20, మార్చి 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4026

21-3-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గౌవల్యముం జేర్చుఁగా”

16 కామెంట్‌లు:


 1. రాముని మదిలో న నిలిపి
  నేమమ్మును తప్పకుండ నిత్యమ్ము పరం
  ధాముని గొల్చుచు వీడిన
  కామక్రోధమ్ము, లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ామముపాలకులందిరి
  సేమముజన్ముగరువముసేగినిదొలగన్
  ఏమఱిశాపమునందుచు
  కామక్రోధమ్ములొసగుగైవల్యమ్మున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఏ మనుజులకైన నాశము
  గామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ ; గైవల్యమ్మున్
  దాము జవికొనుట నిక్కము ,
  ధామమునందున నిరతము దైవము గొలువన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కామక్రోధంబులు మద
  మూ మత్సరములు జనులకు ముప్పునుదెచ్చున్
  తామదుపునబెట్టబడిన
  కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తామసులకు నరక మ్మును
  కామ క్రోధమ్ము లొసగు : కైవల్యమ్మున్
  ధీమతు లకు లభియించును
  రాముని నామ స్మరణము రంజిల సేయన్

  రిప్లయితొలగించండి


 6. రాముండా సుగుణాబ్ది చంద్రుడు జగద్రక్షైక దీక్షాగురుం

  డామాన్యుండను కొల్చినన్ నిధనులే యంధస్సు నే కోరగా

  బ్రేమన్ బోనము నందజేసిన నిలన్ విఘ్నంబులన్ దెచ్చునా

  కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గౌవల్య ముం జేర్చగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. 1.జయవిజయులతో విష్ణుమూర్తి:

  కందం
  మామక భక్తినిఁ గల్గుచు
  భూమిని జన్మమ్ములేడు పొంది వలదనన్
  మీ ముజ్జన్మల నరులుగ
  కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్

  (ముజ్జన్మలన్+అరులుగ = మూడు జన్మలలో వైరులుగ)

  2.శార్దూలవిక్రీడితము
  నీమమ్ముల్ విడి తల్లిదండ్రి సతులున్ నిర్వేదమందుంచి నీ
  ధామమ్మెంచక వారకాంత వెనుకన్ దాహాన త్రుళ్ళంగ నే
  సేమంబుల్ నినుఁ బుండరీక! వలచెన్? చింతింపుమా! వీడితే
  కామక్రోధమదాది షట్కమె, నరుం గౌవల్యముం జేర్చుఁగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం.
  నీమముగా నెంచి ప్రజల
  క్షేమమె కర్తవ్యముగను సేవలఁ జేయన్,
  రాముని దయతో విడువగ
  కామక్రోధమ్ము,లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్

  శార్దూలము.
  నామమ్మే పఠియించి శ్రీకరముగా నారాయణున్ రూపమే
  ధామమ్మందు వసించు మానవులలో దర్శించ పుణ్యాత్ముడై
  క్షేమంబే పరమార్థమంచు జనులన్సేవించి, వీడంగ నా
  కామక్రోధమదాది షట్కమె,నరుం గైవల్యముం జేర్చుఁగా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నీమంబుల్ విడనాడకెన్నడు ప్రజానీకంబు సర్వేశునిన్
  ధామంబందునఁగేలుమోడ్చి నిరతిన్ దైన్యంబు పోకార్చగన్
  నామంబుం జపియింపనిచ్చు పరమానందంబు, వర్జింపగా
  కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గైవల్యముం జేర్చుఁగా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నీమముతో పరమాత్ముని
  నామముజపియించి మన్ననన్ గని నిరతిన్
  దీమసమొప్పార విడువ
  కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఓ మానవ డెందమ్మున
  నీ మాటఁ దలంచి చూడ నింపుగ నిక్కం
  బే మహి హృద్రోగ మొసఁగి
  కామక్రోధమ్ము లొసఁగుఁ గైవల్యమ్మున్


  ఏ మాత్రం బనుమాన మూనకుమ నే నీ రీతిఁ జెప్పంగ స్వీ
  యామోఘవ్రత సత్య వర్తనము నిత్యాంగార కోద్యత్శిఖా
  ధూమస్తోమ విరాజియై పరమ శాంతుండై విసర్జింప నా
  కామక్రోధమదాది షట్కమె నరుం గైవల్యముం జేర్చుఁగా

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నీమంబొప్పగ మానవుండు సతమున్
  నిష్కామ భావంబుతో
  నే మాత్రంబుదురాశ లేక యెలిమిన్ నిద్ధాత్రి
  లో మర్వకన్
  తా నెల్లప్పుడు జేయునట్టి గడుసత్కార్య
  ముల్ , వీడియున్
  కామక్రోదమదాది షట్కమె, నరున్ కైవల్య
  ముంజేర్చుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  సామర్థ్యముతో వీడిన
  కామక్రోధమ్ము, లొసగు గైవల్యమ్మున్
  క్షేమంకరుడు శివుడు ,ని
  ష్కామారాధన సలిపిన జతనము తోడన్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఏమీ వింత గుణమ్ము లీ పగిది దా
  పించున్గదా మానవు
  న్నీ మాయామయ జీవనమ్మునను బా
  ధించున్గదా, దాటగన్
  లేమా? వీనిని, నిష్కలంకముగ, వా
  రించంగ నీ యాత్రలో
  కామక్రోధమదాది షట్కమె! నరుం గైవల్యముం జేర్చుఁగా!

  రిప్లయితొలగించండి