18, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4054

19-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్”
(లేదా...)
“రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా”

40 కామెంట్‌లు:

 1. కామముతోడుతనింద్రుఁడు
  ఏమరిగౌతముసుదతినివేధింపంగా
  యామముదాటినతదుపరి
  రా, మునిశాపముననాతిరాతిగమారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ఏమరిగౌతముసుదతినినెరుకనుగెలువన్

   తొలగించండి
  3. కామనదేవరాజునటగౌతముభార్యనుచెట్టబట్టనా
   రామునిమానసంబునిడిరాజిలుబుద్ధినితాపసుండునా
   యామమునిత్యకృత్యములయజ్ఞముఁజేయనుపక్రమింపనౌ

   రా, మునిఘోరశాపమునరాతిగమారెనహల్యయక్కటా

   తొలగించండి
 2. భామిని నహల్యతో సు
  త్రాముఁడు సుఖియించఁగోరి దగ్గఱఁజేరెన్
  ఏమని చెప్పుదు నౌరౌ
  రా!మునిశాపమున నాతి రాతిగ మారెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. కందం
   కామప్రకోపమునఁ దా
   నీమమ్ము మఱచి సుఖింప నిర్భయముగ సు
   త్రామునితోఁ., బతి హృదయా
   రాముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్!

   ఉత్పలమాల
   కామమనర్థదాయకము గాంచ నుదాహరణమ్ములెన్నియో!
   నీమము వీడి మోహమున నిర్భయమై రమియింప వజ్రితో
   నేమరుపాటుగన్ విటుని నింటను గాంచిన భర్త మానసా
   రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 4. రాముని పాదము సోకగ
  భామగ మారిన పడతియె పాషాణముగా
  తామారెనెట్లన కుమా
  రా! ముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్.  రాముని పాదధూళియది రాతిని నాతిగ మార్చెనంచు నా

  స్వామియె చెప్పె మాకట, శుభాంగిని రాతిగ మార్చెనెవ్వడో

  ప్రేమగ తెల్పుమంచడగ బిడ్డడి కిట్టుల చెప్పెనే, కుమా

  రా! ముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారెనహల్య యక్కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కామముతో సురపతి తా
  భామిని పోందంగ గోర పతి గమనించెన్
  నీమము తప్పె నటo చౌ
  రా ' ముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కాముకుడింద్రుడు గౌతమ
  భూమిక మాటున నహల్య పొందికనొందెన్
  ఆమర్షము కడుకొన నౌ
  రా! ముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  భామగ శిల మారంగను
  యేమిది? నన, గాధిజుడనె నిమ్ముగ నపుడున్
  రామా! యేమని పల్కుదు
  రా? ముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కె.వి.యస్. లక్ష్మి, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ప్రేమను జూపుచు యింద్రుడు
  భామిని చెంతకు కపటపు భర్తగ జేరన్
  నీమ మహల్య కడచె నవు
  రా! ముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కె.వి.యస్. లక్ష్మి, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  తామసుడౌచు యింద్రుడట దారుణ బుద్ధిని మోసమెంచుచున్
  కామముతోడ భామినిని గౌతముడింటను లేని వేళనన్
  నీమముదప్పి కల్లరి మునీంద్రుని వేషము దాల్చి రాగ నౌ
  రా! ముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. (కర్ణుడు , అహల్య ల కథ)

  ఆమూలముగ మరచె భృగు
  రాముని శాపమున ; నాతి రాతిగ మారెన్
  సామి యభిశాపమున శ్రీ
  రాముని మృదుపా దములు దొ రయు దనుక మనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. ఉ.మా.
   కాముని లీలలన్దగిలి కష్టము లంబడి చిక్కినంత నౌ
   *రా!ముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా*
   నీమము నెంచుచున్గొలిచి నెమ్మిని గాలము వెళ్లబుచ్చగన్
   రాముని పాదధూళికిని రాతియె నాతిగ మారె ధన్యయై!

   తొలగించండి
 12. ప్రేముని కాపట్యమ్మున
  భామిని గౌతమునిపత్ని భంగపడెనహో
  యేమని వర్ణించెద నౌ
  రా! ముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. లేమలు నా శచీపతికి లేరటె?మన్మథబాణతప్తుడై
  కోమలిఁగూడగాఁదలచి కోడిగ మారియుకూయ,నేగెగా
  స్వామియు స్నానసంధ్యలకు బాపురె!దూరడె యింటిలోకి,నౌ
  *రా!మునిఘోరశాపమున రాయిగా మారె నహల్య యక్కటా!*

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందం
  నీమము తదుపరి గాంచెన్
  రాముని, శాపమున నాతి ఱాతిగ మారెన్
  కామాంధుని బారిన పడి ,
  స్వామి కెదురు పడి నహల్య శాంతిని బొందెన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భామా రత్న మహల్యా
  నామ విధి వశమునఁ గాననమ్మున నా ని
  ష్కామ ముని తపోఽరణ్యా
  రాముని శాపమున నాతి రాతిగ మారెన్

  [అరణ్య + ఆరాముని = అర ణ్యారాముని ]

  కామ వశాత్ముఁడై యమర కాంతుఁడు కాంచఁడు మంచి చెడ్డలన్
  భామిని శాప మిచ్చు నని వాసవు నాపదు భీత చిత్తయై
  కోమలి పాప కృత్యమునఁ గుందుచు గౌతము స్వీయ వక్ష యా
  రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా

  [వక్షస్ + ఆరాముని = వక్ష యారాముని]

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ధీమతవైరమందుననుదెల్పెసమస్యలుపృచ్ఛకోత్తముల్
  కాముడుఁగంటిమంటలనుఁగాల్చెనుశంకరుబూదిసేయుచున్
  భీమునిఁజంపెఁగీచకుడుభీతిలజేయుచుఁబాకశాలనన్
  రాముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కాముకుడై మహేంద్రుడల గౌతము పత్ని రమింప బూనగా
  నీమము దప్పెనంచు గృహిణిన్ గని తాపసి క్రోధమూనె నౌ
  రా ముని ఘోరశాపమున రాతిగ మారె నహల్య యక్కటా
  రాముని పాదమే మరల రాతిని నాతిగ మార్చె ధన్యతన్

  రిప్లయితొలగించండి

 18. చేరియు భర్తలే నపుడు చెంతకు నింద్రుడు
  భర్త రూపుతో
  కోరె నహల్యతో సురతి కోమలి సమ్మతి
  తెల్పె నంతలో
  చేరిన గౌతముండటకు చెచ్చెర నిచ్చెను
  శాపమున్నదే
  రా ! ముని ఘోర శాపమున రాతిగ
  మారె నహల్య యక్కటా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భామామణిసొగసునుగని
  కామము తోడదరి చేర కారువు వనిలో
  నీమముతప్పెనటంచౌ
  రామునిశాపమున నాతి రాయిగ మారెన్

  రిప్లయితొలగించండి