22, మార్చి 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4028

23-3-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ”
(లేదా...)
“నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే”

19 కామెంట్‌లు:

 1. నాగరికత పెరిగి నవ్యంపు పోకడల్
  మరిగి నట్టి నేటి మహిళలంత
  క్రొత్త రకము తాము కోరుకొనుచు నుండ
  నారి చీర గట్ట నవ్వ రొక్కొ?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నవ్యనాగరీకనవకంబుజూపించు
  పాంటుషర్టునికనుపడచుగట్ట
  ముందుకాలమందుమూరలకొలతతో
  నారిచీరగట్టనవ్వరొక్కొ

  రిప్లయితొలగించండి

 3. కంచి పట్టుచీర కాంక్షతో తెప్పించి
  పుత్రిక కది కట్ట మోజు పడుట
  సబబు కాదు కదర చవట సన్యాసి చి
  న్నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వలసినంతధనము కలిగియున్న ఘనుడు
  వ్యయముసేయనిష్టపడకతాను
  పంచె కొనుట మానివైచి పరమ పిసి
  నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆటవెలది
  గండ్రగొడ్డలిఁ గొని క్షత్రియులన్ జంపు
  పరశు రాముఁడనిన పరుగుఁ దీసి
  కుశలమొందనెంచి దశరథుఁడనెడు కో
  నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ!

  (కోనారి : శ్రీహరి నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు (రవ్వా శ్రీహరి) 2004
  రాజు, గొల్లఁడు)

  ఉత్పలమాల
  తీరని ద్రోహమున్ దలఁచి తీసెద కుత్తుకలంచు, క్షత్రియుల్
  పారగ గొడ్డలిన్ గొనుచు భార్గవరాముడు వెంబడింపఁగన్
  వీరులు సైతమున్ బరుగువెట్టరె? పంక్తిరథుండు భీతి కో
  నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కోరియమ్మచేత కొనిపించుకొనిచీర
  ముద్దుపాప చూచి మురిసిపోయె
  చిన్నవయసులోన మిన్నగానెంచి చి
  న్నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ

  రిప్లయితొలగించండి

 7. చీరను గట్టకుండ సరసీరుహ నేత్రలు వింత వస్త్రముల్

  ధారణజేయుటన్ గినిసి దారికకైనను సాంప్రదాయమున్

  నేరుప నెంచి తెచ్చితివి నేత సుచేలక మేలనోయి చి

  న్నారియె చీరఁగట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఒడలు గానిపించ నుడుపులను ధరించు
  వనిత యొకతె యిటకు వచ్చి , తాల్చె
  నారు గజము లున్న నంబరము , బరదేశ
  నారి చీరఁ గట్ట నవ్వరొక్కొ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేటగీతి
  పైట యల్లాడ,కుచ్చిళ్లు పదములఁబడ
  నౌర!చక్కగా నుండును*నారి చీర
  గట్ట,నవ్వరొక్కొ*నరుడు కట్టి చీర,
  బొట్టు కాటుక పువ్వులు పెట్టుకొనిన.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చీరలయంగడిన్ తనదు చిన్నకుమారితఁగూడి చీరలన్
  బేరములాడు తల్లిఁగని పిల్లయు తానొక చీరకోసమై
  మారముజేసె నెంత బ్రతిమాలిన పట్టును వీడకుండ చి
  న్నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. జారెడు పైటకొంగును భుజంబున మాటికి సర్దుకొంచు,బం
  గారపుటంచు పాదముల కాంతులనీనగ మెచ్చకుందురే!
  *నారియె చీర గట్టిన జనంబులు కన్గొని, నవ్వకుందురే!*
  చీర నరుండు కట్టుకొని చేడియ వోలెను సంచరించగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తేటగీతి:
  కోరి యమ్మచే కొనిపించుకొనిన చీర
  ముద్దుపాపాయి కనుగొని మురిసిపోయె
  చిన్నవయసులో చి*న్నారి చీరఁ గట్ట
  నవ్వరొక్కొ* తానగుపింప నవ్వ వోలె

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తీరగు వేషధారణము దీటుచు చక్కని కుంతలమ్ములన్
  పేరటమున్ బొనర్చగను ప్రీతిని చేరగ నమ్మలక్కలే
  వారల యందచందముల భాతి కనుంగొని పట్టుబట్టి చి
  న్నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వకుందురే? 

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆటవెలది
  కుఱచ గౌను గట్టి కుర్రకారు మతి పో
  గొట్టి నాట్యమాడి కోక లేని
  చిత్రసీమ లోని చిన్నది తాను పొ
  న్నారి చీర గట్ట నవ్వ రొక్కొ.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.
  పొన్నారి-మనోజ్ఞమైన.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. లోభు లందుఁ బరమ లోభి యయిన వాఁడు
  భార్య చీర లుండ బట్ట లేల
  వ్యర్థ మంచు నెంచి పన్నుగ నప్పిసి
  నారి చీరఁ గట్ట నవ్వ రొక్కొ


  దారుణ శాప కారణ విదారిత పుంస్త్వ వికార రూపుఁడై
  పౌరవ వంశ మండనుఁడు పార్థుఁడు పాండవ మధ్యముం డహో
  నారికి రాజనందనకు నాట్యము నేర్ప దినేశజప్ర ధా
  నారియె చీరఁ గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వ కుందురే

  [ప్రధాన + అరి =ప్రధా నారి ]

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చీరను గాంచ నట్టిదన చిత్రము లందున పేరు గాంచుచున్
  దారుణమైన దృశ్యముల తన్మయ మందగ జేయు తన్విగా
  ప్రేరణ యూచు మైకమున ప్రేక్షకు లెల్లర ముంచు నట్టి యా
  నారియె చీర గట్టిన జనంబులు గన్గొని నవ్వ కుందురే!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మారుచునుండె సంస్కృతులు మారుచునుండెను వేష భాషలున్
  సారెకు సారెకున్ జరుగ సాగెను మార్పులు
  కట్టు బొట్టులో
  దూరపు దేశసంస్కృతలు దూరెను భారత
  దేశమందునన్
  నారియె చీరె గట్టిన జనంబులు గాంచియు నవ్వకుందురే

  రిప్లయితొలగించండి