10, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3748

11-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"
(లేదా...)
"బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా"

82 కామెంట్‌లు:

 1. అడుగడుజీతంబనియును
  సడిలేకనుగోంతుకోయసాధ్యంబయ్యెన్
  దడఁబుట్టింపగకోవిడు
  బడిలేదనిపంతులయ్యవలవలయేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. కందం
   దడబెట్టఁ గరోన, సెలవు
   బడికి, ప్రభుత్వమిడు జీతభత్యము లందున్
   విడిగా శిక్షణ నిడు రా
   బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

   తొలగించండి
  2. మత్తేభవిక్రీడితము
   జడుపన్ గోవిడు భూతమై సెలవులన్ సంధించి విద్యార్థులన్
   బడికిన్ మాన్పిన జీత భత్యములిడున్ బాడిన్ బ్రభుత్వమ్ములున్
   విడిగా శిక్షణ పేరిటన్ బడిసెడున్ విత్తమ్ము రాకున్న రా
   బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా!

   తొలగించండి
  3. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 3. బడరుడు వాడట ఖానిగి
  బడిలో పనిచేసి యాజవమ్మును పోషిం
  చెడు వాడు విత్తమిచ్చెడు
  బడిలేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ప్రయివేటు బడిలో పని చేసే పంతుల వ్యథ
  ఆడలియు కరోన దెబ్బకు
  జడిసియు మూత బడె ననుచు చకితులు గాగన్
  తడబడుచు జీవితమున ను
  బడి లేదని పంతులయ్య వల వల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తడి చేసుకు చేయి దినము
  కడి చేయుట తప్ప వేరు కార్యము లేదే!
  గొడవల సతి దడబెట్టగ
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. జడి వానలు కురియుదరిన్

  బడ బడ శిధిలపు భవనము బాధగ కూలెన్

  గుడిసెల పాఠము చెప్పుచు

  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :-
  "బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"

  *కందం**

  తడబాటు లేక ప్రైవేట్
  బడిపంతులు చదువు జెప్పి బ్రతుకును బ్రతికెన్
  చెడుపెను కరోన యని,రా
  బడి లేదని, పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్
  ....................✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వెడగైబాధనువిప్పడేపెదవితావేడున్పదాలంటియున్
  కుడువన్లేకనుగుంభనంబుననుపోకుండున్మరోదారిలో
  అడుగన్నేరడుజీతభత్యములుకాయంబేక్రుశింపన్వడిన్
  బడియేలేదనిపంతులయ్యగడుదౌర్భాగ్యుండునైయేడ్చెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సమస్య :-
  "బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"

  *కందం**

  కడు ధనహీనకు జెప్పెను
  బడి లేదని పంతులయ్య; వలవల యేడ్చెన్
  గుడిసెల రేపటి నుండియు
  కడుపు కరోనా సలసల కాల్చేననుచున్
  .................‌✍️ చక్రి

  (గుడిసెలోని విద్యార్థి మధ్యాహ్న భోజనముండదని)

  రిప్లయితొలగించండి

 11. చెడుకాలంబది దాపురించె పుడమిన్ శీఘ్రంబు వ్యాపించుచున్
  హడలెత్తించెడు పాడు కోవిడును సంహారమ్ము నే జేయగన్
  బడులన్ మూయగ పేద యొజ్జ తను సంపాదించె మార్గంబె యౌ
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాంగ్యుండునై యేడ్చెరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వడి వడిగా ప్రాకి భువిని
  జడిపించె కరోన దాగ జనులిక నిండ్లన్
  చెడునిక పిల్లల చదువులు
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సమస్య :

  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌ
  ర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా

  ( ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాలలో పిల్లలను తన పిల్లలుగా భావించి వారి చదువులకు , ఆటపాటలకు మురిసిపోయే పంతులు గారు ఆ అవకాశం లేని ప్రస్తుతపరిస్థితికి పరితపిస్తున్న వైనం )

  " సడియే శూన్యము నయ్యె ; పిల్లలిట సం
  సక్తుల్ మహానందులై
  నుడులన్ నేర్చిరి ; వింతవింత పలుకుల్
  నోరార వాక్రుచ్చిరే !
  పడుచున్ లేచుచు నాడుటల్ సమసె ; నా
  భవ్యంపు సంతృప్తిరా
  బడియే లే " దని పంతులయ్య గడు దౌ
  ర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. జడివాన వలెన్ గోవిడు
  పడగొట్టగ ప్రజలనంత బడులే మూయన్
  కడుపార దినగ దగు రా
  బడిలేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  జడివానై క్రిమి యాక్రమించగను విశ్వంబంత విస్తారమై
  మడులున్ మాన్యములున్న కోవెలల క్షేమంబెంచి
  మూయంగ నే
  సడిలేకే గుడి పళ్ళెమున్ బడెడు పైసల్ రాక చేయాడు రా
  బడియే లేదని పంతులయ్య కడు దౌర్భాగ్యుండునై
  యేడ్చెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కుడువన్ దిండికి లేదు మూత
  బడె నీకోవిడ్ మహా బాధచే
  గుడులున్ మొత్తము పాఠశాల
  లును, ఘోరంబు జర్గెన్ గనన్
  అడియాసాయెను జూచి చూచి
  యరరే !యత్యంత కష్టంబుచే
  బడియే లేదని పంతులయ్య
  గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 16. జడిపించెన్ గదరా కరోన జగతిన్ జాడ్యంబుగా బట్టెనే
  సడియే సేయక దాగనిండ్లనిక సంసారంబునెట్లీడ్చుటో
  నడి సంద్రంబున నావయై బ్రతుకు నానా క్లేశముల్ గల్గెనే
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఒక మంచి ఉపాధ్యాయుని ఆలోచన గా నా ప్రయత్నము:

  మ:

  విడువన్నేరక పాఠశాల వెడలన్ విజ్ఞాన మందించనై
  పడిగాపుల్ పడి యుండగా వలయునై వచ్చెన్ గదా వింతగా
  చెడు కాలమ్మది దాపురించె ననిరే చెండాడుటై కోవిడున్,
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండు నై యేడ్చెరా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  నడవడి నేర్పెడి బడియే
  పొడవడచు కరోన వలన మూసిన వేళన్
  బడి తెరిచెడి దరి గానక
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బడి నడుగిడి రేని కొడుకు
  చెడు బుద్ధుల గఱపి చెఱచె శిష్యులనెల్లన్
  జడిసెనతనినాప పలుకు
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వడివడి పరుగిడు బాలలు
  నడవడి నేర్పగ మురిసెడి నగవులు కరువై
  గడబిడ జేసెను కోవిడు
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కడగండ్లూ కన్నీళ్ళూ
  జిడిముడి పడగా తడబడ జేసెను లాక్డౌన్
  బడిలేదని జీతపు రా
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కడగండ్లును కన్నీరును' అనండి.

   తొలగించండి
  2. సవరణతో….

   కడగండ్లును కన్నీరును
   జిడిముడి పడగా తడబడ జేసెను లాక్డౌన్
   బడిలేదని జీతపు రా
   బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

   తొలగించండి
 22. అడిగే నాథుడు లేడు, గోడు వినరయ్యా! రోజు పస్తుండగా
  గడిపే స్థాయి, కరోన కోర లల సాగంగా ప్రపంచంబునన్
  ఉడిగే నౌకరి, మూతబడ్డ బడులం దుద్యోగ మూడంగ రా
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విడనాడక నీ దినముల
  కడు రయముగ దేశమందు గ్రమ్ముకొనిన కో
  విడు వలన వేతనపు రా
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 24. డబ్బులు గుంజే ప్రైవేటు పాఠ శాలల గురించి


  జడిపై వాలిన పాడు పుర్వులదె తా జాలమ్ములన్ వేయగన్

  జడిసెన్ మానవ జాతి సర్వమును రాజా పేదయా బేధమె

  క్కడయా యన్చును భీతినుండుదరినిన్ కాసుల్ వికాశమ్ముకున్

  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా"

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రాజున్ పేదయన్ భేద... వికాసమ్మునన్...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ
   సవరణలకు కృతజ్ఞుడినండీ🙏🏻

   తొలగించండి
 25. కడు వింతగు రోగమిటుల
  వడి చెలరేగంగకనగ భారతమంతన్
  బడులన్నియు మూతబడగ
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గుడియై వెల్గుచు శిష్యకోటి కెపుడున్ గూర్మిన్ బ్రసాదించుచున్
  జడతన్ గూల్చెడి వృత్తివిద్యలు కటా! సమ్యగ్విధానమ్మునన్
  బుడమిన్ నేర్పెడి స్థానమై యలరుచున్ బూజార్హమై యొప్పు నా
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. బడిలో గంటలు మూగబోయె గుడిలో భవ్యార్చనన్ ఘంటికల్
  సడి జేయం దగవయ్యె విద్యకొరకై ఛాత్రుల్ సమీపించ రె
  య్యెడ భక్తుల్ గనిపించ బోర కట! యెందేనిం గరోనాహతిన్
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా!

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. గుడిమూసెనుబడిమూసెను
  కడదారినవరుసబెట్టెఁగాష్టములకటా!
  గడబిడనైరూకలరా
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చెడుమార్గమ్ముల పోవుశిష్యులకు సంక్షేమమ్ము కల్గించితిన్
  కడు మోదమ్మున విద్యలన్ గరపుచున్ కాంక్షించి యభ్యున్నతిన్
  గడిచెన్ సంసృతి తృప్తి, వ్యాకులములున్ ఘట్టిల్ల లేదెప్పుడున్
  బడులన్ మూయగ జీతముల్ పడక సంప్రాప్తించె సంక్షోభమే
  పడజేయంగ కరోన, పోషణకు సంపాదింప వేఱైన రా
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అడుగన్ మంత్రివరుండు గ్రామమునకత్యావశ్యమున్ జెప్పె దా
  బడియే లేదని పంతులయ్య; గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా
  చెడు దారిన్ చరియించు నాయకుడయో సేవించి మద్యంబికన్
  బడి నెక్కొల్పిన జాతి మేలుకొనుగా వంచింపగాలేమనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. దడపుట్టించుసతియునున్
  వడదెబ్బతగులుననిశలవలునిచ్చెన్, కో
  విడు బయటకుపోనీయదు
  బడిలేదనిపంతులయ్యవలవలయేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. విడువకనుకరో నపుడమి
  నడయాడుచు నొకరియొకరి నాహారించన్
  గడపనువదలిచనకరా
  బడిలేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సడిజేయక వచ్చె కరొన
  బుడతలు రాకన్ బడికిక, బోర్డును ద్రిప్పన్
  ఒడిదుడుకుల నడుమన రా
  బడిలేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కడు భారం బయ్యె నిపుడు
  గడవ దినమ్ము లిఁక డబ్బు కఱవే కాఁగా
  నిడరే వేతనములు రా
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్


  కడు ఘోరం బగు విద్య నేర్వఁగ మహా క్షామం బిటన్ నీటికిన్
  విడు మీ దాహపు మాట నీర కణమున్ వీక్షింపఁగా శక్యమే
  బడిలోఁ బిల్లల కాళ్లు చేతుల కహో ప్రక్షాళ నార్థంబుగాఁ
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడు దౌర్భాగ్యుండునై యేడ్చెరా

  [పడియ = నీళ్లు నిలిచిన చిన్నపల్లము ]

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. గడవం జాలక రోజులొక్కపరి యాకామారి బ్రార్ధించుచున్
  బడియే లేదని పంతులయ్య గడుదౌర్భాగ్యుండు నై యేడ్చెరా
  గడపన్ దాటగ వీలులేకయిక సాగన్ మార్గమేలేకనే
  గడుసంసారమునీదగా నెఱుక లేకన్బాధనొందెన్ సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 37. బడిపదిలమింటికన్నను
  చిడిముడిపడుటేమిలేక శిక్షణగరుపన్
  పడలేక నింటి పోరును
  బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 38. సకల కళ కోవిధులందరును కోవిడ్ మహమ్మారి చే బాధింప
  బడదు రేమోననే ముందు జాగ్రత చర్య చే క్లాసులన్ని మూత
  బడినను బడి కాస్త బైజూస్ లో కాస్త ఆకాశ్ ఎడు లో కాస్త గూగుల్ మీట్ యందు పాఠము నేర్వగా.. బడి లేదని పంతులయ్య వలవల యేడ్చెన్ ఈ తీరుగా పద్యముల నెంచి అహో..!హ్యాత్‌విద్..!!

  రిప్లయితొలగించండి
 39. గడచెను వత్సరకాలము
  గడపగసంసారమిపుడు కష్టంబయ్యెన్
  దడయధికంబయ్యెనురా
  బడిలేదని పంతులయ్యవలవలయేడ్చెన్.  చెడుకా లమ్మది వచ్చెనెల్లరకి లన్చేటున్వడిన్కూ ర్చగా
  కుడువన్ కొంపనునేదిలేని స్థితియున్కూడంగ హెచ్చెన్వెతల్
  గడపంగాబ్రతుకెంతొదుర్భరముగాకాన్పించ జీతంబు రా
  బడియేలేదనిపంతులయ్యగడుదౌర్భాగ్యుండునైయేడ్చెరా

  రిప్లయితొలగించండి