10, జనవరి 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3247 (దుఃఖము గాదె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము"
(లేదా...)
"దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"
(తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష గారికి ధన్యవాదాలతో)

75 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  దుఃఖమొసంగ హర్షులిట దూఱుచు నిచ్చిరి కైపదమ్మయో:
  "దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"
  దుఃఖము తీర దిద్దవలె దోషము ముద్రణమందు నిట్టులన్:
  "దుఃఖము గాదు చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  దుఃఖము మీర జేబులను దుడ్డుల నన్నియు కోలుపోవగా
  దుఃఖమునిచ్చు రోగములు తోరపు రీతిని పొందుచుండ వే
  దుఃఖము లెన్నియో పడసి దుండగు డిట్టుల రోదనంబిడెన్:
  "దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దుఃఖములో మునింగి సరి దోషములెంచుటె జీవనంబ? యా
  దుఃఖమె వీడి సంతసముతో చరియించుటె స్వర్గతుల్యమౌ!
  దుఃఖమునన్ జయించుటయె తోరఁపు బుద్ధికి లక్ష్యమైన నా
  "దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మదిని మైకము నింపుచు మధువు గ్రోలి
  వార కాంతల చెంతకు కోరి కోరి
  మంచి చెడులను మరచిన మసక ముసుగు
  దు:ఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము

  రిప్లయితొలగించండి


 5. వలదు! మాట విను! యెపుడు బడిన యపుడు
  చేయ జంతువుల వలె కచేరి‌‌లోన
  గొంతు చించుకొనుచు గోల గోలలేను
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి, రతము!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "విను మెపుడు బడిన నపుడు" అనండి.

   తొలగించండి


 6. దుఃఖమ దేల స్నేహితుడ! దూరకు చట్టని సందుగొందులన్
  దుఃఖము తీరదయ్య! నిను త్రోయును మాయని మాటు వేయుచున్
  దుఃఖము పుట్టె చట్టని వధూటియు వెన్కయె బుట్టె మానవా
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి, రతంబు, విదగ్ధకోటికిన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ( అందం వెనక హాలాహలం ఉందని
  మిత్రునికి మరొక మిత్రుని హితబోధ ) దుఃఖమయమ్ము లోకమిది ;
  దుష్టలు భ్రష్టలు నిండియుందురే !
  దుఃఖముపాలు జేసెదరు ;
  దుర్భరరోగము లెన్నొ దాగెలే !
  దుఃఖములోన ముంచు నిను ;
  దూరము కావవి యెన్నిమందులన్ ;
  దుఃఖము గాదె చక్కని వ
  ధూటిరతంబు విదగ్ధకోటికిన్ .
  (దుర్భర - భరించలేని; విదగ్ధకోటి - మేధావిసమూహం)

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అజ్ఞాత కవి పూరణ......


  గీఃఖననంబులేల?పరికించి వచించెద నొక్కమాట జా
  రాః ఖలు పాపినోయని తిరంబుగ పల్కెడి చాందాసోక్తులన్
  భాః ఖచితోక్తులంబలె మనంబున నెంచకుడీ,నిరస్తధీ
  దుఃఖముగాదె చక్కని వధూటిరతంబు విదగ్ధకోటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వారకాంతల కడకేగివచ్చి నపుడు
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము
  యుిప్పుడింతగ వగచిన యేమిఫలము
  పెద్దల పలుకుల నెపుడు వినవలెగద

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వాః ఖరదండకోమలము భామ! కుచద్వయసీమ,ఊరువుల్
  బాః ఖచితాసనంబులన స్వర్గసుఖమ్ముల చేరబిల్వగా
  గీః ఖననంబులేల సఖి!కేళిని సల్పగదే! నిరస్తధీ
  *దుఃఖముగాదె చక్కని వధూటిరతంబు విదగ్ధకోటికిన్*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  వాః= దప్పిక తీర్చునది
  ఖరదండకోమలము=కమలము వలె కోమలమైనది
  బాః ఖచితాసనంబులు=వెలుతురులు పొదగబడిన అసనములు
  గీః ఖననంబులేల =మాటలు త్రవ్వుకోవడం ఎందుకు(ఈ సమయంలో)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మంచి చెడుల విచక్షణ మాని మాన
  వత్వమన్నది విడనాడి పశువు వోలె
  నతివల బలవంతమ్ముగా ననుభవింప
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఎంత చెప్పిన వినకుండ చింత లేక 
  మద్యపానము చేసిన మత్తులోన 
  చేయరానట్టి దోషము చేయుకతన 
  దుఃఖమే కూర్చు గాదె వధూటి రతము 

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మైలవరపు వారి పూరణ:

  తస్మాత్ జాగ్రత జాగ్రత !!

  దుఃఖము ధాత్రి జన్మమతి దుఃఖమునౌ జర., యెంచి చూడగా
  దోఃఖగ బంధనమ్మగును తొయ్యలి కౌగిలి., నష్టమౌను రే
  తఃఖనిజమ్ములెన్నొ., ఘనతామసమే మదినిండి కాల్చెడిన్
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్!


  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కోరిక ల దుపు జేయని కుజను లక ట
  మంచి చెడ్డలు తెలియ క మసలు చుండి
  రోగగ్రస్తు లు గా మారి రోయుచు కడు
  దుఃఖ మే గూర్చు గాదె వధూటి రతము

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  *"దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము"*

  సందర్భము: సీతా వియోగంతో బాధపడే రాముణ్ణి లక్ష్మణు డోదారుస్తూ ఇలా అన్నాడు.
  అలం వీర వ్యథాం గత్వా
  న త్వం శోచితు మర్హసి
  శోచతో వ్యవసీదంతి
  సర్వార్థా విదితం తు తే
  (కి.కాం. 27-34)
  వీరుడా! నీ విలా దుఃఖిస్తూ బాధపడడం తగదు. దుఃఖించే వానికి అన్ని పనులూ చెడిపోతా యని నీకు తెలియంది కాదు.
  లక్ష్మణు డింకా ఇలా అన్నాడు.
  భవాన్ క్రియాపరో లోకే..35 నీవు లోకంలో పౌరుషా న్నవలంబించే కార్యము లాచరించేవాడవు. శోకించవద్దు.
  లోకంలో ప్రతి ఒక్కరికీ దుఃఖం వస్తూనే వుంటుంది. అది సహజమే! కాని ప్రతి ఒక్కడూ తనకు మాత్రమే దుఃఖం కలిగిం దని భ్రమపడుతుంటాడు. అదే మాయ. దుఃఖితులైన వారిలో కొందరు మాత్రమే జ్ఞాన మనే ఖడ్గంతో ఆ దుఃఖాన్ని చక్కగా ఖండించివేయగలరు.
  "అలా ఖండించివేయబడిన దుఃఖమే వధూటి (సీతయొక్క) రతము (కలయిక)ను కూరుస్తుంది." అన్నాడు లక్ష్మణుడు.
  తూలు = నశించు
  రతము = సంయోగము కలయిక
  విదళితము = మిక్కిలి ఖండించబడినది
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *జ్ఞాన ఖడ్గము*

  దుఃఖపడు వాని పను లెల్లఁ దూలు సుమ్ము!

  పౌరుషం బవలంబించి పైకి లెమ్ము..

  ప్రాకట జ్ఞాన ఖడ్గ ధారా విదళిత

  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము!

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  10.01.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 16. దుఃఖములో నిరంతర మధోగతి బొందుచు నున్నవాడునై
  దుఃఖమె జీవనమ్మనుచు దోరపు చింతను సంచరించుచున్
  దుఃఖితుడైనవా డొకడు తొల్లి వచించెను శూన్యచిత్తుడై
  "దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"

  రిప్లయితొలగించండి

 17. నీహారికాజీ

  ఇక్కడి కవీశ్వరుల దుఃఖానికి కొంత వూరట కలిగించేటట్లు కొంత "స్వాంతన వచనమ్ములు" పల్కడానికి రావలసినదిగా వేడుకోలు


  ఇట్లు
  నారదాయ నమః
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ పూరణలే కాక నీహారిక పూరణలు కూడానా? హతోఽస్మి!

   తొలగించండి

  2. నీహారిక గారు శతముఖి సమ్మార్జకమునకు పేరెన్నిక గన్నవారు . వచ్చినచో కొంత స్వాంతము కలుగు నని .. మా సదుద్దేశము నారదులవారి మనోరథము :)   నారాయణ
   జిలేబి


   తొలగించండి
 18. కాపురమ్మున కలతలుఁగలుగజేసి
  అత్త మామల దూరుచు నలుకఁబూని
  కర్రపెత్తన మొనరించు కలికి యుండ
  దుఃఖమే గూర్చుఁగాదె వధూటి రతము.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అందరికీ శుభోదయం 🙏🙏
  ఈరోజు సమస్య
  *దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము*

  *తే గీ* 🌹

  అడిగిన వెపుడు నీయక యాకలియన
  లక్షలనొదలక నెపుడు లక్ష్యమనుచు
  వేష మేయగ బోయిన వేశ్యల దరి
  *దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏💐🙏💐🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఫేసు బుక్కులో ఫ్రెండ్షిప్పు, పేరు తోడ

  వలను వేచి రహస్య ముల్ తెలుసు కొనును,

  దేశ రక్షణ కిటుకులు తెలుప కున్న

  దేహ మైన నర్పించుచున్
  దేహి యనును

  రతిసు ఖములోన మునుగుచు రక్షణ లొసుగు

  లన్ని చేరవేసి చెరసాలకు వెడలుచు

  తలచు చుండుచు మదిలోన తప్పు లన్ని

  భరత దేశజనుడిటుల బాధ తోడ

  దుఃఖమే గూర్చు గాద వధూటి రతము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రక్షణ లొసుగులు' దుష్టసమాసం.

   తొలగించండి
 21. దుఃఖితమతి మండోదరి దుర్మతియగు
  విభుని పరసతి రతమును వెక్కిరించి
  హెచ్చరించుచు నాథునకిట్లు బలికె
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము"

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఉత్పలమాల
  దుఃఖమటన్న కశ్యపుడు దుఃఖ మటన్న వరాహమూర్తియున్
  దుఃఖమటన్న విశ్వవసు తోయలులెంచ ప్రదోషవేళలన్
  దుఃఖము గూర్చువారిఁ గని దుఃఖము నందిరి, కాని వేళలో
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నిక్కమీమాట నమ్ముడో నేటి యువత
  చక్కనైనట్టి వయసులో చదువుకొనక
  తిక్క పాశ్చాత్య సంస్కృతి తీరులేల
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఇచ్ఛ లేకున్న మగువలనిష్టపడుచు
  కామవాంఛకు బలిజేయనేమిసుఖము?
  పశువులైనను సిగ్గిల్లు పనులవేల?
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము?

  రిప్లయితొలగించండి
 25. దుఃఖమదేల నీకనుచు ధూర్తపు మాటలనింక నాపుమా
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్
  దుఃఖమునందునా యువతి దుర్భర వేదన జెందుచుండగా
  దుఃఖము దీర్చుటన్ మరచు దుష్టుడవైతివిదేమి ఖర్మమో

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పూలుకోయగవచ్చినబోటిజూచి
  గోడచాటునగలయట్టికొంటెవాడు
  మీదబడగనుబాదెను నదయతోడ
  దుఃఖమేకూర్చుగాదెవధూటిరతము

  రిప్లయితొలగించండి
 27. దుఃఖపుహేతువైనిలుచు దోషపు చింతన మానవాళిలో
  దుఃఖముగూర్చునెప్పుడును దూషణఁజేసిన సచ్చరిత్రులన్
  దుఃఖముగల్గితీరుతనతోషణకై చెడుదారి బోవుచో
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నరుల కెంచ నగును మిత్ర నాశనమ్ము
  బ్రహ్మచారుల కగు ఘోర పాతకమ్ము
  మోక్ష కాములకు నగుఁ బుణ్యక్షయమ్ము
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము


  దోః ఖన నావట మ్మగును దుశ్చరితమ్ములు పూడ్చఁ దన్నిఁకన్
  దుః ఖుర శస్త్ర సంయుత సుదుస్సహ రోష మదాంధ మైన ప్రా
  తః ఖర పాద తాడన వితాన విచార సమాన మందు నీ
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్

  [వధూటి = కోడలు]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 8/01/2018 నాటి సదృశ సమస్యా పూరణము:

   నిఃఖలతా మనో రుచిర నిర్వ్యసన ద్యుతి వెల్గు వానికిన్
   దోఃఖరమండలాగ్ర రిపు దుస్సహ వీర వరేణ్యులందుఁ బ్రా
   తః ఖురలీ విలాస వసుధాపతు లందుఁ దలంచగం బ్రజా
   దుఃఖ మెఱుంగువానికె యథోచిత తుష్టి కలుంగు నెయ్యెడన్

   [నిఃఖలత =దౌష్ట్యము లేమి; ఖురలి = సైనికుల సాము ]


   తొలగించండి
  2. మీ మూడు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 29. 10, జనవరి 2020, శుక్రవారం
  సమస్య - 3247 (దుఃఖము గాదె...)
  ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

  "దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్"
  ఉత్పలమాల

  దుఃఖమునొందునోటమినెదుర్కొనమాన్యుడుపెక్కుమారులున్
  దుఃఖముకల్గునోటమినెదుర్కొన పందెము లందు పెద్దకున్
  దుఃఖముమించునోటమినెదుర్కొనువేళమహా సభాస్థలిన్
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్

  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 30. తే.గీ.

  విఫల మవజూచు విద్యార్థి విద్య గరప
  ప్రాణ సంకట రోగాల బారి పడగ
  తీరు విధమగు కష్టాలు తెచ్చు కొనగ
  దుఃఖమే కూర్చు గాదె వధూటి రతము

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అవ' ప్రయోగం 'మూడవ, నాల్గవ..' మొదలైన వాటిలోనే. "విఫలముం జూచు" అనండి.

   తొలగించండి
 31. తేటగీతి
  దూకుడుగ దిశ మానమ్ము దోచివైచి
  నామ రూపాలు లేకుండ నాశ మైరి
  తల్లిగా పరస్త్రీ మూర్తిఁ దలఁచ రేని
  దుఃఖమే కూర్చుఁ గాదె వధూటి రతము

  రిప్లయితొలగించండి
 32. దుఃఖితులైరి పూర్వులిల దుర్గతి పాలయిరెందరో గనన్
  దుఃఖము నొందె రావణుడు దుర్మతియై పర కాంతఁ గోరి తా
  దుఃఖితు డయ్యె కీచకుడు తొయ్యలి ద్రౌపది పొందుగోరుచున్
  దుఃఖము గాదె చక్కని వధూటి రతంబు విదగ్ధకోటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దుఃఖముగాదెచక్కనివధూటిరతంబువిదగ్ధకోటికిన్
  దుఃఖముగాదెనాయనగదోచదుమాకికమాటలాడగన్
  దుంఖమెయౌనుగారతముదుర్జనుదోడనుగల్గుచోధరన్
  దుఃఖముగాదులేసుజనుదోడనుచక్కగజర్గుచోరతిన్

  రిప్లయితొలగించండి