8, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

సమస్య - 2868 (కరణము నమ్ము వారలకు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్"
(లేదా...)
"కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయమ్ముగన్"
(ఈరోజు ఆకాశవాణిలో పూరణలు ప్రసారం కానున్న అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి సమస్య)

39 కామెంట్‌లు:

 1. కరములు జేయు పాపములు కర్మఫలమ్మని చింతజేయుచున్
  కరములు జేయు పుణ్యములు కమ్మగ గౌరికి నప్పగించుచున్
  వరముల నిచ్చి కాచుకొను పర్వత పుత్రికి నశ్వరమ్మునౌ
  కరణము నమ్మువారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్

  కరణము = శరీరము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అరణము లెన్ని పోసినను యాశలు దీరవు నేటి లాలసన్
  మరణపు శయ్య పైనమ రిమారవు మోహపు కాంక్ష లన్నచో
  పరిమితి గల్గెనేని భగవత్ కృప మెండుగ నిండి యుండగా
  కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తి రమగు భక్తి తత్వము న దేవుని నామము సంస్మరించు చున్
  నిరుపమ సేవ భావము న నిర్మల చిత్త ము తో మెలoగుచున్
  కరుణ ను గల్గి దీన జన కామితము ల్ల్ నెర వేర్చు చున్ న వీ
  కరణ ము నమ్ము వారలకు గల్గు శుభం బులు నిశ్చయం బు గన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సురుచిర భారతీయ ఘనసుందర సంస్కృతి నడ్డగించి పై
  మెరుగుల జూపి రండనుచు మించిన యాశల దేల్చుచుండి యీ
  ధరణిని నాట్యమాడు పరధర్మము లందగబోక త న్నిరా
  కరణము నమ్మువారలకు కల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కరణము శుద్ధమైన హితకారణమౌను; హితోక్తులే యలం
  కరణములైన సజ్జనుఁడుగా నుతి నందును; దుష్టులన్ దిర
  స్కరణముఁ జేయుటే తగును; కావ్యము వ్రాయు దలంపు గల్గ వ్యా
  కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కరణమనంగ "లెక్కలను
  గాఢముగా లిఖియించువా " డటే !
  కరణమనంగ " దేహము " ను
  " కార్యము " నంచును నర్థముండెనే !
  కరణమనంగ " నింద్రియము "
  " కారణమున్ " నట ; వీనిలోన నే
  కరణము నమ్మువారలకు
  గల్గు శుభంబులు నిశ్చయమ్ముగన్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అరణము చాలక కొందరు
  పరిపరి విధముల వధువును బాధిం చంగన్
  విరిసిన బుద్ధిని మెలగుచు
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మరణము నందు విష్ణు పరమాత్మను మానసమందు నిల్పగా
  సరియగు సాధనంబిడగ చక్కని తీర్థములందు త్రిప్పుచున్
  స్మరణము సేయుచుండ పరమార్థము నేర్పుగ దీర్చు చిత్త సం
  స్కరణము నమ్మువారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ
  కరణము నన్యుడౌ కరణ కాంతుడు నమ్మిన కీడు;గాని వే
  కరణము మూల మంత్రమగు కర్మలకెల్లను,నంతకన్న స
  త్కరణిని నాత్మ‌సాక్షిగొన కార్యమనంత దిగంత, మంతః
  కరణము నమ్మువారలకు గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నిరతము పోటీ పడుచును
  ధరణిని నిలఁద్రొక్కుకొనగ తద్దయు దృతితో
  నరయగ విస్తృత సరళీ
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  కరణము దుడిచిరి మిడి మిడి
  వర విద్దెల యువకులెల్ల వాలిరి భూమిన్
  ధర గుర్తింపులు గన రే
  కరణమ్మును నమ్ముకొనిన గలుగు శుభంబుల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వరుసగనైదుయంగములువార్షికసూచనలందజేయ సు
  స్థిరమగుయోగసిద్దిఘనశేముషివైభవ మిచ్చుచుండ న
  స్థిరతనుబాపి భాగ్యమును శేషపు జీవన సౌఖ్యమౌయశః
  కరణమునమ్మువారలకు గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. స్మరణము జేయుచు దేవుని
  మరణము వరకును భవాబ్ధి మరిదాటుటకున్
  తరుణమునెరుగుచు తగునుప
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అరయుముగద్యపద్యములనద్భుతరీతినివ్రాయవీలు, వ్యా
  కరణమునమ్మువారలకు,గలుగుశుభంబులునిశ్చయంబుగన్
  గరముననాసదాశివునిగారవమొప్పగబూజజేయుచు
  న్నురమునుసాక్షిగామనమునొక్కటిజేయుచుమౌనముండుచో

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గురువర్యులు శ్రీ కంది శంకరయ్య గారి శంకరాభరణం
  సమస్యాపూరణ :: నేటి సమస్య సంఖ్య-2868
  సమస్య :: కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్.
  *గతంలో గ్రామాలలో ఉండిన కరణములను నమ్ముకొంటే తప్పక శుభములు కలుగుతాయి* అని చెప్పడం ఈ సమస్యలో ఉన్న విశేషం.
  సందర్భం :: సమస్యను పరిష్కరించేందుకోసం క్రమంగా ఉపయోగించదగిన సామ దాన భేద దండ అనే ఉపాయాలు నాలుగు ఉన్నాయి. మొదటి మూడు ఉపాయములు ఫలించనప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితులలో మాత్రమే నాలగవ ఉపాయమైన రణమును నమ్ముకోవాలి అని యాజ్ఞ్యవల్క్య స్మృతి {2-347} లో ఈ క్రింది శ్లోకంలో చెప్పబడి ఉన్నది.

  ఉపాయాః సామ దానం చ భేదో దణ్డస్తథైవ చ।
  సమ్యక్ప్రయుక్తాః సిద్ధ్యేయుః దణ్డస్త్వగతికా గతిః॥
  కాబట్టి ఇక వేఱే ఉపాయం లేదని అనుకొన్నప్పుడే రణమును నమ్ముకోవాలి అని విశదీకరించే సందర్భం.

  త్వరపడి ముందు యుద్ధమని పల్కకు, సామము దాన భేదముల్
  వరుసగ నుండె నమ్మగ, శుభప్రదముల్ జయ సిద్ధి గూర్చి సం
  బరమిడు, మూడు రీతుల నుపాయములన్ ఫల సిద్ధి నందలే
  క రణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్.
  కోట రాజశేఖర్ పడుగుపాడు నెల్లూరు. (8-12-2018)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నిరతముభజనలుసేయుచు
  బరమాత్మునిగొల్చుకొఱకుభక్తియుతముగ
  న్సరళమగుమౌనమనునుప
  కరణమ్మునునమ్ముకొనినగలుగుశుభంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పరులేమియన్న మనలను
  పరిహాసముచేసిన మరి పరమాత్మునికే
  యెరుక యెరుకయని అంతః
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కరణము దేనితో గలుగు గారణమెద్ది? మనంబు! తెల్వగా
  కరణములే యధీనమున కాపథమున్ జనకుండ జేయగా
  కరుగును బాపబుణ్యములు, కాయము దానికి మూలమంచు యా
  కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  శంకరాభరణం.. సమస్యాపూరణం..

  కరణము నమ్ము వారలకు కల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్ !!

  పురములె కాదు , సూది మొనమోపిన భాగమునివ్వ ! క్రీడినా
  పరమభయంకరుండు , ఘన బాహుబలుండగు భీముడుండగా
  తిరిపము గోరనేల ? రణధీరులకాజి పరీక్ష ! జంకులే...
  క ., రణము నమ్ము వారలకు కల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నిరత ఋజు వర్తనుఁడు జన
  వర హృద యావగత విబుధ వరుఁడు సుజనుఁ డౌ
  ధరణీ సుర మాన ధనునిఁ
  గరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్


  పరుగిడు వారు శస్త్ర చయ భగ్నులు దుస్సహ భీత చిత్తు ల
  స్థిరమతి వాగు వారి పయి దీర్ఘపు మత్తున నున్న వారి పై
  నరిబల శూర సంయుతము నా శరణాగత దీన సత్కృపా
  కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  బరువుగ బ్యాంకులప్పులను వంకర టింకర దుష్టబుద్ధితో
  సరసపు వడ్డి తోడనహ శౌర్యము జూపుచు జేసి మెండుగా
  తరుణము జూసి పారగను దాపున కోర్టు సమన్సులన్ నిరా
  కరణము నమ్ము వారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయమ్ముగన్ :)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చిన్న సందేహము,
  ఈ సమస్య వచ్చే శనివారం ఆకాశవాణి లో ప్రసారమవుతుందా లేక క్రిందటి వారము యిచ్చిన సమస్యా?
  ఆకాశవాణిలో ప్రతీ వారము ఎన్ని గంటలకు సమస్య యివ్వడం జరుగుతుంది. పూరించుటకు గడువు ఎన్ని రోజులు మరియు ఆ పద్యం ఈ బ్లాగ్ లో యిస్తే చాలా? లేక ఇంకెవరికైనా పంపవలసి ఉంటుందా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ సమస్య గతవారం ఇచ్చినది. ఈకార్యక్రమం ప్రతి శనివారం ఉదయం 7.30ని.లకుప్రసారమవుతుంది.కార్యక్రమంలోనే మొదటి,మధ్యలో,చివరగా వచ్చే వారానికిచ్చే సమస్య ను చదువు తారు.పూరణచేసి మనం వచ్చే గురువారం లోగా ఆకాశవాణి అడ్రసుకు పోస్ట్ ద్వారా గాని లేదా మేల్ ఐ.డి.ద్వారాగాని పంపాలి.

   తొలగించండి
  2. వచ్చేవారానికిచ్చిన సమస్య
   "కొట్టెడి పతినిష్టపడిరెకోమలులెల్లన్"

   తొలగించండి
 23. వరదా కావుము మమ్మిల
  విరుపుల మెరుపులు కురిసెడు భేషుగ పదముల్
  కురిపించుముమాపై,శుభ
  *"కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కరణమొకండు వచ్చి యధికారము చక్కగ జేయుచుండె , సం
  స్కరణములెన్నొ జేసె , నవి కాదని యా నరసింహుపట్ల ధి
  క్కరణము జూపి యన్యులకు గౌరవ మీయ నతండు క్రుద్ధుడౌ
  కరణము నమ్ము వారలకు గల్గు సుఖమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్
  (ఇక్కడ నేను కరణాన్ని నమ్మేవారు అనే అర్థం లో కాక కరణం ఎవరిని నమ్ముతాడో వారికి సుఖంకలుగుతుందనే అర్థం తో పూరించాను . ఇక్కడ కరణం అంటే పి వి నరసింహా రావు గారు . ఆయన పట్ల అసమ్మతి చూపటం క్షేమం కాదని ఒక నాయకుడు మరొక నాయకునికి చెప్పినట్లు)

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పరిణేత చచ్చి నంతట
  తరుణుల జితిజేర్చునట్టి తరమది పోయెన్
  గరితల బ్రతుకుల లో సం
  స్కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నా ప్రయత్నం :

  కందం
  దొరసాని రీతి వలువలు
  మురిపించఁగ ప్రేక్షకాళి పోగొన ధనమున్
  బరుగిడ నటీమణులలం
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుఁగు శుభంబుల్

  చంపకమాల
  అరయఁగ నిత్యమున్ జనుల హస్తమునందున భూషణమ్ముగన్
  బరిపరి వర్తమానముల పంచుచు బంధములెన్నొ గాచుచున్
  స్థిరముగ నీ జగమ్ము నరచేతిని నా చరవాణి నిల్పఁ ద
  త్కరణము నమ్ము వారలకు గల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్

  (చరవాణి అమ్మే వారలకు ఆదాయంతో శుభములు కలుగుతాయను భావము)

  రిప్లయితొలగించండి
 27. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పరువడి లేని క్రియలలో
  పొరలుచు నపవాదములను పొందుట కంటెన్
  పరువడి గూడిన చక్కని
  కరణమ్మును నమ్ముకొనిన గలుగు శుభంబుల్.

  పరువడిలేని కార్యములు పన్నుచు నిచ్చలు తోడివారితో
  పరుషమునౌ నవాచ్యముల వాదములందు చరించ కుండగన్
  పురువడి గూర్చు మైవడిని పోడిమి నందగ జేయు శ్రేష్ఠమౌ
  కరణము నమ్ము వారలకు గల్గు శుభంబులు నిశ్చయమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నిరతము కావ్య రచనకై
  తరుగని సంకల్పమూని తప మొనరింపన్
  సరియగు భాషను ,తగు వ్యా
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పరవస్తు వారిదైనను
  మరి బహుజనపల్లిసూత్ర మాలలుగానీ
  సరియైనదైనసువ్యా
  కరణమ్మును నమ్ముకొనినఁ గలుగు శుభంబుల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 30. నరకనిమిత్తపాతకవినాశమురాంతక దివ్యనామసం

  స్మరణవిముక్తిదాయకము, స్వర్గసుఖప్రదకారణమ్ము,, శ్రీ

  హరిమహనీయపావనపదాంబుజభక్తినిరంతరోన్ముఖీ

  కరణము, నమ్మువారలకుఁ గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. తరుణులు భర్తమాట జవదాటుట నేరమటంచు వారినిన్
  బురుషుని పాదదాసులని, బుణ్యమదే యని నాడు చెప్పిరే
  గరితల జీవితమ్మునను కాంతుల నీనెడు రీతి యాధునీ
  కరణము నమ్మువారలకు కల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సురుచిర భక్తితో తెలుగు సొంపుగ నేర్వగ సంబరమ్ముగన్
  హరువుగ నభ్యసించుటకు నద్భుత పద్యము లల్ల ధారగన్
  వరముగ శారదాంబ కృప వాసిగ నందగ సాంప్రదాయ వ్యా
  కరణము నమ్మువారలకు గల్గు శుభమ్ములు నిశ్చయమ్ముగన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. అరుదగు జీవితంబునకు నాశనిరాశలనంటురోగముల్
  త్వరబడ జేయగాబ్రతుక?ధర్మములేకనుసంచరించుటౌ!
  మరువక మానవత్వమన?మాధవసేవనిభక్తియుక్తిగా
  కరణమునమ్మువారలకు గల్గుశుభంబులునిశ్చయంబుగన్
  కరణము=దైవము

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కరణముకార్యకారణము కైటభమర్ధనుడౌహరే యశః
  కరణమునమ్మువారలకుగల్గుశుభంబులునిశ్చయంబుగన్
  జరణములేశరణ్యమనిశక్తికొలందినుతించపద్య వ్యా
  కరణము,చిత్తసంస్కరణకార్యము,దృష్ణదృఢాత్మభక్తి స
  త్కరణముకారణాలగునకారణకావ్యముబుట్టనేర్చునే
  హరికినలంకరణాంగికి
  గరుణాంగీగరుడగమనకరివరదునకున్
  శరణనుముముక్షునంతః
  కరణమ్ములునమ్ముకొనినకలుగుశుభమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. హరిచరణంబులేశరణనన్యమనంబునజింతసేయదా
  గరుణరసార్ణవంబునొడికాంచనమార్తశరణ్యుడాప్తుడౌ
  హరికినిభూషలిష్టమనియర్చకులర్చనసేయరేయలం
  కరణము నమ్మువారలకు గల్గుశుభంబులు నిశ్చయంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి 36. కరమనురక్తిబూనుచు నుకమ్మని పాటలు పాడువారికిన్
  నిరతమువీణ వంటివగునెమ్మిని గూర్చుసహాయ వాద్యముల్
  కరమునకన్నివేళలనుగాఢపు రాగము కూర్చు చుండ నా
  కరణము నమ్ము వారలకు గల్గు శుభంబులు నిశ్చయంబుగన్!

  రిప్లయితొలగించండి