27, అక్టోబర్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3527

 28-10-2020 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె"

(లేదా...)

"వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్"

90 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  వెలుగులు చిమ్మగా నచట వేడుక మీరగ వంగభూమినిన్
  తలుపులు తీసి బైటపడి తన్మయ మొందుచు డార్జిలింగునన్
  పలువురు జూడగా తనరి భళ్ళున ప్రొద్దున వెండికొండయౌ
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్...

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  1950:

  కులుకుచు ముత్తుకూరునను కూరిమి మీరగ నీలవేయుచున్
  తలుపులు తీసి వంటగది దాపున బొగ్గుల మూట విప్పుచున్
  కులసతి లేచి వేకువను కుంపటి రాజిల కాఫికోసమై
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్....

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  గౌరి పూజ జేసి గంగమ్మ దరిజేరి
  తమ్ములమ్ము నొసగి తనివిదీర
  ఎఱుపు కుంకుమలది యెలమితో జూడంగ
  వెలది నుదుట సూర్యబింబ మమరె.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తెలుగువెలుగుభారతేతిహాసచరిత్ర
  రూపురేఖలకొక రూపునిచ్చె
  కవివిమర్శకాళి కమ్మగా నుడవరే
  *వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె"*

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ౧.
  చట్టసభలలోనసగభాగమిమ్మని
  ఎన్నొమార్లు నడుగ యేళ్ళుగడిచె
  ఉద్యమాన నిలచి నుదృతము జేయగ
  వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె!!

  ౨.
  కొలదిగనున్నవారలగు కోమలులెల్లను రాజకీయమం
  దలరుచు నెంతగానొ తమ దర్పము నిల్పుచు కీర్తిచంద్రికల్
  వెలయగ నన్ని రంగముల వెల్గిరి విచ్చిన పూవులై సదా
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   "... మారు లడుగ నేండ్లు గడచె నుద్యమాన నిలిచి యుద్ధృత మొనరింప..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. చట్టసభలలోనసగభాగమిమ్మని
   ఎన్నొమారు లడుగ నేండ్లు గడచె
   నుద్యమాన నిలచి యుదృతమొనరింప
   వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె!

   ***సవరణతో...

   తొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. కలిమివెలంది దేవళము కాంచన దీప్తుల దేజరిల్లగా
   చెలువము మీర భూషణ విశేషములన్నియు దీర్చి దిద్దుచున్
   పొలుపుగ మానికమ్మొకటి బొట్టుగ వెట్టగ పద్మ నేత్రియౌ
   వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ మనోజ్ఞంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  లలితమునైన పద్ధతిని లక్ష్మికి పూజయొనర్చి వెంటనే
  లలితను బిల్చి వాయనములన్నియు నిచ్చి ముఖమ్మునందునన్
  జిలుగును గూర్చు నెర్రనగు చెందిరమంటగజేసి జూడగా
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :
  వెలదికి ఫాలభాగమున
  వేవెలు గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  ( సూర్యోదయము )
  కలువలరాయడే మనకు
  గన్నుల విందును జేసి యేగగా
  దెలతెలవారు కాలమున
  తీరగు నా యుదయాచలమ్మునన్
  కులుకులు చిందులాడ మది
  గోరిక లీరికలెత్త తూరుపన్
  వెలదికి ఫాలభాగమున
  వేవెలు గొప్పెను దివ్యకాంతులన్ .
  ( కలువలరాయడు- చంద్రుడు ; వేవెలుగు- సూర్యుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  పసుపు కుంకుమలవి పడతి భాగ్యముగాగ
  పట్టి నోములెన్నొ భక్తిమీఱ
  లలిత కెర్ర కుంకుమలది జూచినయంత
  వెలది నుదుట సూర్యబింబ మమరె.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మొల్ల మనస్థితి - దైవకృప

  చం||
  సలలితమైన మానసము సాధ్వియమర్చెను దివ్యకార్యమున్
  వెలువడ సూర్యవంశనృపవీరము రాముని మొల్ల గాంచగన్
  సులభము గాదె జ్ఞానధనశోధన రామునిగాధ వ్రాయుటన్
  వెలదికి ఫాలభాగమున వేవెలుగొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  రోహిత్🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ముదిత మోము నెపుడు ముద్దుగానందురు
  చక్కదనమునందు చందమామ
  పంతమెంచి తాను పదిలముగ గెలువ
  వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆడమగనిరువుర నాదరముగజేయ
   నాతితక్కువనుచు నీతిపలుక
   తాను తోడు నిలుచు తరుణమొచ్చెననుచు
   వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వచ్చె'ను 'ఒచ్చె' అనరాదు.

   తొలగించండి
  3. 🙏🏻🙏🏻 ధన్యవాదాలు, గురువర్యా
   సవరణ:
   తానుతోడునిలుచు తరుణమిదియెనని

   తొలగించండి
 12. కలువ కన్నుల కఱికజ్జలము నలది
  కురులు ముడిచి పూల కొప్పుదీర్చి
  అరుణ కాంతులెగయు నద్దంపు బొట్టిడ
  వెలది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

  నలినములెల్ల కూరిమిని నవ్వుచు స్వాగతమీయ స్వామికిన్
  చలిపులి పారగా రజని జారగ మాన
  వులెల్ల మేల్కొనన్
  కలువవిరోధి తూరుపు నగంబున దోచగ నభ్రవీధియన్
  వెలదికి ఫాలభాగమున వేవెలుగొప్పెను
  దివ్యతేజమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆ.వె.
  అమ్మ వారి పూజ లధికముగాఁజేసి
  నిత్య లలిత పూజ నియతిఁజేసి
  పట్టు చీరఁ గట్టి పదిలంపు బొట్టెట్ట
  వెలది నుదుట సూర్య బింబ మమరె

  చంపకమాల

  నెలలకొలంది నిత్యము వినిర్మలభక్తి ని పూజఁజేయుచున్
  తలపుల గౌరి దేవిని సతమ్ము ను చింతనఁజేయు తాపసై
  మెలగెడుఁ గాంత చందురునిమించు ముఖంబున బొట్టుఁబెట్టగా
  వెలదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁగొప్పెడు దివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'బొట్టెట్ట..' ఎట్ట అనడం సాధువు కాదు. "బొట్టిడ" అనండి.
   'తాపసి+ఐ' అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించండి
 14. చంద్రబింబమంటి చక్కటి నగుమోము
  కలువరేకు లేమొ కన్ను లయ్యె
  గోరవారునట్టి కుంకుమదియె జూడ
  వెలది నుదుట సూర్య బింబ మలరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వంటి'ని 'అంటి' అనరాదు. 'గోరవారు'?

   తొలగించండి


 15. మిసమిస లాడు జిలేబి వ
  రుసగ పదములనరరె కుదురుగ కూర్చంగన్
  పొసగుచు నాటవెలఁది నుదు
  ట సూర్య బింబమమరె మకుటపు కందంబై!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 16. కందచంపకము


  మునిమాపువేళ ధుని తట
  మున వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొ
  ప్పెను దివ్యకాంతులన్ చు
  వ్వన తాకగ దొంతరల పవనమున్ కురులన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 17. కవి తలచుకుంటే జరగని దేమైనా వుందా :) ఎన్ జాయ్


  చెలువము మీర చంద్రముఖి చెంగట చేరుచు ముద్దుచేయగా
  తలపుల తెల్ప జాణయు వధానియె సూర్యుని కోరగా వర
  మ్ము, లవటి గాను కాంతుల ప్రమోదము తోడుగ చేర్చగానరే
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కొంప నందు నెగడె కుంకుమ బొట్టుగ
  వెలఁది నుదుట ; సూర్యబింబ మమరె
  విన్ను వీధి నందు వెలుగు నొసగుచుండి
  యెరుపు వర్ణ మడరె నింట బయట

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆటవెలది
  ఉభయ సంధ్యలందు నుత్సాహభరితమై
  నింగి ముకురమందు తొంగి చూడ
  నరుణిమ వెదజల్లి యా ప్రకృతి యనెడు
  వెలది నుదుట సూర్య బింబమమరె!

  చంపకమాల
  కొలువున పట్టమున్ గొనఁగఁ గూర్చిన తారక 'రామమూర్తికిన్' ,
  తిలకము సూర్యనామముగ దిద్దియు ప్రేమగ గాంచినంతటన్
  గలుముల రాణి, నేత్రముల కంజదళమ్ములు విచ్చె పర్వమై
  వెలదికి, 'పాలభాగమున వేవెలుఁగొప్పెను దివ్యకాంతులన్'

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అతివ లంత జేరి యంగ నా లంకార
  మాధునికపు రీతు లలరు నట్లు
  వధువు కొనర జేయ వైవిధ్య మో యన
  వెలిది నుదుట సూర్య బింబ మమరె

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పొలతి పెండ్లి యాయె పురుషుని కోల్పోయె
  విధవ యనగ నామె బిరుదు మిగిలె
  కుములు నామె కొకడు కుంకుమ బొట్టిడ
  వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మైలవరపు వారి పూరణ

  లలన యొకర్తు భక్తిని శరన్నవరాత్రపరాంబికాపదం
  బుల గల కుంకుమున్ నొసట పొల్పుగ దాల్పగ, జూచువారికిన్
  వెలసెను చంద్రబింబమున వింతగ భానుడనంగ చందమై
  వెలదికి ఫాల భాగమున వేవెలుగొప్పెను దివ్యకాంతులన్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కలువల రేడు క్రుంగగనె కౌముది కాంతియె తగ్గగా రజో
  బలమది చుట్టుముట్ట గని పక్షులు భీతిలి యంబుజాప్తునిన్
  బిలవగ నంకురించెనట వేలుపు త్రోవన, గాంచనత్తరిన్
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వలచి వరించినట్టి చెలి వాసము చేరగ చెంగలించుచున్
  చెలువముఁ జూచి చుట్టములు చేరి గృహమ్మును మెచ్చు చుండగా
  కలికికి యత్త వేసియొక కాంచన హారము బొట్టుపెట్టగా
  వెలదికి ఫాల భాగమున వేవెలుగొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆ.వె.
  నాటకంబు నందు నర్కబింబపు బొమ్మ
  కట్ట జూసె నంట కపురు గాను
  కాని త్రాడు దెగగ గాఱెను గతకటా!

  వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆ.వె.
   నాటకంబు నందు నర్కబింబపు బొమ్మ
   కట్ట జూసె నంట కపురు గాను
   కాని త్రాడు దెగగ గాఱెను గటకటా!
   వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

   తొలగించండి
 26. విలువల వల్వ గట్టి యలివేణి సభాంగణ మందు స్త్రీలపై
  తులువల యాగ డాలపయి దుగ్గయి యగ్గి తెఱంగు నిగ్గదీ
  య లలన కెంత ధైర్యమని యచ్చెరు వొందిరి సౌరభంబుతో
  *వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 27. రిప్లయిలు
  1. చం:

   గలగల గాజు సవ్వడులు గజ్జెల మోతలు మందయానమున్
   కులుకుచు మేని సొంపులును కొంటెత చూపుల కైపు నిండగన్
   తెలుపుచు సౌర సౌష్టవము తీరగు నడ్కలు బొట్టు బింబ మా
   వెలదికి ఫాల భాగమున వేవెలు గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 28. వెలసె సమీపమందున నవీనగనుండిన నొక్క భామకున్
  వెల నుడువంగ రాదు కనువిందగు చందము తోడ నామెయున్
  వెలయు చునుండె నద్దమున వీలుగ కుంకుమనద్దు చుండ నా
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కుంకుమాదులలరగూర్మినిగిరిజకు
  పూజజేసినియతిపోడిమినిక
  బొట్టుపెట్టుకొనగముద్దుగొలుపువోలె
  వెలదినుదుటసూర్యబింబమమరె

  రిప్లయితొలగించండి
 30. చంద్రబింబమదియె చక్కటి నగుమోము
  కలువరేకు లేమొ కన్ను లయ్యె
  కులుకులీను చున్న కుంకుమయే జూడ
  వెలది నుదుట సూర్య బింబ మలరె

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పూర్వ సాగర జల పూర్ణ కణ ధవళ
  మౌక్తిక ప్రభా విమల నభస్స
  తీమణి వొడచూపె దివ్యతరమ్ముగ
  వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె


  చిలుకఁగఁ బాలసంద్రమును జేరి సురాసుర వర్గ మింపుగం
  గలువల ఱేని పిమ్మటను గాంతుల మించఁ దటిత్తు రేఖలన్
  సలలిత శుద్ధ వారిధిజ చంచల వుట్టఁగ బొట్టు లక్ష్మికిన్
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. చెలియకు నౌదలన్ జెలగెఁ జెచ్చెరఁ దేటుల నీలిమద్యుతుల్
  పొలతికి మోమునం గలువ పూవులు విచ్చి తనర్చె శోభలన్
  మెలతకు నెమ్మెయిన్ నెగడె మేలిమి పుత్తడి సౌరు వన్నెలున్
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. తలపునగౌరిమాతనునెధ్యానముజేయుచునెల్లవేళలన్
  విలసితపాదపద్మములబ్రీతినిదాకుచుగుంకుమార్చనన్
  సలుదాముఖంబుననుజక్కగబొట్టునుబెట్టుకుండుటన్
  వెలదికిఫాలభాగమునవేవెలుగొప్పెనుదివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. చందమామ వంటి చక్కని నగుమోము
  ఇంద్రచాపమౌనుయింతి భ్రుకుటి
  నెన్నుదురునమెరయు నిండైన బొట్టుగా
  వెలఁది నుదుట సూర్యబింబ మమరె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చాపమౌను+ఇంతి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "చాపమె యగు నింతి..." అనండి.

   తొలగించండి
 35. వెలవెలబోవు చందురుని వెన్నెలయాయమ నవ్వినంతనే
  కలకలలాడుమోముగన కన్నులుచాలవు వేల్పుఱేనికిన్
  కలవరపాటునొందుమది కంతునికైననునామె కుల్కులన్
  వెలఁదికి ఫాలభాగమున వేవెలుఁ గొప్పెను దివ్యకాంతులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఉదయ వేళలందు నొప్పుగా గడపను
  కడిగి ముగ్గులిడుచు కమ్మగాను
  తూరుపు దిశ తిరిగి తులసి పూజను చేయు
  వెలది నుదుటి సూర్య బింబ మమరె

  రిప్లయితొలగించండి