8, ఆగస్టు 2020, శనివారం

సమస్య - 3451

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"అజునిఁ గోరె శివుఁడు హలాహలముఁ గ్రోల"
(లేదా...)"
బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్"

32 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  అహ్మదు జాను సాహెబుల హాయిని కూడుచు హైద్రబాదునన్
  రహ్మను గౌడులన్ కలిసి రమ్యపు రీతిని బారులందునన్
  బ్రాహ్మణులెల్ల త్రాగగను బంజరు హిల్సున బీరు కాయలన్
  బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వహ్మను వీడుచున్ తనరి వైరుల కూల్చగ మాయ చేష్టలన్
  బ్రహ్మ కటాక్షమొందగను బారులు కట్టుచు దేవళమ్ములన్
  బ్రాహ్మణునంచు రాహులుడు భళ్ళున కూయగ వోట్లకోసమై
  బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్

  వహ్మ = భయము
  (వహ్మ : ఉరుదూ - తెలుగు నిఘంటువు (ఐ. కొండలరావు) 1938)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  జీవులను నేర్పున సృజన జేయు మనుచు
  అజుని గోరె శివుడు; హలాహలము గ్రోల
  హరుని భక్తితో సురలెల్ల నభినుతించె
  పాల కడలిని మథియించు కాలమందు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  బ్రహ్మను దల్చి ప్రాణులను పాటవ మెంచుచు సృష్టి జేయగా
  బ్రహ్మను జీరె శంకరుడు; పానముసేయ హలాహలమ్మునున్
  బ్రహ్మనుగూడి దేవతలు ఫాలుని వేడిరి భక్తితోడుతన్
  బ్రహ్మయు దివ్యులున్నలర త్రాగె విషమ్మును ఈశ్వరుండటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. జిహ్మగ నూహజేయ హరు చేనఖ శస్త్రము తోడ ద్రుంచె నా;
  బ్రహ్మకళాభివేశ యుమ పాణిని యందగ బ్రహ్మ చారియై ;
  బ్రహ్మ తదాదులున్ వగయ భర్గుడు గాచె సురాదులన్ తా ;
  బ్రహ్మను , జీరె శంకరుఁడు , పానము సేయ హలాహలమ్మునున్

  జిహ్మ = వంకర

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దేవతా సమూహము విష్ణుదేవుని మరి
  యజునిఁ గోరె, శివుఁడు హలాహలముఁ గ్రోల
  గా జగములను రక్షింపఁ గరుణఁ జూప
  వేడి యొప్పింపగా భయవిహ్వలులయి.

  రిప్లయితొలగించండి


 7. అమృత మథనపు వేళ భళారె విషము
  బయటపడగాను ద్రావ నస్వప్నులెల్ల
  నజునిఁ గోరె; శివుఁడు హలాహలముఁ గ్రోల
  ముందుపడుచు నిలిపె కంఠమున జిలేబి


  అజుడు - శివుడు - ఆంధ్రభారతి ఉవాచ


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 8. కందోత్పల

  అహ! వాడు గిల్లుకొన కర
  రుహ, "బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సే
  య హలాహలమ్మునున్" తహ
  తహలాడి సమస్య వచ్చె తక్షణము సుమా


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నీవు నీదు పనిని నిలుపకు మనుచును
  అజుని గోరె శివుడు హాలాహలము గ్రోలి
  లోక మెల్ల శా౦తి సుకముల న౦దగా
  కాచినట్టి హరుకు కరము మోడ్తు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సాగరము జిలుకుట గొనసాగుచుండ
  జొప్పడిన లక్ష్మిసంగతి జూడుమనుచు
  నజునిఁ గోరె శివుఁడు ; హలాహలముఁ గ్రోల
  సాగెనతడు లోక హితము జరుగుటకయి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పాలనముజేయుహరిసృష్టిబాధ్యతంచు
  "నజునిఁ గోరె శివుఁడు; హలాహలముఁ గ్రోల"
  త్రిదివులెల్లరుశివుని ప్రార్థించిరంత
  లోకమానందమొందెసుశ్లోకుగరుణ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సృష్టిజేయుమార్య!సుజనులననుచును
  నజునిగోరెశివుడు,హలాహలముగ్రోల
  సంతసంబునందిరంత,దేవగణము
  విహ్వలతనుబొందభీతిచేత

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఎల్ల జగముల మేలుకై ఈశ్వరుండు!
  విషము ద్రాగగ పూనెను వెరపు లేక!
  సృష్టి కర్త సూచ నెరుగ క్షేమమంచు|
  "అజునిఁ గోరె శివుఁడు హలాహలముఁ
  గ్రోల"

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రమాలంకారం లో --
  వాణి మనువాడ గోరె నెవ్వారి చెపుమ?
  కడలి మధియింప బుట్టిన గరళ మేమి
  సేయ ముప్పు తప్పె నిలను చెన్ను గాగ?
  అజుని గోరె : శివుడు హలా హలము గ్రోల

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బ్రహ్మయె సృష్టిజేసెనిట బ్రాణుల నెల్లను వింతవింతగా
  బ్రహ్మ వరంబునన్ గలిగె రక్కసి కోవిడు
  కీటకంబదే
  జిహ్మ విషూచికన్ దరుమ జేజెకు సాధ్యము గాన బ్రోవగా
  బ్రహ్మను జీరె శంకరుడు పానము సేయ హలాహలమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వహ్మలుసెందకుండగనుభ్రష్టవిహీనులసృష్టిజేయుమా
  బ్రహ్మనుజీరెశంకరుడు,పానముజేయహలాహలమ్మునున్
  బ్రహ్మయుదేవతల్ మఱియురాజులుసర్వులుసంతసంబునన్
  జిహ్మపుబుద్ధులన్గొనకచేతులనెత్తుచునీశుమ్రొక్కిరే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. బ్రహ్మకు దండ్రియౌ హరియె భారము మోయగ మంథరాద్రినిన్
  బ్రహ్మరసంబుకై సలుప వార్నిధి మంథనమందు ముందుగా
  బ్రహ్మ విలాసమా యనఁ గరాళ విషాగ్నులు రేగ నింద్రుడున్
  బ్రహ్మనుఁ జీరె; శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్
  బ్రహ్మయు వేడనా హరుడు భక్తవశంకరు డార్తిఁ దీర్చెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  జగతి కార్యము సలుపుగ సాగు మనుచు
  అజుని గోరె శివుడు; హలాహలము గ్రోల
  హరుని సురలెల్ల వేడగా కరుణ గూడి
  అంబ సాక్షిగా గరళమ్ము నారగించె.

  రిప్లయితొలగించండి

 19. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  సృష్టి కార్యము నిరతము చేయుమనుచు
  నజునిఁ గోరె శివుడు; హలాహలముఁ గ్రోల
  మనుచు సురలసురులు వేడ హరుడు
  గొనెను
  క్షీర సంద్రము నందరు చిలుకు వేళ.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. క్షీరసాగరమునుచిలుకగానందుండి
  బుట్టె విషము శౌరి బుచ్చుకొనగ
  అజునిఁ గోరె, శివుఁడు హాలాహలము గ్రోల
  సకల లోకములను శాంతి విరిసె

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గంగగౌరిలమధ్యనకామవైరి
  విషముకంటెనువిషమమైవేడిగలుగ
  సత్యవాక్కునుజెప్పంగసాగిమ్రోక్కి
  అజునిఁగోరెశివుఁడుహలాహలముఁగ్రోల

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సత్యలోకమ్ము జేరియా శార్ఙ్గధరుడు
  సృష్టి జేసెడు బాధ్యతన్ జేగొనమని
  యజునిఁ గోరె, శివుఁడు హలా హలముఁ గ్రోల
  సురలప్రార్థననాలించి సరియె ననెను.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బ్రాహ్మణ పండితుండొకడు భార్యకు చెప్పె పురాణ మిట్టులన్
  బ్రహ్మయె పాటవమ్ముగల వాడని నమ్ముచు చెంతకేగి యా
  బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు, పానము సేయ హలాహలమ్మునున్
  బ్రహ్మను గూడి దేవతలు భర్గుని కోరిరి లోక రక్షకై.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గౌరి శుభదాయిని మది జగత్రయపు హి
  తమ్ము గోరి పతినిఁ ద్రాగఁ, దలచి యిట్టు
  లివ్వి షమ్ము మహా త్ముని నేమి సేయ
  దజునిఁ గోరె, శివుఁడు హలాహలముఁ గ్రోల


  జిహ్మగ దంత సంభవము సిక్కఁగఁ దద్ధవళాబ్ధిఁ జిల్కఁగా
  జిహ్మ గతిం జెలంగి వడి ఛిన్నము కాఁగ జగమ్ములే పర
  బ్రహ్మము దేవదేవుని సభక్తినిఁ గాంచఁగ దేవకోటి వే
  బ్రహ్మనుఁ జీరె, శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మైలవరపు వారి పూరణ

  బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్!

  బ్రహ్మయు శంకరుండనెడి వ్యక్తులు మద్యము త్రాగనెంచగా
  జిహ్మపు మైత్రి ముందుగ రుచిన్ గొన జూచిన శంకరుండటన్
  బ్రహ్మను త్రోసి రాజనుచు వాసన జూడగ., వాదులాటలో
  బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్!


  చీరెను.. .. కత్తితో చీల్చెను

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బ్రహ్మ శంకరులు మిత్రులు గా భావించి, వారు మారుపేరున చెప్పే మాటలకు సరదాగా రాసిన పద్యం

  ఉ:

  బ్రహ్మయు శంకరుండ్లనగ రంగము జేసెడి సిద్ధ హస్తులే
  బ్రాహ్మణు వండనే ర్చెనట వంటలు శంకరు త్రాగ నేర్వనై
  బ్రహ్మ పదార్థమున్ గొనగ బావయొ వేగమె యంచు నాత్రమున్
  బ్రహ్మను జీరె శంకరుడు పానము సేయ హలాహలమ్మునున్  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. బ్రహ్మముఁజేరగారుషులుప్రాజ్ఞతఁజేసిరిధ్యానయోగమున్
  రహ్మినిపారలౌకికములాస్యముఁజేసెనుమానసంబునన్
  అహ్మనునగ్నియేనికనునారెనుశంభునిఫాలమందునన్
  బ్రహ్మనుఁజీరెశంకరుడుపానముసేయహలాహలమ్మునున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తేటగీతి
  విషము పొంగంగ పార్వతి వేడుకొనఁగ
  మేలుమేలంచుఁ బ్రజలకున్ గాలగతినిఁ,
  దలఁచి మందరగిరి క్రింది దాసరయ్య
  నజునిఁ, గోరె శివుఁడు హలాహలముఁ గ్రోల

  ఉత్పలమాల
  జిహ్మగ తాడుగా గిరినిఁ జేరిచి కవ్వమనంగ సోదరుల్
  బహ్మరసమ్ముకై సిలుక పాలసముద్రమునందు పొంగగన్
  జిహ్మ దశన్ జనించ నుమ చేకొన వేడఁగ, దొన్నె చేతితో
  బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు, పానము సేయ హలాహలమ్మునున్

  (బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు = బ్రహ్మ ను పలకరించెనుశివుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అహమది బ్రహ్మమగుమహీ
  రుహ బ్రహ్మనుఁ జీరె శంకరుఁడు పానము సే
  య హలాహలమ్మునున్ బహు
  సహనులు మునులీవిధంబు సత్యము దెలియన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. క్షీర సాగరమందున సిరిని గూడి
  యాదిశేషునిపైజేరె హరియు తాను
  వాణి వదనమున సతము వాసముండ
  నజుని గోరె,శివుడు హలాహలము గ్రోల

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మంధరగిరిభార మది వీడగనురాదు
  మిగత పనులు జూడమేలు-హరియు
  నజునిగోరె, శివుడు హలాహలము గ్రోల
  గలుగు తాపమోప గలవనియెను!

  రిప్లయితొలగించండి