18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

సమస్య - 3639

19-2-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్”
(లేదా...)
“వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్”

32 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  ప్రేలగ నిప్పులాదటను పెద్దగ చప్పుడు చేయుచుండగా
  కాలుడు వచ్చెనోయనుచు కంపము లేవగ దానవాళికిన్
  మేలుగ నాంజనేయునిది మెల్లగ మెల్లగ పెద్దదౌచు నా
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్...

  రిప్లయితొలగించు
 2. కాలెను లంకా నగరము

  గాలి సుతుని తోక మండగ పరాక్రమ్మున్

  తూలెను నగరి భయమ్మున్

  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించు
 3. చాలగచైనాసైన్యము
  మేలుగవెనుకకుమరలుచుమేయనియరువన్
  తేలనిమర్మముచూడగ
  వాలముశాత్రవులకుకరవాలంబయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 4. సమస్య :
  వాలము శాత్రవాళి కర
  వాలము చాలము దాని మెచ్చగన్

  ( రామరావణయద్ధసమయంలో
  మహాబలశాలి ఆంజనేయస్వామి
  తన తోకతో కావించిన ఘనకార్యం )

  ఉత్పలమాల
  ...................
  ఆలము సేయకుండ పవ
  నాత్మజు డంతట దోక బెంచగన్
  కాలము దాపురించె దశ
  కంఠుని భీకరసైన్య మంతకున్ ;
  గాలమువోలె కంఠముల
  గట్టిగ బట్టుచు మట్టుబెట్టె నా
  వాలము ; శాత్రవాళి కర
  వాలము ; చాలము దాని మెచ్చగన్ .
  ( ఆలము - ఉపేక్ష )

  రిప్లయితొలగించు
 5. వాలమువోలెనంతటనుపారుచునంటుచునగ్నినగ్నికీలలన్
  కూలఁగఁద్రోచెనాహనుముకూకటివ్రేళులవైరిసౌధముల్
  చాలినవీరుడైశుభముచానకుసీతకునందఁజేసెగా
  వాలముశాత్రవాళికరవాలముచాలముదానిమెచ్చగన్

  రిప్లయితొలగించు
 6. నగ్నం, 2మార్లుతప్పుగటైపుచేసితినిక్షమించగలరు

  రిప్లయితొలగించు
 7. నగ్నియనిఅదనముగాపడినదిక్షమించగలరు

  రిప్లయితొలగించు
 8. ఆలము నందున మారుతి
  కాలుని వలె రక్కసులకు కనిపించుచు దా
  గాలము వేసి దునుమ నా
  వాలము శాత్రవులకు గర వాలంబ య్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 9. లోలనయనఁ గని కపి కా
  తాళముతో నప్రకటిత దందడి వేళన్
  గీలాలకులన్ ద్రుంచగ
  వాలము శాత్రువులకు గరవాలంబయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించు
 10. బేలగ రామపత్ని నొక వృక్షపు ఛాయన శోకమూర్తిగా
  గాలి సుతుండు తా గనుచు ఖష్పము నందిపృథగ్జనుండ్రెయౌ
  వేలుపు దాయలన్ దునుమ భీకర యుద్ధము సేయు వేళలో
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించు
 11. కాలము తీరె నసురులకు
  ఆ లంకా పట్టనమ్ము ఆహుతి నయ్యన్
  జ్వాలా తోరణము హనుమ
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 12. రాముడి పేరుతో అద్వాని రథయాత్ర చేస్తాడు. ఆసమయంలో మోడిని తన నమ్మకమైన శిష్యుడిగా చేసుకొంటాడు. మోడీ గురువుకు మించిన శిష్యుడవుతాడు. ఆ సందర్బంగా నా ప్రయత్నము.

  శీలము వీడి = గురు శిష్యుల బంధాన్ని వీడుట మాత్రమే.

  ఉ:

  ఏలగ నెంచి దేశమునె యెంచెను తేరును యాత్ర చేయగన్
  మేలగు టెంచి యద్వనియె మెచ్చెను మోడిని శిష్యుడంచనన్
  శీలము వీడి నేర్పుగను శిష్యుడు బొందగ రాజ్యభారమున్
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించు
 13. ఆలము నందా కపివరు
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్
  కాలము దీరె నసురులక
  భీలముగా దోచె నతని విక్రమము గనన్

  రిప్లయితొలగించు
 14. సాలము నందు జానకిని చానలు కాపల కాయుచుండ నా
  జాలము మధ్య రామకథ జావళి సేసి వనంబు గూల్చి తా
  నాలములోన రక్కసుని నక్షకు జంపగ గాడ్పుబిడ్డదౌ
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చగన్

  సాలము = ప్రాకారము
  చానలు = స్త్రీలు
  జాలము = సమూహము, మాయలు
  జావళి = గీతాలాపన
  ఆలము = యుద్ధము
  గాడ్పుబిడ్డ = ఆంజనేయుడు

  రిప్లయితొలగించు
 15. వాలిన యీగలు మెండుగ
  నోలము నగచాటుబెట్ట నులికిపడుచు బో
  దోలగ విసిరిన యా గో
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 16. ఆలమదేలవానరుడునబ్ధినిదాటియశోకవనంబులో
  నాలినిగాంచిముచ్చటలనామెకుస్వాంతనగూర్చివీరులన్
  జాలవధించివాదమునుసల్పిజవంబునలంకగాల్చెనా
  *వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్”*

  రిప్లయితొలగించు


 17. లంకా వాసుల బుగ్గనొక్కుళ్ళు !


  గోలల చేసెడు కోతులు!
  చాలమి కనిపించదాయె చట్టున గంతుల్
  బాలము వళ్లంతయు! హా!
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు

 18. లంకావాసుల దీర్ఘపు నిట్టూర్పులు

  దుముకగ ధ్వంసంబయెనధి
  కము! వాలము శాత్రవాళి కరవాలము! చా
  లము దాని మెచ్చఁగన్ మన
  కు మూడె! హతవిధి! మనకిక కొందలములెగా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 19. ఆలంబన కరి వరదుడె
  కీలకము హరియెగ పార్ధుకినిలన, ఆగో
  పాలుని దయ యర్జున కా
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 20. కందం
  జాలిని సీతఁ గని వనము
  కూలిచె నన నిప్పు పెట్ట క్రోధిగ గాల్చెన్
  దాళక లంకన్ పావని
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  ఉత్పలమాల
  సోలిన జానకిన్ గని యశోకవనమ్మును గూల్చినంతనే
  పీలికలెన్నొ బేనుచు కపీశ్వరు తోకకు నిప్పు బెట్టఁగన్
  వైళమె లంక గాల్చ తొలి వాటుగ రావణుఁడందె భీతి త
  ద్వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్


  రిప్లయితొలగించు
 21. శూలిభవాంశుడైన కపిశూరుడు సీతమ జాడదెల్యగన్
  హేల నశోకవాటిక నహీన బలుండయి కూల్చివేయుచో
  చాలిక రావణాసురుని సైన్యము పాలిటి కాలపాశమై
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దానిమెచ్చగా

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. బాలా! కపి కేదిబలము?
   కాలుడుగను శూరుడనిని గన్పించు గదా
   చాలిక స్త్రీలకు గరిటయె
   వాలము, శాత్రవులకు, కరవాలంబయ్యెన్ !

   తొలగించు
 22. శంకరాభరణం సమస్య: పూరణ;
  వాలము శాత్రవాళికరవాలము చాలము దాని మెచ్చగన్
  వాలమ?శాత్ర్రవాళికరవాలమ? చాలమ? దానిమెచ్చగన్
  జాలెను రావణాసురుడె; చాలగ మెచ్చెను మెచ్చిదానికిన్
  వాలిన భక్తి మ్రొక్కెగద వస్త్రము లెన్నియొ కట్టబెట్టుచున్.
  కడయింటి కృష్ణమూర్తి----19-2-21

  రిప్లయితొలగించు
 23. వాలమునకు చిచ్చు రగుల
  జాలముచేయకనె హనుమ చండాగ్ని శిఖల్
  లీలగ లంకను ముట్టగ
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 24. ఆలంకా వాసులు గని
  వాలమున్జుట్ట,నంతవారికి సరగున్
  నాలము నందున నాతని
  వాలము శాత్రవులకు గరవాలంబయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 25. శైలము మీఁది కోట పరిసర్పితమైన యగడ్త శత్రువీ
  రాలికి దాటరానిది మహాభయకారిగ సాంద్ర పంక స
  మ్మేలనమౌచు జారుడది మిక్కుటమై కడుఁ బేరుకున్న శై
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్.

  రిప్లయితొలగించు
 26. ఆల మొనరింప కున్నను
  శూలధర విజేతృ సఖుని చోద్యమ్ముగ గో
  పాలగణనాథ కృ ష్ణా
  వాలము శాత్రవులకుఁ గరవాలం బయ్యెన్

  [కృష్ణ + ఆవాలము; ఆవాలము =ఆలవాలము]


  లీలగ లంక లోపలఁ బరీక్ష నొనర్చ దశాస్యు వీర్యమున్
  హేలగ సంచరించుచు నహీన బలమ్మున సంహరింపఁగా
  నాలము నందు వాలము మహాకపి పాశము కాఁగ దైత్యులన్
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్
  [శాత్రవాళి కరవాలము= శత్రువులకు కరవాలము, మిత్రులకుఁ దోఁక]

  రిప్లయితొలగించు
 27. ఆలము జేయజాలకును నాహనుమంతునిదోకజుట్ట యా
  వాలముశాత్రవాళికరవాలము చాలము దానిమెచ్చగన్
  వాలము తోడనే హనుమ బాధిలజేయుచురాక్షసాళినిన్
  లీలగసంహరించి యవలీలగగాంచెను మాతసీతనున్

  రిప్లయితొలగించు
 28. కాలీయమర్ధనుడు, హరి
  ఏలాభము కావలెనని యిలలో, ఆగో
  పాలుడు ధర్మమునకు ఆ
  వాలము, శాత్రవులకుఁ కరవాలం బయ్యెన్?

  రిప్లయితొలగించు


 29. వేలుపు లెల్లరు మెచ్చగ
  కూలిచి వైచెను కనలుచు కూళుల నచటన్
  జ్వాలయునిడనా మారుతి
  వాలము శాత్రువులకు కరవాలంబయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించు
 30. వాలము చాలు మారుతికి వైరులనుక్కడగింప లంకలో
  మేలములాడి రక్కసులు మిక్కిలి హేయముగా హవంబునున్
  వాలమునన్ రగుల్ప తన వాలము లంకను బుగ్గి జేసెగా
  వాలము శాత్రవాళి కరవాలము చాలము దాని మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించు