29, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

సమస్య - 4065

30-4-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే”
(లేదా...)
“బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే”

23 కామెంట్‌లు:

 1. ఇమ్ముగ బద్యమున్ బలుక నెవ్వరు మెత్తురు నేటి కాలమున్
  సొమ్ములు గూర్చునట్టివిల చొక్కపు విద్యలుగా దలంచుచున్
  తిమ్మిని బమ్మి జేయుటయె ధీమసమౌనను బృందమందునన్
  బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఉత్పలమాల
  ఇమ్మనుజేశ్వరాధములకీయనటంచును గావ్యకన్యకన్
  నమ్మిన రామచంద్రునకు నల్వ సతీమణినొమ్ము సేయకే
  సమ్మతి నంకితమ్మునిడి సద్గతిఁ బొందిన మేటి భక్తుఁడౌ
  బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందం
   అమ్మకు కన్నీళ్లు దుడిచి
   నమ్మినరామయ్యకిచ్చి నల్వురు మెచ్చన్
   కమ్మని కృతి, నే సమ్య
   క్బమ్మెర పోతన్న సుకవి గాదంద్రు బుధుల్?

   తొలగించండి
  2. కందం
   కమ్మని భాగవతంబున
   నిమ్ముగ హరి దివ్యగాధలేర్పడఁ జెప్పన్
   జిమ్మక కవితా సుధలన్
   బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే?

   తొలగించండి

 3. కమ్మని నీలభమ్ము సమకట్టిన క్షౌద్రము వంటి పద్యముల్

  బమ్మెర వ్రాసినట్టి కృతి భాగవతమ్మున కొల్లలంచు తా

  సమ్మతి తెల్పినారిలను సంస్కృతు లెల్లరు గాదె కాంచగన్

  బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బమ్మెర పోతన కన్నను
  కమ్మని పద్యములు చెప్పు కవులెవ్వరురా
  యిమ్మహి? యెటులంటివిటుల
  బమ్మెర పోతనను కవిగ బల్కగ తగునే.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఇమ్ముగ బద్యమున్ బలుక నెవ్వరు మెత్తురు నేటి కాలమున్
  నమ్మరు ఛందమున్ యతిని నాగరికంబవి గావు పొమ్మనిన్
  సమ్మతిగా దలంత్రు పదసంచయమే జనరంజకంబహో
  బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కమ్మని రచనను జేసిన
  బమ్మె పోతనను గవిగ బల్కగ దగు. నే
  డిమ్మహి కవిగా వెల్గగ
  నెమ్మెయి పద్యము ల నల్ల నిష్ట పడుగదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్రమ్మర కవిసంఘంబున
  బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే
  యిమ్ముగ కవితాబ్రహ్మగు
  బమ్మెర పోతన కవీంద్ర పావనచరితున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నమ్మి నజగుని నుతించిన
  బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే
  బమ్మెర యది యంతయు నని
  వమ్ము సలుప మూఢులెంచి వదరిన విధమే

  అజగుడు = విష్ణువు
  బమ్మెర = భ్రాంతి
  వమ్ము = వ్యర్థము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మో!సహజ కవీంద్రుఁడు
  *బమ్మెర పోతనను గవిగ బల్కగ దగు;నే*
  సొమ్ములు గొనకయె భాగవ
  తమ్మును తెనిగించి దశరథాత్మజునకిడెన్.

  అమ్మరొ!బాష్పధారలు కుచాగ్రముపైఁబడ నేల యేడ్చెదో?
  యమ్మనుజేశ్వరాధముల కమ్మను భారతి!నమ్ముమంచు,నాం
  ధ్రమ్మున వ్రాసె భాగవత గ్రంథము రామునికంకితమ్ముగా
  *బమ్మెర పోతనన్ గవిగ ప్రజ్ఞులు మెచ్చరుటన్న!సత్యమే?*

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఇమ్ముగ వ్రాసెను భాగవ
  తమ్మును రామునకుకృతిగ, ధరణీశులకున్
  అమ్మెడు వారల పోలిక
  బమ్మెర పోతనను గవిగఁ బల్కఁగఁ దగనే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కందం
  కమ్మని కృష్ణకథా కా
  వ్యమ్మును రాజులు విదల్చు వైభవ ములకున్
  నమ్మ ననెడి ఘన రమ్య
  క్బమ్మెరపోతన్న సుకవి గాదంద్రుబుధుల్? .

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కమ్మని యాంధ్ర భాగవత కావ్యము
  ప్రస్తుత కాలమందున
  న్నిమ్మహి గాంచ లేము ,బుధులెల్లరు
  మెచ్చిరి కాని యజ్ఞుడున్
  సమ్మతి దెల్పకం బలు కసత్యపు మాటలు ,
  మూర్ఖడన్నచో
  బమ్మెర పోతనన్ కవిగ ప్రాజ్ఞుల మెచ్చరటన్న సత్యమే!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రమ్మఱ విడిచి కవీంద్రుని
  బమ్మెర పోతనను, గవిగఁ బల్కఁగఁ దగునే
  సొమ్ముల కమ్మ కటాక్షము
  నిమ్మనుజేశ్వరుల కమ్ము హీనుని నెమ్మిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఎమ్మెలు కొన్ని వచింపఁగఁ
  బమ్మిన ధన మదము తోడఁ బండిత మానిన్
  రమ్మని వానిని, నెన్నుచు
  బమ్మెర పోతనను, గవిగఁ బల్కఁగఁ దగనే


  ఇమ్మహిఁ బద్య కోటి పఠియింపఁగఁ బండిత పామరాళి హ
  ర్షమ్మున నాంధ్ర సంస్కృత సుశబ్దము లారసి పొంగు చుండునే
  పమ్మిన సిద్ధ హస్తుఁ డిల భక్తి రసమ్మున సుందరంపు నై
  జమ్ము కవిత్రయమ్మునకు సాటి కవిత్వము నందు నెన్నఁగా
  బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చర టన్న సత్యమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అమ్మలగన్న యమ్మయని యార్తిగ దుర్గను సన్నుతించుచున్
  కమ్మని జానుతెన్గు నుడికారముతో కమనీయ పద్యముల్
  నెమ్మనమున్ హరించుగతి నెమ్మి రచించిన సత్కవీంద్రుడౌ
  బమ్మెర పోతనన్ గవిగఁ బ్రాజ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అమ్మరొ యేమీ పలుకులు
  బమ్మెరపోతనను గవిగ బల్కగ దగునే
  కమ్మగ భాగవతమ్మును
  నీమ్ముగ దావ్రాసి యిచ్చె నిక్ష్వాకునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. బమ్మెరపోతనన్ గవిగ బ్రాఙ్ఞులు మెచ్చరటన్న సత్యమే
  బమ్మెరపోతనన్ గవిగ భావన జేయని వారినందరిన్
  నిమ్మహి బ్రాఙ్ఞులే యనుట యెన్నడు సహ్యముగాదు భావనా!
  బమ్మెరపోతనే భువినీ భక్తిరసంబును జిమ్మెగా గధన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఇమ్ముగ సుకవులు మెచ్చిరి
  *బమ్మెర పోతనను కవిగ బల్కగ దగునే !*
  సొమ్ములకైవ్రాసెడివా
  రిమ్మహిలోఘనులటంచునెరుగనిరీతిన్

  రిప్లయితొలగించండి