14, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4050

15-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పులుసు కవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్”
(లేదా...)
“పులుసు కవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్”

27 కామెంట్‌లు:

 1. చిలకడదుంప, బెండ, సొర, చీల్చిన వంగయు తీపిగుమ్మడిన్
  పులుపుకు చింతపండు పసు పుప్పుయు బెల్లము వేసి త్రిప్పుచూ
  పులుసు పొడందు జేర్చి నెయి పోపును ఘాటుగ పెట్టి వండినన్
  పులుసు కవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్||

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అలకినపదవిన్యాసము
  కలయంగాభావమంతకనుమరుగౌగా
  వెలసినవర్షపుధారల
  పులుసుకవులనెల్లమోహమునఁబడఁద్రోయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. కందం
   పిలిచె 'ప్రజ - పద్యమ' ది యు
   త్పల గజమాల వెలయింప భారతి మెడలో
   మలచిన శతాధికుల మె
   ప్పులు సుకవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్!

   చంపకమాల
   పలువురిఁ గూడఁగట్టి ప్రజ-పద్యము భారతమాత కంఠ ము
   త్పల గజమాలతో మెరయఁ దల్చెను రమ్మని యాదివారమే!
   పిలుపులనంది కూర్పరులు వేడుకఁ జేయఁగ రాగ నందు మె
   ప్పులు, సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్!

   తొలగించండి
 4. పలువిధ కూరగాయలును బప్పు సమం
  చిత పెర్గు పచ్చెడిన్
  చెలువము మీర ప్రేమమయి చేసిన వడ్డన
  పంచ భక్ష్యముల్
  కలుగదు తృప్తి నిక్కముగ గమ్మని మజ్జిగ
  తోడ దిన్న యా
  పులుసు కవీంద్రులందరిని మోహమునన్
  బడద్రోయు నిశ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. లలనల కన్నులు సుమశర
  ముల రాల్చుచునుండ నధరములు వణుకుచు నుం
  డ లతా తన్వి పలకరిం
  పులు సుకవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అలయకవృత్తిరీతులనుహాయనిపించగయుక్తిచిత్రముల్
  కలసినగర్భఛందములకమ్మనిభావముమాయమౌనులే
  వెవెలఁబోవునూహలనువెంటినిగట్టుపదంబు లుండునా
  పులుసుకవీంద్రులెల్లరనుమోహమునంబడఁద్రోయునచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. జలజుడు పూర్ణరూపమున చంద్రికరాల్చెడు పాళమందునన్

  దలపులలోన నిల్చిన నితంబిని చెంతనజేరి ప్రేమతో

  కలయిక గోరి తాను చనుకప్పును జార్చెడి యింతి యోరచూ

  పులు సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పలువురు కవి కుల తిలకులు
  తిలకించంగ గజ మాల దివ్యపు సభలో
  కలిసిన వారి పల క రిం
  పులు సుకవుల నెల్ల మోహమున బడ ద్రోయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పులుకడిగిన ముత్తెమువలె
  లలనామణి కదలివచ్చి లాలిత్యముగా
  నిలబడి చూడగనా చూ
  పులు సుకవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రిప్లయిలు
  1. పులుసున కర్థము బలుపే
   పులుసుకు లోనైనవాడు భూతలమందున్
   విలపించుట తథ్యంబౌ
   పులుసు కవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్

   [పులుసు=గర్వము; మోహము=అజ్ఞానము]

   తొలగించండి
 11. పిలువగ గవులందరచట
  కలసిరి సభలో , దమతమ కవితల జదువన్
  నిలుకడ నందున గుడిపిన
  పులుసు , కవులనెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చిలిపిగ చూచెడు చూపులు,

  కులుకుచు నడచెడు నడకలు, కుచ సోయగముల్

  తెలియ పరచు పలుచని‌ యుడు

  పులు,సుకవుల నెల్ల మోహ మున బడ ద్రోయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కలువలు, జాజి మల్లియల కమ్మని తావులు, పిల్లగాలులున్,
  గలగల పారునేరులును, గానముచేయు పికస్వనంబులున్,
  అలగగనంబులో విరియు నంశుని కౌముది, కోమలాంగి చూ
  పులు, సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందం
  పులకించెడిప్రకృతి గని,
  లలనామణి సోయగముల లహరి కనుగొనన్
  కలమును చేబూనగ, తల
  పులు ,సుకవులనెల్ల మోహమున బడ ద్రోయున్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చెలువముఁ జూపి మించుచును చెప్పుచుఁ జక్కని భాషణమ్ములన్
  కలలను తేల్చుచున్ మధుర కైతల కాదరువై చరించ పు
  వ్విలుతుడు చెచ్చెరన్ జెలఁగి వేయ శరమ్ముల కాంత వాడి చూ
  పులు, సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అలకలు,కలకలరవములు
  పొలయలుకలు,గబ్బిగుబ్బ,భూరినితంబం
  బులు,నగవులు,బిత్తఱి చూ
  పులు,సుకవులనెల్ల మోహమునఁబడఁద్రోయున్.

  పలుకుల శ్లేషలుంగడు విభాసుర ప్రాసలు,శయ్యలున్,యతుల్
  పొలుపగునౌ సమాసములు పొందిక నొప్పెడు భావజాలముల్
  విలసిలు ఛందముల్,సరసరీతుల పాకములౌర!కైత సొం
  పులు,సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునంబడఁద్రోయు నిచ్చలున్.

  పలుకులఁదేనెలున్ హొయలు బాపురె పైటచెఱంగు జార్చుటల్
  కిలకిల సవ్వడుల్ తమిని క్రేవలఁజూచుచు కన్నుగీటుటల్
  కులుకులు కేశపాశములు గుబ్బమెఱుంగులు బోఁటి యొంపుసొం
  పులు,సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునంబడఁద్రోయు నిచ్చలున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పలుమ ఱనంగ వినమె పలు
  కు లిటులఁ బొరుగింటి పుల్ల కూర రుచి యనన్
  నలినాక్షి కర కమలపుం
  బులుసు కవుల నెల్ల మోహమునఁ బడఁ ద్రోయున్


  కలువల ఱేని వర్ణనము కాంతల సుందర గాత్ర వర్ణన
  మ్ములు భ్రమ రాలి నాదములు మోద మొసంగ నిరంతరమ్మునున్
  సలలిత గూఢ భావ పద జాల సమావృత సత్కవిత్వపుం
  బులుసు కవీంద్రు లెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కిలకిలలన్ని కోయిలల గేయములై మధుమాస స్ఫూర్తినిన్
  గలగలలన్ని నిర్ఝరుల గానములై మది నూయలూపెడిన్
  మిలమిలలన్ని తారకల మేల్మి మెరుంగులనంగ నింగి సొం
  పులు సుకవీంద్రులెల్లరను మోహమునం బడఁ ద్రోయు నిచ్చలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పలువురు మిత్రులు నొకచో
  కలసినశుభతరుణమందు కనులకు విందౌ
  పులకించమది,పలకరిం
  పులు సుకవులనెల్లమోహమున బడ ద్రోయున్

  రిప్లయితొలగించండి