7, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

దత్తపది - 186

8-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
'మైకు - డిజే - సాంగు - లేకు'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
గణేశ నిమజ్జనను వర్ణిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  భక్తి"మై కు"డుముల నిడి ప్రతిదినమ్ము
  దివ్య భా"సాంగు "గణపతిదేవదేవు
  వేఁ"డి ,జే"జే యటంచును వేడ్కఁజేయు
  మజ్జనంబు"లే కు"రిపించు మంగళములు.

  రిప్లయితొలగించండి

 2. వరము లిచ్చెడి జేజెయే హరసుతుడని
  మూఢులును గ్రంథ సాంగులు మోక్ష పథము
  కొరకు జనులెల్ల రేకమై కువలయమున
  గొలిచి, వారలే కుశమున కలుపుచుంద్రు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భక్తి మై కుబ్జ రూపుని వాహన మున
  నునిచి పాడి జే యటను చు జనాళి
  దివ్య భా సాంగుని కి మ్రొ క్కి దేవ దేవ
  నీవె దిక్కు లే కు రి పించ నెరులు సతము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కొందరేక’మై కు’దురుగ గొక్కు రవుతు
  మూర్తి నలజ’డి జే’యక మోసుకొనుచు
  పోవ ,గ్రంథ’సాంగు’లు దారి పొడవు ప్రజకు
  కొద్ది కొద్దిగ గుడుము’లే కు’డుపు చుండె

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అఖిలమై కులాచారమై నిఖిలజనులు
  కూడి జేజేలు పలుకుచు నాడి పాడి
  గణపతి నిమజ్జనముసల్పు కల్పమిదియె
  గ్రంథ సాంగులే కురియించు కాసులెన్నొ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రక్తి మైకుడు ములనిడి ప్రతి దినమ్ము
  దివ్య భాసాంగుఁ డైనట్టి నవ్యజ్యోతి
  నేట యేటను వేడి జే యిడుచు చుండి
  గుంట ముంచగను సిరు లే కురియఁజేయు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు
   'నవ్య జ్యోతి' అన్నపుడు 'వ్య' గురువై గణభంగం. "... నేట నేటను/నేటికేటికి" అనండి.

   తొలగించండి
  2. AM

   రక్తి మైకుడు ములనిడి ప్రతి దినమ్ము
   దివ్య భాసాంగుఁ డైనట్టి నవ్య మూర్తి
   నేటికేటికి వేడి జే యిడుచు చుండి
   గుంట ముంచగను సిరు లే కురియఁజేయు

   తొలగించండి
 7. మనుజు లేక *మై కు* తుకమునను గణేశు,
  దివ్యమౌ ప *సాంగు* నిఁ బ్రీతిఁ ద్రిప్పి వీధు
  లందు కూ *డి జే* జే ధ్వనమంద జేసి
  వెలితి *లేకుం* డ మజ్జన సలుపుచుంద్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. భక్తి*మై కు*డుములొసఁగి శక్తికొలది
  కూ*డిజే*సితిమర్చనల్ గుజ్జురూప
  చిత్ప్రభా*సాంగు*డగునిన్ను చివరికిపుడు
  వీడ*లేకు*న్న తప్పదు విడువనీట.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అతి భారమై కుఱుచ మూ
  రితి వడి జేగంట లడర లీల గణేశుం
  డతిశయిత సాంగుళీయము
  లతుల భజనలే కుదరఁగ నప్పుల మునిఁగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తే.గీ.

  దివ్యమై కుశలమునిచ్చు దేవ ! పూజ
  చేసి సవ్వడి జేజేలు చెప్ప, రక్ష
  వినతి గ్రంథసాంగు లిలను వీడుకొలుపు
  శకములే కుమ్మరిలఁజేయు శంభుపుత్ర !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తిర"మై కు"రిపించ విరులు
  వరముల భక్తులకిడుచును వ"డి జే"రితివే
  సర"సాంగు"డవైతమితో
  నురుకగ ఝరు"లే కు" లికెను నొప్పుగ నచటన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అరయగా నెల్ల జనులేకమై కుదురుగ
  గణపతి కిచ్చెడి జేజేలు గగన మంద
  గ్రంథసాంగులు సుజనులు కలసి సాగి
  మచ్చ లేకుండ చేసిరి మజ్జనమును!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  ఆనందమై కుడుములం
  దానెడి జేజేల వెంట నఖువాహనుడై
  మానిత భాసాంగుడొదిగె
  నాన నిమజ్జన జలముల ననలే కురియన్

  రిప్లయితొలగించండి