8, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3629

9-2-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు”
(లేదా...)
“వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ”

91 కామెంట్‌లు:

 1. మైలవరపు వారి పూరణ

  ధారుణిఁబాపకూపమున దారుణరీతిని మ్రగ్గు వేశ్యలన్
  వీరత జూపి వారి విడిపింపగ రక్షకవృత్తి వెంటనే
  జేరగ యత్నమున్ సలుపు చిత్రపరిస్థితి యందునొప్పగున్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి

 2. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  తీరుగ కల్లు త్రాగుచును తిప్పలు బెట్టెడి భర్తగారినిన్
  పోరుచు రాత్రి ప్రొద్దుటను పోవగ కాంతయె పుట్టినింటికిన్
  కోరగ చెడ్డ రోగములు కోపము హెచ్చగ భార్యమీదనున్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చేరినచేరనీయకయెచీరలుసారెలుమాటిమాటికిన్
  గోరుచుకోర్టుమెట్టులనుకోపముతోతిరుగాడిబంధువుల్
  బోరినలెక్కసేయకవిభున్నడివీధికినీడ్చుచున్నచో
  *“వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ”*

  రిప్లయితొలగించండి
 4. దైవ భక్తి యు సేవయు దయను గల్గి
  పెద్దలను గౌరవించుట ప్రీతి యగును
  శిష్టు లకు : వార కాంతల చెలిమి మేలు
  వావి వరుసల నెరుగని పాలసులకు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్రమమున పలుకుమెవరికి కద్దు మెప్పు

  ఎవరి పొందు తగదు మంచి బావకిలన

  వంద వేలు ధనముకన్ననేది మేలు

  శిష్టులకు , వారకాంతల , చెలిమి మేలు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ క్రమాలంకార పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మెప్పు+ఎవరి' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. విసంధిగా వ్రాయరాదు. "మెప్పు । లెవరి... బావ కిలను.." అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ
   మీ సూచనలు పాటిస్తాను

   తొలగించండి
 6. వాదులాడగజ్ఞానియైవనితతోడ
  తనదుభావంబుసరిఁజేయుదారితెలిసి
  శంకరుండునుకనుగోనెచరమదశను
  శిష్టులకువారకాంతలచెలిమిమేలు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మంచి మిత్రుడ నామాట మరువ బోకు
  సోదరా! వినుమిదియె తెచ్చు నప కీర్తి
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి, మేలు
  గూర్చదెవరికది తెలుసు కొమ్ము భువిని.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నేరక వెళ్ళినా డనన నిక్కము నీవటు వంటి వాడవే
  వేరుగ నుందమంచు సతి వెంటనె వీడెను భర్తయింటి నే
  మారని భార్య వర్తనను మార్చగ బూనియు నిశ్చయమ్మునన్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నేరకదేవదేవిదరినేరుపుమీరగబ్రాహ్మణుండునున్
  చేరియుభక్తిభావమునజిష్ణునిఁగోల్చెనుసచ్చరిత్రుడై
  వేరగుబాధనాతడునువెఱ్పియుగాకనుమోక్షమందెగా
  వారకవారకాంతలనివాసముఁజేరుటనిత్యక్రుత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సరదాగా మిత్రుల సంభాషణ...

  తేటగీతి
  విశ్వదన్ బొంది తా నాట వెలదులొల్కి
  నీతిశతకాన, తానేమి నీకునేర్పె?
  వేమనవలె యోగిగ మారఁ బిదప ధరణి
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు!

  ఉత్పలమాల
  మీరని సత్ప్రవర్తనల మేటి యటంచును నిల్ప నెన్నికన్
  జేరువ గావలెన్ మిగుల సేమము గూర్చఁగఁ దప్పదన్నటుల్
  గోరఁగ మద్దతున్ బడుగు, గొప్పని భేదములెంచకుండగన్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ


  రిప్లయితొలగించండి
 11. దారుణ బాధలందునను తార్చెడి వారల కోరచిక్కిరే

  జారుల కోర్కె తీర్చగను జవ్వనమంతయునగ్గి కాలిరే

  వారల బాల భామలను వన్నగు దారికి చేర్చు కోరికన్

  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉత్పలమాల:
  ------------
  భారముజేసెజీవితము,బాధ్యతలేమియు పట్ట రానిదై
  నూరకనూళ్ళలన్ దిరుగు ,నూహలదేలుచునుండునామెతో
  వేరుగజెప్పనేమిటికి,వేదనజెందుటకన్న మిన్నగా
  వారక వారకాంతల,నివాసముజేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "రానిదై యూరక..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. భారముజేసెజీవితము,బాధ్యతలేమియు పట్ట రానిదై
   యూరకనూళ్ళలన్ దిరుగు ,నూహలదేలుచునుండునామెతో
   వేరుగజెప్పనేమిటికి,వేదనజెందుటకన్న మిన్నగా
   వారక వారకాంతల,నివాసముజేరుటె శిష్టకృత్యమౌ
   [సవరణ పాఠము ధన్యవాదాలతో]

   తొలగించండి
 13. ఉత్పలమాల:
  ------------
  తారలనంటుకొందమను,త్రాణనువీడనినేతలందరున్
  వీరులమంచు దల్చుకొని,వేరుగ తైతకలాడగోరుచున్
  దారుణమైచరించుచును,దాతలకోసముచేయిజాచకన్
  వారక వారకాంతల,నివాసముజేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉ.
  భూరిగ దక్షిణాపథపు పుత్తడిబొమ్మల మాయమాటలన్
  వేరుగ జేయు ముష్కరులు వేలుపుబానిస దారులందిడన్
  దారిని జూపి వారికి సదాత్ముల మార్గము సూపనెంచగా
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ.

  వేశ్య-వేలుపుబానిస.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ప్రేరణనొంది మిత్రతతి బీరునుదాగుచు పెచ్చరిల్లుచున్
  మీరుచు కట్టుబాటులను మెచ్చులగోరుచు నిశిన్
  దూరకే
  వారక వారకాంతల నివాసము ,జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ
  తీరుగ నింటికిన్ దనకు దీవెనలిచ్చెడి దల్లిదండ్రులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "బీరును ద్రాగుచు" అనండి.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. "రాత్రి దూరకే" అంటే సరి!

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు గురుదేవా, సవరించెదను.🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  3. సవరించిన పూరణ

   ప్రేరణనొంది మిత్రతతి బీరునుద్రాగుచు పెచ్చరిల్లుచున్
   మీరుచు కట్టుబాటులను మెచ్చులగోరుచు దూరకే
   నిశిన్
   వారక వారకాంతల నివాసము ,జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ
   తీరుగ నింటికిన్ దనకు దీవెనలిచ్చెడి దల్లిదండ్రులన్

   తొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  నీతి గూడిన పధమున నేగు చుండి
  పేరు తోడుత కీర్తియు పెంపు గలుగు
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు
  చేయక ననాదరమ్మును చేర్చు నెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఉ:

  ఘోరకరోన వ్యాప్తి నట కూడుకు గుడ్డకు కష్ట మెంచగన్
  దారుణ మైన క్షోభితము దాపుర మొందగ సానివాడగన్
  చేరి సమాజ సేవకులు చిత్తము నిల్పిరి సాయమంచనన్
  వారక వార కాంతల నివాసము జేరుట శిష్టకృత్యమౌ

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పేరును గన్న కాపురము వీడి విమోహము నెంచి తండ్రి తా
  దారియె దప్పి వేశ్యముల తావును జేరి గృహమ్ము పాయగా
  తీరుగ నాన్నకున్ హితము దెల్పి సుతుండిలు జేర్చు లక్ష్యమున్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శీలవతియగు చామయె శ్రేష్ఠ మౌను
  శిష్టులకు ; వారకాంతల చెలిమి మేలు
  భ్రష్టులకు ; జోడు సరిపోయి వారి వారి
  గుణగణములకు జక్కగ కుదిరియుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దుష్టులకు దూరమె హితము, దురిత ముగద
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి ,మేలు
  చేయదెపుడు నెవరికైన, చెరపె చేయు
  మనషికెపుడు ,దలచకుము మనసు నైన

  రిప్లయితొలగించండి
 21. స్వామీ! నమశ్శతమ్ !


  వారక వారకాంతల నివాసము జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ
  మీరలు వింటె తెల్పెదను మేదిని లోనొక రాజు గాథ తా
  భూరిగ బుద్ధి మాటలను భూమి జనాళికి తెల్పె తెన్గులో
  వారెవరందురా ? వినుడు వాసిని గాంచిన వేమనార్యుడే !

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దారి దప్పిన నేమౌను దయనుజూపి
  మంచియూహలు భావనల్ పెంచదగను
  తప్పుజేసిన వారలు ఒప్పునటుల
  శిష్టులకు వారకాంతల జెలిమిమేలు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సమస్య :
  వారక వారకాంతల ని
  వాసము జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  ( తనకు బ్లడ్ కేన్సర్ అని తెలిసిన ప్రేమికుడు ప్రేయసికి తనపై వైముఖ్యం కలగటానికి చేసిన పని " ప్రేమాభిషేకం " చిత్రస్ఫూర్తితో )

  ఆరని ప్రేమతోడ ముద
  మారగ నుండెడి మంచివేళలో
  దారుణరక్తరోగమది
  తల్లడబెట్టగ ప్రేమికుండికన్
  గోరిన చిన్నదానికయి
  కోతను పొందెడి మానసమ్ముతో
  వారక వారకాంతల ని
  వాసము జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ .
  ( రక్తరోగము - కేన్సర్ )

  రిప్లయితొలగించండి


 24. శివుని చేరుమార్గమరయ సేదదీర
  పనికి రాదు, మేలొసగదు, పాటిగాదు
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి; మేలు
  వారికి గురువుల కొలువు వారిజాక్షి


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 25. విటులుగ మారుచు పలుకుచు
  లట, వారక వారకాంతల నివాసముఁ జే
  రుటె శిష్టకృత్యమౌ? చే
  యుట వలదిటువంటి పనులు యుక్తము కాదోయ్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. దారుణ బాధలొందుచును తార్చెడి వారల కోరచిక్కిరే

  జారుల కోర్కె తీర్చగను జవ్వనమంతయునగ్గి కాలిరే

  వారల బాల భామలను వన్నగు దారికి చేర్చు కోరికన్

  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఉత్పలమాల:
  +++++++++++++
  భారిగబుద్ధిహీనులకు బాధ్యతలిచ్చుటతప్పె యౌగదా!
  నేరపుతీరువారలకు,నెయ్యముజేసెడు రీతినిచ్చులే
  వారినిచెంతజేర్చుకొని,వాసినిబొందగ నెంచ మానుచున్
  వారక వారకాంతల నివాసము జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. భారత దేశమందుగల భామల బాధల గూర్చి తెల్పుచున్
  జారిణి జీవితమ్ముపయి చక్కటి గాథను వ్రాయనెంచినన్
  భారముకాదటంచు తన బాధ్యతగాను చరిత్ర కారుడే
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 29. క్రూరుల ధూర్తకార్యములకున్ ఫలితమ్ముగ చిట్టితల్లు లా
  దారుల దూరి రక్కట! యుదారత వారల నుద్ధరించ సం
  స్కారులు సంఘసేవకులు సభ్యసమాజము నందు జేర్చగన్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ.

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పడుపు వృత్తితో జీవిక గడుపువారు
  నీతి బాహ్యులు జీవింత్రు నియతిలేక
  వారిజీవన సరళిని బాగొనర్ప
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు

  రిప్లయితొలగించండి
 31. బెంగాల్ నేపథ్యంతో రాజేశ్ ఖన్నా, షర్మిలా టాగోర్ నటించిన 'అమర్ ప్రేమ్' చిత్రంలో (దీనికి కచ్చితంగా ఏదో బెంగాలీ నవల ఆధారమై ఉంటుంది) దేవీ నవరాత్రుల కొరకు విగ్రహాలు తయారు చేసేవారు వేశ్యావాటికకు వస్తారు. వేశ్యావాటిక నుండి కొంత మట్టి తీసుకు వెళ్ళి విగ్రహాలు తయారు చేసే మట్టిలో కలపడం సంప్రదాయం అంటారు. ఆ సన్నివేశం గుర్తుకు వచ్చి నా పూరణ....

  మీరక సంప్రదాయమును మేలుగ నా నవరాత్రి పండుగన్
  గోరి యొనర్ప విగ్రహము కోర్కెలు దీర్చెడి దేవి రూపునన్
  వారలు మట్టి సేకరణ పద్ధతిగా నొనరింపఁ బూనుచున్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. శిష్టుల మతి శైలాభము సేసి చింత
  వారును వనితలే యని వారి కీయఁ
  గరుణ గౌరవ జీవన సరణి నిట్టి
  శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు


  హారతు లిండు తెచ్చిరి జయమ్మును జేసిరి సాహసమ్మునం
  గీరితి నిచ్చు నట్టి ఘన కృత్యము పెక్కు దినమ్ము లచ్చటం
  బోరిరి యుద్ధ మందు విధి పూర్వక బుద్ధి వహించి సైనికుల్
  వారక వార కాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  [వార = వారే; కాంతలు = భార్యలు]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. ముఖ్యంగా రెండవ పూరణ వైవిధ్యంగా, అద్భుతంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 33. మేలుజరుగదు పుడమికి బాలవినుము
  శిష్టులకువారకాంతలచెలిమి,మేలు
  చేయునిరతముజపియించ శివునిపేరు
  ముక్తినిచ్చునుదప్పక మోదమంది

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కాసులతో కాక కేవలం మల్లెలతో వచ్చిన విటునితో వారకాంత...

  మూరెడు మల్లెపూలు గొని ముగ్ధమనోహరమైన రూపమున్
  తేరగ దోచవచ్చితివి తీయని వాతెర తీయలేనురా
  నేరవె కాసులీక రమణీమణి దక్కునె యేలనీగతిన్
  *వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ??!*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 35. చీరలు దొంగిలించిన విశిష్టుని శిష్టుని చిన్నికృష్ణునిన్
  ద్వారకనుండి తెచ్చి పరివారము తోడ వరాంగనాళి సొం
  పారగ వాద్యగీతముల పాడెదరంట కనంగ వేడుకన్
  *వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ!*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పేరిమి ధర్మ వర్తనమె పెన్నిధిగా మది నెంచి కోవెలన్
  జేరును సజ్జనుండు హరి సేవనమే దన నిత్యకృత్యమౌ
  జారుని కెన్నడేని మధుశాలల మత్తున మున్గి దేలుచున్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 37. వారలజీవితంబులనుబాగుగజేయుతలంపుగల్గుటన్
  వారకవారకాంతలనివాసముజేరుటెశిష్టకృత్యమౌ
  వారునునందజేయునెడభాసురమొప్పగసాయమున్దగన్
  వారలజీవితంబులికభావితరాలకుమేలుజేయుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కోరిక లశ్వముంబగిది కోమలి వెంబడి సంచరించ నా
  వారువమున్ బిగించుకొని వావిరి సంయమనంబు జూపుచున్
  తీరుగ వారిజీవితము తీరిచి దిద్దగ నుత్సహించుచున్
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 39. నేరమయంపు జీవితము నేర్పిన విద్యల కారణమ్ముతో
  పోరుల చెంతచేరి కడు మోసపుమాటల వేశ్యవాటికన్
  చేరుచు చుండ, వారలకు చేయ సహాయము నాత్మశుద్ధితో
  వారక వారకాంతల నివాసముఁ జేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 40. రాజకీయము లందును రాటు దేలి
  సాయ మొనరించ నెంచెడి చా(సా)నలున్న
  దేశ భద్రత కోరెడు ధీయుతులగు
  *శిష్టులకు వారకాంతల చెలిమి మేలు*

  రిప్లయితొలగించండి
 41. తేరగగెల్చి రాష్ట్రమును,దెయ్యపు బొమ్మగ రాజధానితో
  మీరుచు వ్యక్తి దూషణలు,మించుగజేయుచు పాలనమ్ములో
  ధీరత జూపలేకనిక,దేబెమొఖాలుగ సంచరించ కన్
  వారక వారకాంతల నివాసముజేరుటె శిష్టకృత్యమౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. చీరలపైనమోజుగల,చేడియనేడిటునంగలార్చుచున్
  భారముజేసెజీవితము,బాధ్యతెఱుంగని భార్యతీరుతో
  వేరుగజెప్పనాతరమ,వేదనబెంచెడు నిట్టి దాయతో
  వారక వారకాంతల,నివాసముజేరుటె శిష్టకృత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి