14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3635

15-2-2021 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్”
(లేదా...)
“అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో”

45 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  వహవహ యంచు చూడగను బ్రాహ్మణ కన్యను హైద్రబాదునన్
  నహినహి యంచు ముస్లిములు నచ్చగ పోయిన లెక్కజేయకే
  తహతహ మంచు ప్రేమనిడి తాళను జాలక పెండ్లియాడగా
  నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో..

  రిప్లయితొలగించండి
 2. షహరున నమాజు సలుపగ
  అహమదు ఖానుఁ; డొనరించె నాచమనంబున్
  మహనీయుడైన శాస్త్రులు
  సహజముగా సంధ్యయందు శాస్త్రోక్తముగా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. షహరున పేర్మి తోడను హు షారున దిర్గు నవీన జంటలన్
   పహరుల గాచు వీరులిక పట్టుకు దెచ్చుచు బెండ్లి జేయగా
   సహజ సనాత హైందవ విశాల విశేష నిబద్ధ రీతినిన్
   అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో.

   తొలగించండి
 3. మహిలో మతములు వలదని

  సహనము పాటించెద సరసమయపు రీతిన్,

  మహమదు ,యన్చును కలలన్

  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మహిలో మతములు వలదని

  సహనము పాటించెద సరసమయపు రీతిన్,

  మహమదు ,యన్చును కలలన్

  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మహిలో మతములు వలదని

  సహనము పాటించెద సరసమయపు రీతిన్,

  మహమదు ,యన్చును కలలన్

  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తహతహ లాడుటేల తగదంత కుతూహల మేలనోయి నీ
  సహచరుడయ్యె నాడు సరి ఛాత్రుడు నీ చిన నాటనుండియే
  సహనము సంతరించ తన శాస్త్రమెఱుంగని వాడెపో నికన్
  అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో!!


  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఇహపరములసాధనలో
  నహమహమికయనెడిభావమధికంబయ్యెన్
  కుహనాతత్వమువిడచియు
  అహమదుఖానుఁడోనరించెనాచమనంబున్

  రిప్లయితొలగించండి


 8. రహితో నమాజు విడువక
  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె, నాచమనంబున్
  సహనావవతని శాస్త్రియు
  నహరహ మొనరించె విభుని నమ్మి జిలేబీ


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సహనముగాంచెభారతముసమ్మతిమామతమంచుచాటుచున్
  విహితముగానిరీతినికవేరుగఁజూచుటరాక్షసత్వమే
  మహమదునేసురాముడునుమానవరూపులెచూడరేజనుల్
  అహమదుఖానుడిష్టపడియాచమనంబోనరించెనిష్ఠతో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సహనము తో మతముల గని
  యహమును విడనాడి మంచి యాచారములన్
  విహితము గా నొన రించుచు
  అహమదుఖాను డొనరించె నాచమ నంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కందం
  నహి యని చెప్పక పరమత
  సహనమ్ము గలుంగు నేత శాసన సభ్యుం
  డహహో యన గుడిని జనులు!
  నహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్!

  చంపకమాల
  విహితమటంచు మందిరపు వేడుక రమ్మని బిల్వనందరున్
  సహచరులెల్లరున్ గుడికి సందడి జేయుచు వెంటనంటగన్
  నహి యని జెప్పరాదనెడు నమ్మిక శాసన సభ్యుఁడౌచు షే
  కహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీ పిన్నాక వారి సూచిత సవరణతో..

   చంపకమాల
   విహితమటంచు మందిరపు వేడుక రమ్మని బిల్వనందరున్
   సహచరులెల్లరున్ గుడికి సందడి జేయుచు వెంటనంటగన్
   నహి యని జెప్పరాదనెడు నమ్మిక శాసన సభ్యుఁడౌ పఠా
   నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

   తొలగించండి
 12. కడపపట్టణమునకు సమీపములోని " దేవునికడప " వేకటేశ్వరస్వామివారి దేవస్థానములో అనేకమంది తురకలు తీర్థప్రసాదాదులను స్వీకరిస్తుంటారు - అది అక్కడ అనాదిగా వున్న ఆచారము. శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి బీబీ నాంచరమ్మను వివాహము చేసుకొన్న కారణముచేత అని ఒక ప్రాచుర్యము....... దీనిని ఉటంకిస్తూ........

  బహుతర భంగులన్ కడప పట్టణమందునఁ వేంకటేశ్వరున్
  సహనము భక్తి భావముల సాహెబులెల్లరు వేఁడుచుంద్రు ప్ర
  త్యహము పరంపరాన్విత నియమ్యముగా ఘటియించె నందులో
  నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సహదేవశాస్త్రి పుత్రిక
  లహరిని పెండ్లాడ దలచి రహెమతుల్లా
  ద్రుహుడు మానిగ మారుచు
  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. షెహనాయి నూదు సరసుడు
  వహవా యన విశ్వమంత వదలక కాశిన్
  సహవాసము జేసి శివుని
  అహమదుఖాను డొనరించె యాచమనంబున్

  ఇహమున దైవమొక్కడని యెంచుచునిశ్చలమైన
  భక్తితో
  తహతహ లాడుచున్ దరలి తన్మయమొందుచు
  శేషశైలమున్
  అహమునువీడి కేశముల నర్పణజేసి పవిత్రుడై త్వరన్
  అహమదుఖాను డిష్టపడి యాచమనంబొనరించె
  నిష్ఠతో

  రిప్లయితొలగించండి
 15. హైదరాబాద్ రాష్ట్రములో నిజాము రాజాకార్లు మతమార్పిడికై పెట్టిన కష్టాల నేపథ్యంలో ఈ నా ప్రయత్నము

  చం:

  నహి, యన లక్ష్య పెట్టకయె నాశమొనర్చె నిజాము రాష్ట్రమున్
  జహరును ద్రావ, లేదనగ సాగుము ముస్లిము జాతి యందనన్
  విహితము నెంచి బ్రాహ్మణుడు పీడను బాపగ పేరు మార్చనై
  యహమదు ఖాను డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  నహి& జహరు=అన్యభాషా పదాలు

  రాష్ట్రము=అప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రము

  వై.చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రహమతు ఖాను పుత్రుడట లక్ష్మణశాస్త్రితనూజఁ గాంచి మెచ్చి తా
  సహనము తోడ బ్రాహ్మణుల సంస్కృతిఁ జక్కగ నేర్చి శాస్త్రికిన్
  సహచరుడౌచు జొచ్చి వనజాక్షిని ప్రీతిని బెండ్లియాడి యా
  అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  రిప్లయితొలగించండి

 17. మహమదువంశజమిత్రుడు
  సహజన్ములవలెనుతానుచక్కగమెలుగన్
  సహవాసకారణంబున
  అహమదుఖానుడొనరించెయాచమనంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఇహపరములకును మేలౌ
  సహనము చాలని సఖుడగు శాస్త్రిని చేరెన్
  సహవాసభాగ్యమునరయ
  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రిప్లయిలు
  1. మహిమల తేజరిల్లెడు రమాధవు శ్రీవర సత్యదేవుకై
   మహిని మహత్వ రత్నగిరి మందిర మందు వ్రతంబు సేయగన్
   విహిత మనస్కుడై విధిగ వేల్పును గొల్వగ భక్తిగల్గ షే
   కహమదు ఖాను డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

   తొలగించండి
  2. స్వామీ ! నమస్సులు.
   సమస్యలో కొద్ది మార్పుతో....

   మిహిరుడు వాలుచుండ మితి మీరిన వాంఛలు తేజరిల్లగన్
   విహితపు మాటలాడి బలు ప్రేమను జూపుచు కామకేళికై
   తహతహ లాడి తొయ్యలి పదాబ్జములొత్తుచు నూరడించి షే
   కహమదు ఖాను డిష్టపడి యాచన తా నొనరించె నిష్ఠతో

   తొలగించండి
 20. సహజ నటుండు యాత డతి సత్త్వముతో నటియించె నాటికన్
  దహనము చేసి పుత్రుని నుదారత తోడను దోషులన్ సహిం
  చి హితము కోరు పాత్ర యతిశేష ప్రదర్శన జేయ వేదికన్
  అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మహమూదీయ సలామతు
  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె, నాచమనంబున్
  సహనముగ చేసె హిందువ
  గుహరేశుడు, పధమువేరు, గురినొక్కటియే

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సమస్య :
  అహమదుఖాను డిష్టపడి
  యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  ( ద్వారకామాయిలో సాయిబాబా
  సందేశం విన్న అహమదు ఖాను
  చేసిన పని )

  " ఇహపరసౌఖ్య మందగల
  రీశ్వరు దివ్యపదాంబుజంబులే
  యహమును వీడి నిశ్చలని
  రంతరవర్ధిని యైన శ్రద్ధతో ,
  సహనము మీర ధ్యానమును
  సల్పగ " నంచను షిర్డిసాయినే
  యహమదు ఖాను డిష్టపడి ,
  యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో .

  రిప్లయితొలగించండి


 23. ఒనరించె నమాజును తె
  వ్వన నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం
  బొనరించె నిష్ఠతో స్వా
  మిని తలచి ప్రభాకరుడు తిమిరము తొలంగన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మహమదు ఖాను పుత్రుడును మాతయునాలుల మంద వెంటనుం

  డ హయపు బండి తోలుచును డాబుగ వెళ్ళెను నాటకమ్ముకున్

  అహమదు ఖాను తప్పెను జనావని, బాపడు పెంచె ప్రీతిగన్

  అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అహరహమల్లా ప్రార్థన
  మహమదు ఖానుఁ డొనరించె, నాచమనంబున్
  విహితముగా నొనరించెను
  మహిలో సహదేవ శాస్త్రి మంత్రోక్తముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సహజంబౌనాచమనము
  సహితంబుగఁగాలుసేయిఁజక్కగఁగడుగన్,
  సహనంబుగనోరుఁగడిగి
  నహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మహమూదీయ సలామతు
  ఇహమునకొలిచెడివిధమని ఎరుకయు లేకో
  మహిళ అమాయకముగననె
  "అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 28. విహితముగా నమాజు నతి పేర్మిని యాచరణంబు జేసెనా
  అహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి; యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో
  అహరహమా యనంతుని మనంబున నిల్పుచు శాస్త్రియున్ సదా
  సహనముతోడ నిర్వురును చక్కని స్నేహితులై చరింతురే

  రిప్లయితొలగించండి
 29. సహనములేనిజీవనముసాధనమెర్గనిభక్తిపూజలున్
  ఇహపరమీయజాలునొకొయీశునిదెల్యగవేదసమ్మతం
  బహరహమాదిదేవుహరునర్చనసేయగనెంచి *మక్క* లో
  *“నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో”*

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మహినిగలమతము లన్నియు
  నహమికతోజెప్పనిజమునన్నియు నొకటై
  యహముందొలగుటకతమున
  నహమ్మదుఖానుడొనరించె నాచమనంబున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. దహివడ పూరిగారెలును ధం బిరియాని డబుల్క మీఠయున్
  గ్రహములబోలు గ్రుడ్లు పలు కాకలు దీరిన కక్కముక్కలన్
  సహితము పాపడమ్ములు పసందుగ సేమ్య భుజించి శాస్త్రితో
  *నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సహవాసులు చెప్ప నతఁడు
  సుహర్షమున నాలకించి చోద్యము మీఱన్
  సహనము నూని మనమ్మున
  నహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్


  ఇహ పర శాంతి సౌఖ్యముల నిచ్చును శుద్ధ మనమ్ము దేహమే
  కుహరము కాఁగ సత్పురుష కోటికి నా భగవంతు భక్తితో
  నహరహ మింపుగాఁ దలఁచి యర్చన సేసిన నా నెఱింగి తా
  నహమదు ఖానుఁ డిష్టపడి యాచమనం బొనరించె నిష్ఠతో

  రిప్లయితొలగించండి
 33. అహమునులేనివాడునునయాచితభక్తిని గూడువాడుటౌ
  యహమదుఖానుడిష్టపడియాచమనంబొనరించె నిష్ఠతో
  తహతహలాడుచుండెనటదానునుసంధ్యనువార్చుసైతమున్
  నహమహమున్ ముదంబుననె,యర్చనజేయగసిద్ధమాయెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 34. బహరానందునమాజును
  అహమదు ఖానుఁ డొనరించె నాచమనంబున్
  రహితో చేసెను విప్రుడు
  నిహపరవాంఛలునువీడి యీశుని గుడిలో

  రిప్లయితొలగించండి