6, ఆగస్టు 2020, గురువారం

సమస్య - 3449

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్"
(లేదా...)
"దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్"

63 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  దుష్కృత మానసమ్మునను దొబ్బులు పెట్టుచు ముఖ్యమంత్రినిన్
  దుష్కృత రాజనీతిగొని దూరెడి పైలెటు నీచ కార్యముల్
  దుష్కృత రీతినిన్ గెలిచి తుంటరి బుద్ధుల, రాజభూమినిన్,
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  రాజభూమి = Rajasthan

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  "హాయ్ అల్లా!"

  దుష్కృత కాంగ్రెసాదులవి దుంపలు త్రెంచి యయోధ్యమధ్యనున్
  దుష్కృత రావణాసురుని త్రుంచిన రాజుకు దేవళమ్మిడన్
  దుష్కృత వాక్కులన్ గొనుచు దూరుచు మోడిని చార్మినారమున్
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దుష్కృత్యమని తెలిసినన్
  నిష్కృతి నొందగ నుతించి నిత్యము ఉమకున్
  దుష్కృతియౌ మృగబలినిడు
  దుష్కృతమున బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దుష్కృతమైన కార్యమని దు:ఖము నొందుచు దాని వీడుచున్
  నిష్కృతి నొంద డెందమున నెంచుచు నిత్యము కాళికమ్మకున్
  దుష్కృతిగా దలంచక నుతించుచు జంతుబలుల్ నొసంగు నా
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బలుల్+ఒసంగు' అన్నపుడు నుగాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్కారములు. 'జంతుబలుల్ నొసంగు' అన్నచోట ' జంతుబలుల్ విదుర్చు' అని మార్చి వ్రాసాను.

   దుష్కృతమైన కార్యమని దు:ఖము నొందుచు దాని వీడుచున్
   నిష్కృతి నొంద డెందమున నెంచుచు నిత్యము కాళికమ్మకున్
   దుష్కృతిగా దలంచక నుతించుచు జంతుబలుల్ విదుర్చు నా
   దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

   తొలగించండి
 5. పుష్కర మందున జేసెడి
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్
  నిష్కృతి జరుగుట కొరకు ప
  రిష్కారముగ దయనడుగుట లెస్సగ నుండన్

  పుష్కరము = స్వర్గము

  రిప్లయితొలగించండి


 6. కంది వారివ్వాళ సెలవా?  నిష్కృష్టముగా శాస్త్రము
  దుష్కృతి వలదంచు పల్కె దుండి జిలేబీ
  నిష్కృతి లేదెటులనకో
  దుష్కృతము నఁ బుణ్య మబ్బు దుర్మార్గునకున్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 7. కందోత్పల

  వనితా! పాపమ్మదె గ్ర
  క్కన దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున క
  బ్బు, నితాంత పుణ్యముల్ మం
  చిని పెంచు జనాళి కబ్బు చింతవలదికన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మైలవరపు వారి పూరణ


  నిష్కృతి లేని పాపమది నేరిచి చంపుట జంతువున్., రసా...
  విష్కృతి లేని భాష తినవే ఇటు రా అటు పో యనన్., మహా...
  దుష్కృతి పుక్కిలించి యిడ దోయము., మెచ్చె శివుండు., వానికై
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శుష్కపు మాటలవేలర
  ముష్కరుడవు నీవు వట్టి మూర్ఖుడవేరా
  నిష్కృతి లేకుండెట్టుల
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నిన్నటి పూరణలు.

  కందం
  సంభావించఁగ నొకపరి
  పుంభావసరస్వతివని పొంగుచు నా సం
  రంభమ్మున భ్రమపడుచున్
  రంభాభోగమ్ముఁ గోరరాదు కవీంద్రా!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  సంభావించఁగ గుంపులోన కవిగన్ స్వాధీనమున్ దప్పుచున్
  బుంభావమ్ము కవిత్వమందమరెనన్ మూర్ఖత్వమేపార సం
  రంభంబందున చూపునాకసమునన్ భ్రాంతిన్ ప్రకోపించగన్
  రంభాభోగముఁ గోరెదేల కవిచంద్రా! యర్హతల్ గాంచవే?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కిష్కింధాధీశుండా
  దుష్కర విజితుడవు వాలి దురితుని జంపెన్
  పుష్కర నేత్రుడు రాముడు
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిష్కృతి  లేదుర మనిషికి
  దుష్కృతమున , పుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకు
  నిష్కృతి  లేదనుకొనుచును
  దుష్కృత్యము చేయకు౦డ దొరలిన బ్రతుకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నిష్కృతి గనశివరాత్రిని
  దుష్కృత గుణనిధి యెదాగె దొంగగ ,తైలా
  విష్కృత దీపారాధన
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దుష్కృతమైన కార్యమని దు:ఖము నొందుచు దాని వీడుచున్
  నిష్కృతి నొంద డెందమున నెంచుచు నిత్యము కాళికమ్మకున్
  దుష్కృతిగా దలంచక నుతించుచు జంతుబలుల్ విదుర్చు నా
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శుష్కించిభూమి వగవ ప
  రిష్కారముతా దెలిపెను శ్రీహరి, ధర్మా
  విష్కారమొనర్పగ నా
  *దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. దుష్కర కార్యముల్ సలుపు దుర్మతి తప్పునెఱంగి చింతతో
  నిష్కపటమ్ము తోడ ధరణీధరుఁ బాదము లందు వ్రాలుచున్
  నిష్కృతి కోరుకొంచు ప్రతి నిత్యము కొల్చిన చాలదే భువిన్
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. దుష్కర ప్రాసలోన విబుధుండ్రకె సాధ్యము వ్రాయ పద్యముల్
  శుష్కపు మాటలాడెడలసుండ్రకసాధ్యమె కాదె, యైననే
  మీ ష్క ను ప్రాసగా నొసగ నేమిక యత్నము జేతు, నెవ్విధిన్
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 18. దుష్కృ తము జేయ రాదిల
  దుష్కృతములు హాని గూర్చి దుఃఖము బెంచున్
  దుష్కృతి పాప మ దెట్టుల
  దుష్కృతమున బుణ్య మబ్బు దుర్మార్గు న కున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ముష్కరమైనకార్యముల పూజ్యుల దూరుచు కీడుచేసినన్
  నిష్కృతి లేనిపాపమున నిర్ణయమౌ యమలోక వాసమే
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున, కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్
  పుష్కర నాభునిన్ కొలుచు పూజ్యున కెప్పుడు నిశ్చయమ్ముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నిష్కపటుండె! వెన్నలను నిచ్చలు దోచిన దొంగ కృష్ణుడా
  విష్కృతి జేసె గోపికల పేరిమి దోచియు వాని బుద్ధి!మ
  స్తిష్కము తోడ నెల్లపుడు సృష్టివిపత్తుల నాటలాడు నౌ
  *దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దుష్కర్ముడు శిశుపాలుని
  దుష్కాలము చేరువయ్యి దూరెను హరినే!
  ముష్కరుఁ సుదర్శన మడచ,
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఈ నాటి శంకరాభరణము వారి సమస్య

  దుష్కృత మున పుణ్య మబ్బు దుర్మార్గునకున్

  ఇచ్చిన పాదము కందము నా పూరణము సీసములో

  దుర్మార్గపు పని‌చేసినా రాముని చేతిలో మరణము పొందుట పుణ్య మనచు తలచు మారీచుని భావన

  గాధి తనయుడు యఙము చేయు సమయమున
  కంటి రాముని పరాక్రమము నేను

  సీతాపహరణము చేటు తెచ్చు ననెడి
  నా పలుకులు నీకు మోదము నిడ

  క చెడు తలపు తోడ కాఠిన్య మును ప్రద
  ర్శించు చుంటివి, నే తలంచి తినిట ,

  ఘనమైన దుష్కృతమున పుణ్య మబ్బు,దు
  ర్మార్గునకు నిపుడు,
  రాముని‌ దయ

  కలుగుట వరమే తలచిన సులువుగ హరి

  కరములవలన మరణము కలుగు నాకు

  దుష్ట రావణా నేను హతు డనగుదు న

  నచు పలికెను మారీచుడు నాభి తోడ

  నాభి = రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నిష్కృతిలేదనినెఱుగుము
  దుష్కృతమున,బుణ్యమబ్బుదుర్మార్గునకున్
  దుష్కృతముజేయకెన్నడు
  నిష్కృతములజేసికొనుచునిరతముమెలగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నిష్కృతి లేదీ జగమున
  దుష్కృతముల నాచరించు దుర్భాగ్యులకున్
  శుష్కాలాపమె గానెటు
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నిష్కృతిలేనియాయఘమునెవ్వగలిచ్చుచుదప్పకుండగన్
  దుష్కృతమాచరించుకడుదుష్టునకబ్బు,నితాంతపుణ్యముల్
  దుష్కృతమాచరించకనుధూర్వహుపూజనుజేయగల్గుగా
  దుష్కృతిజేయువానినికదూషణజేయకమార్చగావలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సత్కృతి సేయరు కలి నా
  విష్కృతమై వంచనల్ వివేకపు హీనుల్
  ఛీత్కృతి లేకయె మనెదరు
  దుష్కృతమున పుణ్యమబ్బు దుర్మార్గులకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. 06.08.2020
  అందరికీ నమస్సులు 🙏

  నా పూరణ యత్నం..

  *కం*

  ముష్కరులుగ పేరు గలిగి
  నిష్కృతి లేనిది బ్రతుకను నిర్భాగ్యులకున్
  పుష్కర స్నానము జేసిన
  *"దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 28. దుష్కరములు జప తప ఆ
  విష్కరణము లెల్ల వ్యర్థ విన్యాసములే
  శుష్కవచనమ్ము లివియే
  దుష్కృతమునఁ బుణ్య మబ్బు దుర్మార్గునకున్

  [తపస్ + ఆవిష్కరణము = తప ఆవిష్కరణము / తప యావిష్కరణము)


  నిష్కృతి లేదు పాపచయ నిశ్చిత మానస దుష్ట కోటికిం
  బుష్కర కాల గాహనపుఁ బుణ్యము దీర్చును గొంత పాపముం
  బుష్కర నేత్రు నామమును మూరి జపించిన నంత్య వేళలో
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. స్వర్గము నందున్న దుర్యోధనుని చూసి ధర్మరాజు ఇలా అనుకొన్నాడు
  ముష్కరుడై సభాస్థలిలొబుణ్యసతిన్ బడద్రోసినాడుగా
  పుష్కర కాలమున్ సకులపుత్రుల సానువుకంపినట్టి యీ
  ముష్కరుడిట్లునాకమున మున్గుచు నుండె నిదేమిచోద్యమో
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్ -- శ్రీరామ్ 10వ తరగతి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చిరంజీవి శ్రీ రామ్! జగన్నుత కవివి కాఁగల సూచనలు కనిపించు చున్నవి. అభ్యాసము చక్కఁగాఁ జేయుము కవిరత్నమవై భాసిల్లఁ గలవు. శుభమస్తు!

   తొలగించండి
  2. సభాస్థలినిఁ బుణ్యసతిన్
   లో విభక్తి హ్రస్వముగా వ్రాయ రాదు.

   తొలగించండి
  3. మీ సహృదయత కు, సూచనకు ధన్యవాదములు 🙏🙏. కచ్చితంగా వాటిని ఆచరించుటకు ప్రయత్నిస్తాను

   తొలగించండి
 30. కందం
  దుష్కృతి ముజ్జన్మములఁ బ
  రిష్కారము వైరి భక్తి రెచ్చిన యనెడున్
  నిష్కృతి నిడ హరి భృత్యుని
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉ:

  దుష్కృత మెంచరాదు సరి దుష్టుల మొట్టగ పేద బొందగన్
  నిష్కృతి యయ్యు నీ విధియె నిక్కము దీనుల మెప్పు బొంద నా
  విష్కృత మొందరాదు ప్రతి వేదన గూర్చగ తత్విరుద్ధ మున్
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి

 32. ఉత్పలమాల
  పుష్కరనాభునిన్ గనఁగ ముందుకు సాగెడు మౌనివర్యులన్
  దుష్కృతి నాప శాపమిడ దుర్బరమంచన ద్వారపాలకుల్
  నిష్కృతి వైరభక్తి యని నేర్పగ శ్రీహరి, మూడు జన్మలన్
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దుష్కృతి నీవుజేయుపని దూరము
  బెట్టుము దారిదోపిడిన్
  నిష్కృతి వ్రాసినంతయగు నిస్తుల
  కావ్యము రామగాథ; నా
  విష్కృతినొందె నాదికవి వింతగ నారద బోధనమ్మునన్
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  నిష్కాపట్యపు భక్తిని
  పుష్కలముగ తీపిపండ్లు ముట్టినపిదపన్
  నిష్కాముడు రామునికిడె
  దుష్కృతమున బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. * శంకరాభరణం వేదిక *
  06/08/2020..గురువారం

  సమస్య
  ********

  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్"

  నా పూరణ. ఉ.మా.
  *** ****** *

  ముష్కర దైత్యులై భువిని బుట్టుచు శ్రీహరి ద్వారపాలకుల్

  నిష్కృతి లేని పాపముల నిత్యమొనర్చుచునున్న గాని యా

  విష్కృతమయ్యి దైవ కృప ప్రీతిగ జేరిరి విష్ణు చెంతకున్

  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్

  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 35. దుష్కృతమొనరింపగనుప
  రిష్కృతి సత్క్రియసలుపగ రేయింబవలున్
  దుష్కృతితొలగెడు, నీవిధి
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. నిష్కృతిలేదుదుష్టులకునిత్యమువారొనరించునీచమౌ
  దుష్కృతముల్ దహించు పరితోషములావిరియై మడంగు నా
  దుష్కృత మాచరించు కడు దుష్టున, కబ్బు నితాంత పుణ్యముల్
  దుష్కృతమాచరించనిమదోద్ధతిజూపని పుణ్యమూర్తికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. నిష్కృతి వేడగ హరికృప
  దుష్కృతమునఁబుణ్యమబ్బు, దుర్మార్గునకున్
  నిష్కృతి శివరాతిరి నా
  విష్కృతి జాగరణసల్పఁవిజయముతుదకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. నిష్కృతి అన్నది యుండదు
  దుష్కృత్యములొనరజేయు దుష్టుల కిలలో
  దుష్కృత్యముచే నెటులా
  దుష్కృతమునఁ బుణ్యమబ్బు దుర్మార్గునకున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ముష్కృతి మూకల జంపెడు
  దుష్కృతమునఁబుణ్యమబ్బు, దుర్మార్గునకున్
  నిష్కృతి సుకృతార్జన పా
  రిష్కృతియే గాక తుదకు రిత్తగు బతుకున్.

  రిప్లయితొలగించండి