4, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4041

5-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్”
(లేదా...)
“వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్”

21 కామెంట్‌లు:


 1. మ్రానుల రక్షించుచు నీ
  క్షౌణిని యంతర్జలముల కాపాడుటచే
  సూనృతమదియే విరివిగ
  వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈనవనాగరికంబున
  బానలునిండగజలములభావనలేకన్
  పూనికనమరినవనరుల
  వానలులేకున్నపంటపండెనుమిగులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. జ్యానులు జాలువారుచును సాగరమందున సంగమింపగా

  ప్రాణనమెల్ల వ్యర్థమగు, ప్రాజ్ఞులు కట్టిన యానకట్టలే

  సూనృతమై జనాళికదె సుస్థత గూర్చెను వాటి నీటితో

  వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వైనము మారెను గదరా !
  యానము లేకుండిననె పయనము సుఖమగున్
  పూనకనె పనులు నెరవగు
  వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తేటగీతి
  ప్రభుత చెప్పిన రీతిగా ప్రజలు వినియు
  జలము లింకుడుగుంటల నిలువఁజేయ
  బళిర!*వానలు లేకున్న పంట పండె
  ను ,మిగులన్*జలనిధుల పుడమియునొప్ప.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వానలు నదీనదములకు
  కానగ జలకళనుదెచ్చు, కట్టడి చేయన్
  ధేనము పాల్గాక జలము
  వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వానలతోడ నిండినవి వాగులు వంకలు పొంగి పొర్లుచున్
  జానుగనానకట్టలు సజావుగ కట్ట నదీ నదమ్ములన్
  ధేనముపాలుగాక జలదేవత పంటపొలాల కేగగా
  వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చానరొ!వానలెక్కువవ సస్యము నీటను మున్గి పోవుగా
  వానలు లేనిచో కఱవు తథ్యము, కుంభవృష్టి గా
  *వానలు లేకపోయినను,పంటలు పండె సమృద్ధిగా,భువిన్
  వానలు చాలినంత కురువంగ కృషీవలురెల్ల మెచ్చరే!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వానలు కురియక నెండిన
  చేనుకు కోట్లే మరి స్థలసేకరణములో
  మేను పులకించె రైతుకు
  వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మానముగల్గు నాయకులు మంచి తలంపున నానకట్టలన్
  పూనికతోడ కట్టగను పుణ్యధరిత్రిని, రైతు బాంధవుల్
  చేనుల దున్ని సేద్యమును చేయుచు నుండగ పాఱునీటితో
  వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వానలు మెండుగ గురియఁగ
  నానందము వెల్లి విరియు హలికుల యందున్
  వానలు గురియక నెక్కడ
  వానలు లేకున్న పంట పండును మిగులన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కందం
  కానల మహనంది ని నీ
  శానుని దయఁ బుట్టె బుగ్గ సలలితమగుచున్
  బానము వారఁగఁ బొలముల
  వానలు లేకున్న పంట పండెను మిగులన్

  ఉత్పలమాల
  పానము బుగ్గరూపమునఁ బన్నగ భూషణధారి మేటి సం
  స్థానమనంగ వెల్గు మహనందిని నూరఁగ బుణ్యతీర్థ మీ
  శానుని భక్తవత్సలత సాగుకు గూర్పఁగ పారకమ్మునై
  వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  ఆనందము మాయమగును
  వానలు లేకున్న ,పంట పండెను మిగులన్
  క్షోణీ తలంబు పైనన్
  వానలు కాలానుగుణము వర్షింపంగన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కానగలేక మార్గమును క్షామము నందున తల్లడిల్లి స
  మ్మానిత మౌనియాశ్రమము మానవులెల్లరు జేరి గొల్వగా
  పూనిక గల్గు గౌతముని పుణ్యతపోధను పర్ణశాలలో
  వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మానవ! నాయకోన్నతులు మంచి మనస్సున
  చెర్వుకుంటలున్
  గావగ ప్రాణకోటులను గ్రన్నన ద్రవ్వియు
  వాన నీటి నీ
  జీవన ధాత్రిపై నిలువ జేసిరి, కావున
  నొక్కయేడులో
  వానలు లేకపోయినను పంటలు పండె
  సమృద్ధిగా భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కానము పంట పొలాలను
  వానలు లేకున్న,పంటపండెను మిగులన్
  వానలు కురియుట వలననె
  మీనాలయములు నుబొంగి మీరును హద్దుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కానఁగఁ దగు కాలమ్మున
  వానల నంచితముగ మఱి వలసిన రీతిం
  మేను లలరఁగ నకాలపు
  వానలు లేకున్నఁ బంట పండెను మిగులన్


  పాన నిమిత్త మింకఁ గృషి వారికిఁ గట్టఁగ నానకట్టలే
  వాని ప్రభావ మేర్పడఁగఁ బన్నుగ నిండ జలాశయమ్ములే
  నానఁగ నేల యెల్లను ఘనమ్ముగఁ బాఱిన సాగు నీటితో
  వానలు లేకపోయినను బంటలు పండె సమృద్ధిగా భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూనికతోడ మెల్గుచును బూటకు గంటలు రెండు చొప్పునన్
  జేనుకు నారకుండగను చేమను దప్పకనీరువెట్టుచో
  గానగలేని సంతసము గన్పడ పచ్చటిరంగు గల్గుచున్
  వానలు లేకపోయినను పంటలుపండె సమృద్ధిగా భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వాన లధికంబు గురియక
  మానిన సమయాన బోర్ల మాగాణులలో
  మానక పంటలువేయగ
  వానలులేకున్న బంట బండెనుమిగులన్!

  రిప్లయితొలగించండి