31, జనవరి 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3621

1-2-2021 (సోమవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

అపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా

(లేదా…)

ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ

(మిస్సన్న గారికి ధన్యవాదాలతో…)

65 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  సుంతయు లేక కారణము చూపుల కందని రీతిగన్ భళా
  వింతది భాష సంస్కృతము పిచ్చిగ నుండవె యర్థముల్ డజన్
  కొంతయు చింతజేయకయె కోతిని బోలెడు నామమందు నీ
  కెంత మహాపచారము!, హరీ! యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  గురుభ్యో నమః ; నిన్నటి పూరణ స్వీకరించ మనవి
  ....................................................................................


  దారను సంగమింప కుపతప్త విపీడితయౌ తఱి | దైవ సద్వ్రతా

  చార మొనర్చు భార్యc గని - సంశమ మొందకు మెప్పుడున్ | రతీ

  ధోరణి మాను - మారసి ఋతుస్రవకాంత | నకాలమందునన్ =

  దారుణకార్యమౌనుగద , దంపతు లందుట , సౌఖ్య మిధ్ధరన్ ! !


  { ఉపతప్త = అనారోగ్యము
  ఉపతప్తవిపీడితయౌ తఱి = అనారోగ్యపీడితురాలగు నపుడు ; సంశమమొందకు = సుఖపడకు ; ఋతుస్రవకాంత = ఋతుస్రావ మందున్న కాంత ;

  ....................................
  చివరి వాక్య క్రమము =
  ----------------------
  అకాలమందునన్ - దంపతులుసౌఖ్యమందుట - ఇధ్ధరన్ - దారుణకార్యమౌనుగద }


  ******************************************

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. 'సంశయ మొందకు' టైపాటు. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదం సవరణ = ...... విపీడితయౌ తరిన్ | వ్రతా

   సంశమము సౌఖ్యము ; సంశమ మొందకు టైపాటు కాదు గురువు గారూ !

   తొలగించండి
 3. విపులముగ చూడ హరియన

  కపియను భావము కలదని గర్వపు చేష్ట

  ల్కపిని పిలిచె విష్ణువనుచు

  అపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కృపగ హరి యుండు సుఖముగ
  నెపుడు,కొలుచు భక్తుల యెదనే,విడివడకన్
  కృపణుల మదులన గలడే?
  అపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్షపమున చరియించెడు వ
  ర్షపిశునమును గాంచి భక్తి శ్రద్ధలతో వే
  డి పరిచరించుటమదియే
  యపచారమె, హరిని విష్ణువనుట కవివరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చపలగసిరితోడుండగ
  తపములువిష్ణువుకోఱకునుతపననెందుకురా
  కపటముఁజూపుచునిలువడు
  అపచారమెహరినివిష్ణువనుటకవివరా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో టైపాట్లున్నవి.

   తొలగించండి
  2. అవునండి, కో, హ్రస్వము, తపనెందుకుఅనివ్రాయవలసియున్నది

   తొలగించండి
 7. రిప్లయిలు
  1. సుంతయు చింతలేదె పరిశోధన జేయగ లేరులేరుగా
   పంతమువీడకుండ హరివాదము నెంతయు మర్చిపోకయున్
   సాంతము భక్తిపూర్వకము సారమెరింగియు పల్కుటేలనో
   ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ!

   **సవరణతో...

   తొలగించండి
 8. ఉపమించలేని రీతిని
  వపువులనన్నింటి యందు వ్యాపించగ దా
  నపరిమితుండై జగతిని
  నపచారమె హరినివిష్ణువనుట కవివరా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంతత పాపచింతనల సంగతినొందుచు భీతిలేకయే
   సుంతయు ధర్మమార్గమున జొప్పడకుండ జరించి
   చేసిన
   న్నెంత మహాపచారము, హరీయని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ!
   చెంతను కాలుడాదటను చేరినవేళను మోక్షమందవే

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. విపరీతార్థము తోడుత
  న పవా దుగ పల్కె నొక్క డందరి యెదుటన్
  కపిని గనియు' నీ వి య్యె డ
  నపచార మె హరిని విష్ణు వనుట కవి వరా !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అపచితు లనేకులైనను
  విపరీతముగాదు బొగడ వివిధాకృతులన్
  కృపజూడగ మన నెల్లన్
  అపచారమె? హరిని విష్ణు వనుట కవివరా?

  అపచితులు-పూజితులు (ఆంధ్ర భారతి)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కాళీదాస మహాకవియే మొదటిసారి కవిత్వము చెప్పినపుడు "హర" శబ్దము అమంగళమని బదులుగా "శివ" శబ్దాన్ని వాడినాడు. అట్లే "హరీ" అంటే అమంగళమని చెప్పే ప్రయత్నంగా నా పూరణ

  ఉ:

  వింతగు భావనల్ మదిని వీడక నిల్చును నమ్మకంబుగా
  యంతము గాంచుటంద్రు *హర* యంచని బిల్వగ కాలకంఠునిన్
  సుంతయు బేధముం గనరె చోద్యము నెంచి యథా క్రమమ్ముగా
  నెంత మహాపచారము *హరీ* యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పొంతనలేని మాటలవి బొప్పని వోలె వచించుచుంటివే
  దంతములందు ధూలకము దాచిన ప్రాణిని ప్రాణరక్షకై
  క్రంతలలోన దాగుభుజగమ్మనెఱంగియు పల్కుచుంటివే
  యెంతమహాపచారము హరీయని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అపరాధమేమి హరి యన
  కపికిని పర్యాయపదమెగా యని యన్నన్
  కపి గని వర్ణించునపుడు
  అపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తపనుండనినను హరి తా
  నెపుడును చరియించుచుండు నెడయక జగతిన్
  విపరీత మెట్టులగునది
  యపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఓ కవీ ( ఓ విఘ్నేశ్వరా )! తమ తండ్రితో సమానమైన విష్ణుమూర్తిని పేరుతో పిలవడము ధిక్కారముకాదా ......... అని ఒక మునీశ్వరుడు విఘ్నేశ్వరునితో అంటునట్లుగా ఒక ఊహ.

  ( కల్పితము ........ )

  పంతము బూని దైత్య కుల భంజన రంజనుఁడై వెలుంగు శ్రీ
  కాంతుని సర్వదేవ మునిగణ్య సుసేవిత పాదయుగ్ముఁ నా
  ద్యంతములేనివాని తమ తండ్రికి సన్నిభునిట్లు పల్కఁగా
  నెంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విపరీత భావములేలకొ
  ఉపకారముజేయు వాని నోపగ లేమా
  అపశబ్దంబులు వాడగ
  అపచారమె హరిని విష్ణు అనుట కవివరా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఉపసత్తయె రామధణికి
  కపివరుడాయుగమున , యను కత యందరకున్
  సుపరిచితమె , యాసాకున
  అపచారమె హరిని విష్ణు వనుట కవివరా

  ఉపసత్త = సేవకుడు
  హరి = కోతి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సమస్య :
  ఎంత మహాపచారము హ
  రీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ

  ( కవికి ఒక మేధావి ప్రశ్న )

  ఉత్పలమాల
  ...................

  ఇంతకు లోకమందు గల
  దెప్పటి నుండి హరీ యటన్నచో
  నంతము జెందె నంచు నొక
  యర్థము ; శబ్దము నింత వింతగా
  పొంతన చూడకుండగనె
  బొత్తిగ నౌచితి యుండకుండగా
  నెంత మహాపచారము హ
  రీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ ?

  రిప్లయితొలగించండి


 19. కపటపు బూటకపు పలుకు
  లపచారమె; హరిని విష్ణు వనుట కవివరా
  తపనపడెడు భక్తుని పలు
  కు, పరంధాముని మనసున కొలువ కవివరా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పంతము పూని వైరియని చంపగ, ఎక్కడ చూపుమంటి పో,
  ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ , గవీ

  వింతగు నార సింహునిగ విశ్వము సంధ్యను చూచు వేళ న

  న్నంతముసేయ వచ్చెగద సంతగు భక్తుని వాక్కు సాక్షిగన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కందం
  అపరాధుల పాపాత్ముల
  విపరీతుల ప్రాణహరుఁడు విష్ణువనంగన్
  జపియింపఁగ వే నాముని
  నపచారమె? హరిని విష్ణు వనుట కవివరా?

  బలి చక్రవర్తి శుక్రాచార్యుల వారితో....

  ఉత్పలమాల
  చెంతన మాధవిన్ బొదవి చెక్కిలి నొక్కెడు వాని చేయి న
  న్నింతగఁ గోర మూడడుగు లియ్యది మమ్ము హరించు వ్యూహమన్
  జింతన మాటదప్పమని జెప్పఁగ జూతురె నా వ్రతంబునం
  దెంత మహాపచారము! హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వింత యిదే యనంతునకు వేయి గుణంబులు వేయి నామముల్
  చింతన జేయ హాయినిడు చిత్తము శాంతమునౌ ప్రయాస
  శ్రీ
  కాంతుని మోక్ష దాయకుని కష్టహరుండని గావ వేడరా
  *“రెంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ”*

  రిప్లయితొలగించండి
 23. *“ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ”*
  శాంతము లేనివాడు మనసా వచసా శిరసా పదేపదే
  సంతసమొప్పతప్పగునెచక్రిత్రివిక్రమునుగ్రరాక్షసా
  ళ్యంతకుపాపహంతకుమురాంతకుజింతకటంకటాంతకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సుంతయు చింతలేదె పరిశోధన జేయగ లేరులేరుగా
  పంతమువీడకుండ హరివాదము నెంతయు మర్చిపోకయున్
  సాంతము భక్తిపూర్వకము సారమెరింగియు పల్కుటేలనో
  ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ!

  ***సవరణతో...

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ
  వింత యదేమిటిందనక వెల్లడి జేతు గ్రహింపుమీవికన్
  పొంతన లేని మాటలన బోక హరీ యన నర్థ భేదముల్
  సుంత వివేకివై దరచి చూడగ మారు పదంబు గోతికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. శిష్యుడు గురువు గారితో....


  అపశబ్దముగా బోదుగ
  నుపమించుచు "చక్రి" నట నియుక్తుని జేయన్
  నెపమా? గురువర! చెపుమా!
  అపచారమె? హరిని విష్ణు వనుట కవివరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. విపరీత భాషణము లే
  ల పలుకు దీ విట జగన్నిలయుఁ గృచ్ఛ్రములం
  గృపఁ బోఁ గొట్టు రమాపతి
  నపచారమె? హరిని విష్ణు వనుట కవివరా


  కంతుని తండ్రి కివ్విధినిఁ గా నపచారము పల్కఁ బాడియే
  సుంత తలంపుమీ మదిని సుద్దులు పల్కెడు వేళ మిత్రమా
  యెంతటి మిత్రుఁడైనఁ గని యీతని మానవ మాత్రునిం గటా
  యెంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువుం గవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సుంతయు భక్తితత్పరత జూపక నన్యమనస్కుడై రమా
  కాంతుని సంస్తుతించు నొక కబ్బపు కూర్పరి పద్యమందునన్
  పొంతనలేనిరీతి పద పూరణ సల్పగ నొజ్జ యిట్లనెన్
  "ఎంత మహాపచారము హరీ యని పిల్తువె విష్ణువున్ గవీ"

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కపియర్ధముగైకొనగను
  నపచారమెహరిని విష్ణువనుటకవివరా
  యపచాారముగాదుహరిని
  నపశబ్దముజూడకునికి యర్ధముసబబే

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఎంతమహాపచారముహరీయనిపిల్తువెవిష్ణువున్గవీ!
  యంతగమారిపోతివెయయాచితమాటలుబల్కవేలకో
  సంతసమబ్బునట్లుగనుసజ్జనులందఱుమెచ్చునట్లుగా
  బొంతనగూడుమాటలనుబొందికగానికనుండమేలగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. విపులార్థములను వాడుచు
  చపలత్వముతోడను నపసవ్యముగనటన్
  కపియనునర్థము నందున
  నపచారమె హరిని విష్ణువనుట కవివరా

  రిప్లయితొలగించండి