11, సెప్టెంబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4188

12-9-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్”
(లేదా...)
“వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెన్ గవిలోకమందునన్”

35 కామెంట్‌లు:

 1. వ్రాసిరి మాగురు వర్యులు
  భాసురముగఁ జంపకమ్ము భావము లదరన్
  వాసుకి చదువుచు నిట్లనె
  వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భా సిలి చక్కని విరియై
  నాసిక రూపను విధముగ నారీ మణికిన్
  జేసె మిగుల నం దము దు
  ర్వా సన విడి చం ప కమ్మె వాసిo గాంచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  కోసిన సంపెంగలు గని
  వాసన జూచి కవియొకడు వైవిధ్యంబౌ
  ప్రాసన పద్య రచనకై
  వాసన విడి, చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందము
  వాసినిఁగనె పూఁదోటన్
  వాసనతోఁజంపకంబు,బాపురె!తపమున్
  జేసి కవిత్వ వనంబున
  *వాసన విడి చంపకమ్మె వాసింగాంచెన్.*

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   వాసనలీను చంపకము బ్రహ్మను గోరె వరంబు నిట్టులన్
   వాసన లేక పోయినను పల్మఱు లోకులు నన్నుఁగాంచి సే
   బాసని మెచ్చగా వలయు,వల్లె యనెన్ విధి, పద్యరూపమై
   వాసన లేని చంపకమె వాసి గనెన్ గవి లోకమందునన్.

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. వ్రాసెను జంపకమ్ములను భాసుర మౌనటు రీతి నొప్పగన్
  వాసుకి నాయనంగనొక బందరు వాసపు యోగివర్యుఁడే
  కాసుల రాముడుంజదివి గారవ మొప్పగఁ బల్కె నిట్లుగా
  వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెన్ గవిలోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి

 6. కాసులు విరివిగ పంచి వి
  లాసిని యెన్నికను గెల్చి రాష్ట్రము నేలన్
  వాసుర వచించె నిట్టుల
  వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్.


  వాసిగ మద్యమున్ ధనము పంచుచు నీతియె లేని వేశ్యయే
  మోసము లెన్నియో సలిపి భూరిగ యోట్లను పొందిగెల్వగా
  వాసుర గాంచి క్రీడముమ పల్కె కవీంద్రుని తోడ నిట్టులన్
  వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెన్ గవి, లోక మందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాసన వీడబోవదుగ
  ప్రాణము దీర శరీర మందునన్
  వాసియె గాంచు నీ బ్రతుకు
  వాసన లంది పవిత్ర భావమున్..
  వాసితమై చెలంగు నిట
  వాంఛిత ముండియు లేక.. యెట్టులా
  వాసనలేని చంపకమె
  వాసిగనెన్ గవి లోకమందునన్?!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వాసిగ వృత్త లక్షణము భాసిల చంపకమాల యందునన్
  వ్రాసిన సత్కవీశ్వరుని పద్యము పండిత రంజకంబుగా
  దోసములేమిలేక పరితోషము గూర్చెను, పోల్చిచూడ దు
  ర్వాసనలేని చంపకమె, వాసిఁ గనెన్ గవిలోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'వ్రాసిన' అనడం సాధువు. అలాగే 'చూసిన' అనడం సాధువు కాదు. 'చూచిన' అని ఉండాలి.
   'యోగ్యులే' కర్తృపదం బహువచనం, 'నుడివె' క్రియాపదం ఏకవచనమయింది.

   తొలగించండి
  2. సవరణతో...

   వ్రాసినదచ్చతెలుగులో
   చేసినయత్నంబు మిగుల ఛేకోక్తులతో
   భాసిల్లె మిగుల సంస్కృత
   వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్

   తొలగించండి
 10. ఈసు నసూయలు వీడని
  వాసనలై నివురుగప్పి వాసము జేయన్
  భాసిలు సంయమనమ్మున
  వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కైసేయకు వలయు విరులు
  వాసన విడి ; చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్
  తోసముగ శంస జేయగ,
  గోసనపుచ్చ వలసినది కూడదు జేయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వాసనలేనట్టివిరులు
  పూసిననుపనికిలరావుపూజలకెపుడున్
  శ్రీశునిపూజలకేదు
  ర్వాసనవిడిచంపకమ్మె వాసింగాంచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  చేసిన పుణ్యఫలమ్మున
  వ్రాసిన పద్యము గురువుల వర సూచనలన్
  భాసిలు భావమ్మున, ద
  ర్వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్


  ఉత్పలమాల
  చేసిన పుణ్యమో యనఁగఁ జిక్కిన సద్గురు సూచనమ్మునన్
  వ్రాసిన పద్యమున్ మలచ రాజిత భావమలంకృతమ్మునై
  రాసిగ శబ్ధముల్ మెరయ రంజిల జేసెను గానమొల్క, దు
  ర్వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెన్ గవిలోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వాసిగ సొమ్ములన్ గొని సెబాసని మెచ్చుచు దుష్ట నేతలన్
  మోసపు మాటలాడి యనుమోదమొసంగిన పేరు వచ్చునే
  దోసపు బుద్ధివీడి పరితోషముతోడుత చెప్పినట్టి దు
  ర్వాసన లేని చంపకమె వాసి గనెన్, గవి! లోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పూసిన పాదప రాజము
  వాసి పుడమి పైన రాలి వర్ణమ్మున స
  ద్భాసితమై యొక్కింతగ
  వాసన విడి చంపకమ్మె వాసిం గాంచెన్

  వేసర కింత యేనియు గభీర మహోన్నత భావ మొల్కఁగా
  నాసన మందుఁ గూలఁబడి యత్యధికమ్ముగ వాడ కీర్తియే
  మాసిన మాయుఁ గాక తగు మాలగ నా పద సౌరభమ్ముతో
  వాసన లేని చంపకమె వాసిఁ గనెం గవి లోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కాసుల కోసమై యెపుడు కాని పనుల్లొన
  రించనోడు తా
  మోసము సేయు నేతలకు మూర్ఖల
  కోటును వేయనోడిలన్
  వాసి గటించె గాంచగను బల్వురుమెచ్చగ,
  నెప్పుడైన దు
  ర్వాసనలేని చంపకమె వాసిగనెన్ గవి లోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భమిడిపాటి కాళిదాసు.. అనకాపల్లి.

  శ్వాస యనంగ సత్కవుల చక్కని పండిత గోష్టులందునన్!
  లాసవిలాస నాట్యముల రాజసమొప్పెడు సొంపులొల్కుచున్!
  ప్రాస గణాది సంజ్ఞలును పద్య విరామ వలంతులన్! భళా!!
  వాసన లేని చంపకమె వాసిఁగొనెన్ కవిలోకమందునన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మూసిన రెప్పనీడలను మోహన కృష్ణుని రూపు దోచ,నే
  చేసిన పద్యయత్నమది చిక్కని భావ సుగంధ మౌగ,నా
  దోషము లేమి లేవనుచు తోషము బెంచగ, నొజ్జ బల్క,దు
  ర్వాసన లేని చంపకమె వాసిగనెన్ గవి లోక మందునన్!!

  చేసిన పుణ్యఫలములివి
  వ్రాసిన పద్యముల నొజ్జ, బాగుగ మెచ్చన్
  భాసితమై నిలువగ,త
  ద్వాసన విడి, చంపకమై వాసి గాంచెన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భాసిత పద్మనేత్రములు భానుడు చంద్రుడు కర్ణభూషలై
  భేషగు నెఱ్ఱనైన తన బింబ సదృశ్యపు మోవితోడ కై
  లాసపు రాణి నాసికగ రవ్వల నత్తుక ప్రజ్వలించగా
  వాసనలేని చంపకమె వాసిగనెన్ గవి!లోకమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. *జూదరి గుణనిధి కాశి లో మరణించి, కుబేరునిగా పుట్టి దిక్పాలకుడయిన కథ ఆధారంగా....*

  ఉ.

  కాసులు దొంగి లించి సిరి కానుక వేశ్యల పాలుచేయగా
  ధీసఖ హీనమై గుణనిధీకృత యానము వారణాసిలో
  రాసి కుబేర జన్మ నిడె రంజిలె నుత్తర దిక్కునేలుచున్
  *వాసనలేనిచంపకమె వాసిఁగనెన్ గవిలోకమందునన్*

  రిప్లయితొలగించండి