26, మార్చి 2022, శనివారం

సమస్య - 4032

27-3-2022 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్”
(లేదా...)
“గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్”

17 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  నిజమగు ఫలమని సూర్యుని
  భుజియింపగనంద నెంచు ముచ్చటమీరన్
  భుజములు సాచిన మారుతి
  గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్!

  చంపకమాల
  నిజమగు పండు సూర్యుఁడని నింగిని దాకెడు శాఖలందునన్
  కుజమునఁ గాసెనంచు తిన నోరది యూరఁగ నాంజనేయుఁడున్
  భుజముల సాచి హూమ్మనుచు పొందెడు కోరిక మిన్నుముట్టగన్
  గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ను ుమెచ్చకావ్యములశోభనుగూర్చగమాణికంబునై
  నిజముగవాణిహారముననేర్పుననిల్చినసౌరుతోగనన్
  భనలదివ్యనాదములభాసురరీతినికూడియష్టది
  గ్గజబలమాకసంబుననుగంతులువైచెనుసంతసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ద్విజుడయి వామనుండు చని, విట్పతియౌ బలి వద్దనుండి పూ
  ర్వజునకు రాజ్యమున్నిడ నవారిత పాదము మోప విష్ణువే,
  భుజబల మంతరించ, బలి భూరిగ దానమొసంగ, శక్రు నం
  గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కుజముల శుకపిక తతుల
  క్కజముగ,శశి,నవవసంత, గాడ్పులతో పాం
  థ జనులు మెచ్చగ సఖి!యం
  గజబలమాకాశమందు గంతులు వైచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 5. గజయాన సీత వెదక క
  పి జలధరము దాటనెంచి పెనురూపముతో
  విజయార్థియై కదల గన
  గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్.


  సుజనుడు రామచంద్రునకు శోకము దీర్చగ నెంచి యయ్యయో

  నిజ జలజాక్షి జాడకయి నీరధి దాటుచు లంకకేగి తా

  విజయము నంది వత్తునని వేగము తోజను మారుతాత్మజున్

  గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కుజములఁగూయసాగినవికోకిల కేకి,శుకంబులున్ నవాం
  బుజమకరందముల్ భ్రమరముల్ దనివారగఁగ్రోల సాగె,న
  క్కజముగ వచ్చె నామిని యుగాది సుపర్వపువేళ నిట్టు లం
  గజబలమాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధ్వజమెత్తెను కృష్ణుడు పా
  రిజాత కుసుమములుకోరి త్రిదివముపైనన్
  వ్రజవల్లభునడ్డగ సుర
  గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అజయులమనుకొను సభ్యుల
  గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్
  భజనపరుల పలుకులు విని ,
  రుజువగు వేగముగ వారి లోపము ప్రజకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కుజములు పెంపుమీఱగను కొమ్మల నిండుగఁ బూలుఁ బూయుచున్
  రజనిఁ గలాధరుండు దివిఁ బ్రస్ఫుటమైన వెలుంగు నింప గా
  ప్రజలల పొంగ మోదమున ప్రాకటమైన వసంత వేళ నం
  గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కుజముల పోలిన మబ్బులు
  ధ్వజముల కరణిని గనపడి పలు రకములుగా
  ప్రజల కు దోచగ నయ్యెడ
  గజబల మాకాశ మందు గంతులు వైచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గజముల బోలిన మొయిలులు
  గజిబిజిగా దిరుగుచుండ గాలుల వలనన్
  సజలయుత మగు ట గనుగొన
  గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. విజయము సాధింపంగ గి
  రిజా సతీనాథుఁ జేయ రేఁగ మరుం డా
  గజ దిట్ట సదాశివు నం
  గజ బల మాకాశ మందు గంతులు వైచెన్

  [అంగజ బలము = మారుని సేన]


  ఋజువుల నేల కోరుదు నిజేచ్ఛను నీవ యెఱుంగ నోపుదే
  నిజముగ వర్ష కాలమున నివ్వెఱ నందఁగ నభ్ర వీధినిన్
  సజల మ హాసితాభ్ర ఘన సంచయ మారయఁ దోఁచు నివ్విధిన్
  గజబల మాకసంబునను గంతులు వైచెను సంతసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  సుజలంబుల కేళి సలుపు
  గజరాజులు కేలు నింపి కమల మృణాళిన్
  ఋజురేఖన పైకి విసరు
  గజబల మాకాశమందు గంతులు వైచెన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.
  కమలమృణాళిన్-నీటితో కూడిన తామర తూడు.

  రిప్లయితొలగించండి