26, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3764

 27-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్”
(లేదా...)
“కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై”

36 కామెంట్‌లు:

 1. 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య :“కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్”

  1)
  ఇంతియె పొంతలు తప్పెను
  వింతగ పెనిమిటి వదిలియు వీధిన సఖుడిన్
  చెంతన సరసము లాడుచు
  “కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్”

  - రాంబాబు కైప
  25-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి

 2. అంతము జేసెద నని నం
  దంతుడు సూచించినట్టి స్థంభము గూల్చన్
  వింత పొడనున్న యా శ్రీ
  కాంతుని గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అంతములేని నిరీక్షణ
  చింతల బెట్టెడు విరహము చీరగ మదినే
  వంతను బెంచెడు కలువల
  కాంతుని గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఇంతి మనమ్మునన్ నిలుప నింకొక వ్యక్తిని ప్రేమభావమున్
   సుంత నెఱుంగకే గొనగ శూరుడు భీష్ముడహంకృతిన్
   మదిన్
   చింతిలుచున్ మనోరథము జెప్పగ సంశయమందు నంబకున్
   కాంతుని గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పె గళావిహీనమై

   తొలగించండి
  2. ఇంతయులేడు రాక్షసుల నెల్లర ద్రుంచెనటంచు వేవురున్
   వింతగ జెప్పగా వినుచు వేపనమందుచు కంసుడాదటన్
   చెంతకు రమ్మనిన్ బిలిచి చేరువ యయ్యెడి
   బాలశౌరి శ్రీ
   కాంతుని గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పె గళావిహీనమై

   తొలగించండి
  3. సవరణతో

   ఇంతయులేడు రాక్షసుల నెల్లర ద్రుంచెనటంచు వేవురున్
   వింతగ జెప్పగా వినుచు వేపనమందుచు కంసుడీసునం
   జెంతకు రమ్మునా బిలిచి చేరువ యయ్యెడి
   బాలశౌరి శ్రీ
   కాంతుని గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పె గళావిహీనమై

   తొలగించండి
 4. అంతము జేసెద ననుచును
  పంతము పట్టిన జనకుడు బాలుని గనుచున్
  చెంతన కంబము నన్ శ్రీ
  కాంతుని గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. పంతము బూని దానవుడు పావనుడౌ హరి శత్రు వంచు తా
  నంతము జేయనెంచుచు గదాగ్రజు డెక్కడ యంచునడ్గ నం
  దంతుడు చూపె స్థంభమును, ధ్వంసమొనర్చిన వేళ నందు శ్రీ
  కాంతుని గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళా విహీనమై.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గురువర్యులకు నమస్సులు నిన్న ఇవ్వబడిన సమస్యకు నా పూరణను పరిశీలించ ప్రార్థన.
  సమస్య: చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్.
  పద్యం:
  మక్కువ తోడ భూమి పయి మానవు డెన్నియొ వన్నె లందియున్
  జుక్కల నాకసమ్మునను శోధన సల్పియు జ్ఞాన మందియున్
  గ్రక్కున గాంచె వార్నిధి యగాధములున్! భళ, బ్రహ్మ తుష్టినిన్
  జెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  -మాచవోలు శ్రీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  అంతగ రొమ్మునఁ దన్నిన
  వింతగ భృగు పాదసేవ విభుడొనరింపన్
  జింతించిన లక్ష్మికి శ్రీ
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  ఉత్పలమాల
  అంతగ రొమ్మునన్ భృగువు హద్దులు మీరుచు దన్నినన్ వడిన్
  వింతగ పాదసేవనిడ వేడుకయంచను రీతి నమ్రతన్
  జింతను జెందఁగన్ రమయె చిమ్మగఁ బొంగి పరాభవాగ్ని శ్రీ
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రాంతినిగురజాడకవియు
  భ్రాంతినివిడనాఁడుమనియెభార్యనుతానే
  సాంతమువినగనుశంకను
  కాంతునిఁగనినంతమోగముకాంతులుఁదప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మల్లెల.నాగరాజ


  వింతగు పుణ్యకవ్రతము వేడుకఁ జెప్పి మనోహరుండిఁ గ
  ర్మాంతము తూచినం ధనము క్రయ్యలఁ జాలు నటంచుఁ బల్కె,దు
  శ్చింతఁ పురంబుఁ దిప్పి వెల జెప్పెను వీధుల నారదుండు, శ్రీ
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులుదప్పి కళావిహీనమై!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సాంతముపారిజాతకధయెసత్యముఁజెప్పెనుభామసత్యకున్
  ఇంతలునింతలైమనసునీసుననిండెనుసాజమేకదా
  పంతముణదెచ్చెప్రేమనటపమచగనాధుడుభీతితోడశ్రీ
  కాంతునిఁగాంచినన్మోగముకాంతులుణదప్పెఁగళావిహీనమై

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సంతసమొప్ప బెండ్లి దిన
  సంబరమంచును బ్రేమతోడ నా
  కాంత నిజేశుతోడ గడు కాలము
  హాయిగ గడ్పనెంచి దా
  నెంతయొ వేచిచూచె ,దన యే
  లిక రాక విలంబమాయె నా
  కాంతుని గాంచినన్ మొగము
  కాంతులు దప్పె కళా విహీనమై

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సమస్య :

  కాంతుని గాంచినన్ మొగము
  కాంతులు దప్పె గళావిహీనమై

  ( గౌతమ మహర్షి రూపంలో వచ్చిన ఇంద్రునితో కలిసిన అహల్య అసలు గౌతముడు రాగానే పొందిన వెలవెలబాటు )

  ఉత్పలమాల
  ------------

  కాంత యహల్య యింద్రుని వి
  కారపుటూహ గ్రహింపలేక యే
  కాంతము నందు నున్న తన
  కౌగిలి కోరిన కామభూతమున్
  జెంతకు జేరనిచ్చి చెడె ;
  చివ్వున గాంచిన స్వీయుడౌ మనో
  కాంతుని గాంచినన్ మొగము
  కాంతులు దప్పె గళావిహీనమై .

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వింతగు మందును పూసెను
  పంతము గా కురులు పెంచ భామిణి యకటా!
  సాంతము జుట్టూడగ తన
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పొంతన కుదరని నడవడి
  వింతగు చేష్టలును మత్తు వీక్షణములతో
  కాంతకు చెంతను నిలచిన
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వింతగ తోచెను సతికిని
  ఎంతకు యలవాటులేక నెందుకు సారా
  చెంతకు త్రాగుచు వచ్చిన
  కాంతుని గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉ:

  పంతము మీర జూతమని పాటలు మిన్నగు పాత చిత్రమున్
  చింతయె లేని రీతిగను చీటిని దెమ్మని బంప చెల్వునిన్
  పొంతన లేని మాటలును పూజ్య మటంచను రిక్త హస్తుడౌ
  కాంతుని గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పె గళావిహీనమై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీ నృసింహావిర్భాం స్ఫురించి... నా ప్రయత్నం.

  భ్రాంతుని ధిక్కరించగ సభాంతరమంటప స్తంభమందునన్
  వింతగు కాంతులన్ వెడల విష్ణువు శ్రీనరసింహుఁడై, రమా
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై
  భ్రాంతిని వీడి యేగె దితిపట్టియె, సత్యపురంబు నయ్యెడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఎంతయొ చల్లని తెల్లని
  కాంతినొసగు సోమునిగని కాముకయౌ వి
  శ్రాంతకలువకాంతకు రవి
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వింతగు పూలు ముని యొసగ
  వంతుగ కృష్ణుడు దనసతి భైష్మకికీయన్
  సాంతము దెలిసిన సత్యకు
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  భైష్మకి = భీష్మకుని కూఁతురు, రుక్మి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. 'శాంతియు' లేకపోయె, మది చాల దినంబుల నుండి యొంటరై
  భ్రాంతిని కాలమున్ గడిపి, బాసలు చెప్పెడువారు లేక చే
  మంతులు సాగుచేయు ముడి మధ్యన కూర్చొని రాత్రి జైలు లో
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై.

  .....పున్నమి వెన్నెలలో ఓపెన్ జైలులో లో ఖైదీ మనోగతం ......

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పంతము తన్నిన మౌనిన్

  వింతగ పాదములు పట్టె విష్ణుడు , రోష

  మ్మింతయు లేని పతిని, శ్రీ,

  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఎంతయొ వేడిరెందరును వేదము చెప్పిన రీతి మొక్కుచున్

  సుంతయు లెక్క సేయడయ సుందర లచ్చిమి ప్రాణ నాధుడున్

  వింతగు రూపు దర్శనమొసంగెను వైరికి , భీతినన్ రమా

  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై

  పంతము పూని స్థంభమున పంకజ నాభుని కోరు వానికిన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఇంతుల చింతలఁ దీర్చగ
  యంత్రములా పనులు చేయు అతిబలులఁ గనీ,
  పొంతము నెరుగని మిడుకుడు
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్
  .........చిదిరాల సుధాకర్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కాంతితొ పున్నమి నిశి,వి
  భ్రాంతియునదియును దెలియక భ్రాంతిలొ నుండెన్
  అంతలొ రవినుదయించగ
  కాంతుని గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్.

  కాంతుడు :చంద్రుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఇంతులనల చెరబట్టిన
  హంత దురాత్ముఁడు నరకునికా రణభూమిన్
  పంతంబున నిల్చిన శ్రీ
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కాంతకు తళతళ మెఱసెను
  కాంతుని గనినంత మొగము కాంతులు,దప్పెన్
  గాంతులు మొగమున భామకు
  కాంతుడు పరదార గమన కాముకుడౌటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. స్వాంతము చలింప భృశముగ
  సంతత చౌర్య గుణ మానస న రాధముఁ డ
  త్యంత సమీపమ్మున భూ
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్


  కాంతుఁడు దైత్య సంతతికిఁ గయ్యము కోరెడు బాణుఁ డంత దు
  ర్దాంత రుషాగ్ని సంచలిత తప్తుఁడు వీరవ రానిరుద్ధుఁ దా
  నంతట సత్యుషాంతికము నందు వినోద విలాస మగ్ను నా
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై

  [కాంతుఁడు = కంతుని కుమారుఁడు, అనిరుద్ధుఁడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కాంతుని రూపమందలరి కాంతయహల్యను జేరునింద్రునిన్
  సంతస మొప్పగా గలిసి సర్వసు ఖంబులు బొందనంతలో
  కాంతుని గాంచినన్ మొగము గాంతులు దప్పెగళావిహీనమై
  వింతగ నిట్లుమాయవడి వేడుక జేయుట పాపమే కదా

  రిప్లయితొలగించండి
 29. స్వాంతము దుఃఖమూనగను సానుల యింటికి పోయి నిత్యమున్
  సుంతయు జాలిసూపక నుసూరని పించుచు నుండ భర్త, యా
  సాంతము ప్రేమ సన్నగిల జాయకు, నద్దమ రేయి వచ్చు నా
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పంతులు శ్రీకాంతుడు మరి
  మెంతులు చల్లగ పెరటిన, మేలుగ పెరిగెన్
  మెంతాకు దొంగ లత శ్రీ
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. అంతమొనర్చగ నెంచుచు
  నంతకునివలెనరుదెంచనసురవరుండున్
  వింతగకంబములోశ్రీ
  కాంతునిగనినంతమొగముకాంతులు దప్పెన్

  కాంతాలోలుండగుచును
  సుంతయుబిడియమ్ములేకసోలుచురాగా
  శాంతినివీడుచుసతితన
  కాంతునిఁ గనినంత మొగము కాంతులు దప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సంతసమొందుచున్వరిని శౌరియు గైకొని చూడనెల్లరున్
  చెంతనె యున్న రుక్మిణికి శీఘ్రముగా నిడ ప్రేమతోనటన్
  చింతయుహెచ్చసత్యకట చిత్తమునందున క్రోధమూ నుచున్
  కాంతునిఁ గాంచినన్ మొగము కాంతులు దప్పెఁ గళావిహీనమై

  రిప్లయితొలగించండి