8, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

సమస్య - 4670

9-2-2024 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు”
(లేదా...)
“మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే”

37 కామెంట్‌లు:

 1. హలముబట్టెను రైతుగా హంగు లేక
  అతనిపత్నియుగౌరియైయందగించు
  మట్టియందలిబిడ్డడు మాణికంబు
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్క్రుతినిచాటు

  రిప్లయితొలగించండి

 2. నలుగురు గని మెచ్చువిధము నడుచు కొనుట
  మేలు సోదరా నామాచ లాలకించి
  వాసి వలువ గట్టుచు నిక వదలమనుచు
  చింకి బొంతలే, జాతి సంస్కృతిఁ జాటు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  పనికిరావన్న బట్టలన్ పటిమతోడ
  తీర్చి దిద్దగ రూపమ్ము మార్చి వాడ
  సేదతీర్చె వృధానాపి చెల్లి శయ్య!
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు!


  ఉత్పలమాల
  ప్రాణికి నొప్పకే పనికి రావను చీలికలైన బట్టలన్
  పూని వృధా నొనర్పక సమూలముగా తమ రూపు మార్చగన్
  మేనికి హాయినిచ్చునొక మేలగు ప్రక్కయె సిద్ధమౌచు నీ
  మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సీతు నాపగ కంబళి చిక్కనియెడ
  నొనరి యుండిన దానితో నొకరి కొకరి
  ప్రక్క కొడగూడి చక్కగ పంచు కొనెడి
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. జాతి కన్నము బెట్టెడు జాణ యగుచు
  నిరత మును శ్రమి యించు చు నీరశించి
  కట్టు కొనుటకు సరియైన బట్ట లేక
  చింకి బొంతలే జాతి సంస్కృతి ని జాటు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పెంకి పాశ్చాత్య పోకడల్ వెల్లువెత్తి
  గ్రుంకి యాచార వ్యవహార మంకెగొనగ
  బంక మట్టితో చేసిన ప్రతిమలున్ను
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాననకుండ నెండనక బాధలె సౌఖ్యమటంచు నెంచుచున్
  చేనుల జేరి సేద్యమున స్వేదపు ధారల రాల్చు రైతులే
  మేనును దాల్చు వస్త్రములు మేటివి కావని చెప్పనేలరా
  మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నాటి జీవన శైలియే నాటి చరిత
  నాటి వల్వలే చాటును నాగరికత
  సంబరములఁ సూచించు చీనాంబరములు
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు

  మానవ జాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును వస్త్ర ధారణే
  కానిట గానవచ్చుగద కంతలు కల్గిన వల్వలెన్నియో
  మేనికి శోభగూర్చునని మెత్తురు గంతకు తగ్గ బొంతలై
  'మా నవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే'

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వ్యర్థపరుపక చివికిన వస్త్రములను
  కోరి బొంతలుగా నాడు గూర్చువారు
  ధనముకన్నను మిన్న వాత్సల్యమనఁగ
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పూనికఁ బ్రాఁతలన్ గలిపి బొంతలుగా సమకూర్చి రల్మిలిన్
  మేనికి సౌఖ్యమీయగను మేలొనగూర్చ నివేశనమ్ములన్
  మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే
  కానము నేడు బొంతలను కాలముదెచ్చెను స్పాంజి పాన్పులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తే॥ కప్పుకొనుటకు బట్టలు కరవు కాఁగ
  పేద వాండ్రను గాంచఁగఁ బెన్నిధిగను
  నాగరికత ముసుగు క్రమ్మ నవయువతకుఁ
  జింకి బొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు

  ఉ॥ మేనినిఁ గప్పుకొందమని మేదిని పేదల వస్త్రధారణా
  మేనుకు నేఁడు చూడఁగను మేలని సంపదఁ గల్గు వారలన్
  గానఁగఁ జింకి వస్త్రములె కామితమై చన వింతయే సుమా
  మానవ జాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే

  నిస్సహాయతతో కొందరికి నాగరికతా విశృంఖలతతో మరికొందరికి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మరొక పూరణ బొంతను కేవలము పాన్పువలె వస్త్రములతో పోల్చకుండా

   తే॥చింకి బొంతలే జాతి సంస్కృతినిఁ జాటు
   ననఁగఁ దప్పు గాద యిపుడు కనఁగ లేమె
   ప్రాఁత కాలముఁ దలుపఁగఁ బాన్పు లేని
   పేద వారలు వాడిరి ప్రియము గాను

   ఉ॥ పేనిరి ప్రాఁత కాలమునఁ బేదలు పాన్పుగ చింకి బొంతలే
   యానక పాన్పులంద జనులందరు బొంతలు మానిరయ్యరో!
   “మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే”
   యానదు నేఁడిటుల్ పలుక హాస్యమటంచును ద్రోసిపుచ్చరే!

   తొలగించండి
  2. మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. చింకి బొంతలు అన్నా,చింకి బట్టలు అన్నా ఒకటేనా?చింకి బట్టలు అంటే ఇంకా బాగుండేదేమో!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తే.గీ:రాజసంస్కృతిన్ బుట్టి దర్పమ్ము తోడ
  హంసతూలికన్ బవళించినట్టి నేను
  చిరుగు బొంత పై నడుము వాల్చితిని నేడు
  చిరుగు బొంత లే జాతి సంస్కృతిని దెలుపు?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. హీనుడుగాడుమాలయును హెచ్చుగకన్పడె శంకరార్యుకున్
  కానగమాలదాసరియుకాంచెనువిష్ణుని నామకీర్తనన్
  తానికరామునావనిడిచాటెనుభక్తిగుహుండుచూడగా
  మానవజాతి సంస్కృతికిమాన్యతగూర్చును చింకిబొంతలే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఉ:మానవజన్మ నెత్తియును మర్త్యసుఖమ్ము లసత్య మంచు భో
  గాన వసించు కోర్కె విడి,కాయము గప్పుట కింత గోచియున్,
  మేనిని వాల్చ బొంతయిన మేలనుచున్ రమణాదు లుండరే?
  మానవజాతిసంస్కృతికి మాన్యత గూర్చును చింకి బొంతలే
  (రమణమహర్షి మొదలైన వారి జీవితసంస్కృతి.)  రిప్లయితొలగించండి
 16. మెత్తఁ దనమున మించెడు నుత్తమంపుఁ
  గొత్త పఱపు సందేహింపకుమ నెడంద
  నింపుగఁ గొనుమ వీడుమ కంపు గొట్టు
  చింకిబొంత లే జాతి సంస్కృతినిఁ జాటు


  నే నిటఁ బల్కు చుంటి నయ నిక్కము నాధుని కోత్తమంపు టీ
  మానవ జాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును దల్ప రాజముల్
  మేనున కీయ సౌఖ్యమును మేలుగఁ బండఁ బురాతనంపు టా
  మానవ జాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును జింకిబొంతలే

  [సంస్కృతి = మంచి కృతి]

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పట్టెడన్నము లేనట్టి బడుగు యువతి
  వట్టి చాకిరిఁజేయుచుఁబట్టుదలను
  బెద్ద చదువులు సదివిగద్దెనెక్కి
  బడుగు వర్గాల వృద్ఢికి పాటుబడెను
  చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మానుష రూపమందలరిమానవు వోలెను జింకి బట్టలన్
  మేనున గప్పిదానెపుఁడు దైవముకాదని సాయి చెప్పుచున్
  బావన మైన సూక్తులన బావన జాతిగఁదీర్చి దిద్దుటన్
  మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. హానిని గల్గ చేయుచును నడ్డపు దారుల పట్టు రీతిగా
  మానము వీడినేడిలను మారెన లోకమటంచు గుడ్డిగా
  *“మానవజాతి సంస్కృతికి మాన్యతఁ గూర్చును చింకిబొంతలే”*
  మా'నవజాతిభూషలివి' మారుడ టంచును పల్కపాడియే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కట్టుకొన చిరగనిమంచి గుడ్డ లేక
  బడుగులానాడు చినిగిన వలువ కట్ట
  *చింకిబొంతలే జాతిసంస్కృతినిఁ జాటు*
  ననుట నానవాయితియయ్యె నవని నేడు

  రిప్లయితొలగించండి

 21. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  "చింకి బొంతలే జాతి సంస్కృతినిఁ జాటు"
  ననుచు చినుగులు గల ప్యాంటులను ధరించి
  గొప్ప సంస్కృతి యిదె యని చెప్పుకొనెడు
  వారి యజ్ఞత కది రుజువగును గాదె!

  రిప్లయితొలగించండి