26, అక్టోబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3526

 27-10-2020 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్”

(లేదా...)

“భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో”

79 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  దూరమునుండి జూచి తన తుంటరి బంధుల సైన్యవాహినిన్
  గారము మీరగా నచట కౌరవ పక్షపు గుర్వులందునన్
  పోరను పోరనంచు భళి పొందుగ ప్లేటును త్రిప్పివేయగన్
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ప్లేటు త్రిప్పడం' అనే అన్యభాషా జాతీయం ఎందుకు? "మునుముందుగ విల్లును బాఱవేయగన్" అంటే ఎలా ఉంటుంది?

   తొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  మీరిన గర్వమందహహ మెండుగ కోతలు కోయుచున్ కడన్
  తీరుగ వెండి జుత్తుగల ధీరుడు తాతను పెక్కురోజులన్
  పోరను లేక;...సారథియె బోరును సైచక నేల దూకగన్;...
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఒక రాజుకు వేదాంతమును బోధిస్తూ గురువు..

  కం.
  భారత రణాంగణమ్మున
  వీరుండే కాని మోక్ష విజ్ఞానంబున్
  జీరక నిహమను "భూసం
  భార...! తరణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్

  భూసంభార = రాజ్యమును చక్కగా వహించేవాడు (రాజు)
  గీతాసారము తెలిసిన వాడు ఐనప్పటికీ మోక్షము కోరి కన్నప్పగా జన్మనెత్తవలసిందికదా..

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వీరుడననినమ్మ బలికి
  యేరులు పారించె ధనము నెన్నికలందున్
  బీరములని తెలిసె తుదకు
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్!!

  ***పార్థుడు=రాజు (పాలకుడు).

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కౌరవుల గెల్చె బలిమిని
  భారత రణరంగమందు బార్థు0; డోడెన్
  రారాజు సైన్యమంతయు
  వీరులు పాండవులదోడి పెనకువ నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కందం
  ధీరులు భీష్మ ద్రోణుల
  వారించెడు మర్మము హరి బనుపనఁ దెలియన్
  గూరె జయము! నైతికముగ
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్!

  ఉత్పలమాల
  సారధియైన యాదవుడసాధ్య నదీజుని కుంభసంభవున్
  జీరెడు మర్మముల్ దెలియ సిద్ధము జేసియు ధర్మనందనున్
  గూరిచినట్టిదౌ జయము గొప్పననొప్పునె? నైతికమ్ముగన్
  భారతయుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందె పరాజయమ్మయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధీరత విజృంబి o చెను
  భారత రణ రంగ మందు బార్థు : డోడె న్
  కారణమౌ శాపము తో
  వీరుడు కర్ణుo డు దాను విజయుని చేత న్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. 'విజృంభించెను' అన్నపుడు 'వి' లఘువే! "ధీరతను విజృంభించెను" అనండి.

   తొలగించండి
 8. ఉ.
  చేరి సహోదరుల్ రణము సేసిన భుమది నెద్ది? బుద్ధి నే
  పారగ ద్రోణు మానసము బాళి యొనర్చిన శిష్యుడెవ్వడో?
  కోరుచు నన్యసంపదల, గోమలి బొచ్చిన వాడు నేమయన్?
  భారత యుద్ధరంగమునఁ....., బార్థుఁడు...., పొందెఁ బరాజయమ్మయో!

  బాళి = ఆనందము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ క్రమాలంకార పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కొన్ని టైపాట్లున్నవి.

   తొలగించండి
  2. చేరి సహోదరుల్ రణము సేసిన భూమది నెద్ది? బుద్ధి నే
   పారగ ద్రోణు మానసము బాళి యొనర్చిన శిష్యుడెవ్వడో?
   కోరుచు నన్యసంపదల, గోమలి బొచ్చిన వాడు నేమయన్?
   భారత యుద్ధరంగమునఁ....., బార్థుఁడు...., పొందెఁ బరాజయమ్మయో!

   తొలగించండి
 9. భీష్ముని గూల్చెను భీకర మైనట్టి
  కదన రంగమునందు కవ్వడి తన

  శరములతో, దుష్ట సైంధవుని‌ శిరము
  ఖండించి చంపెనుగా కిరీటి,

  మడగున దాగినన్ మరణము‌ నొందెగా
  వలలుని‌ చేతను‌ బలము‌ పోయి

  రారాజు భారత రణరంగ మందు,పార్ధుండోడె నెసలున దుర్భర ముగ


  బభృవాహను నెదిరించి, పదునెనిమిది

  దినములు‌ కదన‌ రంగమున్ తిరుగు లేని

  పోరు సల్పిన‌ వానిని దారుణముగ

  సుతుడు పరిమార్చ బ్రహ్మ లి ఖితము‌ గాదె

  ఎసలు =యుద్దము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పోరగ నెన్నికల్లొ పలు బూతులు నోటన మాటలాడగా
  వారునువీరలన్ యెవరు వారలు నాకిటు చెప్పగల్గుటే
  పారడె పాలకుండయును బాధ్యత లేవియు పట్టకుండగా
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఎన్నికల్లొ' అనడం సాధువు కాదు. 'నోటను' అనండి. 'వీరలన్+ఎవరు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. సవరించండి.

   తొలగించండి
 11. అందరికీ నమస్సులు🙏🙏

  నా *సరదా* పూరణ యత్నం..
  *(ప్రేరణ GPS శాస్త్రి ఆర్యులు)*😊

  *కం*

  వీరత్వము జూపగ మరి
  యా రాహులు ఎన్నికలను నాసించగనే
  పారక కాంగ్రెసు పాచిక
  *“భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్”*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏😀

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వీరుండగు రాధేయుని
  ధారయె స్వప్నమ్మును గనె తారాభూషన్
  దారుణముగ జరిగిన యా
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుండోడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం అర్థం కాలేదు. 'ధార' కాదు, 'దార' అనండి. 'తారాభూషన్'?

   తొలగించండి
 13. (బబ్రువాహను చేతిలో అర్జునుని ఓటమి)

  కౌరవ గణమోడెనుగద
  భారత యుద్ధరంగమునఁ ; బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో
  పోరున తన తనయుడయిన
  వీరుడగు మణిపుర రాజ్య విభువుని చేతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తీరగు హామీ లిడినన్
  నేరిమితో గూర్చడనుచు నెన్నికలందున్
  పౌరులు త్యజించి నంతట
  భారత రణరంగమందు బార్థుండోడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పోరునమడిసిరి భ్రాతలు
  వీరులుగురువులునుమరియుభీష్ముడు మడిసెన్
  మారణహోమానంతర
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మీరెడు బ్రేమను బిల్వగ
  కూరిమి చదరంగమాడ కూటమినందున్
  క్రూరపు పన్నాగమునను
  భారత రణరంగమందు పార్థుండోడెన్

  పార్థుడు = ధర్మరాజు
  భారత రణరంగము = చదరంగము

  తేరును నిల్పగా నుభయ తిట్టల మధ్యన పార్థసారథే
  భోరున నేడ్చెనే దునుమ పూజ్యుల
  నొజ్జల బంధువర్గమున్
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుడు,
  పొందెఁ బరాజయమ్మయో
  మీరిన మోహభావనయె మీదట గృష్ణుని బోధనమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సూరీడు గ్రుంకె! సైంధవ
  వీరుని దునుమాడ లేదు! వీగెఁ బ్రతినయున్!
  వైరిగణంబులనిరి యిఁక
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వీరుగ నే రీతి తగడు
  పోరున తన వారి దునుమ భోరనినేడ్వన్
  శౌరియె సాక్షిగ మనసను
  భారత రణరంగమందు పార్థుండోడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వీరుగ నే రీతి తగడు
   పోరున పగవార దునుమ భోరనినేడ్వన్
   శౌరియె సాక్షి మనస్సను
   భారత రణరంగమందు పార్థుండోడెన్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భోరున నేడ్వన్' అనండి.

   తొలగించండి


 19. నేటి భారతం!

  వారెవ్వా ! ప్రశ్నలు ! లే
  దే రవ్వంతయు సమస్య తెరిపినివంగా
  తీరగు జవాబులరరే
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 20. నేటి భారతం


  ఆరని మంటలాయె! సమయానికి లేవుపరిష్కృతుల్ సదా
  తీరని కాంక్షలాయె మది తీరుగ నెమ్మది గానదే సఖీ
  వేరుకు బట్టె చీడయు ప్రవిష్టుడు కూలెను శక్తి హీనుడై
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సమస్య :
  భారతయుద్ధరంగమున
  బార్థుడు బొందె బరాజయమ్మయో

  (కర్ణుడు సైన్యాధిపతిగా వచ్చి మధ్యందిన
  మార్తాండునిలా ప్రకాశిస్తుంటే తట్టుకోలేక
  రణరంగాన్ని వీడుతున్న అర్జునుడు )
  ఉత్పలమాల
  ...................

  " ధీరుడు కర్ణునిం గనిన
  తేజము దప్పుచు నుండె మాధవా !
  తేరుకొనంగ దత్క్షణమె
  తేరును వెన్కకు ద్రిప్పుమయ్య ! నే
  గోరెద విశ్రమంబు " నని
  గొంకుచు వేగమె బోవుచుండెనే ?
  భారతయుద్ధరంగమున
  బార్థుడు బొందె బరాజయమ్మయో !

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కౌరవవీరులెల్లరును కర్ణుడు భీష్మపితామహుండు దు
  ర్వారమదోద్ధరుండునుపరాక్రమశాలిసుయోధనాదులున్
  పోరుననేలకూలనిక పొందినదేమి రణంబు గెల్చినన్
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పోరున తలపడ తలచిన
  పురషునకున్ రాజకీయ బుద్ధులు వేయును
  మరి యవి లేకనె కాదా
  భారత రణరంగమందు పార్థుం డోడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఆరడిబెట్టినారు ద్రుపదాత్మజ వస్త్రములూడ్చినారుదు
  ర్వారదురంతదుఃఖభరులర్భకులైరిసభాస్థలంబులో
  బోరదినిశ్చయంబయెసమూహముగాంచివిషణ్ణచిత్తుడై
  *“భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో”*

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వీరులజేయులుబోరిరి
  భారత రణరంగమందుఁ,బార్థుండోడెన్
  శూరు డిరావంతుడనె శ
  రీరజు ఢీకొని యులూపి హృదయజు చేతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కురుసంగ్రామం లో యుద్ధవిముఖుడైన పార్థునితో శ్రీకృష్ణుడు...

  "భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో
  శూరధనుర్ధరుండని విశుద్ధయశస్సు గడించియుం, గటా!
  కౌరవయుద్ధమందొనరు ఖ్యాతి గతించె" నటంచుఁ దూరరే
  వీర! ధనంజయా!, కడగు భీరువు కాకుమ పోరు సల్పుమా!.

  కంజర్ల రామాచార్య
  వనస్థలిపురం

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సారథి కృష్ణుడాతనికి సాత్యకి ఛాత్రుడు నాజి భీము‌లౌ
  వీరు లజేయ సోదరులు వెన్నుగ దన్నుగ పుత్రరత్నముల్
  శూర ఘటోత్కచుండు నరి సూదను డా యభిమన్యు సాయమున్
  *“భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ; బరాజయమ్మయో”*
  శూరుడు దానవీర రవిజుండు మహాస్త్రము మొక్కచేయగా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఓౌరా యేమిది?చిత్రమె
  యీఱేయినినాకువచ్చెనేమనినుడువన్
  నీరకముగగలయాయెను
  భారతరణరంగమందుబార్ధుండోడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పోరగ నెన్నికందు పలు బూతులు నోటను మాటలాడగా
  వారునువీరలన్నెవరు వారలు నాకిటు చెప్పగల్గుటే
  పారడె పాలకుండయును బాధ్యత లేవియు పట్టకుండగా
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో!

  ***సవరణతో...

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భారతయుద్ధరంగమునబార్ధుడుపొందెబరాజయమ్మయో
  వీరుడుపొందునాననినిభీకరయోటమిజింతజేయగన్
  గౌరవసేననున్మొదలికర్ణునిద్రోణునినెల్లవారినిన్
  బోరుననేలగూల్చెనుగపౌరుషమొప్పగనేకవీరుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉ:

  సూరుని వోలె తేజమున శోభిలు కర్ణుని జూడ యుద్ధమున్
  పోరుట సాధ్యమే జగతిఁ పూనిక ప్రాణము తీయు బాణముల్
  సారథి మెచ్చ నా పటిమ సాయము వేడగ శాంతి గూర్చగన్
  భారత యుద్ధ రంగమున పార్థుడు పొందె పరాజయమ్మయో

  మా భక్త మండలిలో ఒక భజన గీతము ఆధారంగా వ్రాసిన పూరణ. ఆ భజన ఈ విధముగా సాగుతుంది-- "వీడు కర్ణుడు గాడు రణమున చూడదగు సూర్యుని విధమున -- నేడు నగుపడు వీనితో పోరాడ లేడె వ్వాడి జగతిగ-- బావా వెనుకకు ద్రిప్పు రథము....

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పారావార సమాన మ
  పార రణాంగణమునఁ గని పరసైన్యమునన్
  మూరి తన వారి నెల్లర
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్

  [ఓడెను = భయపడెను]


  వీరలు వార లేమి యట వీరులు వారల వారు వారి యె
  వ్వారలు వీరి వారలకు వారల వారల కోడి రెల్లరుం
  గౌరవ పక్షమందుఁ బ్రతి కాంతుఁడు పార్థుని యస్త్ర శక్తికిన్
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో

  [పార్థుఁడు = 1. అర్జునుఁడు, 2. రాజు]

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఆరవి పుత్రుడాహవము నద్భుత రీతిని చెంగలింపగా
  కౌరవ సేన పైకొనగఁ గాంచి భయమ్మును పొంది, పార్థుడే
  తేరును త్రిప్పమంచు కడు దీనత కేశవుఁ గోరె నవ్విధిన్
  భారత యుద్దరంగమున పార్థుడు బొందె పరా జయమ్మహో

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఆరయ నస్త్రశస్త్రవిషయమ్ములనేర్పె గుఠారధారి., చే..
  కూరెను వానికా కవచకుండలముల్ సహజమ్ముగా.,ననిన్
  ధీరత గెల్చుఁ గర్ణుడని, దీనతఁ గుంతి యనెన్ బ్రసుప్తయై
  భారతయుద్ధరంగమున బార్థుడుపొందె పరాజయమ్మయో!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 35. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తీరగు మాటలాడుచు ప్రతీతమునౌ ప్రతినల్ ఘటించుచున్
  బీరములాడు నాయకుని భేషజముల్ మది నూహజేయుచున్
  పౌరులు నొక్కటై చెలగి వానిని నెన్నికలందు వీడగా
  భారత యుద్ధరంగమున బార్థుడు పొందె బరాజయమ్మయో!

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  వీరుడనగ విజయుడె గద!
  భారత రణరంగమందు పార్థుం డోడెన్
  నేరదు పలుకగ నిటులన్
  పోరు నెవరు నర్జునునకు పోటీ కొచ్చున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 37. నరుమాటల్ విని నవ్వుతో 🙏🙏🙏
  భీష్మరాజ స్తవము

  సారథిగా రథమ్మునని జక్కగ నిల్పుచు పార్థుసూనుకున్
  కౌరవపక్ష వీరులను కన్నుల జూపుచు నొక్కరొక్కరిన్
  నేరుపు లాగివేయగను నిశ్చయ మందరి ప్రాణవాయువుల్
  భారత యుద్ధరంగమున బార్థుడు పొందె పరాజయమ్మయో

  రిప్లయితొలగించండి
 38. భారతమంతయు విని నీ
  వీ రీతిని బలుక దగునె వెంగళితనమున్
  ఊరక వాగుట గానెటు
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కౌరవ రాజులందరిని కాట్పడ జేసె పరాక్రమంబునన్
  భారత యుద్ధరంగమున బార్థుడు; పొందె బరాజయమ్మయో
  పోరున ఘోరమౌ విధము పూర్తిగ రాజు సుయోధనాదులున్
  వారొనరించినట్టివగు పాపక్రియా ఫలితమ్ములొందగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 40. ఘోరపరాజయమ్ము కురుకూటమి పొందునటంచు నాడు కం
  సారి వచించెనంచువిని సాద్వసమందగ కర్ణపత్నియే
  చారికయుగ్గడించె నిశి స్వప్నము గంటి భయంబు వీడుమా
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో

  రిప్లయితొలగించండి
 41. వీరత్వమ్మును చూపగ
  తీరుగ విచ్చే సెగాని తేరది క్రుంగన్
  భీరువుగానిల్చిగనుచు
  భారత రణరంగమందుఁ బార్థుం డోడెన్

  కౌరవ సేనలోనచట కల్గెను భీతియు చూచు చుండగా
  సారథి గానువీ రుడగు శల్యుడె యున్నను నస్త్రధా టికిన్
  తేరది క్రుంగగాబలముదీనముగావిలపించుచచ్చటన్
  భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థుఁడు పొందెఁ బరాజయమ్మయో”*

  పార్థుఁడు:కర్ణుడు.

  రిప్లయితొలగించండి