24, జూన్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3762

25-6-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్”
(లేదా...)
“పూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్”

66 కామెంట్‌లు:

 1. రాజును దైవము నేనే

  జాజుల మాలలను వేసి జపియించరనన్

  రాజిలు రవి సాక్షి ఖలుని

  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సాజపు భక్తి ప్రపత్తి గ
  జాజులతో శివుని గొల్చి సంపద కొఱకై
  మోజుగ సల్పెడు క్షుద్రపు
  పూజల నిరసించు వాడె మోక్షము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. వాజజము గోరి భూరిగ
  పూజారులు చేయు వింత పూజల పేరన్
  కాజేయ ధనమును చేసెడి
  పూజలనిరసించు వాఁడె మోక్షమునందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నిజవైరిమనసుకాగా
  సుజనుఁడుసంయమియగుచునుసుజ్ఞానియగున్
  తాఁజనుదూరము, కామన
  పూజలనిరసించువాడెమోక్షమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పూజిలుడగు పరమేశుని
  పూజనమె ననంగమందు పొనరించుచు తా
  బైజను గూడిన డాంబిక
  పూజల నిరసించువాడె మోక్షమునందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భూజనులందు దైవమునుఁ బూర్తిగఁ గాంచుచు గౌరవించుటే
  నైజముగాఁ జరించుచు ఘనంబుగ నా పరమాత్మ సత్కృపా
  భాజనుఁడౌచుఁ; జేరఁ గని పాపపు వృత్తిని రౌరవమ్మునుం
  బూజల రోయు నాస్తికుఁడె; పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. రాజుల ప్రాపకమ్మునకు వ్రాసెను దేవుని భక్తి కీర్తనల్

  పూజల రోయు నాస్తికుఁడె ; పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

  జేజకు వైరినంతమును చేసిన వానిని భక్తి వేడుచున్

  పూజల సేయు ధార్మికుడు, పొందిన పుణ్యపు మూట సాక్షిగన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 8. భాజనమయ్యెదేవుడిటపావనమయ్యెనుజన్మలేతుదిన్
  భూజనులీయరేముడుపుభూరిగయంచునునమ్మబల్కుచున్
  తాఁజనుమౌనియైమనసుతామసమందునసంచరింపనా
  పూజలరోయునాస్తికుడెపోందునుమోక్షమునిశ్చయంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రిప్లయిలు
  1. ఆజన్మ విరోధమున త
   నూజుని మాట నిరసించి నూరుచుగత్తుల్
   రాజును నేనని శ్రీహరి
   పూజల నిరసించు వాడె మోక్షము నందున్

   ఒక కమ్యూనిస్ట్ ఉవాచ

   బీజము స్వార్ధచింతనము పేరు ప్రజాళికి సేవయై
   యిలన్
   బూజును పట్టినట్టిదగు బూర్జువ పాలన సాగుచుండగా
   నాజిని జేయుచున్ దనదు నాయువునంతను ధారబోయుచున్
   పూజలరోయు నాస్తికుడె పొందును మోక్షము నిశ్చయంబుగన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములూ గురుదేవా! నమోనమః!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 10. రిప్లయిలు
  1. కందం
   శ్రీజిత మాధవుఁడొసఁగిన
   నీ జీవితఁపు పరమార్థ మెఱుగుచు భక్తిన్
   మోజుపడు స్వార్థపూరిత
   పూజల నిరసించు, వాఁడె మోక్షమునందున్

   ఉత్పలమాల
   శ్రీజిత మాధవున్ దలఁచి శ్రీకరమౌననఁ గల్గినంతలో
   భూజన సేవలన్ దనరి పుట్టుకలో పరమార్థమియ్యదన్
   నైజమెఱింగి భక్తిగొని నర్మలి గొల్చుచు స్వార్థ చిత్తమౌ
   పూజలు రోయు, నాస్తికుడె? పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  పూజలు జేయుచున్ మిగుల
  మోసము జేసెడు వానికంటె నే
  పూజలు సేయకన్ సతము బూ
  టకు లేక తపించు వారలన్
  భూజము రీతి దీనులను
  బ్రోచెడు సజ్జన నిర్మలాత్ముడున్
  పూజలు రోయు నాస్తికుడె పొం
  దును మోక్షము నిశ్చయంబుగన్
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  రిప్లయితొలగించండి

 12. ఆ జగదీశ్వరుండనిన యాదియు మధ్యము లేనివాడె గా
  దే! జనరక్షకుం గొలువ దివ్యపదమ్ములభించు, నెవ్విధిన్
  పూజలు రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము? నిశ్చయమ్ముగన్
  జేజను దూరువారలిక చేరెదరే నిరయమ్ము తప్పకన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రిప్లయిలు
  1. మోజుగ దుస్తులు వేసుకు
   బూజుల నింటను తుడవక, భూరిగ వృథయౌ;
   గోజుకు పేదల దోచెడి
   పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్

   తొలగించండి
 14. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ నాటి శంకరా భరణము వారి సమస్య

   పూజలు‌ నిరసించు వాడె మోక్షము నొందున్


   ఇచ్చిన పాదము కందము
   నా పూరణ సీసములో


   వదనము పైపెట్ట వలయును‌ జనులు వి
   భూది రేఖ లెపుడు ముదము తోడ,

   హరుని నామ మెపుడు హ్లాదముగ పలుక
   వలయును ప్రజలెల్ల వసుధ లోన,

   హరుని స్మరణమును‌ నిరతము చేసిన కలుగున్ జనులకు‌ మోక్ష ము రయముగ,

   హరి యొక్క పూజలు నిరసించు వాడె మోక్ష ము నొందు నీ భువనమున‌ ననుచు


   గురు కులము లందు నున్నట్టి గురువు లెల్ల

   చేయ వలయును బోధనల్ శిష్యల కని

   తెలిపె చండామార్కులగని దిత్యు నృపతి

   యా హిరణ్య కశిపుడు సౌమ్యమ్ము తోడ

   తొలగించండి
 15. యోజన తోడ జీవన ని
  యుక్తము జేసెడి మానవుండిటన్
  సాజముగానె పొందును ప్ర
  శాంతత చింతనలోన నింపి తా
  రాజిలుచుండు నిత్యము వి
  రాగ సుయోగ మహాసమాధిలో
  పూజల రోయు, నాస్తికుఁడె?! పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్!

  సమాధి=మనోలయము

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సాజము దేవుని గొలుచుట
  పూజలు భజనలు సలుపుచు పుణ్యార్ధులుగా
  మోజుగ వరముల కోరెడు
  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె. వి. యస్. లక్ష్మి:

  ఓజను గూడిన విధమున
  పూజలు జేయుచు మనమున పురుహూతిని, తా
  బూజులు పట్టిన మూఢపు
  పూజల నిరసించువాడె మోక్షమునందున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈ జగమంతయు నశ్వర
  మా జగదీశ్వరుడె నిత్యమని నమ్మి మదిన్
  వాజ దలంచుచు మర్త్యుల
  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రిప్లయిలు
  1. వాజుల పందెముల్ గెలువ, వాటము తోడుత పేకలాడగన్
   మోజుగ బొట్టుబెట్టి మరి మోసము చేయుచు భూములమ్ముచున్
   రోజును పూజచేసినను రుద్రుడు మెచ్చడు, పెచ్చు వెచ్చమౌ
   పూజల, రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

   తొలగించండి
 20. బీజాక్షరములు బలుకుచు
  పూజాధికములు సలిపెడు పురుషుండైనన్
  తాజూచినవౌ క్షుద్రపు
  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఆజన్మము తృప్తినొసగు
  భోజనలేమి గతినుండి ముక్తిని బొందన్
  జేజే నునమ్మి వ్యక్తికి
  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వ్యాజము లేని మానసము పావనసంతతకార్యసక్తి స
  ద్యోజన భూరిదానరతి ఉన్నతభవ్యకృపాహృదబ్జవి
  భ్రాజితమూర్తిమత్వమున వాసిలి శిల్పకళాస్వరూపునన్
  బూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. రిప్లయిలు
  1. ఉ:

   తేజము ప్రజ్వరిల్లెనని తీరగు నిందలు గృమ్మరించుచున్
   నైజము విష్ణు వైరి యన, నామము కశ్యపు పుత్రుడంచు తా
   పూజలు చేయబోననగ పూనిక స్తంభ నృసింహు గాంచడే
   పూజలు రోయు నాస్తికుడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'గ్రుమ్మరించుచున్'

   తొలగించండి
 24. సమస్య :-
  “పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్”

  *కందం**

  కాజేయు వాడు రాజై
  భూ జనులకు పన్ను పెంచి పోటుపొడచినన్
  జేజే కొట్టక వ్యక్తికి
  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షమునందున్
  .....................✍️ చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆ జగదీశుఁ దీన జనులందరిలో గని సేవ జేయుచున్
  రాజస తామసంబులపరాధములంచు గ్రహించి సత్వమే
  రాజిలు రాజమార్గమపరాజితుఁ జేర్చునటంచు నమ్ముచున్
  పూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పూజించుటకును బదులుగ
  పూజించెడు వారుభువిని మూర్ఖులె యనుచున్
  నాజన్మము రిపుడౌచును
  పూజల నిరసించు వాడె మోక్షము నందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఈ జన సందోహము నిజ
  భోజన కాంక్షా యుత మయి మూరి చరించున్
  వ్యాజ మృగబలి సమాహిత
  పూజల నిరసించువాఁడె మోక్షము నందున్


  రాజకులావతంసుఁడు నరవ్రజ యోగ్యుఁడు బుద్ధిమంతుఁడున్
  నైజ మనోనురాగుఁడు ననన్య దయాంబుధి దానశీలి వి
  భ్రాజిత పుణ్యశీలి నయ బద్ధుఁడు భక్తుఁడు నెన్న వాఁ డహో
  పూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

  [నాస్తికుఁడె? : కాదు]

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మొట్ట మొదటి కరోనా lock down సమయంలో నాస్తికులు వెలిబుచ్చిన మాటగా నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  రోజులు మారిపోయె క్రిమి రోగము వర్థిల సర్వ కార్యముల్
  లాజిమటంచుఁ మానుకొని రంజిలు మింటను నాజ్ఞ మేరకై
  పూజలు వీడనాడనుచు బోధన జేసెడు వారు బల్కనై
  పూజలు రోయు నాస్తికుడె పొందును మోక్షము నిశ్చయంమ్ముగన్

  లాజిమ్ =అన్యదేశ్యము.

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. భూజనులెల్ల సౌఖ్యమును బొందునుపాయము యోచనంబుగా
  భోజనమొక్కపూటయిన మోదముగా నిరుపేద కిచ్చునా
  భాజనుడే నిజంబుగను భక్తుడు దేవుని కొల్వకున్ననున్
  పూజల రోయు నాస్తికుఁడె పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భాజను డౌను నిక్కముగ బాపపు కూపము జేరుదప్పకన్
  బూజల రోయునాస్తికుడె,పొందును మోక్షము నిశ్చయమ్ముగన్
  బూజలు భక్తితో నెవరు పూనిక తోడను జేతురో,యికన్
  నాజగదీశు నామమును నార్తిని గానము జేయువారలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పూజింపదగినవానిని
  పూజింపక దుష్టజనులపొగడెడివాని
  న్నైజంబెరుగుచు డాంబిక
  *పూజల నిరసించువాడెమోక్షంబందున్*

  రిప్లయితొలగించండి