29, సెప్టెంబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4205

30-9-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్”
(లేదా...)
“కాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా”

22 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  సున్నిత పుష్ప విలాపము
  సన్నుత పాపయ్యశాస్త్రి జాలిగ నొలుకన్
  మన్నించిన జాతి హృదినిఁ
  గన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  ఉత్పలమాల
  తేట తెనుంగు రాగమున తృప్తిగ 'పాపయ' పద్యరత్నపు
  న్మూటెగ పంచి సాహితి నపూర్వపు పుష్పవిలాప కావ్యమున్
  సూటిగ మీట జాతి హృది సున్నిత వీణియ పాప భావనన్
  కాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఉ.

  వ్రేటులు సంధి సూత్రములు వీడిన ప్రాసలు శబ్దశాస్త్రమున్
  చేటు, సమాసముల్, గురువు చేయు సమీక్షలు కైతలన్నిటన్
  దీటును నాశతో గనుచు దేవుని మ్రొక్కుచు వ్రాయుచుండగా
  *"కాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా”*

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సన్నయమున ననెఁ బోతన
  సున్నితమగు శారదమ్మ శోకముఁ దోడన్
  మిన్నగఁ గన్నీరో డ్చగఁ
  గన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అన్నెము బున్నెము నెరుగని
  సున్నితు డగు వాని నొకని సోమరి యనుచున్
  మిన్నక విమర్శ జేయగ
  కన్నీటికి బద్య మొకటె కారణ మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కన్నుల ముందర కనబడు
  కన్నీటి కథలనుజూపు కావ్యరచనకున్
  మిన్నగ చలించిన జనుల
  కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వెన్నుని కావ్యము గోరుచు
  మన్ననతో నీయజూప మాన్యములెన్నో
  తిన్నగ దృణీకరింపగ
  కన్నీటికి పద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  పాటిగ శంకరాభరణ ప్రాంగణమందు సమస్యలెన్నుచున్
  పోటిగ వ్రాయగాగడగి ప్రొద్దును గానక పద్యమల్లగా
  నాటికి నాటికిన్ నిదుర నాకును దూరము నయ్యెజూడగా
  కాటుక కంటినీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమేసుమా

  నిద్రలేక కన్నులు నొచ్చి కంటినీరు కారినదని భావన!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నిన్నటి దినమున నేనొక
  చిన్నదయిన పద్యమును రచించగ దప్పుల్
  యున్నవని యొజ్జ తెలుపగ
  కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎన్నియొ నిడుమలను బడుచు
  నున్న మగువ యోర్పును కవి యొక పద్యమునన్
  కన్నులగట్టగ చదువరి
  కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఎన్నగ నెన్నో బాధలు
  కన్నీటికి,బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్
  వెన్నునిదయతోసభలో
  మన్నననందుగపదుగురిమధ్యననాకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మరొక పూరణ
  డా బల్లూరి ఉమాదేవి

  కన్నుల రక్తము గారగ
  ఎన్నకసాకుల నయనము నిమ్ముగనిడెనన్
  తిన్ననికథచదవగనే
  కన్నీటికి,బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తేటతెనుంగు పద్యములు దీయగ నుండు విధంబుఁ దోపఁగా
  సాటి కవీంద్రునింబలెను జట్టిగ నిచ్చను బాధ నొందుటన్
  గాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా
  వేటును వేయఁజాలనుచు వేడెను బోతన శారదాంబనున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కందము
  అన్నా!విన్నావా!పో
  తన్నకు కనిపించ వాణి తత దుఃఖితయై
  మిన్నగ నోదారిచె, నా
  కన్నీటికి పద్యమొకటి కారణమయ్యెన్.

  ఉత్పలమాల
  హాటక రత్నరాశులకు నాశయు వుట్టియు పోతనార్యుఁడే
  మేటిధరాధినాయకులు మెచ్చెడి రీతిగ నన్నునమ్మ, నా
  పాటులెటుండునో యనుచు భారతి బోరున నేడ్వ సాగె, నా
  కాటుక కంటినీటికిని గారణమయ్యెను పద్యమే సుమీ.

  రిప్లయితొలగించండి

 13. నిన్నటి పద్యము రాలే
  దన్న కోపముతోడ తండ్రి యంగజు పైనన్
  గన్నెఱ్ఱ జేయగ బాలుని
  కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణమయ్యెన్.


  నాటక మందు రాఘవుడు నారియయోనిజ లక్ష్మణుండ్రతో
  కాటిక కేగు పాళమున కష్టమెఱుంగని రామపత్ని యా
  పాటలగంధి శోకమున పద్యము పాడగ గాంచు స్త్రీలకున్
  గాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సూటిగ జెప్పినట్టి ఘనసూరి కవీశ్వర
  పాపయాఖ్యడున్
  కోటివరాలపద్యములు గూర్చెను పుష్ప
  విలాపమందునన్
  వాటిని చద్వినన్ మనసు బాధ వి
  చారము గల్గుచుండు నీ
  కాటుక కంటి నీటికిని కారణమయ్యెను పద్యమేసుమీ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ధాటిగ పద్యమల్లుచును దాల్మిని కావ్యము లెన్నొ వ్రాయుచున్
  మేటి కవీంద్రుడై సుతుడు మేదినిపై వెలుగొందు చుండగా
  చాటెను తల్లి సంతసము చారుతరమ్మగు బాష్ప ధారగా!
  కాటుక కంటి నీటికిని కారణ మయ్యెను పద్యమే సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిన్నగ నెల్లెడ లందును
  మన్నన లందు కవి వ్రాయ మహనీయుండే
  యన్నా యానందపు టా
  కన్నీటికిఁ బద్యమొకటె కారణ మయ్యెన్


  మేటి స్వరంపు గాయకుఁడు మెచ్చఁగ నచ్చట నెల్ల వారలుం
  బాటవ మొప్ప రాగమునఁ బాడఁగఁ దా కరుణా రసం బహో
  దీటుగ నొల్క నత్తఱినిఁ దియ్యఁదనమ్మున విన్న వారికిం
  గాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే చుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కందం
  మిన్నగ పద్యపు నాటక
  వన్నెను చూడంగబోవ భావపు రాగా
  లన్ని వినగ వీక్షక తతి
  కన్నీటికి బద్య మొకటె కారణ మయ్యెన్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నాటకమందు నాయకుడు నాయికతో నెడబాటు నొంది జం
  ఝాటమునందు చిక్కుకొని జాలిగనామెను పల్వరించుచున్
  దీటుగ పద్యరూపమున దెల్పగ నార్ద్రతమీర, శ్రోతకున్
  కాటుక కంటి నీటికిని గారణమయ్యెను బద్యమే సుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కన్నా ! రమ్మని శిష్యుని,
  తిన్నగ పద్యముచదువుము తీరుగ నన్నన్
  చిన్నగ నేడ్చెను భయపడి
  కన్నీటికి బద్య మొకటె కారణ మయ్యెన్‌

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఆటగమారెనీదినమునందరుపద్యము వ్రాయుచుండిరే
  కూటములేర్పడన్కవులు కూర్చునితీరుగవ్రాయసాగిరే
  ధీటుగవ్రాయరేకవిత దీనిని జూడగ బాధగల్గునా
  "కాటుకకంటినీటికినిగారణమయ్యెనుబద్యమేసుమా" !


  (సరస్వతీ దేవి దీన స్థితి )

  రిప్లయితొలగించండి