10, జనవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3600

 11-1-2021 (సోమవారం)

సమస్య - 3600

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ”

(లేదా…)

“చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే”

28 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  ఆత్రంబందున మూఢుడే చనగనున్ హ్లాదమ్మునన్ కోవెలన్
  సత్రంబందున జేరుచున్ కనగనున్ జంబంపు సింహమ్మునున్
  పత్రంబున్ మరి పుష్పమున్ కొనుచునున్ వైనంపు పూజందునన్
  చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే..

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అంగణమదియే కద నర
  సింగడు తా వెలసినట్టి క్షేత్రము గద యే
  కాంగుని వలననె వచ్చెను
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చెంగునదూకుచునరిపై
  అంగములెల్లనువిడివడనాతనిఁజీరెన్
  ముంగిటభక్తునిఁగాచెను
  సింగములేకున్ననెటులసింహాచలమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జంగము దేవర వినుమయ
  లింగడు లేకున్న నేమి లింగాకృతియే
  రంగస్థలమున బొమ్మగు
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ!!


  రిప్లయితొలగించండి
 5. చెంగున నెగిరే జింకలు
  ముంగిట వనిలో వసించు పులులు గజములున్
  రంగుల మృగములు మరియును
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహా చలమౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భంగిమ తెలియని భామయె

  రంగుల సినిమా నటియగు పొంగులుజూపిన్

  చెంగున స్థంబము వెలసిన

  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఆత్రంబే కద నేతిబీర కొని యాజ్యంబందునన్ గాంచ, నే
  మాత్రమ్మైనను గాంచలేము మనమా మైసూరు బజ్జీన నా
  క్షేత్రంబున్ మరి వింతగా తమరిటుల్ చింతించుటే నాకిలన్
  చిత్రమ్మే కద, సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఇంగితము నెఱిగి భక్తుని
  మంగళకరమైన విధము మాధవుడలరన్
  సంగతి కిటితో మానుష
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సమస్య :
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ

  ( ఒక అతితెలివి తర్కపండితుని ప్రశ్న )
  పొంగుచు తర్కపు మూర్ఖుడు
  చెంగున సభలో దుముకుచు జేవన్ ; ఠీవిన్ ;
  భంగపు బుద్ధిన నడిగెను -
  " సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ ? "

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పాత్రుండాతడుమోక్షమందుటకుతాభావింపతాభావింపనాలోచనన్
  క్షేత్రంబందుననిల్పిపూనికనునాక్షేత్రజ్ఞునిన్ఁగోల్వగా
  మిత్రుండైతనభక్తుగావనచటన్మీసాలరాయుండునౌ
  చిత్రమ్మేగదసింహమున్గనమటన్సింహాచలమ్మందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కందం
  లింగాకృతిఁ జందనమునుఁ
  బొంగెడు వేడిమినణచఁగఁ బూతగ గొనుచున్
  జెంగట కిటి లక్ష్మీ నర
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ?

  శార్దూలవిక్రీడితము
  ఆత్రమ్మందుచుదైత్యనాశకరుడౌయాహార్యమందొప్పగన్
  నేత్రజ్వాలలఁ గాయమందుఁ బొగలున్దేలంగ శాంతించెడున్
  సూత్రంబంచునృసింహుఁ జందనమునన్ జుట్టంగ లింగాకృతిన్
  జిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మంగళహారతి పాడుచు
  నంగనలెల్లరును చేరి నానందముతో
  రంగానరసింగాయన
  సింగము లేకున్న నెటులసింహాచలమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్షేత్రౌన్నత్యమునారసింహుడటదాక్షిణ్యాత్ముడైయొప్పడే
  పుత్రున్జంపగబూనబత్తునివెతల్ పోజేయభూజానియీ
  క్షేత్రంబందుననుద్భవించెనరుడైసింహంబునైయొక్కడై
  *చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చిత్రమ్మే కద నేతి బీర నభిఘారం బేది వీక్షింప నే
  సూత్రం బియ్యది ప్రాంత ముండునొకొ మైసూర్పాకులో గాంచగా
  నాత్రంబేల సమాహ్వయం బలరునే యాయత్తి
  యెట్లొప్పహో
  *చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బెంగ పడకు నిశ్చయముగ
  లింగడి విగ్రహమనునది లేదీ చోటన్
  తుంగము పైనున్నది నర
  సింగము , లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ

  తుంగము = కొండ

  రిప్లయితొలగించండి


 16. సింగారపుటమ్మణ్ణియు
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ?
  చెంగట వచ్చితి నయ కవి
  సింగము శంకరుడను నరసింహస్వామీ !


  శంకరుల వారి సతీసమేతపు విజిట్టు :)  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సింగపునచలమునందున
  సింగంబొక్కటియులేదు చిత్రముసుమ్మీ
  సంగతముగయోచించుడు
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. చిత్రం చిత్రము చిత్రమే కద సదా చిత్రంబు కాదా హరీ

  సత్రాజిత్తుని ముద్దు బిడ్డ వనితా సత్యమ్మ, భామా మణిన్

  మిత్రత్వంబున పట్టినట్టి మురళీ, వీరాధి వీరా, అహో

  చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శృంగము లున్నవి చూడు కు
  రంగం బది నిక్కముగను రమ్ము సఖా నీ
  యంగమ్మున నచ్చోటన్
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహా! చలమౌ

  [చలము = వణుకు]


  స్త్రోత్రౌఘమ్ము పఠించి పూజ లిడ నస్తోకమ్ముగా భక్తినిం
  బాత్రం బెంచి నిజాగ్ర్య భక్తతతిఁ గాపాడంగ వచ్చెం గదా,
  చిత్రం బేమి నృసింహుఁడే వెలసి తచ్ఛ్రేష్టాద్రిఁ, దన్నామమే
  చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సింగము లేకున్న నెటుల
  సింగము లేకున్న నెటుల- సింహాచలమౌ
  రంగడు తడబడి వినిపిం
  చంగగ పద్యమికచాలు చాలనె టీచెర్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. హరికథకుడు మత్తు లో తడబడినపుడు , ఒక భక్తుని బాణీ గా..

  కం:

  భంగును త్రాగిన మైకము
  ఖంగున పలుకగ పదములు కానగ రాకన్
  డింగరి బదులుగ పలికెను
  సింగము లేకున్న నెటుల సింహాచలమౌ

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సింగపురాయని గొలువగ
  నంగనదావెంటరాగ నార్యులు చేరన్
  సింగమునావిపినంబును
  సింగములేకున్న నెటులసింహాచలమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చిత్రమ్మేకదసింహమున్గనమటన్సింహాచలింబందురే
  చిత్రమ్మంచుచు బల్కయొప్పదటబో సింహంబులుండంగనౌ
  నాత్రంబందుటయొప్పునేరమ! హర్షంబుతోనుండుమా
  స్తోత్రంబొప్పగజేయుమా ప్రభుని యష్టోత్తరనామావళిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. క్షేత్రమ్ముల్ పలు నామముల్ కలిగి భాసిల్లున్ ప్రదేశమ్ములన్
  చిత్రంమైనవి కొన్నికన్పడు కడున్ చెన్నైన రూపమ్ములన్
  ధాత్రిన్ పుట్టెను నారసింహుడట సంత్రాణమ్ముకల్పింపగా
  చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పుత్రున్ పుత్రుని మిత్రులన్ బిలిచి గొంపోవంగ సింహాద్రికిన్
  మిత్రుండొక్కడు గోరె వారలను వర్ణింపంగ నా క్షేత్రమున్
  పత్రమ్మందున వ్రాసిరిట్టులహహా వక్రోక్తిగా బాలురున్
  చిత్రమ్మే కద సింహమున్ గనమటన్ సింహాచలం బందురే

  రిప్లయితొలగించండి