7, ఏప్రిల్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4044

8-4-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మామా యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్”
(లేదా...)
“మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో”

18 కామెంట్‌లు:

 1. రామాయనిజపియించుచు
  సేమంబునుగోరితరుణిసీతనుఁజూడన్
  ఏమానామమునెక్కడ
  మామాాయనిపిలిచెసీతమారుతిఁబ్రీతిన్

  రిప్లయితొలగించు
 2. కందం
  సౌమిత్రికి మరుజన్మగ
  శ్రీమృతసంజీవిఁ దెచ్చి సేమమొసంగన్
  కోమలి యూర్మిళ పాలిటి
  మామా! యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్

  ఉత్పలమాల
  రాముఁడు గోర యుద్ధమున లక్ష్మణుఁగావఁగ పర్వతోషధిన్
  ధీమతిమంతుడై మరొక తీరున జన్మమెసంగఁదెచ్చినన్
  వేమరు దల్చుకొంటిమని వేడుక నూర్మిళ పిల్వనొప్పెడున్
  మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో!

  రిప్లయితొలగించు
 3. రాముని జనకుని జానకి
  యేమనిపిలిచినదిభక్తి నేర్పడఁ జెపుమా!
  రామునిఁ గొలుచునదెవ్వరు?
  మామా యని పిలిచె సీత, మారుతిఁ బ్రీతిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 4. సంజీవిని తెచ్చి లక్ష్మణుని బ్రతికించిన సంగత నెరిగి——

  కం॥

  రామానుజుకు నుసురునిడి
  యా మారుతి యతని దండ్రి యయ్యెను వావిన్
  రాముని భ్రాతకు పితగా
  మామా ! యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్

  రిప్లయితొలగించు
 5. రామవిభుండు సేమమని రావణు జంపగ వచ్చు తాననిన్
  నామది కందళించగను నందముగూర్చితివయ్య మారుతీ
  ప్రేమగనెంతుపంక్తిరథు పేరిమి తండ్రిగ నిన్నుగూడ నో
  మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో

  రిప్లయితొలగించు

 6. భూమిజ వేషము వేసెడు
  భామిని భర్త జనకుండు పావని పావని పాత్రన్
  ధీమసమందును వేయగ
  మామా యనిపిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్


  కోమలి సీతవేషమును కోరిధరించిన నాటకమ్ములో

  భామిని మాతృకేశటుడు పావని పాత్రను వేయు చుండగా

  వామయె మోదమంది తనభర్తకు వానిని జూపనెంచుచున్

  మామయటంచు బిల్చినది మారుతినింగని సీత ప్రీతితో.

  రిప్లయితొలగించు
 7. రాముడు మరణించెననుచు
  నీ మోసపు రాక్షసుండు నేర్పుగ జూపెన్
  క్షేమంబా రాముడు కను
  మా మాయని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్

  రిప్లయితొలగించు
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ప్రేమించి రాముడు తనను
  తా మాతకు జెప్పి పిదప తండ్రికి జూపన్
  జామివగుదువని నతడన
  మామా యని పిలిచె సీత మారుతి బ్రీతిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ప్రేమగ చేరదీసి తన వీడుకు సీతను రామచంద్రుడున్
  చామగ జేయమంచు పిత సన్నిధి నందున నామె నుంచగా
  గోముగ తండ్రి యూకొనుచు గొప్పగ దీవెనలివ్వ నింబుగా
  మామ యటంచు బిల్చినది మారుతినిం గని సీత బ్రీతితో!

  రిప్లయితొలగించు
 10. రాముని జనకుని గాంచియు
  మామా యని పిలిచె సీత : మారుతి బ్రీతిన్
  సౌమిత్రి గావగ దె చ్చె ను
  సామాన్యుల కలవి గాని సంజీవిని దా !

  రిప్లయితొలగించు
 11. "రాముడు పంపిన దూతవు
  యే మాత్రము భీతి లేక యీ రక్కసులన్
  నామమడచితివి గద యే
  మా మాయ?"ని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్

  రిప్లయితొలగించు
 12. శ్రీమంతా! హనుమంతా!
  మేమెంతటివారమయ్య! మిముఁబొగడంగా!
  స్వామీ!శ్వశురసమా!మా
  *మామా!యని పిలిచె సీత,మారుతిఁబ్రీతిన్.*

  రాముఁడు చంపి రావణుఁగరంబు ముదంబు నయోధ్యఁజేరి సు
  త్రామ సురాదులుంబొగడ రాజ్యమునందభిషిక్తుఁడయ్యె, గా
  రామున నంజనీసుతుడ!లక్ష్మణమూర్తికి ప్రాణదాత!మా
  మామ!యటంచుఁబిల్చినది మారుతినింగని సీత ప్రీతితో.

  రిప్లయితొలగించు
 13. కందం
  రాముని దండ్రిని ఘనముగ
  మామా యని పిలిచె సీత ,మారుతి బ్రీతిన్
  రాముని బంటుగ నిలిచెన్
  సౌమిత్రీ ప్రాణ దాత చరితుండయ్యెన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించు
 14. ఆ మారుతి వాక్యమ్ముల
  మైమఱచి ముదమ్ము మీఱ మారుతి యనుచున్
  భామ చివరకుఁ దడఁబడుచు
  మా మా యని పిలిచె సీత మారుతిఁ బ్రీతిన్


  ఏ మని నిన్ను నేఁ బొగడ నిత్తఱి నేర్తును ఘోర దుఃఖ మన్
  ధూమము నందు మున్గితిని తోషము కల్గిన దుంగరమ్మునన్
  రామున కీవు తండ్రి సరి ప్రాణము నిల్పితి నాకు నెంచఁగా
  మామ యటంచుఁ బిల్చినది మారుతినిం గని సీత ప్రీతితో

  రిప్లయితొలగించు
 15. ఆమాయా రావణు జెఱ
  యేమార్గమువలన దొలగు నిపుడనుగొనగన్
  రాముడు పంపిన గపిగని
  మామాయని పిలిచె సీత మారుతి బ్రీతిన్

  రిప్లయితొలగించు
 16. కామాందులైననొకతెయు
  సామాన్యుడు సరసమాడ సంతోషమునన్
  ప్రేమగ రమ్మనుటకె తా
  మమాయనిపిలచె సీత మారుతిప్రీతిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 17. కోమలి జాడగన్గొనగ గూరిమి తోడను రాముపంపగా
  సోమము కార్యదక్షతను జూపుచు జేరుచు శింశుపాతరున్
  నూర్మికనీయగా దరుణి యొప్పుగ బల్కెను వానరోత్తమున్
  మామయటంచు బిల్చినది మారుతినింగని సీత ప్రీతితో

  రిప్లయితొలగించు
 18. ప్రేమగ తానుదశరథుని
  మామాయనిపిలిచె సీత!మారుతి ప్రీతిన్
  రామారామాయంచును
  రాముని మదిలో తలచుచు లంకను చేరెన్

  రిప్లయితొలగించు