుల మన్ననలందు సాత్త్వికున్
  వరునిగ బొంద సంఘమున వావిరిగా సతికిన్ లభించు నా
  పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శంకరాభరణం సమస్య: పూరణ:
  పరపతి సంఘమందునను బాగుగ సాగిన భాగ్యమే గదా
  నరబడి కేశముల్ ముదిమి నందున దెచ్చునుగాదె మన్ననల్
  పరపతి సంఘమందునను పండిన కేశసమాదరమ్ముతోన్
  పరపతి మేలుమేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా.
  కడయింటి కృష్ణమూర్తి..27-8-23

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నిరతము‌ గొప్పలు‌ పోవుచు‌
  జరజర‌ మితిమీరఖర్చు‌ సలుపుట‌ మేలా‌?
  నెరవుగ‌ వెచ్చము చేసెడి
  పరపతి మేలనుచు‌ సతులు‌ వల్కుట‌ సబబే‌

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చం.

  చురుకుగ చేరగా యమున సుందర గోపికలాడ నగ్నికల్
  వరదుడు పట్టె వస్త్రములు, పార్వతిఁ గొల్చిన స్త్రీలు భ్రాంతిచే
  కరములు జోడ్చి కృష్ణుఁ గని కాంతలు కోరుచుఁ గోకలన్ రహిన్
  *పరపతి మేలు మేలనుచు భామలు వల్కుట భావ్యమే కదా!*

  రిప్లయితొలగించండి