23, మార్చి 2022, బుధవారం

సమస్య - 4029

24-3-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె”
(లేదా...)
“దీపమునార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్”

15 కామెంట్‌లు:


 1. తూర్పుదిశను పొడిమె తొవలరాయిడికాడు
  చీకువాలు ద్రుంచి స్తీర్వి యందు
  తలుపు లన్ని తెఱచి తరుణియా యింటను
  దీపమార్ప గృహము దీప్తమయ్యె.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆటవెలది
  వేసవి చెలగంగ విద్యుతాటంకంబు
  నూనె ప్రమిద వెలుగునీన దగునె
  వేడుకగుచు రాగ విద్యుత్తకట గుడ్డి
  దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆటవెలది
   తీర నందునింట దివ్యతేజమ్మున
   శిశువు కృష్ణమూర్తి చేరిరాగ
   సృష్టిపరవశమునఁ జెలగుచు చలిగాలి
   దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె!

   ఉత్పలమాల
   పాప నధర్మమున్ భువిని పాపగ విష్ణువు దివ్యతేజమై
   రూపము దాల్చి వేగిరమె ప్రోవఁగ నందునియిల్లు సేరఁగన్
   జేపడ పారవశ్యమది సృష్టియె పొంగఁగ చల్లగాలులున్
   దీపమునార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్

   తొలగించండి
 3. జన్మదినమునక్రొవ్వొత్తిశాంతపరచి
  ప్రేమమీరగహితులునుభేషుననగ
  కులికిరానందకేళినికూడిపాడి
  దీపమార్పగృహముదీప్తమయ్యె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శోభనగృహమందు శోభించుచున్నట్టి
  దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె
  వెలది ముద్దుమోము వెలయించుకాంతితో
  సఖుని మదిన సంతసమ్ము నిండె

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తిమిర మావరించి దిక్కు తోచదు గదా
  దీప మార్ప : గృహము దీప్త మయ్యె
  వెలుగు నింపు నట్టి విద్యుత్తు దీపమ్ము
  కాంతి వంత మగుచు కానుపింప

  రిప్లయితొలగించండి

 6. పూప వెలుంగు జేరె గదభూతలమందున తూర్పుదిక్కునన్

  గోపతి చేరవచ్చెనిక కోమలి మేల్కొను మంచు గట్టిగా

  నాపరిణేతయే పలుక నాలియె వేగము దీసి జాలముల్

  దీపము నార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంత రమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అంధకార మలమె నన్ని  దిక్కులలోన
  దీప మార్ప, గృహము దీప్తమయ్యె
  దీపము వెలిగించ, తిమిరముడుపఁ చాలు
  చిన్నదీపమైన నున్న యెడల

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నాది నాది నాది నా యహంకారంబు
  శిష్యతతికిఁబాపి చిత్తమందు
  సత్తు,చిత్తటంచు సద్గురువజ్ఞాన
  *దీప మార్ప గృహము దీప్తమయ్యె.*

  పశ్చిమాద్రిఁజేర భానుండు దిశలందు
  తిమిరమలమె రాత్రి *దీపమార్ప,
  గృహము దీప్తమయ్యె*నహహ!దివాకరుం
  డుదయమొందినంత నుదయ గిరిని.

  మాపటి వేళ నింట నొక మానిని దీపము వెట్టెఁజీకటిం
  బాపగ, కాని చీకటులు వర్ధిలె నంతట కీటకంబయో!
  *దీపము నార్ప,దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరంబునన్ *
  బాపురె!భాస్కరుండుదయ పర్వతముం బొడగాంచినంతనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వీడు చీకటయ్యె విద్యుతాలయమున
  దీప మార్ప ; గృహము దీప్తమయ్యె
  తైలమందు వత్తిదడిపి యగ్గినిడగ
  పూర్వ రీతులెపుడు ముప్పుదీర్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. దీపము ధ్వాంతమున్నుడిపి దీప్తులు నింపును నాల్గు దిక్కులన్
  శాపము వోలె జీవులకు శర్వరమీభువి విస్తరించుతాన్
  దీపమునార్ప, దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్
  దీపమునుంచ జూడనది దివ్యము భవ్యము శోభనంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చూపుల తాపులన్ మిగిలి సుందరి మన్మథ కేళి కోసమై
  దాపుకుచేర వాతెఱ సుధారస ధార స్రవించుచుండగా
  బాపురె! యామె నేత్రముల వన్నియ మిక్కిలి చెంగలింపగా
  దీపమునార్ప దీధితులు దీపితమయ్యె గృహాంతరమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఆటవెలది
  గాలివానకు ఘన గర్జన తోడ్పడి
  దీపమార్ప ,గృహము దీప్తమయ్యె
  మేఘ వహ్ని తీగ మిలమిల లాడుచు
  వెలుగు వెల్లి విరియ వింత గొల్పె.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఆప్త సఖియు సుదతి తప్త కాంచన భూషి
  త తరుణీ మతల్లి తరళ నేత్ర
  పూర్ణ చంద్ర బింబ ముఖి వచ్చి నిల్చిన
  దీప మార్ప గృహము దీప్త మయ్యె


  దీపము లేల యింక దివి దీపము వెల్గుచు నుండ నంచు నా
  చూపరు లెల్ల నిల్వ వెఱ చొప్పడ శారద రాత్రు లందు సం
  ప్రాపిత చంద్రికా ధవళ భాను వితానము సేర నింటిలో
  దీపము నార్ప దీధితులు దీపిత మయ్యె గృహాంతరమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి