14, మార్చి 2022, సోమవారం

సమస్య - 4020

15-3-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు”
(లేదా...)
“పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్”

13 కామెంట్‌లు:

 1. నవ్యనాగరీకంనినడతమార్చి
  ధర్మమెంచనిసుదతిగదారిదప్పి
  మంచియిల్లాలితనమునుమంటగలుపు
  పడతినిసతిగస్వీకరింపదగదు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వినయ ము విధేయత మరచి విచ్చ ల విడి
  తిరుగు బోతుగ చరియించు తరుణి యగుచు
  చెడు సహ చరులు గలుగు స్త్రీ యగు నెడ
  పడతి ని సతిగ స్వీకరింప దగదు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  ఇంటిగౌరవమున్ గాచు నింతియనఁగ
  సీతఁ బోలునంతగ ధరఁ జెల్లకున్న
  పరపురుషుఁ గోర నెంచు శూర్పణఖ వంటి
  పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు

  మత్తేభవిక్రీడితము
  గుడిలో దైవమె తానుగా గృహమునన్ గొల్వుండు కాంతామణిన్
  ముడివేయన్ దగఁ జూచినంత తలిదండ్రుల్ సౌఖ్యమేపారెడున్
  వడిగా నైతిక వర్తనన్ విడుచుచున్ బౌలస్తినిన్ బోలెడున్
  బడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 4. అప్సరసలను మించిన యందగత్తె
  మనసు దోచెనటంచును మాత తోడ
  తెలుప వారించి యాతల్లి పలికెనె వెల
  పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగ దగదు.  విడదీయంగను లేని బంధమనుచున్ బీరంబులన్ పల్కెడిన్

  కొడుకున్ గాంచుచు తల్లియే తెలిపెనే కూర్మిన్ బ్రదర్శించి, యు

  గ్గుడు కాదందు కుమార యా కొమిరెయే గోలోమిరా కాన నా

  పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మగువ చందము గని యెంత మరులు గొనిన ,
  మరొక యువకుని గని తన మనసునిడిన
  పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు ,
  తివుర నగు నామె కోరిక తీరునటుల

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వడిదుడ్కుల్ వడకుండ సాగవలె నింపా
  రంగ సంసారముల్
  గడదాకన్ గడు ప్రేమతో సుఖముగా
  గావించ నాశించిన్
  పుడమిన్ మిక్కిలి యందగత్తెయనియున్
  ముక్కోపి దుర్మార్గమౌ
  పడతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట య
  సంభద్ధంబు ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అప్సరసయైన నపరంజియైన విడువ
  బడినమన్మథ శరమైన పలుకు మంచి
  తనము సుస్థిరతయు మంచిమనసు లేని
  పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కడు దర్పమ్మున నిత్యమున్ మెలగుచున్ కాఠిన్యమేపారగా
  వడిగా నిందలు వేయుచున్ పరుల సద్భావమ్ము శంకించుచున్
  చెడు తత్వమ్మున గ్రామమం దెదిగినన్ జెట్టన్ విచారించి యా
  పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్


  రిప్లయితొలగించండి
 9. ధాత్రి వరహీన మందురు దార కన్నఁ
  దాను జిన్న వాఁ డయినచోఁ గాన వినుమ
  యెన్నఁడు పురుషునకుఁ దన కన్న పెద్ద
  పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు

  కడు విడ్డూరము స్వీయ పుత్రికకు శంకాహీనమే మర్మమే
  చెడకుండంగను భూధవుం డొకఁడు సేసెం బెండ్లి శీఘ్రంబ సం
  దడి నారీమణి తోడ మోసమునఁ గాంతారత్నమే యన్యపుం
  బడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తేటగీతి
  తాను భూలోక రంభగ తళుకు జూపు
  భావము గలిగి యుండిన భామ ,మీదు
  మిక్కిలి పొగరు జూపెడి ,మెరమెర పడు
  పడతిని సతిగ స్వీకరింపంగ దగదు.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మాటయందునఁగనరాదు మంచితనము
  కలుపుగోలుగ నెవరితో కలిసిరాదు
  స్వార్థము పరమార్థమ్ముగా వరలునట్టి
  పడఁతిని సతిగ స్వీకరింపంగఁ దగదు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నడతన్ గానగరాదు నమ్రత సదా నర్మంబుగా వర్తిలున్
  నడయాడున్ గడు లోభివోలెను వదాన్యం బించుకన్జూపకన్
  గడియైనన్ స్థిమితంబు గూర్చని మహా గయ్యాళియై నట్టిదౌ
  పడఁతిన్ బత్నిగ స్వీకరించుట యసంబద్ధంబు ముమ్మాటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నైరృతులన్ కనుంగొని వినాశమొనర్చు తలంపు శౌరియే
  ధారుణి పైన జన్మగొనె తామరవిందు కులమ్ము నందునన్
  కారణ జన్ముడై ప్రజల కష్టములన్ శమియించగా పరి
  ష్కారము తోడ వచ్చిన జగత్పతికిన్ బ్రణమిల్లఁగాఁ దగున్

  రిప్లయితొలగించండి