4, అక్టోబర్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3507

5-10-2020 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల"
(లేదా...)
"రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై"
(ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణసూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు)

76 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  కపటమ్మైనవి కార్యముల్ సలుపుచున్ కంగారులన్ కూలుచున్
  తపనల్ తాళక కాపురమ్ములనిటన్ తాదాత్మ్యమున్ కోరుచున్
  జపముల్ జేయుచు రాత్రినిన్ పవలునున్ శ్రద్ధాళురై కంసునిన్
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కంసరా। డ్రిపునిం గాంచి..." అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
  2. 🙏

   అంత పెద్ద సమాసం నా వల్ల కాదుగా!

   తొలగించండి
 2. *5-10-2020 (సోమవారం)*
  *సమస్య - 3507*
  కవిమిత్రులారా,
  ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
  *"రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల"*
  (లేదా...)
  *"రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై"*
  (ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణసూర్యకుమా ర్ గారికి ధన్యవాదాలు)


  నా పూరణ

  చల్లని‌ కిరణములు వెద జల్లుచు‌ జగ

  ముకు వెలుగు నిడ, ప్రాఙ్నగముల నడుమన

  శోభతో దర్శనము నిడు చుండు తిమిర

  రిపుని గాంచి వందన మిడిరి జను లెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "జగ।మునకు వెలుగిడ... నడుమను.." అనండి.

   తొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  2014:

  తపనల్ తీర్చెడి నేతనున్ వెదకుచున్ తంటాలనున్ సైచుచున్
  చపలమ్మయ్యెడి భారతీయ కలినిన్ జాగ్రత్తగా నెన్నుటన్
  విపినమ్మందున రాజకీయ విటపిన్ పేరొందినన్ తిమ్మనిన్
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  రావణాసురు నడచి ధరణిజ తోడ
  మురియుచు నయోధ్య జేరిన పురుషవరుని
  ధర్మవిదుడు రాముని విష్ణుతత్త్వపు మధు
  రిపుని గాంచి వందనమిడిరి జనులెల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భానుడుదయించె నింపుగ పగటి రేడు
  నిఖిల జీవుల చైతన్య నియతి తోడ
  కమలములుమురిసెవిడిన కనులc, గలువ
  రిపుని గాంచి వందనమిడి రి జనులెల్ల
  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దైవమును జూడ కాశికి తరలి రెల్ల
  రచ్చముగ గంగలో తానమాచరించి
  యచటనున్న దేవాలయమందు మదన
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  అచ్చము = శుచి
  మదనరిపుడు = శివుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కరమున మురళి ధరియించి యురము నందు
  కౌస్తుభమ్మును గలిగిన కంభుధరుడు
  యదుకులోత్తము డైనట్టి హరిని కంస
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కరిమొరవిని దురమునను పరుగిడు
  వర
  దుని మకరహరుని ఖరుని దునిమిన
  ధర
  ణిజ వరుని దశరథ సుతుని హరిని
  ముర
  రిపుని గాంచి వందనమిడిరి జనులెల్ల

  అపురూపంబగు రాజసూయమున
  నగ్రాధ్యాసనంబున్ దగన్
  తపనున్ బోలెడుకాంతితో దనరు పద్మాక్షున్ జగన్నాథునిన్
  తపసుల్ నిత్యము ధ్యానమందునను
  సందర్శించు వానిన్ తమో
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్
  ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   సర్వలఘు తేటగీతి (సమస్యను విడిచి) బాగున్నది.

   తొలగించండి
  2. ధన్యాస్మి గురువర్యా! నమోనమః! 🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  విపులంబైన పరాక్రమంబున ననిన్ పెచ్చారి లంకేశునిన్
  ఉపపాతమ్మొనరించి భార్య కుజతో నుప్పొంగు నానందమున్
  అపురూపమ్ముగ నేగుదెంచెడి దొరన్ యారామునిన్ రావణా
  రిపునింగాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "దొరన్+ఆ" అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'రావణరిపునిం' అనడం సాధువు. అక్కడ "దైత్యరా।డ్రిపునిం గాంచి.." అందామా?

   తొలగించండి
  2. విపులంబైన పరాక్రమంబున ననిన్ పెచ్చారి లంకేశునిన్
   ఉపపాతమ్మొనరించి భార్య కుజతో నుప్పొంగు నానందమున్
   అపురూపమ్ముగ నేగుదెంచు ప్రభువున్నారామునిన్ దైత్య రా
   డ్రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై.

   తొలగించండి
 10. భీష్ము డెరిగింప తొలిపూజ వేణు ధరుని
  కొసగ రాజసూయమునందుఁ నొప్పు కొంచు
  స్వీకరించగ శ్రీకృష్ణు, చేద్యధీషు
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సమస్య :
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్
  ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  ( బుద్ధభగవానుని దర్శించిన ప్రజలు )
  " ఉపమింపంగ మరొక్కరేరి ? " యని శా
  క్యోత్తంసుడౌ బుద్ధునిన్
  గృపలన్ జిందెడి మానవత్వమహితున్
  హృద్యున్ శుభాంగున్ ఘనున్
  దపమున్ జేయుచు జ్ఞానమున్ గనిన యా
  ధన్యాత్ము మాయాతమో
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్
  ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై .
  ( శాక్యోత్తంసుడు - శాక్యవంశాభరణుడు ;
  మాయాతమోరిపుడు - అవిద్య అనే చీకటికి శత్రువు )

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిన్నటి పూరణ

  అనయము విశ్వపాలనజనావనకార్యనిమగ్నచక్రి శ్రీ
  వనితను భూసతిన్ వరుస భార్యలుగాఁ గొనె,నందు నుర్వికిన్
  జననము నొందెఁ సీత శివచాపవిభగ్నధృతావతారుడై
  తన సుతఁ బెండ్లియాడె, నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ಜನುಲು పಲು ಬಾಧಲಂದಿರಿ ದನುಜು ವಲನ
  ಶರಣು కోರಿರಿ పరమాత్ముకరుణ చూప
  తమను రక్షింప వచ్చిన దనుజ సంఘ
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెಲ್ಲ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఒకటిన్నర పాదాలు కన్నడంలో టైపు చేసారు !

   తొలగించండి


 14. రావె శంకరాభరణము రమ్మనె త్వరి
  తముగ తేటగీతి ని వ్రాయ తరము గాను
  పొద్దు పొడిచె నదిగొ తూరుపు దెస తిమిర
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల


  ఉభయకుశలోపరి
  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. ఆహా! ఎన్నాళ్ళకెన్నాళ్ళకు మీ దర్శన భాగ్యం!

   తొలగించండి
  2. ఈరోజు నిజంగానే ప్రొద్దు పొడిచింది జిలేబీ గారి రూపంలో... సంతోషం.
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. విపులజ్ఞానవిశేషశాస్త్రవిదునిన్ విఖ్యాతతత్త్వజ్ఞునిన్
  కృపతో శిష్యులఁ జూచు సద్గురువునిన్ శ్రేయోవిధిక్దర్శకున్
  వ్యపనీతావృతదుఃఖవారకుని గాఢాజ్ఞానసమ్మోహధీ
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గిరినిధరియించి వేలిపై కృష్ణమూర్తి
  గోవులకుగోకులమునకు గూర్చెమేలు
  కరుణతోవారిగాచిన గట్టుదాయ
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కాళ హస్తికి యాత్రగా కదలి వెళ్లి
  భక్తి పూర్వక హృదయాన ముక్తి కొఱకు
  మ్రొక్కు లిడుచును వరుసగా పోయి మదన
  రిపుని గాంచి వందన మిడిరి జను లెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వెళ్లి' అన్నది వ్యావహారికం. "వెడలి" అనండి.

   తొలగించండి
 18. తపముంజేసెడువారికండయయివిద్యాదానమున్జేయుచున్
  జపమున్ధ్యానములన్బరాత్పరునినిష్కామంబునన్గొల్చుచున్
  స్థపతిన్బోలిభజించుఛాత్రహితునిన్శ్రద్ధాంతరంగున్దమో
  *రిపునింగాంచినమస్కరించిరిజనుల్ప్రీతిన్మహోత్సాహులై*

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మదకరిమొరలిడసుమనసులుబొగడగ
  గరుడగమనుడుహరిపరుగుపరుగు
  నరుగుదెంచినగనినళినాక్షుగైటభ
  *రిపునిఁగాంచివందనమిడిరి జనులెల్ల*

  రిప్లయితొలగించండి
 20. త్రిపురారిన్ భజియించి నిశ్చలపు భక్తిన్, దాటి యంభోనిధిన్
  కపి సైన్యమ్ము సహాయ మీయ ననిలో ఖండించి దైతేయులన్
  చపలా నాథుడు చేర రాజ్యమునకున్ సౌఖ్యమ్ముగా దైత్యరా
  డ్రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మేలుమాటలు పలుకుచు మెల్లగ దరి
  చేరి నోటుల యెరజూపి చేయిచాప
  ఎన్ని కలలో మనకు నేతయేడి లోక
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల !!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తేటగీతి
  హరి రథమొసంగ రణభూమి హరియనంగ
  వెంట హరిసేన వెల్లువై వీరమాడ
  రణము గెల్చియు వచ్చెడు రావణాఖ్య
  రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  మత్తేభవిక్రీడితము
  అపురూపంబుగ బట్టమున్ గొనక పిత్రాదేశ బద్ధుండునై
  విపినంబేగియు జింకఁగోరు సతికై వేటాడి కోల్పోయి యా
  కపులన్ గూడి వధించ వైరి, సతితో కాకుత్స్థునిన్ లంక రా
  ట్రిపునిన్ గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. 🙏ధన్యోస్మి గురుదేవా🙏

   చివరి పాదం తమరి సూచిత సవరణమేరకు సవరించుకుంటాను.

   మత్తేభవిక్రీడితము
   అపురూపంబుగ బట్టమున్ గొనక పిత్రాదేశ బద్ధుండునై
   విపినంబేగియు జింకఁగోరు సతికై వేటాడి కోల్పోయి యా
   కపులన్ గూడి వధించ వైరి, సతితో కాకుత్స్థునిన్ లంక రా
   డ్రిపునిన్ గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

   తొలగించండి
 23. కాంతిపుంజము వెదజల్లికలుగుతిమిర
  రిపునిగాంచి వందనమిడిరిజనులెల్ల
  సూర్యుడగుపించు దినమునేశుభదినమ్ము
  గదలతురుగద మనవారు నుదయభాను!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కపిసైన్యమ్మును వెంటబెట్టుకుని లంకా రాజ్యమున్ జేరి యా
  త్రిపురారిన్ గడు భక్తితో కొలచు దైతేయుండహం భావి యౌ
  యపరాధిన్ దునుమాడినట్టి ఘనుడౌ యారామునిన్ దానవా
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అపరాధంబుల కంతు లేదకట దుష్టాత్ముండు దైత్యుండికన్
  విపరీతంబగు కామ వాంఛ నతివన్ వేధించి బంధింపగా
  కపులన్ దోడ్కొని వారిధిన్ గడచి లంకానాథుఁ గూల్చన్ దమో
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రిప్లయిలు
  1. హరహరా మహాదేవ నగాత్మజా మ
   నో ముదావహ పాపు మా బాము లనుచు
   గరళ కంఠు శంకరుని ముక్కంటిఁ ద్రిపుర
   రిపునిఁ గాంచి వందన మిడిరి జను లెల్ల


   అపురూపమ్మగు విగ్రహాకృతి మహాం డాధీశుఁడే వెల్గఁగం
   గృపతోడం దముఁ గావుమం చడరి వేకీర్తించి సద్భక్తినిన్
   విపరీతోగ్ర మహా సుదర్శనము దుర్భేద్యమ్ము శ్రే ష్ఠాయు ధా
   రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

   [శ్రేష్ఠ +ఆయుధ +అరిపుని =శ్రే ష్ఠాయు ధారిపుని; అరిపుఁడు = చక్రమున కధిపతి]

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక వందనములు.

   తొలగించండి
 27. నిపుణన్ గాంతిని నిచ్చుచున్ జనుచునానీలాకాశమున్ దమో
  రిపునింగాంచినమస్కరించిరిజనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై
  యెపుడా సూర్యుడుగన్పడున్ మనకునయ్యెంభవ్యమానాడుగా
  నపురూపంబగుబింబమాతడుగదాయార్యా!విలోకించగా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. "నీలాంబరంబున్ దమో..." అంటే సరి!

   తొలగించండి
 28. మైలవరపు వారి పూరణ

  తస్మై కృష్ణాయ నమః🙏🙏💐🌹🚩🕉

  అపురూపంబగు రూపమానగవులాహా! కోటిచంద్రద్యుతుల్!
  ద్విపగంభీరములైనవా నడకలున్., దృక్కుల్ గనన్ నిత్యని...
  ష్కపటమ్ముల్., చనుదెంచుచుండెననుచున్ కంసాదిదైత్యాళికిన్
  రిపునింగాంచి నమస్కరించిరి జనుల్
  ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. మ:

  విపరీతంబగు వర్షమున్ విసుగునిన్ వేసార ధారాళమై
  చపలాకాశము మేఘ గర్జనము జంఝావాతముల్ నిత్యము
  న్నపరా చిత్తుని వేడగా తెరపి జ్ఞానంబొందె నన్నట్లు రే
  రిపునిన్ గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  అపరా చిత్తుడు=శివుడు
  రేరిపుడు=సూర్యుడు

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కొండపై తిరువీధి వేడుకగ దిరిగి
  భక్తి పొంగార మదినిండ స్వామి దలచి
  మొక్కుతీర్చగ పొర్లుచుబోయి కంస
  రిపుని గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది అభినందనలు
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి

   తొలగించండి
  2. కొండపై తిరువీధి వేగిర దిరుగుచు
   భక్తి పొంగార మదినిండ స్వామి దలచి
   మొక్కుతీర్చగ పొర్లుచుబోయి కంస
   రిపుని గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

   ధన్యవాదాలు, గురువర్యా🙏🏻

   తొలగించండి

 31. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  రావణ వధ పిదప రఘురాము డవని
  జ సహితముగ నయోధ్యకున్ జనగ నచట
  వీధులన్ నిలబడి రామవిభుని, దైత్య
  రిపుని గాంచి వందనమిడిరి జనులెల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఉపవాసమ్ములు బ్రహ్మచర్యజప శాస్త్రోక్తేతరేజ్యావిధుల్
  తపముల్ చేసిన రాని భాగ్యమనుచున్, తద్దర్శనాకాంక్షులై,
  స్వపురంబందరుదెంచ ద్వారకపతిన్ సాల్వాదిదైత్యాళికిన్
  రిపునిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కృప యాభూషణమై సమస్త దిశలన్ కీర్తి ప్రసారంబుతో
  నుపకారం బిలవారికిన్ బ్రతిదినం బుత్సాహియై చేయు టల్
  తపమం చెంచెడి స్నేహితున్ గని యనెన్ దా నొక్క డోయీ! యస
  ద్రిపు! నిం గాంచి నమస్కరించిరి జనుల్ ప్రీతిన్ మహోత్సాహులై

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ద్వాపరయుగమున జనించె వాసుదేవు
  డనగ శిష్ట జనులకావ నవని హరియు
  నమరవరులు మెచ్చ ఖలుల నణచిన ముర
  రిపుని గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  దుష్టశిక్షణమును చేసి శిష్ట జనుల
  కావ ధరలోనవతరించె కంబుపాణి
  కన్న వారల చెరబాపి కాచిన మధు
  రిపుని గాంచి వందన మిడిరి జనులెల్ల

  రిప్లయితొలగించండి