5, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4042

6-4-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“దుర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు”
(లేదా...)
“దుర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్”
(ఛందోగోపనము)

19 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. ఆటవెలది
   స్వామివారి నగల సవరింపులెక్కల
   హుండినెంచు వారి పండుగౌచు
   నైనవారికమ్మ నార్జిత సేవ దు
   ర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు

   ఉత్పలమాల
   నైతికవర్తనన్ మఱచి నైచ్యమునార్జిత సేవలమ్ముచున్
   జేతిని స్వామివౌ నగల జిక్కఁగఁ బట్టెడు చేతివాటమున్
   భీతివిడంగ హుండిని గణించెడు ముఖ్యులు చోరబుద్ధి దు
   ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్

   తొలగించండి
 2. జాతుల నెల్లవేళలను సత్యపు మార్గము బోవ జేయుచున్
  ఖ్యాతి గడించగా గతపు కాలము నందున, ధర్మకర్తలే
  చేతల స్వార్థమే కదుర, చేయుచు నుండగ దోపిడీలు దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భక్తి శూన్యుడైన బాధ్యత లేకున్న
  ధూర్తుడైననేడు దూరవచ్చు
  పదవి కాంక్ష దీర్చు పాలక సమితి దు
  ర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కాలమేటిదైనకాపుండుదేవుండు
  కానిపనులజేయగాంచుచుండు
  జనతగుడ్డిదైనజాగృతికానదు
  నీతికాటపట్లునేటిగుడులు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నిచ్చ ప్రపచనముల నెలవుగ నుండెడి
  దేవళముల నందు దెగులు గొనిన
  రీతి , రాజకీయ రీతులవల్ల దు
  ర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆటవెలది
  దాతలిడిన భూమి సాంతము గోల్పోయి
  ధూప దీపములకు దూర మౌగ
  ఖ్యాతి బోయి దైవ కాంతి గోల్పోయి దు
  ర్నీతి కాట పట్లు నేటి గుడులు.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి

 7. పాపభీతి ప్రజల బలహీనతయె పెట్టు
  బడిగ పెట్టి ధనము వాసిగాను
  పొందదలచి కట్టు మందిరములవి దు
  ర్నీతికాటపట్లు నేటి గుడులు.


  నీతియె లేని దుర్మతులు నీచులు వాసిగ కీర్తి తోడుగన్

  సాతిని పొందగోరి తమ జాతినె వంచన జేయు వారలై

  రాతము దాతలిచ్చెడు విరాళముపై కడు శ్రద్ధ జూపు దు

  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నీతిని పాతిపెట్టి యవినీతికి బాల్పడు
  చుండ్రి యర్చకుల్
  రాతిరి వేళలందు ఘన రత్నపు హారము
  లెన్నియో సదా
  చేతులు మారుచుండె గద శీఘ్రముగా
  నవి యిట్టివారి దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్
  కనుంగొనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. స్వామి సేవ యందు స్వపర భేదాలతో
  వంచనంబు సేయు వారలుండ
  తెలియ వచ్చె గదర తేట తెల్లముగ దు
  ర్నీతి కాట పట్టు నేటి గుడులు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధనము నీయవలెను దైవంబు దర్శింప
  పూజలకు ప్రసాదములకుఁగూడ
  పాలకులకు నిదియె వ్యాపార మయ్యె ,దు
  ర్నీతికాటపట్లు నేటి గుడులు.

  భీతియు లేదు దేవుఁడన పెత్తనముంగొని కట్టడంబులన్
  ప్రాతవి యంచుఁగూల్చుటలు,భక్తులపై రుసుముల్ విధించుటల్
  దాతల మాన్యమమ్ముటలు ధర్మము కాదన లెక్కలేక,దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నేతలు రాజ్యమేలుటకు నీతిని వీడి మదాంధకారతన్
  జాతికి కీడొనర్చుచును సంస్కృతి నెల్ల నశింపజేయుచున్
  ఖ్యాతి గొనంగ కోవెలల నన్యమతంబుల పెంపొనర్ప దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దేవళంబులందు దేవుని మాన్యంబు
  దోపిడీలుచేయు దుర్మతులకు
  తగినశాస్తి జరుగుఁ దప్పక భువిని దు
  ర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నేతలు నీతిబాహ్యులయి నేరచరిత్రులుగా ధరిత్రిలో
  ఘాతక బుద్ధితోనది యఘంబని యెంచక దేవ మాన్యముల్
  ప్రీతిగ నారగింప నిక వేల్పులకెవ్వడు రక్షయౌను దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మాల! వినుము ముఖ్య మైనది యరయదు
  ర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు
  యాజమాన్యమకట యాశకు లోనయి
  దోచు కొనుచు నుండె ధూర్తులగుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. గుండె లోన నిలిపి కోరిన దేవుని
  నింటి లోన నుండి యెలమిఁ జేయఁ
  బూజ పుణ్య మబ్బుఁ బోవు నీ మాట దు
  ర్నీతి కాటపట్లు నేటి గుడులు


  ఖ్యాతి వహించె నీ భరత ఖండము నీతికి మున్ను నేడొ యే
  రీతినిఁ గాంచినం దివిరి లే దవినీతి కనర్హ మెద్దియుం
  జేతలు గాంచ నిక్కముగఁ జిత్రము కాదు వచింప నిట్లు దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ గనుంగొనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చేతికి యడ్డు లేదనగ చిక్కిన సొమ్ము హరించు దుర్జనుల్
  నీతిని నాగమమ్ములను నేలను ప్రాతుచు ధర్మకర్తలై
  జాతిని వెక్కిరించునటు సాగుచు పెత్తనమున్ వహించ దు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్ కనుంగొనన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కాతరమేమియున్బడక గాసులపేరులు దొంగిలింపదు
  ర్నీతికి నాటపట్టులుగ నిల్చెను దేవళముల్గనుంగొనన్
  భీతమనస్కులెవ్వరును భీముని సొమ్ములు దొంగిలించగా
  నైతిక రీతినిన్దలప నచ్చదు వారికి యెట్టివేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి