10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3631

11-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు”
(లేదా...)
“విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ”

72 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  పద్యము లల్లుచున్ విరివి పండుగ జేయుచు నేతలెల్లరిన్
  హృద్యపు తీరు మెచ్చి కడు హేళన జేయుచు వైరి వర్గమున్
  సద్యశ మొంది వేగముగ చాకలి పద్దుల వ్రాయజాలనిన్
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తోడి వారల కెప్పుడు ద్రోహ మెంచి
  వారి యభివృద్ధి నడచుచు పఱగు నట్టి
  హీన మతులెల్ల చలిపెడి హేయ క్షుద్ర
  విద్య నాశనకరము వివేక మడచు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'హేయ క్షుద్ర' అన్నపుడు య గురువై గణభంగం. "...యిట్టి క్షుద్ర..." అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 3. సాధ్యము గానివౌ పనుల సంగతమౌనటు లందు నట్లుగా
  విద్యలవేల్పునుంగని,వివేకము తోడను గొల్చబూనియున్
  వేద్యమె తెల్యగా దగును విస్తృత మౌయగుచద్దిమూటయౌ
  విద్య వినాశమూలము వివేకమున్ దొలగించు శత్రువౌ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మద్యముగ్రోలిమానినులమధ్యవసించుచుసుద్దులొద్దికన్
  వేద్యమిదేయటంచుదనువేధనమంచులతాంగిపొందుతో
  సాధ్యముసర్వశక్తులనిజాటెడుటక్కుటమారమిథ్యయౌ
  *విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ”*

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సూర్య దేవు సుతుడు ధర్మజునకుయన్న

  సకల విద్యలనతనికి సాటి లేరు

  క్షుద్రుని చెలిమి చేరగ క్షుద్రమయ్యె

  విద్య , నాశనకరము వివేక మడఁచు

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సద్గుణమునకు కొలబద్ద చదువు కాద
  టంచు చెప్పిరి గదమన యాద్యులెపుడొ
  రత్నసువు లోన సంస్కార రహిత మైన
  విద్య నాశన కరము వివేక మడఁచు.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. విషయ మరయ జేయు‌నది సంవేదమగును
  ప్రకృతి తత్వంబు దెలుపుచు ప్రగతి నిడును
  విపుల భావంపు లేమియు ప్రియము లేని
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు!  విద్య విశేషమౌ ధనము
  విద్య యశస్సు నొసంగు మార్గమౌ
  విద్య విశాల భావముల
  విస్తృతి జేసెడి జీవరాగ మా
  విద్య పసన్విడంగ నిక
  విశ్వవికాసము దారి తప్పు నా
  విద్య వినాశ మూలము
  వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ!


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   రెండవ పూరణ "విద్య నిగూఢగుప్తమగు విత్తము.." పద్యాన్ని స్ఫురింపజేసింది.

   తొలగించండి

 8. విషయ మరయ జేయు‌నది సంవేదమగును
  ప్రకృతి తత్వంబు దెలుపుచు ప్రగతి నిడును
  విపుల భావంపు లేమియు ప్రియము లేని
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు!  విద్య విశేషమౌ ధనము
  విద్య యశస్సు నొసంగు మార్గమౌ
  విద్య విశాల భావముల
  విస్తృతి జేసెడి జీవరాగ మా
  విద్య పసన్విడంగ నిక
  విశ్వవికాసము దారి తప్పు నా
  విద్య వినాశ మూలము
  వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ!


  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేటగీతి
  కొలువులెరుగని సోమరుల్ వలకుఁజిక్కఁ
  జెలఁగి మారణహోమమ్ముఁ జేయుకతనఁ
  బరులు నేర్పఁ జూచెడు నుగ్రవాదమనెడు
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు

  ఉత్పలమాల
  ఖాద్యము లేని సోమరుల గాలము వైచి ధనంపు నాశతో
  యుద్యమమందు జేరమన, నొప్పగ మారణహోమమెంచుచున్
  వేద్యమటంచు కర్కశపు వేదిని నేర్పెడు నుగ్రవాదమన్
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   "ధనంపు టాశతో నుద్యమమందు..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. 🙏ధన్యోస్మి గురుదేవా🙏
   తమరు సూచించిన సవరణలతో ...

   ఉత్పలమాల
   ఖాద్యము లేని సోమరుల గాలము వైచి ధనంపు టాశతో
   నుద్యమమందు జేరమన నొప్పగ మారణహోమమెంచుచున్
   వేద్యమటంచు కర్కశపు వేదిని నేర్పెడు నుగ్రవాదమన్
   విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ!

   తొలగించండి
 10. వేద్యుని మాట నొల్లకను వీగుచు మూర్ఖత జన్మ మూలమౌ

  ఆద్యులు తల్లి తండ్రులను, యాలిని, దేవుని, లెక్కసేయకన్

  మిధ్యగు భావజాలములె మేలను భ్రాంతిన నేర్చినట్టిదౌ

  విద్య వినాశమూలము వివేకమునేదొలగించు శత్రువౌ”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "తల్లి దండ్రులను నాలిని" అనండి. 'మిథ్య+అగు' అన్నపుడు సంధి లేదు.

   తొలగించండి
 11. మహిత వర్తన మరియును మంచి తనము
  నేర్ప జాలని చదువులు నిశ్చ యముగ
  క్షుద్ర మై మార్గదర్శన జూప నట్టి
  విద్య నాశన కరము వివేక మడచు

  రిప్లయితొలగించండి

 12. మైలవరపు వారి పూరణ

  హృద్యమనోజ్ఞశాబ్దికవరిష్ఠకవిత్వమనంగ భారతీ
  సద్యజనమ్ము, లోకహితసాధకమౌను, కవీంద్రులార! స..
  ద్విద్యను పద్యపంక్తులను దిద్దుడు., వ్యాకృతిహీనమైనదౌ
  విద్య వినాశమూలము, వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. విద్య వినాశకారకము విత్తము పొందగ యత్నమందునన్
  బాధ్యత మర్చియున్ వివిధ వైద్యులు గూడ,ధనాశలంబడన్
  చోద్యము గాదులే యిదియు చూడగ పెట్టిన ఖర్చులంగొనన్
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వేద్యులు నాటి పెద్దలు వివేకులు పూజ్యులు జ్ఞానపూర్ణులే
  విద్యలవెన్నియో కలిగి విజ్ఞత వీడిన వారె దైత్యులం
  చాద్యులు చెప్పిరే ధరణి యందున నీతిని వీడినట్టియా
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పాతాళభైరవి 😃😀

  మద్యము ద్రాగి భూతముల మంత్రములన్ జపియించి కానలన్
  భేద్యముగాని తావులను వీరుల శీర్షములన్ లవించుచున్
  సాధ్యముగాని కోరికల సాధనకై గొను తాంత్రికంబునౌ
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  హృద్యమునైన ధర్మముల నిచ్చెడి విద్యలు నెప్పుడేనియున్
  సద్యసమొందజేసి సరి జ్ఞాన మొసంగును నిశ్చయమ్ముగా
  యుద్యతి తోడ త్రెక్కొనుచు నుద్ధతి జేర్చి నడంచు క్షుద్రమౌ
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సద్యశమొంద... నిశ్చయమ్ముగా నుద్యతి ... జేర్చి యడంచు.." అనండి.

   తొలగించండి
 17. ఉ:

  విద్యయె మూలకారణము భిన్నము నెంచగ మంచి చెడ్డలన్
  విద్యయు విజ్ఞతన్ గలియ వింతగు వృద్ధిని బొంద సాధ్యమౌ
  విద్యగడింప కేవలము పేచి వితర్కము లెంచి గూర్చగన్
  విద్య వినాశ మూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. విద్య నిగూఢతన్నదిమి వేడిన వారలకివ్వకుండ తా
  వేద్యుడనంచు గర్వపడి వేదిక లెక్కుచు వాదు సేయుచున్
  సద్యశ కాంక్ష లేని కడు శాఠ్యుని మూర్ఖుని జీవితంబులో
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సమస్య :
  విద్య వినాశమూలము వి
  వేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ

  ( ఇటీవల మదనపల్లిలో తల్లిదండ్రులు కన్నకూతుళ్లను కడతేర్చిన సన్నివేశం ఆధారంగా )

  ఉత్పలమాల
  ....................

  విద్య సమాజసంస్కృతిని
  బెల్లుగ బెంచుచు సర్వజీవసం
  వేద్యము నౌచు నభ్యుదయ
  వీచుల నింపుచు జ్ఞానభావనై
  వేద్యము గావలెన్ ; విమల
  విశ్వజనీనము గాని క్షుద్రమౌ
  విద్య వినాశమూలము ; వి
  వేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ .

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సృష్టిలోన గల వివిధ జీవులందు
  తెలివి చూపుట యందున దిట్టయైన
  మనదగు మనుజ జాతికి మంత్ర తంత్ర
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఎంత సంజ్ఞానముండిన నేమిఫలము
  దానినొక వస్తువుగనెంచి దాచుకొనక
  పరులకిసుమంతయైనను పంచనట్టి
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. విద్య వివేకవిత్తము నవీనవిదేశసఖుండు బంధుడున్
  విద్య యశఃప్రదాయకము వేత్త వినీతుడు నైన, దుష్టు డా
  విద్యను నేర్చుచో భయదభీకరదూష్యవివాదకారియై
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విద్య నేడు మారెనుగద వెర్రి గాను
  విషయములె పరమావధి వినయమె కరు
  వు గురువుల పట్ల, వట్టిగ పోటి, ఇట్టి
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. విద్యయొసంగ గావలెను విశ్వపుశ్రేయము నెంచువిఙ్ఞతన్
  అద్యతనంపు పౌరులకు హ్లాదమునిచ్చెడి సాధువాదమున్
  ఉద్యమమూనుచూన్ మనుజ హోమము దల్చెడు
  నస్త్రశస్త్రపుం
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చోద్యము గాదు వాస్తవము జూడ పురోగతి మూలమంత్రమున్
  సద్యశ కారకంబు సరసత్వ మహత్వ పటుత్ప్రసాదియౌ
  విద్య; వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ
  మద్యపు మత్తు మార్చునదె మానవిహీనులుగా జనాళినిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. విశ్వ మణుశక్తి మయ మయ్యె నశ్వరమ్ము
  గాఁ బరిణమించు నిఁక భావి కాల మందు
  దుష్ట జను లందు వెల్గు నికృష్ట మంత్ర
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు


  విద్య యొసంగు నింపుగ వివేకము జ్ఞానము మానవాళికిన్
  హృద్య గుణాళి సంతత మహీన యశమ్మును విశ్వ మందు నై
  వేద్య మనంగ మర్త్య బలి వేగమ యిత్తురె! మూఢ మాన వా
  విద్య వినాశ మూలము వివేకమునుం దొలఁగించు శత్రువౌ

  [మానవ +అవిద్య = మాన వావిద్య]

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సకలసంపదలొనగూర్చు సత్యముగను
  విద్య,నాశనకరమువివేకమడచు
  నేనునేననుభావముమానవునకు
  చేరనీయనుగబ్బునా చెంతకెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. విద్యయఁడచు నవిద్య వివేకమొసఁగు
  నన్నదార్యోక్తి యట్లుండ ననగ తగవె
  విద్య నాశనకరము వివేక మడఁచు?
  సద్యశంబొనగూడును విద్యవలన.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. సేద్యము చేయ నిత్యమును చిత్తము నిల్పి సుదీక్షతోడ నై
  వేద్యము నిచ్చి భారతికి, విద్యఘటిల్లును, జీవితమ్ము సౌ
  హృద్యముగా గమించు భువి, హేయపు బుద్ధిని నేర్చు క్షుద్రమౌ
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 30. విద్యవిశిష్టమున్దెలిసివెర్రిగ వర్తిలువానికిన్ వెసన్
  విద్యవినాశమూలమువివేకమున్దొలగించుశత్రువౌ
  విద్యనుగౌరవించునెడవిద్యలనన్నిటగొప్పవానిగా
  సద్యశమొందగూర్చునిలసాటికవీంద్రులకంటెమిన్నగాన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సద్యశమున్ వరంబుగ నొసంగును విద్య వివేక మిచ్చునా
  విద్యయె జీవులందు పరివేష్టితమైన యవిద్య బాపు స
  ద్విద్యను నేర్వకుండగ నవిద్యకు ప్రాపగు విద్య నేర్వనా
  విద్య వినాశమూలము వివేకమునున్ దొలగించు శత్రువౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 32. మెండుతెిలివినిమనుజుడుమోండియయ్యె
  స్వార్ధమెంచియుతనకదిస్వంతమనును
  పాతదంతయురోతగాభావమరయు
  విద్యవినాశకరమువివేకమడచు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కపట విప్రుని రూపున కర్ణుడరసె
  పరశురాముని చెంతను బ్రహ్మవిద్య
  నిజము దెలిసి మౌని శపించె నిట్లు నీదు
  విద్య నాశనకరము వివేక మడచు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. జ్ఞానము పెరుగు చుండును చదువు వలన
  నదియు లేని వాడజ్ఞ్నుడౌనందు రపుడు
  విద్య నాశనకరమువివేకమడచు
  ననుట భావ్యమౌనె తెలుపు డయ్య లార.

  రిప్లయితొలగించండి