14, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

సమస్య - 4191

15-9-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్”
(లేదా...)
“కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్”

40 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  తారక రాముని పేరిట
  తీరిన నటరత్నఁ గనఁగ దేవునిరీతిన్
  శౌరిగ, రామునిగ శుభా
  కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్!

  ఉత్పలమాల
  తారక రామ నామమున ధన్య చరిత్రుడు చిత్రసీమలో
  తీరియుఁ బెక్కు రూపముల దేవునిగన్ నటరత్న వెల్గగన్
  శౌరిగ, రామచంద్రునిగ, శంకరుడౌచును, వేంకటేశ్వరా
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఘోరపు కలియుగ మందున
  ఓరిమి సలుపంగ పూజ నోపిక పోవన్
  కూరిమితో నుడివెడి ఓం
  కారమ్మే తీయనయ్యె గద భక్తులకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వారిజ నేత్రుని. మనమున
  పేరిమి భక్తిగను గొలిచి వేడుచు సతమున్
  గూరిమి తోవిడువని యోం
  కారమ్మే తీయ నయ్యె గద భక్తులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. డా బల్లూరి ఉమాదేవి

  కూరిమి తోడను సతతము
  తీరుగనంబనుకొలుచుచుదీపంబిడుచున్
  గౌరిని నుతియించెడినోం
  *.“కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్”*  రిప్లయితొలగించండి
 5. చోరులు దోచఁగ ధనమును
  ఘోరమ్ముగ బాధనొంద కూర్మిని నపుఁడున్
  మీరని రక్తిని నిడు సహ
  కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భారపు బాధలెల్ల నెడ బాయు
  నటంచు దలంచి యాత్మలో
  జేరుచునుంద్రు భక్తతతి శ్రీపతి
  సప్త గిరీశు చెంతకున్
  కోరిన కోర్కులన్నిటిని కూరిమి
  తోడను దీర్చు మంగళా
  కారము తీయనై సుఖముగా
  మురిపించెను భక్తబృందమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చేరుచు విష్ణ్వాలయమున
  కూరిమి హరికీర్తనలను గ్రోలుచు దమితో
  దీరయిన ప్రసాదపు స్వీ
  కారమ్మే తీయనయ్యెగద భక్తులకున్

  రమణుల ఆశ్రమంలో జరిగిన సంఘటన! 🙏🙏

  మీరగ కూరలోన హరిమిర్చియె యించుక నాశ్రమంబునన్
  భారము స్వామిపైననిడి ప్రార్ధన సేయమహర్షి వారినిన్
  చేరుచు వంటశాల తనచేతిని నుంచగ పాత్రపైన నా
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్

  హరిమిర్చి = పచ్చిమిరపకాయలు ( అన్యదేశ్యమా?)

  రిప్లయితొలగించండి

 8. కోరనె లేదు సంపదలు కొరరు గాదె విశాల రాజ్యమున్
  శ్రీరఘు రామదర్శనమె శ్రీకరమంచు దలంచు వారలే
  చేరిరి యాలయమ్మచట చెంతన యోనిజ తోడ సుందరా
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రీ రామాలయ మందున
  చేరుచువీడకజపింప శ్రీరాఘవుడే
  కూరిమితోచూపెడుమమ
  *.“కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఊరిసెలయేటి చెంతన
  కోరినవరములనొసగెడు గోవిందునిదౌ
  కారుణ్యాలయ శాంతా
  కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉ.

  గౌరి సనత్కుమారుని వికాసము గూర్చుమనెన్ సుపుత్రుడై
  వీరుడు షణ్ముఖుండు రహి వేల్పులు తారకు జంపు వేళలో
  నారు ముఖమ్ములన్ శివము హారతి మౌనుల భాగ్యమౌట ఓం
  *“కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 12. హేరంరబు నిమజ్జనపు
  నారంభ సమయము నందు హారతి వెను పూ
  జారులిడు ప్రసాదపు స్వీ
  కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వారము వారముంగుడిని భక్తులు సేసెడు వేదమంత్ర మోం
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్
  భారము గాఁ దలంచక ను భారతి తీర్ధుల దివ్య బోధనా
  సారము నంతయుంగలిపి చక్కఁగ నుండను నచ్చు వేయుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందము
  శ్రీరమణా!దామోదర!
  నారాయణ!హరి!మురారి!నగధర!యంచున్
  నోరారఁబిలుచు దివ్యా
  *కారమ్మే తీయనయ్యెఁగద భక్తులకున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వారిజనేత్ర!శ్రీరమణ!పన్నగశాయి!మురారి!మాధవా!
  నారదమౌని సన్నుత!ఘనాఘనసుందర!కృష్ణ!శ్రీహరీ!
  వారిజగర్భ!శ్రీగరుడవాహన!యంచు జపించమంగళా
  *కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బారులు తీరిన భక్తులు
  శ్రీరమణుని దర్శనమ్ము సేయఁగ ధృతితో
  చేరఁగ కోవెలకున్ మమ
  కారమ్మే తీయనయ్యెఁ గద భక్తులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కం:నేరరు శాంతిగ వినుటను
  వీరికి హరికథను జెప్ప వెర్రియె నాకున్
  చీరల,నగలను మమ
  కారమ్మే తీయ నయ్యె గద భక్తులకున్ !
  (చాలా చోట్ల హరికథ చెపుతుంటే ఆడ వాళ్లు అది వినకండా చీరలు,నగల ముచ్చటలు పెట్టటం హరిదాసులు బాధ పడటం మనం చూస్తూనే ఉంటాము.అలాంటి హరిదాసు ఆవేదన.)

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఉ:తీరుగ జెప్ప పండితుడు తీయని భాగవతమ్ము నచ్చ దె
  వ్వారికి,నాట్య మంచు పలు భంగుల జూపుచు,చక్క నైన వ
  య్యారము లొల్కు నా పడతి యందము,నద్భుత మైన యా యలం
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్.
  (వారికి తీయ నైన భాగవతోపన్యాసం నచ్చక అంద మైన నృత్యం ,ఆమె అలంకారము నచ్చాయి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మరొక పూరణ

  తీరుగ నాలయమ్మునను దేవిని కొల్చుచు నెల్ల వేళలన్
  కోరికలెల్లతీర్చమని కూరిమితోడను శ్రద్ధగానటన్
  సారెకు భక్తిపాటలనుసంతసమొప్పగనాలపించునోం
  *“కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వారక కొండల గుట్టల
  దారిని నేఁగఁ దిరుమలకు దర్శన మయ్యెన్
  మూరిన యధికారుల సం
  స్కారమ్మే తీయ నయ్యెఁ గద భక్తులకున్

  ద్వారక లోఁ గుచేలుఁడు కృపాలునిఁ గృష్ణునిఁ గాంచఁ బ్రీతిమైఁ
  గోరి భుజించి గుప్పె డటుకుల్ ధన ధాన్యము లిచ్చెఁ బెక్కులన్
  మూరిన వారి స్నేహ మిఁక భూరిదయారస మమ్మహా పుర
  స్కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్త బృందమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భారత గాథ ప్రాభవము పంచుచు నిత్యము మందిరమ్మునన్
  సారము విప్పి చెప్పుచును చక్కని గీతకు వ్యాఖ్య జేర్చి సం
  స్కారము నేర్పుచున్ గురువుగా తమచే పలికించి నట్టి యోం
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్త బృందమున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. Revised poem
  ఈనాడు శ్రీ కంది శంకరయ్య గా రిచ్చిన సమస్య: "కారమ్మే తీయ నయ్యె గద భక్తులకున్"లేక "కారము తీయ నై సుఖము గా మురిపించెను భక్తబృందమున్"
  నా పూరణలు
  (1)కం:నేరరు శాంతిగ వినుటను
  వీరికి హరికథను జెప్ప వెర్రియె నాకున్
  చీరల,   నగ లందున  మమ
  కారమ్మే తీయ నయ్యె గద భక్తులకున్ !
  (చాలా చోట్ల హరికథ చెపుతుంటే ఆడ వాళ్లు అది వినకండా చీరలు,నగల ముచ్చటలు పెట్టటం హరిదాసులు బాధ పడటం మనం చూస్తూనే ఉంటాము.అలాంటి హరిదాసు ఆవేదన.)
  (2)ఉ:తీరుగ జెప్ప పండితుడు తీయని భాగవతమ్ము నచ్చ దె
  వ్వారికి,నాట్య మంచు పలు భంగుల జూపుచు,చక్క నైన వ
  య్యారము లొల్కు నా పడతి యందము,నద్భుత మైన యా యలం
  కారము తీయనై సుఖముగా మురిపించెను భక్తబృందమున్.
  (వారికి తీయ నైన భాగవతోపన్యాసం నచ్చక అంద మైన నృత్యం ,ఆమె అలంకారము నచ్చాయి.)

  రిప్లయితొలగించండి