26, సెప్టెంబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4202

27-9-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ”
(లేదా...)
“రాముఁడు రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే పురుషోత్తముం డిలన్”

19 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  భామిని మండోదరి తా
  సేమము కాదన్న మగని సీతను వీడన్
  శేముషి నొప్పని హృదయా
  రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రాక్షోవిభుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లంకలోని రాక్షసుల దృష్టిలో...

   ఉత్పలమాల
   భీమ బలంబునన్ సురల వేదన బెట్టియు నాజ్ఞనాపెనే
   మోమున సైగలన్, పురుషపుంగవుడంచన రాసలీలలన్
   భామల నేలనే! మయుని పట్టి సమర్చననొందెడున్ మనో
   రాముఁడు రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే! పురుషోత్తముం డిలన్!!

   తొలగించండి

 2. శ్రీమన్నారాయణుడే
  రాముడు, దుష్టాత్మకుండు రాక్షో విభుడౌ
  వామార్థజాని భక్తుని
  భీమరమున సంహరించె భీకరరీతిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రాముని నిట్లన దగునే
  రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రాక్షోవిభుఁడౌ
  రాముఁడు మానవునిగ నిల
  నామతిల్లెను గద దశరధు యాగ మందు

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఆ మానమందిరుండా
  కామారిని కొల్చెడు దశ కంఠుడు వాడే
  యా మండోదరి హృదయా
  రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రాక్షోవిభుఁడౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్షేమము గోరెడు వాడే
  రాముడు : దుష్టాత్మకుండు రాక్షో విభు డౌ
  కామము తో చెర బట్టి యు
  భామిని బంధించి నట్టి పాపి యె కదరా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాముఁడు రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే పురుషోత్తముం డిలన్
  రాముని గూర్చి యట్లుడువ రాక్షసు లై జని యించు దప్పకన్
  రాముడు లోకరక్షకుఁడు రాజిలు మోమున నొప్పు వాడునై
  దామహి తాత్ముఁడై భువిని దాశరధింగను జన్మ నొందెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందము
  శ్రీమంతుఁడు, ధీమంతుఁడు
  శ్రీమహిమాన్వితుఁడు సీత చిత్తేశుండున్
  భూమీశుఁడు,దక్షుఁడు, శ్రీ
  రాముఁడు;దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   శ్రీమహిమాన్వితుండు,సురసేవితదివ్యపద ద్వయుండు,సీ
   తాముఖపంకజంబునకు తామరసాప్తుఁడు,భూరి వీరుఁడే
   *రాముఁడు,రాక్షస ప్రభువు రావణుఁడే, పురుషోత్తముండిలన్ *
   క్షేమముఁగోరి, వాని దశ శీర్షములందెగటార్చె శూరుఁడై.

   తొలగించండి
 8. రిప్లయిలు
  1. భామ నపహరించగ శ్రీ
   రాముడు దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుడౌ
   కాముకుడా రావణునని
   నామమడచె దీక్ష్ణమైన నారాచముతోన్

   నారాచము = బాణము
   నామమడచె = చంపె

   సీతకు రాక్షస స్త్రీల బోధ

   ధీమతి బ్రాహ్మణుండు ఘనతేజముతోడను మీరు వేల్పులన్
   స్వామియె స్వర్ణలంకకును సర్వసమర్ధుడు వీరవర్యుడున్
   క్షేమము నీకగున్ నతని చేగొన, దీనుడు రాజ్యహీనుడా
   రాముడు, రాక్షసప్రభువు రావణుడే పురుషోత్తముం డిలన్!

   తొలగించండి
 9. నీమము దప్పని భూపతి
  రాముఁడు ; దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ
  కామాంధుడు లంకేశుడు
  యేమాత్రపు సాటి లేదు యిరువురి నడమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భామినిమండోదరిపతి
  కాముకరాక్షస కులపతి కాలాంతకుడున్
  హేమతనూజకు హృదయా
  రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి

 11. (కుంభకర్ణుని నిద్రలేపుచూ రాక్షసులు పలుకు మాటలు)


  క్షేమము కాదు నిద్దురిక శీఘ్రమె దానవ జాతి మేలుకై
  భీమర మేగగా వలె విభీషణు సూచన లందుచుండగా
  భామను బంధిసేసెనని వానర సేనల తోడ వచ్చెనా
  రాముడు, రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే పురుషోత్తముం డిలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్షేమముగా వనమ్ములను చేకురు భోజ్యము లారగించు నా
  భామిని తాటకిన్ గనుచు ప్రల్లదుడై దరుమమ్మునెంచడే
  ఆముని యాజ్ఞతో పడతి నంతము చేసెను క్రూర చిత్తుడౌ
  రాముఁడు, రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే పురుషోత్తముం డిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కామాతురుండు గంధ
  ర్వామర నర బాధకుఁడు దశాననుఁడు మహా
  భీమాసురుండు లం కా
  రాముఁడు దుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుఁడౌ

  ధాముఁడు సద్గుణావళికి ధారుణి ధార్మికు లందు శ్రేష్ఠుఁడౌ
  కోమలి సీతకున్ ధవుఁడు కూరిమిఁ గాచును భూత రాశినిం
  బ్రేమను జూచు లక్ష్మణుని వెంట సతమ్ము చరించు వానినిన్
  రాముఁడు, రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే, పురుషోత్తముం డిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నామము శంఖుఁజక్రముల నమ్మిన భద్రునిజేరెనెవ్వడో?
  సోముని భక్తుడైవరలి స్తోత్రము జేసిన బ్రహ్మయెవ్వడో?
  యీమహి ధర్మరక్షణకు నెవ్వడు వేసములేసినాడనన్
  రాముఁడు, రాక్షసప్రభువు రావణుఁడే, పురుషోత్తముం డిలన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆముని వెంటనునడిచెను
  రాముడుదుష్టాత్మకుండు రక్షోవిభుడౌ
  యామారీచుమదమణచ
  సౌమిత్రియుతో డు కాగసంతోషముతో

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నీమము దప్పని ప్రభువై
  క్షేమము నెంచియు జనులకు చేసెను మేలున్?
  కామము కూల్చెన్‌ రావణ,
  రాముడు, దుష్టాత్మకుండు రక్షో విభుడౌ.

  రిప్లయితొలగించండి