11, ఏప్రిల్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4048

12-4-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే”
(లేదా...)
“హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్”

39 కామెంట్‌లు:


 1. భూరుహముల నరికినచో
  తూరము కురియక కరువులతో బలజము లీ
  డేఱవు జనాళి కిలనా
  హారము లేకున్న నగు మహా ప్రళయంబే.

  రిప్లయితొలగించు
 2. కారెవ్వరురణశూరులు
  పారణలేకనుజనులుపవాసములేరే
  ధారకమంతటకననా
  హారము, లేకున్ననగుమహాప్రళయంబే

  రిప్లయితొలగించు
 3. కందం
  వారిజనేత్రుడు పలు యవ
  తారములన్దాల్చెఁ గాదె ధర్మము గావన్
  మీరిన దుర్మార్గుల సం
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే!

  ఉత్పలమాల
  గారము సృష్టి పైన స్థితికారకుడంచన విష్ణుమూర్తికిన్
  మీరఁగ పాప వర్తనులు మించుచు దాల్చె దశావతారముల్
  ధారుణి ధర్మరక్షణము దప్పదటంచును దుష్టసంఘ సం
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్!

  రిప్లయితొలగించు
 4. భారముగాదెజీవితముపారమునంటెడిమౌనికైననా
  హారములేకపోయినమహాప్రళయంబుసముద్భవించెడిన్
  చేరెనుగాదెబ్రహ్మఋషిచేడ్పడిమాంసమునందువాడునై
  పోరునుపొట్టనింపుటకుపో, జనులీభువిచేతురేగనన్

  రిప్లయితొలగించు
 5. ధారుణి ధర్మము నిల్పియు
  క్రూరుల దెగ టార్చుట కయి కోరిన భంగిన్
  వారిజ నేత్రుడు రిపు సం
  హారము చేయ కున్న నగు మహా ప్రళయంబే !

  రిప్లయితొలగించు
 6. గారము జూపించి జరీ
  చీరను గొనుగోలు జేసి చేతికొసగినన్
  గోరిన విధముగ ముత్తెపు
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే

  రిప్లయితొలగించు

 7. తారకుడా క్షపాచరుడు ధర్మవిహీనుడు లోకకంటకున్

  దేరుచు వాని కోసమయి దేవగణంబు పినాక పాణినిన్

  జేరుచు వేడిరెల్లరులు శీఘ్రమె లోకమునందు దుష్టసం

  హారము లేకపోయిన మహా ప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 8. ఘోరముగా నవనిజన వి
  దారణ మొనరించునట్టి దారుణములకున్
  వారణగాకోవిడు సం
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే

  రిప్లయితొలగించు
 9. ఔరా!భూకంపంబులు
  ఘోరంబగు నుప్పెనలును కూడియు రాగా
  నీరము త్రాగగ,తిన నా
  *హారము లేకున్ననగు మహాప్రళయంబే.*

  తీరము దాటి సంద్రములు దిక్కుల నెల్లెడ పొంగిపొర్లినన్
  ఘోరముగాను భూతలము క్రుంగియు నగ్నులు ప్రజ్వరిల్లినన్
  స్వైరవిహారముల్ సలిపి శాంతి విఘాతము సేయు దుష్ట సం
  *హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్.*

  రిప్లయితొలగించు
 10. దారుణశస్త్రాస్త్రంబులు
  వీరులు విడిచిన ఫలితము విపరీతంబౌ
  కోరినతదుపరి నుపసం
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే

  రిప్లయితొలగించు
 11. నీరజ నేత్రుని గోరుచు
  నా రాకేందు ముఖి సత్య యానతి వేయన్
  తీరా సత్యను గూడి వి
  హారము లేకున్న నగు మహప్రళయంబే.

  రిప్లయితొలగించు
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  తీరగు వాయువు వానలు
  బారాదిగ నిచ్చుచుండి ప్రాణులనెల్లన్
  ఆరయు భూరుహ శ్రేణీ
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే!

  రిప్లయితొలగించు
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  తీరగు వాయువున్ మనకు తెన్నుగ నిల్పుచు వర్షమంతటన్
  తారసిలంగ జేయుచు విధమ్ముగ వేడిమి బంచుచుండుచున్
  ధారుణి మేలుకై నిలు నుదాత్త మహీరుహ కూర్పుతోడునౌ
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 14. దారుణమైనది యుద్ధము
  మారణహోమంబె జరుగు మనుజుల కెపుడున్
  నేరుగ దీనికి నొక పరి
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే

  రిప్లయితొలగించు
 15. కందం
  శౌరి రిపుధ్వంసంబున్
  గోరి పలువిధము లనేక కుక్షిల లోనన్
  ధారణ చే వారల సం
  హారము లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించు
 16. నీరధి దాటి వచ్చి కడు నీచపు జాతులు దొడ్డిదారిలో
  క్రూరమనస్కులై చెలగి కూల్చుచు నుండగ శాంతిభద్రతల్
  వారల దౌష్ట్యముల్ మడచి పౌరుల కావగ నెంచ శత్రుసం
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్

  రిప్లయితొలగించు
 17. నేరము లే ప్రవృత్తి యన నిత్యము చేతికి యడ్డు లేనటుల్
  ఘోరము లెన్నియో నెఱపు కుత్సితు లందఱ దండనమ్ములున్
  జేరగ ముఖ్యమౌ! నిలను శిష్ట జనాళికి రక్ష, దుష్ట సం
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్

  రిప్లయితొలగించు
 18. వైరులు గనబడగనె సం
  హారములేకున్న నగు మహాప్రళయంబే
  యారయుచు మనగమనమును
  జోరులవలె గోడదాటి చుట్టును ముట్టున్

  రిప్లయితొలగించు
 19. దార సువర్ణ మణి ఖచిత
  హారము న్యాసం బొనర్ప నక్కట నే నే
  తీరున నేఁగెద నింటికి
  హారము లే కున్న నగు మహా ప్రళయంబే


  హారి రమా మనో వన విహారి మునీంద్ర వచో విహారి దే
  వారి నికాయ సంప దపహార విహారి దురాసద ప్రభా
  సీరి నిజానుజ ప్రవర శిష్ట జనావన దుష్ట లోక సం
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్

  రిప్లయితొలగించు
 20. వైరిగణమ్ము గన్బడిన వక్షము జీల్చగ బూనుకొంచు సం
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబుఢ సముద్భవించెడిన్
  చారుల బంపుచున్ నునికి చట్టున సంగ్రహణంబు జేసి దా
  జోరులవోలెనున్ మనల జుట్టుదు రందఱు నొక్కసారిగన్

  రిప్లయితొలగించు
 21. ఘోరపు కృత్యముల్ సలిపి గొంతులు కోసెడువారు గాక నే
  నేరచరిత్రలేని మహనీయులు నాయకులైనవేళ క
  న్నీరికకానరాదు ప్రజ నెమ్మికతో సుఖియింతురా సమా
  హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్

  రిప్లయితొలగించు
 22. క్రూరు లకార్యకారు లతిఘోర కిరాతకు లెల్ల రుర్వికిన్
  భారము గాగ వారి బలవంతము నుండి జగంబు గావగా
  శ్రీ రఘు రాముడై యవతరించి యొనర్చెను రాక్షసాళి సం
  హారము, లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్

  రిప్లయితొలగించు
 23. కూరిమి తోడను సతితా
  కోరెను గోముగపతినట కుందనమందున్
  తీరుగ కూర్చిన పగడపు
  *“హారము, లేకున్న నగు మహాప్రళయంబే”*

  ధారుణియందుజూడగను తాళిని కట్టినయంతనేవడిన్
  కూరిమిచూపుచున్ సతము గొంతెమ కోర్కెల తీర్చ కున్నచో
  పోరదితప్పదింకవిను ముచ్చటగాతను కోరునట్టిదౌ
  "హారము లేకపోయిన మహాప్రళయంబు సముద్భవించెడిన్”*

  రిప్లయితొలగించు