21, ఆగస్టు 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3464

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్"
(లేదా...)
"దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా"

92 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  మీరిన మోహమందునను మిక్కిలి ప్రీతిని హస్తినమ్మునన్
  కోరుచు మానసమ్మునట కొండొక నేత ప్రధాని గద్దెనున్
  దూరగ వోట్ల కోసమహ దుష్టుడు కోవెల; బాహువందునన్
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  కోరిక తీరగా కొనుచు కొండొక మేడ విశాఖ రేవునన్
  పోరుచు వేసవిన్ విసిగి పోవుచు బీచికి సాయమందునన్
  మీరిన స్వేదమార్పగను మిక్కిలి ప్రీతిని నేయ నూలుదౌ
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :
  దారము లేక సర్వజన
  తాభవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  ( తనవిగ్రహాన్ని జయచంద్రుడు సంయుక్త
  స్వయంవరమందిరం ముందు నిల్పిన
  సంగతి విన్న పృథ్వీరాజు ఆగ్రహం )
  చారులు చెప్పిరిప్డె గుణ
  సంయుత ; పుత్రి స్వయంవరంబునన్
  ద్వారము వద్ద నుంచెనట
  దారువుశిల్పపు మూర్తి జేసి నన్ ;
  భీరుడు కాన్యకుబ్జునకు
  బీచమణంచెద ; నింక స్నేహమం
  దారము లేక సర్వజన
  తాభవితవ్యము శూన్యమే సుమా !
  ( కాన్యకుబ్జుడు - కనోజ్ ప్రభువైన జయచంద్రుడు ; స్నేహమందారము - నెయ్యమనే పారిజాతం )

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శ్రీరస యోగనిద్రనను శ్రీధరు డేగెవ రాహరూపుడై
  కోరల నెత్తినాడు ధర ,గుమ్ముచు వానిని రాక్షసాధమున్,
  తీరగు లోకర క్షకుడు ధీరుడు విష్ణువు మాయయైన ,భూ
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి


 5. పోరాడవలె కరోనా
  తో రైతులు పంట వేయ తుంగత తోడై
  ధారాళముగ సుదతి కే
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పేరోలగముల కొరకయి
  నీరీతిగ బాగడముల నేర్పర
  చుటచే
  భూరిగ నవసరమగు కే
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 7. షేరు బజారు పైకెగయు సిత్రము ముప్పును చూపె దాపులో
  ఓ రయితన్న ! నీ చలువ యోమటి గుప్పెడు మాకు సర్వదా!
  పోరెదమీ కరోననిక; బువ్వకు దైవము నీవె మాకు! కే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా  జిలేబి

  కేదారము వరిమడి

  రిప్లయితొలగించండి


 8. కందోత్పల

  సముదాయమునకు ప్రజల ని
  జముదారము లేక సర్వ జనతా భవిత
  వ్యము శూన్యమే సుమా భా
  వ్యముకాదు దురాశ వలదు వలదు జిలేబీ!


  నిజముదారము - నిజమైన ఉదారము ఔన్నత్యము


  సరియేనాండి ?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భూరి ధనాదులున్న ననుభూతిని శాంతిని గూర్చవెన్నడే
  తీరుగ జూడ ; సర్వ సమతే చిర కీర్తి ప్రదాత ; స్వార్థమున్
  పారణ జేసి ధాత్రి సముపార్జన వీడుమ ! రైతులుండి కే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భూరిగ ధనమార్జించగ
  తీరుగ ముక్కారుపండు
  దేశంబదియే
  మారగ భవనములుగ కే
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె
  భావిన్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పోరాటపు తత్త్వమ్మున
  ప్రేరేచె నశాంతి నిపుడు పెచ్చుగ నేస్తుల్
  కూరిమి జూపు విహితుల యు
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రత్నమె కాదు రాయి, రఘురాముడునై మునిభార్యయై చల
  త్పత్నియునై స్రవించు జలధారలునై నవనీతమై తగన్
  కృత్నుని చేతివాటమున గేహము కోవెలలై, మనోజ్ఞమౌ
  రత్నము లయ్యె ఱాళ్ళు, భళిరా యని మెచ్చఁగ లోకులెల్లరున్

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దారమె ప్రాణము సతికిని
  దారము కొరకై నిరతము తనరుచు పూజల్
  దారము దూరమ్మైనను
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కృష్ణుడు దుర్యోధనునితో పలికిన మాటలు గా

  వారలు వీరులు శూరులు
  పోరును కోరుట వలదిక ముదమున వారల్
  కోరినవిధి రాజ్యమిడుము
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్.

  (రాజ్యము ఇడుము ఉదారము రాజ్యమిడుముదారము)

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పోరునుగూడు తత్త్వమున పొంగులు వారెడి యుగ్రవాదులున్
  కూరిమివీడి శాంతినిల గుర్వణగించుచు సాగు చుండగన్
  వారిని యడ్డగించనగు పావన భావపు స్నేహమం
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వారని నడ్డగించ/వారల నడ్డగించ..." అనండి.

   తొలగించండి
 16. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  గురువు గారికి నమస్కారములు. దయతో నిన్నటి పూరణ పరిశీలించగలరు.

  కనకపు ధర నింగి కెగయ గాంచు చుండి
  బాధ నొందెడి వారల వాంఛ దీర్చ
  తళుకు బెళుకు రాలను జేర్చి తాచినపుడు
  రత్నములుగ మారెను రాళ్ళు ప్రజలు మెచ్చ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. దారాసుతులునుబంధులు
  దారములోపూసలవలెదనరగవలయున్
  దారమెయాధారమునా
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ధారుణి నిబట్టి యసురుడు

  పారావారమున చేర్చ పదిలముగా నా

  భూరి కొని తెచ్చెగా, కుం

  దారము లేకున్న సుఖము దక్కనె భావిన్


  శ్రీ హరి వరాహ తారుడై భూమిని కాపాడిన. భావన

  కుందారము పంది

  రిప్లయితొలగించండి
 19. జోరుగ వ్యాపారంబున
  గూరిమి సంపదలనెల్ల గూర్చిన గానిన్
  తీరగు నడతయు మదిని యు
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ధారుణి కోగిర మొస గగ
  తోరపు సస్య ముల నిచ్చి దోహద పడగన్
  కారణ మగు న ది యౌ కే
  దార ము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వీరుడు గాని శాస్త్రవిధివేత్తయు గాని మనోజ్ఞ సత్కళా
  కారుడు నైనఁ గాని బ్రతుకం గలడే? ధనశూన్యుడైనచో,
  క్షీరసముద్రరాజఘనకీర్తిసుతాకరుణాప్తవిస్తృతో
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా!

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భారతమాతకన్నమిడుభాగ్యవిధాతకృషీవలుండునా
  ధారములేనివాడయెనుదారతనిచ్చినరైతుబంధుసం
  భారముగిట్టుబాటుధరవారికిమార్కెటుసాధనాళికే
  "దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా"

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మైలవరపు వారి పూరణ

  *భిన్నత్వం లో ఏకత్వం* 🙏💐🇮🇳🚩

  వేరుగనున్నవారినొక వేదికమీదకు జేర్చి ప్రేమతో
  వారల దేశభక్తిని ప్రవర్ధిల జేయగ., శక్తిమంతమై
  భారతవైభవమ్మిల విభాసితమౌ., గననైకమత్యమన్
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భూరిగ పంటలిచ్చు తరి భూముల ద్రుంచుచు నీ వటన్ గుటా
  గారము గట్టనెంచితివి కాదది ధర్మమటంచెఱంగు వ్యా
  పారము జేయబోకు మది పాడియె కాదని చెప్పుచుంటి కే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 25. భారము కాని గొబ్బరము బాగగు విత్తన ముల్రవాణయున్
  తీరగు గిట్టు బాటుధర తీయని మాయని పల్కరింపు ఛీ
  త్కారము లేని మానవత కారుణి మన్గనబర్చలేని *కే*
  *దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా"*

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సారము గల్గి సంతతము సత్ఫల మిచ్చెడి భూములుండియున్
  ధీర గుణమ్ముతో చెలగు ధీమసమొందిన రైతుకండగా
  తీరగుపాలనమ్ముగల దేశమునందున నీరుకల్గు కే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఉత్పలమాల
  వైరసు దాడిఁబెంచినది వైళము కట్టడి కానరాదొకో!
  తీరుగ నింటనుండి కడు దీక్షను పుష్టికరమ్మునైన నా
  హారముఁగొంచు మోమునకుహాని తొలంగగ మాస్కుఁగట్టగన్
  దారము లేక సర్వజనితా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సారంబిడ జీవనమున
  భారంబును ద్రుంచగోరి పరవశ మందన్
  వైరము లెంచని రహి బృం
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్!  రిప్లయితొలగించండి
 29. తీరుగ పంటలెల్లయునుదేశజనాళికి నందచేయుచున్
  తీరిచిదిద్దురైతులికదేహియటంచునుచేయిచాపగా
  మారునటండ్రు కోవిదులు మానుగ వారలు నమ్మినట్టికే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. బీరములాడకుమనుమడ!
  మీరిననాస్తియుభవనముమేదినినుండన్
  నోరారతినుటకునుగే
  దారములేకున్నసుఖముదక్కునెభావిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. బేరము లాభసాటిదని వీడును గట్టెదమంచు వేడ్కతో
  తీరుగ మూడుపంటలను దీర్చెడి పచ్చని భూమిలోననున్
  బారుగ గట్టమేడలను ప్రాణము నిల్పెడు భవ్యసస్య కే
  దారము లేక సర్వజనతా భవితవ్యము
  శూన్యమే సుమా


  వేరుగ జూడబోకుమిక వీరలు నీకగు జ్ఞాతి సోదరుల్
  ఊరుల నైదుగోరుచును నొద్దిక బంపిరి రాయబారమున్
  పేరిమి భాగమిచ్చి భువి పేరును బొందుము స్నేహశీలతన్
  దారము లేక సర్వజనతా భవితవ్యము
  శూన్యమే సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. దారయుపుత్ర సంతతియుదారమునందున పూలవోలె నిం
  పారగ కూర్మిమెల్గినను పండుగయే ప్రతిరోజు వారికిన్
  ఆరడులెన్నిగల్గినను హారము ఛిద్రమొనర్ప జూతుమే?
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 33. బీరములాడుచుంటిరికవీశ్వర!యేమది?నాదుమాటకే
  దారములేకసర్వజనతాభవితవ్యముశూన్యమేసుమా
  మీరిననాస్తులున్ననికమేదినిపంటలుబండకున్నచో
  గారుఢమెంతయున్ననిలఖాద్యపువస్తువునౌనెచెప్పుడీ

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఉ:

  నూరగు విద్యలన్నరయ నోటికి చేయి పరంబు గానిచో
  నేరిమి యెంత గల్గినను నిక్కము నాయజు నెమ్మి గోరగున్
  కూరిమి గల్గి శాంతమును గూర్చు ముదంబును నట్లుగానిచో
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే కదా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కందం
  దారయె షట్కర్మలతో
  పూరుషునకు నూపిరూది పూనుచు నింటిన్
  దీరిచి దిద్దు హృదయ మం
  దారము! లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 36. నీరు తెగకుఁ జెందిన నీ
  వారము నింపునె యుదర మపార మయిన, యె
  వ్వారికి నైనఁ బుడమిఁ గై
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  [కైదారము = కేదార జనితము, ధాన్యము]


  వారని భక్తి కొల్వుమ యపార కృపారస సిక్త చిత్తునిన్
  దూరము సేయుఁ దూర్ణముగ దుఃఖ సమూహము నెల్ల సద్దయన్
  నీరనిధిన్ మునుంగ భువి నీరజ నేత్రుఁడు దివ్య శుక్ల కుం
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 37. మారని రాతి గుండెలవి మాయల మాటల నాయకాళికిన్
  దూరము జేసిరాశలను త్రోసిరగాధమునందు రైతులన్
  వేరుగ రాజధానులను బేరిట మోసపు పూల మాలలో
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 38. పేరే మైనను విష్ణుని
  కారుణ్యము గలిగియుండి కౌతుకములు నీ
  డేరగ భక్త హృదయ మం
  దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. కూరిమి యన్యుల మేలును
  కోరుతు తిరుగుదు రెపుడును గుణవంతులిలన్!

  ధారుణి మనుజుల నడుమ,ను
  "దారము లేకున్న సుఖము దక్కునె భావిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కూరిమి నన్యుల... కోరుచు..." అనండి.

   తొలగించండి
 40. కోరిక చావలేకతను కోరినరీతిని రాజ్యమేలగా
  దారినపోవు చున్న పలు దానలనెల్లను ప్రోగుచేసెనే
  వీరముజూపగల్గి మన వీర జవానుల కోర్కెదీర్చెనే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 41. కోరిక చావలేకతను కోరినరీతిని రాజ్యమేలగా
  దారినపోవు చున్న పలు దానలనెల్లను ప్రోగుచేసెనే
  వీరముజూపగల్గి మన వీర జవానుల కోర్కెదీర్చెనే
  దారము లేక సర్వ జనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 42. ఉ: భారతమందు సోయగము భాసిలుచుండె హిమాలయమ్ములున్!
  భారతినందు వాణిగను వాసిలుచుండనె వాక్కు లీయగన్!
  ద్వారక పాదయుగ్మపరి పావనగంగను నెత్తుకున్న కే
  దారము లేక సర్వజనతా భవితవ్యము శూన్యమే సుమా!! 💐💐💐💐💐💐 నా ప్రయత్నమేసుమా🙏🏻🙏🏻 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 పాండు రంగమూర్తి కొల్లారపు..

  రిప్లయితొలగించండి
 43. దారిని మల్లెలు కొల్లలు
  దారములేకున్న సఖము దక్కునె భావిన్
  దారము మరవకు తగుబే
  పారముజేయంగ వచ్చు వరమాలలతోన్.

  రిప్లయితొలగించండి