24, ఏప్రిల్ 2022, ఆదివారం

సమస్య 4060

కవిమిత్రులారా!

 ఈరోజు పూరింప వలసిన సమస్య ఇది...

"కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే"

(లేదా)

"కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట  కంతుని మించిన సుంద రాననుల్"

పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలతో... 

19 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  శంతనుని మదిని గెలిచియు
  సంతును గని నీటనిడిన సైచిన దరి కా
  లాంతకుని సతిగ గంగా
  కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే

  ఉత్పలమాల
  శంతనుఁ జేరి మోదమున సారస నేత్ర సరాగమాడుచున్
  సంతునుఁ బొంది నీటనిడ సైచిన మేరకు చంద్రమౌళి, కా
  లాంతకు భార్య శాపపు మహత్యమునన్ విధి లీల గంగ కా
  కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట కంతుని మించిన సుంద రాననుల్!

  రిప్లయితొలగించు
 2. ప్రాంతపు భాషన కవితా
  కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే !
  సాంతము చదివెడు పాఠియు
  శాంతముగనె సద్విమర్శ సలిపెడు వాడున్

  రిప్లయితొలగించు
 3. వింతగనాడపడుచునే
  కాంతకునర్ధమగడండ్రు గావున మహిలో
  కాంతుడు నాతని సోదరి
  కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే

  రిప్లయితొలగించు
 4. ఇంతుల నవమానించుచు
  నింతటి నిందలనువేయ హేయమె యేన
  స్వంతా! తెలుపగ వలె నే
  కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతులిరువురే.

  రిప్లయితొలగించు
 5. ఇంతుల గేలిసేయుటది హేయము మెచ్చరు లోకులెవ్వరున్

  బొంతనలేనిమాటలవి మూర్ఖుని భంగి వచింపనేల? ధీ

  మంతులు విన్న దెప్పరమె మౌనము బూనుట మేలుగాదె యే

  కాంతకుఁ గాంతులిద్దఱట కంతుని మించిన సుందరాననుల్.

  రిప్లయితొలగించు
 6. ఇంతివివాహమాడగనదేమి విచిత్రమొగాని యెల్లరున్
  కాంతుని సోదరీమణియు కాంతకునర్ధ మగండటంచు వా
  రెంతయు ప్రీతిగా పిలుతురివ్విధి గాంచగ పెండ్లియైన నా
  కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట కంతుని మించిన సుంద రాననుల్

  రిప్లయితొలగించు
 7. ఇంతికి పతియే దైవము
  సాంతము తన జీవితాన సర్వ o బతడే
  వింతగ వచియిం పగ నే
  కాంతకు గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే?

  రిప్లయితొలగించు
 8. శ్రాంతములేకనుతనదగు
  భ్రాంతినివదలకసుదతియుభర్తకుసుతుకున్
  సాంతముదాసిగనుండును
  కాంతకుగందర్పసదృశకాంతులిరువురే

  రిప్లయితొలగించు
 9. కందం
  అంతట కలలో గాంచిన
  కాంత సఖుండు మహిలోన గన్పించంగన్
  చెంత నిలచి మనువాడగ
  కాంతకు కందర్ప సదృశ కాంతులిరువురే.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించు
 10. వింతగ కనబడదు పకృతి
  కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే
  సాంతమిరులుతొలగగ రవి
  కాంతుడు చేరును చురుకగు కాంతులతోడన్

  రిప్లయితొలగించు
 11. ఉ:ఇంతికి మంచి భర్త కల డింతియె జాబున కేగు స్వేచ్ఛకై
  కాంతుని వోలె బా సొకడు కాంతను వేపును దాష్టికమ్ముతో
  కాంతకు గాంతు లిద్ద రట ,కంతుని మించిన సుందరాంగులున్
  కాంతను గూర్చియే వెకిలిగా తమ వ్యాఖ్యలు చేతు రచ్చటన్.

  రిప్లయితొలగించు
 12. చెంతనెచేరియుందురటచిత్షమునందునసూక్ష్మరూపులై
  ఎంతకుకానరారుగదయేమరకుండగచూడగావలెన్
  శ్రాంతములేకసాధననుసద్గురుజీవుడులోననారయన్
  కాంతకుగాంతులిద్దరటకంతుని, ించినుందరానను ల్

  రిప్లయితొలగించు
 13. సంతత మర్చన కర్హులు
  తంతులఁ దాళి మెడఁ గట్టి తనరిన తన వాఁ
  డంతర్యామియు నిలలోఁ
  గాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే

  [కాంతుఁడు = మగఁడు, ప్రభువు ]


  వింత యనంగ నేల దివి వెల్గెడు వారు జ నాభయంకరుల్
  కొంత యొసంగు వారు వెత లోకులు సంతస మందఁ దీర్పఁగా
  ధ్వాంతము చంద్రుఁ డర్కుఁ డన భవ్య నిశా దివసమ్ములన్ నభ
  స్కాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట కంతుని మించిన సుంద రాననుల్

  రిప్లయితొలగించు
 14. కాంతమ్మ!వినుమ,కవితా
  కాంతకు గందర్పసదృశ కాంత లిరువురే
  సాంతము జదివెడు వాడును
  కాంతను వే మెచ్చుకొనెడు కంఠము వాడున్

  రిప్లయితొలగించు
 15. కాంతమ! వింటివే యిదియ కాసులు సెప్పెను జిత్రమౌనుగా
  గాంతకు కాంతులిద్దఱట కంతుని మించిన సుందరాననుల్
  గాంతుని సోదరీమణిని గాతుగ భావన జేయుచో నికన్
  సాంతము బ్రేమతో మెలగు సజ్జన మిత్రుడు జింతజేయగన్

  రిప్లయితొలగించు

 16. సంతకు వెళ్ళుచుంటి కద సాయము రమ్మని ప్రేమతోడ నా

  యింతియె కోరగా సహజులిర్వురు చెల్లెలి తోడనేగ నం

  దంతులతోడ చెప్పెనొక ద్రాబ వికల్పము తోడ నిట్టులన్

  గాంతకుఁ గాంతు లిద్ద ఱట కంతుని మించిన సుంద రాననుల్

  రిప్లయితొలగించు
 17. పొంతన లేదనకుము గన
  వింత రవంతయును లేదు విను వివరంబున్
  కుంతీ సుతులును మీదట
  కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే

  రిప్లయితొలగించు
 18. అంతమొనర్చగ శాపము
  సంతుగ వసువులనుబడసెశంతునుసతిగా
  చింతించగపరమశివుని
  *కాంతకుఁ గందర్ప సదృశ కాంతు లిరువురే*

  రిప్లయితొలగించు