11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4017

12-3-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తారా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్”
(లేదా...)
“తారా రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్”

40 కామెంట్‌లు:

 1. కూరిమి మోహ వశుండై
  ధీరత శివ ధనువు విఱిచి దివిజులు మెచ్చ న్
  నారీ మణి మను వై సీ
  తా రా రమ్మనుచు బిలిచె దాశరథి తమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వీరాసీతనులంకను
  చేరియుజూచితివిగాదెక్షేమంబేనా
  వేరుగలేరేహనుమం
  తారారమ్మనుచుబిలిచెదాశరథితమిన్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. పోరాటములో రావణు
  పేరడగించి కుసిలించు భీరువు గనుచున్
  బేరిమి తోడను హే సీ
  తా! రా రమ్మనుచు బిలిచె దాశరథి దమిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  నీరజ నేత్రా! రాగ మ
  యీ! రోదన మిగిలెనాకు నెటు పోయితివో!
  మారామది యేలనొ? సీ
  తా! రా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  ఘోరారణ్యము నందునున్న నినునే గూడంగ ప్రాసాదమై
  పూరేకుల్ శయనంపు పట్టుపరుపై ముచ్చట్లఁ దేలింతువే!
  నైరాశ్యమ్ము మిగిల్చి పోవ విరహానన్ దాలలేకుంటి సీ
  తా! రా రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 5. పారావారముదాటిలంకనటనాభాస్వంతుశిష్యుండవై
  వీరావేశముతోడవెల్గికసినాభీలంబుగాగెంతుచున్
  చీరన్రావణునుద్యమించితివిగాజేయుండవోబుద్ధిమం
  తారారమ్మనిరామమర్తిపిలిచెన్ధారాళవాచాగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రామునకు' అనడం సాధువు. అక్కడ "మారాము జేయు సుతునకు" అనవచ్చు కదా!

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువు గారు.

   కందం
   మారాముజేయు సుతునకు
   తారా చంద్రులను జూపి తల్లి సుతుని చే
   క్షీరాన్నము తిన జేయగ
   తారా రమ్మనుచు బిలిచె దాశరథి దమిన్.

   ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
   ఉండవల్లి సెంటర్.

   తొలగించండి
 7. శ్రీరాముండు మహోన్నతుండు ధనువున్
  శీఘ్రంబుగా నెత్తియున్
  దా రాజిల్లె సభన్ ,మహీసురవరుల్ దర్పోన్న
  తుల్ సిగ్గుచే
  బీరమ్ముల్ విడి వంచినారు తలలన్, పెండ్లాడి
  వైదేహి ! కాం
  తా ! రా రమ్మని రామమూర్తి పిలచెన్ ధారాళ
  వాచాగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పారావారము దాటి చేరెనటకున్ బౌలస్త్యు రాజ్యమ్ము లో

  పోరాటమ్మున రావణాసురుని సంపూజ్యుండు త్రెళ్ళించి తా

  నారాటమ్మున జేరి దార దరిదాపానంద ముప్పొంగ సీ

  తా! రారమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆరామము పరిసరముల
  శ్రీరాముడు సీతఁ గూడి చెలువము మీరన్
  కూరిమి నడయాడగ సీ
  తా రారమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భూరి మెకమును కనగ , సీ
  తా ! రా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్
  పాఱుచు వచ్చి మరులుగొని
  గారవముగ పతిని గోరె గావలెనంచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తారాపథమే పందిరి
  గా రాజిల భూమిపీటగాఁబెండ్లియయెన్
  గారాముగ వనితా!సీ
  తా!రారమ్మనుచుఁబిలిచె దాశరథి తమిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీరాముడు సతికోరిక
  తీరగ బంగరు హరిణము తెచ్చెదననుచున్
  దూరంబు పోవలదు సీ
  తా! రా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వైరాగ్యమ్మును వీడి రాజ్య ప్రజకై భాగ్యాశ్వమేధంబునన్
  శ్రీ రాజిల్లగ స్వర్ణ సీత ప్రతిమన్ జీవంబునన్ జూచి "సీ
  తా రా రమ్మ"ని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్
  నైరాశ్యమ్మది కమ్మి రాఘవుడు చింతాక్రాంతుడయ్యే నయో||

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీరాజ్యంబునయోధ్యలోనపుడుసుశ్రేయంబుఁగాంక్షించిదా
  ప్రారంభించగనశ్వమేధమునుశ్రీరంజిల్లెసంరంభమై,
  దారాసంయుతయాగమైనిలచుసిధ్ధాంతంబునెంచంగ సీ
  తా!రా !రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘోరమ్మీ విపినమ్ము గుట్టలకటా!గుండ్రాళ్ళతో ముళ్ళతో
  దారే మృగ్యము రాక్షసాళికిదియే ధామంబు,సింహాలు సం
  చారంబిచ్చటఁజేయు భీతిలకు నా సామీప్యమందీవు,సీ
  తా!రారమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కం.
  వీరావేశము పొంగగ
  జేరుచు లంకకు కనుగొన సీతను, నెమ్మిన్
  ధీరుని జూచుచు హనుమం
  *తా!రా! రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్*
  శార్దూలము.
  వీరావేశము పొంగిపొర్లగను దా భేదించి పంతంబుగా
  జేరెన్మారుతి లంక గన్గొనెనటన్ సీతమ్మనే శీఘ్రమున్
  ధీరుండాతని జేర్చిగౌగిలిని బంధించంగ, నో వాయుజా
  *తా!రా! రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రా రా రమ్మంచుఁ బిలువ
  గా రామా యేల రావు కాంతా సీతా
  రా రా నారీ లోకపుఁ
  దారా రమ్మనుచుఁ బిలిచె దాశరథి దమిన్

  నారీ రత్నమ నీవు లేని యెడలన్ నా కేల యీ ప్రాణముల్
  ఘోరారణ్యము నందు నుంటి వెట సంకోచింప నీ కేల సీ
  తా! రాజీవదళాక్షి! ప్రాణ సమ! స్వాంతాకాశ వీథీ లస
  త్తారా రమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వీరోచిత ముగ విల్లును
  నీరాజులు చూచుచుండ యెక్కుంబెటితిన్
  నారాణివి నీవిక సీ
  తా!రారమ్మనుచు బిలిచె దాశరధి దమిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వీరావేశము తోడ రాముడు శివున్విల్లున్బటాపంచ లై
  యారామంగనిపించె నద్భుతముగానానంద సందోహ మున్
  నారాణీ!యిక నీవెనాసతివి బో నమ్మంగ బోనాడి సీ
  తా!రారమ్మని రామమూర్తి పిలిచెన్ ధాఫాళ వాచాగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఘోరమ్మౌయడవిన్ చరింతు రెపుడున్ క్రూరంపు సంధ్యాబలుల్
  దారన్ కన్గొని యొంటిగా నడవిలో దౌర్జన్యమున్ చేసిరా?
  చేరన్ వచ్చు గళమ్ము విన్న , పరితుష్టిన్ బొందుచున్ వేగ, సీ
  తా! రా రమ్మని రామమూర్తి బిలిచెన్ ధారాళ వాచాగతిన్

  రిప్లయితొలగించండి