22, జనవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3612

23-1-2021 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్”

(లేదా…)

“కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్”

91 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  పనియును పాట లేక యిట భాగ్యపురమ్మున వీధులందునన్
  చనుచును రోజురోజు కడు చక్కగ సైన్యము తోడ వెల్గుచున్
  తినుచును గడ్డినిన్, ప్రజల తిండిని దోచుచు, నెన్నికందునన్
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జనతతి యోచన సేయక
  మునుకొని యోట్లేయ గెలిచి మూర్ఖుడు పదవిన్
  జనహితము సేయడు గదా
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిద కె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కనక ప్రజల పడు బాధలు
  శునకపు విశ్వాసము మరి చూపని ఖరుడా
  జన ద్రోహి నేతకన్నను
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శునకమునకేది అణకువ
  పనిలో గార్ధబము మేలు బరువులు మోయున్
  ఘనులే ఈ రీతి దలచ
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జనులే శుభమెంచక కుల
   మును గని తమ వోటు వేయ ముప్పే గల్గున్
   పనిలో నాణ్యత కొరవౌ
   కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. కనకపు సింహాసనమున
  శునకము కూర్చుండ తగదు శోధన జేయన్
  కనుగొని నేడిల పలికిరి
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మనమున లజ్జను వీడుచు
  ధనమును కాంక్షించు జనులు దండిగ నుండన్
  తినుటకు దోహదమిచ్చెడు
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె దగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మనమున సిగ్గువీడుచును మాయలబన్నుచు
   మోసపుచ్చుచున్
   ధనమును గోరువారలిల దండిగనుండగ రాజమార్గమున్
   తినుటకు దోహదంబిడెడు తీరగు మంత్రుల వారసత్వపుం
   కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే గలవన్ని యర్హతల్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు!🙏🙏🙏

   వారసత్వపుం గనకపుగద్దె గా సవరించడమైనది!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 7. చంపకమాల:
  -----------------
  మనకట లాభమేమియని,మందగనేతలుదల్చు చుండగా
  పనివడి రాజధానినట, పాడుగ జేసిరి స్వార్ధబుద్ధితో
  వినుటకు వింతవాదనలు,వేదికలెక్కగ వైరిభావముల్
  కనకపు గద్దెనెక్కుటకు, గాడిదకే కలవన్నియర్హతల్.
  --------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వినతుల ప్రక్కన బెట్టిరి
  జనహితమనితోచినట్లు చట్టము జేయన్
  పనిగట్టుక పోరి యనిరి
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్!

  **రెండవ పూరణ...

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వినయమునీని విద్యలకు, వేదికలాయెను నేటి బోధనల్!
  ననయముమార్కులేయనుచు,నందరి బుద్ధులనాక్రమించుచున్
  కునుకుచు పాఠముల్, జదువు కూనల యాస్థితిజూడనెంచగా
  కనకపు గద్దెనెక్కుటకు, గాడిదకే కలవన్నియర్హతల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బోధనల్+అనయము' అన్నపుడు నుగాగమం రాదు. "నేటి బోధలే। యనయము..." అనండి.

   తొలగించండి
 10. వినతులు విన్నవించినను,వేదననెవ్వరు లెక్కజేయరే
  కనినటువంటి స్వప్నములు,కల్లలుగానయె రాజధానిలో
  పనివడి రైతు సంఘములు,పట్టుగజేసెడు దీక్ష జూడగా
  కనకపు గద్దెనెక్కుటకు, గాడిదకే కలవన్నియర్హతల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పనియునుజేయక సంపా
  దనలే ప్రాధాన్యమనుచు దాచుచునిధి, మే
  లును జేయని నాయకుడగు
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కనబడె నన్ని యర్హతలు కాదనలేని విధంబు నా మదిన్
  వినుమని యెంతజెప్పినను వీడడె సంశయ మానసమ్మునన్
  కొనగను కొల్వుకై తగిన కోశము లేదనిపల్కెనాతడున్
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్!!


  ****అన్ని అర్హతలున్నా లంచమీయవలసి వచ్చిన పరిస్థితుల్లో...

  రిప్లయితొలగించండి
 13. జనుల హితమ్ము కోరెడు ప్రజాపతి, నాయక వర్యుకున్తగున్

  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు :; గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్”

  జనములు వీడు బట్టలను చక్కగ మోయుచు పోయి రేవుకు

  న్ననువుగ మైల చారలను నాణ్యముగా వదిలించు కార్యమున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ధనమిచ్చి గెలుచునేత ర
  మణపు సమానమని యంద్రు మహియందు ప్రజా
  ధనమును దోచెడు పదవులె
  కనకపు సింహాసనంబు, గాడిదకె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అనయములాభదృష్టి పయి,నందరునేతలు చూపులుంచగా
  కునుకును దీసె పాలనము,కుళ్ళుకుతంతంత్రములన్నిహెచ్చవన్
  పనివడి దేవళమ్ములను,పాడుగజేసెడు తీరుగాంచగా
  కనకపు గద్దెనెక్కుటకు, గాడిదకే కలవన్నియర్హతల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అనయములాభదృష్టి పయి,నందరునేతలు చూపులుంచగా
  కునుకును దీసె పాలనము,కుళ్ళుకుతంతంత్రములన్నిహెచ్చవన్
  పనివడి దేవళమ్ములను,పాడుగజేసెడు తీరుగాంచగా
  కనకపు గద్దెనెక్కుటకు, గాడిదకే కలవన్నియర్హతల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అవన్' అన్న ప్రయోగం సాధువు కాదు. "...కుతంత్రము లన్ని మించగా" అనండి.

   తొలగించండి
 17. వినుడో ప్రజలెన్నికలివి
  మనకరుదెంచెను సమాజ మార్పునటంచున్
  ధనమదమున మిము గొనెదరు
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మనమున మంచివారమన మానవకోటికి మానవత్వమున్
  వినయముతోడ నేర్పెదము వీనుల విందొనరించి శీలమం
  చనుదిన మర్థసంచయమె ధ్యానము జేయుచు దొడ్డిదారిలో
  *“కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అనయముకపటపుముసుగున
  వినయముశోభిల్లుపలుకువిందులుసేయన్
  పనిఁగోనిమోసముసేయగ
  కనకపుసింహాసనంబుగాడిదకెతగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శునకము సంప్రసాదమును చూపుట యందు మేటి కా
  వున జనవంచకుండ్రయిన బొప్పలు నేతలు గార్ధభమ్ములే
  జనముల సొమ్ముదోచు పురసత్తును కల్గిన యాధిపత్యమౌ
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 21. శునకము సంప్రసాదమును చూపుట యందున మేటి కాదె కా
  వున జనవంచకుండ్రయిన బొప్పలు నేతలు గార్ధభమ్ములే
  జనముల సొమ్ముదోచు పురసత్తును కల్గిన యాధిపత్యమౌ
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఇనకుల తిలకుని మఱచెను
  ధనమును మరిగి కడకున్ బదవినేలుచు, దా
  జనమును దోచంగ, నెటుల
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఇనకుల రాముడేలిన మెయిన్ జెడబుట్టి, ప్రబుద్ధు లందరున్
   దనతరువాతి వారికి నితాంత యపార మహార్థ సంపదల్
   ఘనముగ దోచు నీచులు జగమ్మున నుండగ, నేల వల్కితో
   కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 23. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  ఘనముగ ధనమును బంచుచు
  ననయము కపటపు ప్రతినల నడరెడి దొరయే
  నినుపారుచు నుండె నిపుడు
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చం:

  మునకలు వేయు విద్యయన మూల్గుచు నుండును యెప్పుడేనియున్
  పెనుకువ లాడు నంతటన పెంపును గోరి యెలెక్ష నందునన్
  మనమున నొక్కటాశయమె మంత్రిగ రొక్కపు మూట లెంచగన్
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఉండును+ఎప్పుడు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "మూల్గుచునుండును సర్వవేళలన్" అందామా?

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు, సవరణ సూచనకు నమస్సులు

   తొలగించండి
 25. కనకపు సింహాసనమున
  శునకము లెక్కె పలుమార్లు , చూపిం చిరిగా
  మనకందరకు వారిఘనత
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అనిశము చాకిరి కావలె
  చనవు సలుప నెంచ సంప్రసాదము కంటెన్
  శునకము నెక్కిం చవలదు
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  అనిశము = సతతము
  చనవు = అధికారము
  సంప్రసాదము = విశ్వాసము

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సమస్య :
  కనకపుగద్దె నెక్కుటకు
  గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

  ( పెదకోమటి వేమారెడ్డి పిమ్మట రాజైన రాచవేమారెడ్డి అసమర్థుడు . వ్యసనపరుడు .లలితకళావిరసుడు . అతని దురహంకారం భరించలేని శ్రీనాథమహాకవి తన శిష్యుడు , బావమరది అయిన దుగ్గన్నతో ...)

  చంపకమాల
  ...................

  అనఘుడు పెద్ద కోమటి మ
  హాప్రభు డీ కవిసార్వభౌమునే
  యనయము నొంటిగన్ విడిచి
  యా సురసీమకునేగె ; యిట్టి దు
  ష్టుని గనలే దెపుండు శఠు
  డున్ మదమత్తుడు రాచవేము ; డీ
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు
  గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "సీమకు నేగె నిట్టి దుష్టుని..." అని ఉండాలి కదా! 'ఎపుడు'కు 'ఎపుండు' అన్న రూపాంతరం లేదు.

   తొలగించండి


 28. మన కవివరునికె భళి తగు
  కనకపు సింహాసనంబు, గాడిదకె తగున్
  వినయము తో బట్టల మూ
  టను వెతలను‌ మోసి కటకట పడను సుమ్మీ!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 29. గద్దె నెక్కిడ వాడి శిరము పై భారముల మోత!


  ఇలలో చూడంగ మరి య
  టల! కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే
  కలవన్ని యర్హతల్ మో
  యు లెస్స గా భారముల ప్రయుక్తముగ సుమీ  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కనివినియెరుగని రీతిగ
  జనులందరునెన్నుకొనిరి సామిగ మూర్ఖున్
  జనులకు తగు శాస్తి జరుగ
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఒక మంత్రితో వారి సహధర్మచారిణి:

  కందం
  ధనమొడ్డి గెలిచి దానిక
  దనముగ రాబట్టలేని దద్దమ్మవు నీ
  వన, గుడ్డిగ మోయ బరువుఁ
  గనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్!

  చంపకమాల
  ధనమును జల్లి, యోటరులు దాసులునై గెలిపించ మంత్రివై
  మునిమనుమల్ దరమ్ములుగ బుక్కఁగ నాస్తులు మూటఁగట్ట లే
  వన యసమర్థుడందురయ! బాధ్యత గుడ్డిగ మోయనొప్పగన్
  గనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్


  రిప్లయితొలగించండి
 32. మనజుల కలిమిని కూల్చుచు
  కనకము నమితముగ పొందు , గానీ రాదే
  మనముకు సుఖమున్, కనుక , న
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "మనమునకు సుఖము కనుక..." అనండి.

   తొలగించండి
 33. మనసునుబుద్ధిచంచలముమానరుగానికవేలుచూపుటన్
  పనిగోనిప్రల్లదంబులనుపల్కుదురేగదషండువోలెతా
  చెనకుటచేతిలోనిపనిచెంగునదూకగబుద్ధిమాంద్యతన్
  కనకపుగద్దెనెక్కుటకుగాడిదకేతగునన్నియర్హతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కనివిని యెఱుగను నెపుడును
  కనకపుసింహాసనంబు గాడిదకెతగున్
  ననుటను సబబని దలచితె?
  కనకపుసింహాసనంబు కవులకెయొప్పున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కని విని యెఱుంగ నెపుడును" అనండి.

   తొలగించండి
 35. కనవే యరాజకమ్ములు
  వినవే విజ్ఞులు వచించ వినయము తోడం
  గను నిన్నిఁక భగవంతుఁడు
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్


  తనపతి కుండు నెన్నఁడు కృతజ్ఞతతో శునకమ్ము ధాత్రినిం
  దనపతి బట్ట లెల్ల సువిధమ్ముగ మోయు నిరంతరమ్మునున్
  వనరఁగ నేల గర్దభము వచ్చిన దంచును గ్రామసింహపుం
  గనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. వినుమురరంగనాయకుడ!పేర్మినినర్హులుపండితోత్తముల్
  కనకపుగద్దెనెక్కుటకు,గాడిదకేకలవన్నియర్హతల్
  పనిగొనిబెద్దమూటలనుభారమునొందకమోయనిచ్చలున్
  కనగనుహెచ్చుమూల్యములుగల్గునుగాడిదపాలెయిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. జనులను గాచెడి రేనికె
  కనకపు సింహాసనంబు; గాడిదకె తగున్
  విన రోతగు వాచాలత
  శునకంబులు పరిజనంబు జూడగ నౌరా

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కనపడునెయ్యెడన్ కనుల కానగరాదెటువంటి క్రౌర్యమున్
  ఘనముగనెంత భారమును కత్సవరంబున మోయు నిచ్చతో
  కనుగొన దాని రూపు శశి కాంతుల నీనెడు నెల్ల వేళలన్
  కనకపు గద్దె నెక్కుటకు గాడిదకే కలవన్ని యర్హతల్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. అనువగు పట్టము గట్టియు
  ఘనమగు భారమ్ము మోయు ఖానుడ వనగన్
  కనబడు దంతయు దోచగ
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిదకె తగున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. కం.
  వినుచుండగ చెవులనిలిపి
  కనులను నౌనని నటునిటు కదిలిం చుచున్
  పనులను జేయక నుండిన
  కనకపు సింహాసనంబు గాడిద కె తగున్

  రిప్లయితొలగించండి